Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Основни модални глаголи (Basic Modal Verbs).

Модални глаголи (Modal Verbs).

Както вече знаем, в английски език има четири основни класа глаголи - смислови, модални, спомагателни и свързващи. От своя страна модалните глаголи се подразделят на три категории - основни, еквиваленти на основните, непълноценни (такива, които изпълняват и други функции). Вече уточнихме в предишна тема, че модалните глаголи винаги се превеждат, но те не изразяват действие или състояние, а отношение към действието - възможност, вероятност, необходимост. Поради тази причина, те никога не се употребяват самостоятелно, а само в съчетание със смислов глагол.
 • I can play volleyball. - Аз мога да играя волейбол.От друга страна, този клас може да се нарече "недостатъчни глаголи" (Defective Verbs), тъй като те нямат всички форми, като останалите глаголи. Нямат нелични форми - инфинитив, причастие, герундий. По този начин те отразяват само модалността на действието или състоянието, т.е. отношението на говорещия към тях. По този начин, модалния глагол и инфинитива на смисловия глагол образуват съставно модално сказуемо (compound modal predicate).
 • He must go there. - Той трябва да отиде там.
 • You may not take it. - Ти може да не го вземаш.

Кои са основните модални глаголи (Basic Modal Verbs)?

В английски език има пет основни модални глаголи:
 • саn (could),
 • may (might),
 • must,
 • ought to,
 • need.
Най-често се използват първите три:
 • Can,
 • May,
 • Must.
Тези глаголи се характеризират с най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи. Тези глаголи са представени във форма за сегашно време, което е еднакво за всичките три лица и две числа, тъй като нямат инфинитив.

Глаголът саn (could).

Значението на глагола "саn" е мога, можеш, може, можем, могат, можете. А смисъла е, че нещо е възможно да бъде извършено физически.
 • Не can lift me up with one hand. - Той може да ме повдигне с една ръка.
 • I can swim. - Аз мога да плувам.

Глаголът may (might).

Значението на глагола "may" е мога, можеш, може, можем, могат, можете, но в смисъл, че е разрешено, позволено, има възможност, предположение. Този глагол се използва за да измолим разрешение или да дадем разрешение.
 • You may take the book. - Ти може да вземеш книгата.
 • Не may be a good friend. - Той е възможно да бъде добър приятел.

Глаголът must.

Значението на глагола must е трябва в смисъл на задължително, нужно, така би трябвало да е.
 • I must stop smoking. - Аз трябва да спра да пуша.
 • You must try to get to work on time. - Ти трябва да се постараеш да идваш навреме на работа.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Канди9:55 пр.об.

  Глаголите "саn" и "may" имат форма за сегашно време и форма за минало време:
  саn - could,
  may - might.
  Глаголите "must", "ought to" и "need" имат форма само за сегашно време

  ОтговорИзтриване
 2. Джери-238:42 пр.об.

  Обърнете внимание - Инфинитив, следващ модалните глаголи, се използва без частицата "to". Изключение има при глагола "ought", след който задължително има инфинитив с "to":
  I must go there. - Аз трябва да отида там.
  You needn't do it. - Вие не трябва да правите това.
  I can do it. - Аз мога да го направя.
  You may take it. - Ти може да го вземеш.
  You ought to help him. - Вие би трябвало да му помогнете.

  ОтговорИзтриване
 3. В трето лице, единствено число, сегашно време на модалните глаголи нямат окончание "-s":
  He can do it. - Той може да го направи.
  He may take it. - Той може да го вземе.
  He must go there. - Той трябва да отиде там.
  He ought to help him. - Той би трябвало да му помогне.
  Need he do it? - Нужно ли е той да го прави?

  ОтговорИзтриване
 4. Marin_Danch0v7:28 пр.об.

  Въпросителна форма се образува без спомагателен глагол "to do", като при това, модалния глагол застава пред подлога.
  Саn you do it? - Можеш ли да направиш това?
  May I take it? - Мога ли да взема това?
  Must he go there? - Трябва ли той да ходи там?
  Ought he to help him? - Трябва ли той да му помогне?
  Need he do it? - Нужно ли е той да прави това?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: