Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 февруари 2016

Устойчиви предложни фрази - с предлози | dLambow

Устойчиви предложни фрази - с предлози (Phrases with prepositions)

 

Предложна фраза - с предлог

В английски език широко приложение намират предлозите (English Preposition) тъй като чрез тях се образуват редица широко разпространени предложни фрази и изрази с предлози (prepositional phrases), които в значителна степен променят смисъла и значението на изходните думи, които участват в тях.

Всички те трябва да бъдат запаметявани и утвърждавани в многократна ежедневна употреба, тъй като няма точни правила за съставянето им, а още по-малко - за смисъла им. Основно, те са съставени от предлог и съществително, прилагателно или глагол. ето един списък на устойчиви предложни фрази (List Of Phrases With Prepositions).

Устойчиви предложни фрази - с предлози
Предложна фраза - с предлог

Предлози със съществителни (prepositions with nouns).Съществителни с предлога by.

 • by mistake - по грешка,
 • by accident - инцидентно,
 • by chance - случайно,
 • by the way - между другото,
 • by your favor/with your permission - с Ваше разрешение.

Съществителни с предлога for.

 • for a walk/swim и т.н. - за разходка / плуване и т.н.
 • for breakfast/lunch и т.н. - на закуска/обед и т.н.

Съществителни с предлога in.

 • in somebody's opinion - по мнение на,
 • in fact - фактически,
 • in case - в случай.

Съществителни с предлога on.

 • on the radio/television и т.н. - по радио/телевизия и т.н.
 • on holiday/business/a trip/an cruise и т.н. - в отпуска/в командировка/на път/на екскурзия/на плаване и т.н.


Предлози с прилагателни (prepositions with adjectives).


Прилагателни с предлога of.

 • to be afraid/frightened of - изплашен/наплашен от нещо, боя се,
 • to be ashamed/proud of - засрамен/горд от нещо/някого,
 • to be aware of - осъзнавам нещо,
 • to be fond of - обичам нещо,
 • to be full of - пълен с нещо,
 • to be jealous/envious of - ревнувам/завиждам на някого,
 • to be tired of - уморен от,
 • it is nice (kind/good/stupid/impolite и т.н.) of someone - това е мило/чудесно/глупаво/неучтиво от нечия страна.

Прилагателни с предлога at.

 • to be bad/good/hopeless и т.н. at - слаб съм/добър съм/безнадежден съм в нещо,
 • to be shocked/surprised и т.н. at/by - шокиран/потресен/изненадан съм от нещо.

Прилагателни с предлога with.

 • to be disappointed/satisfied with - разочарован съм/задоволен съм от нещо.

Прилагателни с предлога about.

 • to be angry/annoyed about - ядосан/раздразнен съм от нещо.

Прилагателни с предлога for.

 • to be responsible for - да съм отговорен за,
 • to be famous for - известен съм с,
 • to be/feel sorry for smb. - съжалявам някого.

Прилагателни с предлога in.

 • to be interested in - заинтерисован съм от,
 • in general - общо казано, въобще.

Прилагателни с предлога to.

 • to be similar to - приличам на,
 • to be glad to meet smb. - радвам се да се запозная с някого,
 • to be married/engaged to - омъжен съм/оженена съм за някого (ангажиран съм),
 • it is nice to meet you - приятно ми е да се запознаем.
 

Предлози с глаголи (prepositions with verbs).


Глаголи с предлога for.

 • apply for - обръщам се за,
 • care for - грижа се за,
 • look for - търся нещо,
 • punish for - наказвам за,
 • search for - търся нещо/някого,
 • wait for - чакам нещо/някого,
 • go for a (walk/swim) - отивам на разходка/плуване.

Глаголи с предлога in.

 • believe in - вярвам в,
 • succeed in - преуспявам в.

Глаголи с предлога to.

 • belong to - принадлежа на,
 • happen to - случвам се/ставам,
 • listen to - слушам нещо/някого,
 • speak to/with - говоря с някого.

Глаголи с предлозите about/of.

 • complain about - жалвам се за,
 • dream about/of - мечтая за,
 • think about/of - мисля за,
 • consist of - състоя се от,
 • remind of - приличам на/напомня ми на.

Глаголи с предлога on.

 • depend on - зависи от,
 • insist on - настоявам за,
 • live on - живея от,
 • rely on - уповавам се на,
 • be on - върви/става нещо.

Глаголи с предлога at.

 • laugh at - смея се на,
 • mock at - изсмивам се,
 • look at - гледам нещо,
 • shout at - викам на.

Глаголи с предлога after.

 • look after - наглеждам нещо.

Глаголи с предлога through

 • look through - преглеждам (вестник, списание).

Глаголи с предлога from.

 • suffer from - страдам от.

Глаголи с предлога by.

 • stand by - стоя до/в готовност съм.

Глаголи с предлога off.

 • be off - отправям се,
 • put something off - поставям, пренасям.

Глаголи с предлозите around/about.

 • wait around/about - чакам за.

Глаголи с предлога up.

 • wake up - събуждам се/будя се,
 • get up - повдигам се/ставам.
Това е основната информация по темата за редица устойчиви предложни фрази и изрази с предлози (Phrases with prepositions or Prepositional Phrases), намиращи широко приложение в английски език. Разбира се, в коментарите по-долу могат да се дават и още примери. Никога не е излишно да се заучават и използват подобни фрази.
------------------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: