Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 януари 2016

Модален глагол Must | dLambow

Модален глагол "Must" (Modal Verb Must)

 

Значение на модалния глагол "Must"

Един от основните модални глаголи (Basic Modal Verbs)  е глагола "Must", чийто основно значение е изразяването на задълженост. Следователно, неговата употреба е свързана с изразяването на необходимост да се извърши някакво действие във връзка с определени обстоятелства. Използва се и за изразяване на заповеди и на съвети.

 • I must make sure cargoes reach their destination. - Аз трябва да следя товарите да стигат своето предназначение.
 • We must build this house by autumn. - Ние трябва да построим тази къща до есента.
Modal Verb Must
Значение на модалния глагол "Must"

Формообразование:

 

Положителна форма:

 • You must do it.
 

Отрицателна форма:

 • You mustn't be late.
 

Въпросителна форма:

 • Must I come tomorrow?
Форми на модалния глагол "Must" в сегашно време.


Единствено число:

 • I must (must not, mustn't)
 • You must (must not, mustn't)
 • He/She/It must (must not, mustn't)

Множествено число:

 • We must (must not, mustn't)
 • You must (must not, mustn't)
 • They must (must not, mustn't)

Форми за бъдеще и минало време на глагола "Must".

Тъй като модалния глагол "Must" няма собствени форми за бъдеще и минало време, то в тези случаи вместо него се използва неговия заместител "Have to":
 • You will have to be in the theater by 7 o’clock if you don’t want to be late. - Ти трябва да си в театъра до 7 часа, ако не искаш да закъснееш.
 • I had to wake up at 6 today. - Аз трябваше да стана в 6 часа днес.

Друг начин да употребим "must" в бъдеще време, е това да стане с използване на наречията probably, evidently.
 • He will probably come later. - Вероятно той ще дойде по-късно.

Употреба на "must" в отрицателни и въпросителни форми.

Отрицанието се предава с помощта на отрицателни префикси и суфикси, отрицателни местоимения и лексикално.
 • You must have misunderstood me. - Вие трябва да не сте ме разбрали правилно.
 • No one must have done it. - Най-вероятно, никой не го е направил.
 • The house must have been left unfinished. - Къщата трябва да е останала недостроена.
 • They must have failed to come. - Те най-вероятно не са успели да дойдат.

Използване на глагола "Must"


А. В съчетание с прост инфинитив.


1. Изразява задължение, независещо от волята на говорещия.
 • You must do it properly. - Ти трябва да го направиш както трябва.
 • Must you really go so soon? - Наистина ли трябва да тръгваш толкова рано?
 • I must go now. - Аз трябва да тръгвам сега.
 • You must do as you are told. - Ти трябва да правиш каквото ти се казва! (заповед - 2-ро лице)
 • Guests must be out of the building by midnight. - Гостите трябва да напуснат сградата до полунощ. (разпореждане)

2. Изразява забрана.
 • The girl mustn't go alone, it's dangerous. - Момичето не трябва да върви само, защото е опасно.
 • You mustn't do that! - Не трябва да правиш това!

3. Покана.
 • You must come and see us! - Ти трябва да дойдеш и да ни видиш.

В. В съчетание с всеки инфинитив изразява вероятност.

 • He must be busy. - Той трябва да е зает.
 • She must be cooking now. - Тя трябва да готви сега.
 • He must have bought that house. - Той трябва да е купил тази къща.
Това е основната информация по темата за модалния глагол "Must" (Modal Verb Must), неговото значение и начините за използването му в английски език.

----------------

1 коментар:

 1. Модалният глагол "Must" се употребява в случаите, когато трябва да се изрази непосредствена необходимост или задължение.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: