Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 май 2015

Основни модални глаголи | dLambow

Основни модални глаголи (Basic Modal Verbs)

 

Модални глаголи

Както вече знаем, в английски език има четири основни класа глаголи - 

 • смислови, 
 • модални, 
 • спомагателни и 
 • свързващи. 

От своя страна модалните глаголи се подразделят на три категории - 

Basic Modal Verbs
Модални глаголи
 

Отношение към действието

Вече уточнихме в предишна тема, че модалните глаголи винаги се превеждат, но те не изразяват действие или състояние, а отношение към действието - възможност, вероятност, необходимост. Поради тази причина, те никога не се употребяват самостоятелно, а само в съчетание със смислов глагол.

 • I can play volleyball. - Аз мога да играя волейбол.
Недостатъчни глаголи (Defective Verbs)

От друга страна, този клас може да се нарече "недостатъчни глаголи" (Defective Verbs), тъй като те нямат всички форми, като останалите глаголи. Нямат нелични форми - инфинитив, причастие, герундий. По този начин те отразяват само модалността на действието или състоянието, т.е. отношението на говорещия към тях. По този начин, модалния глагол и инфинитива на смисловия глагол образуват съставно модално сказуемо (compound modal predicate).

 • He must go there. - Той трябва да отиде там.
 • You may not take it. - Ти може да не го вземаш.

Кои са основните модални глаголи (Basic Modal Verbs)?

В английски език има пет основни модални глаголи:
 • саn (could),
 • may (might),
 • must,
 • ought to,
 • need.
Най-често се използват първите три:
 • Can,
 • May,
 • Must.
Тези глаголи се характеризират с най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи. Тези глаголи са представени във форма за сегашно време, което е еднакво за всичките три лица и две числа, тъй като нямат инфинитив.

Глаголът саn (could)

Значението на глагола "саn" е мога, можеш, може, можем, могат, можете. А смисъла е, че нещо е възможно да бъде извършено физически.
 • Не can lift me up with one hand. - Той може да ме повдигне с една ръка.
 • I can swim. - Аз мога да плувам.

Глаголът may (might)

Значението на глагола "may" е мога, можеш, може, можем, могат, можете, но в смисъл, че е разрешено, позволено, има възможност, предположение. Този глагол се използва за да измолим разрешение или да дадем разрешение.
 • You may take the book. - Ти може да вземеш книгата.
 • Не may be a good friend. - Той е възможно да бъде добър приятел.

Глаголът must

Значението на глагола must е трябва в смисъл на задължително, нужно, така би трябвало да е.
 • I must stop smoking. - Аз трябва да спра да пуша.
 • You must try to get to work on time. - Ти трябва да се постараеш да идваш навреме на работа.

----------------

4 коментара:

 1. Глаголите "саn" и "may" имат форма за сегашно време и форма за минало време:
  саn - could,
  may - might.
  Глаголите "must", "ought to" и "need" имат форма само за сегашно време

  ОтговорИзтриване
 2. Обърнете внимание - Инфинитив, следващ модалните глаголи, се използва без частицата "to". Изключение има при глагола "ought", след който задължително има инфинитив с "to":
  I must go there. - Аз трябва да отида там.
  You needn't do it. - Вие не трябва да правите това.
  I can do it. - Аз мога да го направя.
  You may take it. - Ти може да го вземеш.
  You ought to help him. - Вие би трябвало да му помогнете.

  ОтговорИзтриване
 3. В трето лице, единствено число, сегашно време на модалните глаголи нямат окончание "-s":
  He can do it. - Той може да го направи.
  He may take it. - Той може да го вземе.
  He must go there. - Той трябва да отиде там.
  He ought to help him. - Той би трябвало да му помогне.
  Need he do it? - Нужно ли е той да го прави?

  ОтговорИзтриване
 4. Въпросителна форма се образува без спомагателен глагол "to do", като при това, модалния глагол застава пред подлога.
  Саn you do it? - Можеш ли да направиш това?
  May I take it? - Мога ли да взема това?
  Must he go there? - Трябва ли той да ходи там?
  Ought he to help him? - Трябва ли той да му помогне?
  Need he do it? - Нужно ли е той да прави това?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: