Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 май 2016

Правила за четене на английски съгласни | dLambow

(Reading English consonants) -

Правила за четене на някои от английските съгласни

В долната таблица може да намерите някои от основните правила за четене на някои от английските съгласни букви (consonants).

Четене на английски съгласни
Четене на английски съгласни (Reading English consonants)

Английски
букви
ЗвукВ кои случаиПримериИзключения
C, c[s]пред i, e, ycapacity, practice, cell, bicycle
[k]пред всички останали гласни
 и съгласни
come, exact, direction
[t∫]в буквосъчетанията ch, tchcharge, watchchemistry [k] technique [k] machine [∫]
[∫]пред буквосъчетанията ial, ientspecial, efficient
S, s[s]в началото и средата на думите, пред глухи съгласни и в края на думите
 след глухи съгласни
send, salt, say,system, facts, books
[z]след гласни, между гласни, след звучни съгласниas, position, days, supplies, beds
[∫]в буквосъчетанията sh, ssion, ssureshop, transmission, pressure
[з]пред uremeasure, treasure
T, t[ð]в буквосъчетанието th
1) в началото на служебни думи
2) между гласни
the, then, mother
[θ]в буквосъчетанието th в началото
 и в края на значещите думи
thick, thin, seventh
P, p[f]в буквосъчетанието phphilosophy, photo
G, g[dз]пред i, e, yage, engineer, gymnasticsgive [g], get [g]
[g]пред съгласни, пред гласни, освен i, e, y в края на думитеgreat, go, big, dog
[ŋ]в буквосъчетанието ngbring, wrong, strong


Това са някои от основните случаи, които намират приложение при четене на английските съгласни букви, но не изчерпват всички случаи.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

16 май 2016

Таблица за четене на гласни букви | dLambow

Правила за четене на английските гласни

Таблица за четене на гласни букви

В долната таблица може да намерите някои от основните правила за четене на английски гласни букви (vowel).

Таблица с правилата за четене на английските гласни
Таблица за четене на гласни букви

Английски
букви
ЗвукВ кои случаиПримериИзключения
A,a[ei]в отворена сричкаplace, take, make, same, statehave [æ], many [e]
в буквосъчетанията ay, aipay, way, play, day, mainsaid [e]
[æ]в затворена сричкаthat, lamp
[a:]пред r+съгласна s+съгласнаpark, garden, fast, taskmass [æ]
[εə]пред r+гласнаvarious, careare [a:]
[כּ]после w,qu в затворена сричка was
[כּ:]после w,qu в затворена сричка пред r war, quarter
пред l+съгласнаcall, wall, also, fall, ball
в буквосъчетанията с uautumn
пред wlaw, saw
E,e[i:]в отворена сричкаbe, Pete
в буквосъчетанията ee, easteel, streel, see, sea, mean
[e:]в отворена сричкаbelt, setEnglish [i]
в буквосъчетанията ea+dalready, head, bread
[ə:]в буквосъчетанията er, ear+съгласнаheard, term, her
[iə]в буквосъчетанията ee+r, ea+rhear, appear
[ju]пред wknew, newspaper, few
[u:]пред w с предшестващо rgrew, drew
I, i[ai]в отворена сричкаfive, pinegive, live [i]
пред ld, nd, ghkind, mild, light
[i]в затворена сричкаdid
[i:]в буквосъчетанието ie с
последваща съгласна
fieldfriend [e]
[ə]пред r или r+съгласнаsir, first
['aiə]пред r+гласнаfire, tired
O, o[ou]в отворена сричкаnote, godone, come [٨]
пред буквосъчетанието ldold, cold
в буквосъчетанията oa, owroad, low
[ə]в буквосъчетанията or след wword, world
[כּ]в затворена сричкаstop, not
[כּ:]пред rport, short
[u:]в буквосъчетанието oofood, toobook, look [u]
[au]в буквосъчетанията ou, owcompound, town, down
[כּi]в буквосъчетанията oi, oyoil, enjoy
['auə]в буквосъчетанията ow пред erpower
[uə]в буквосъчетанията oo+rpoordoor, floor [כּ:]
U, u[ju:]в отворена сричкаtube, produce, music
[٨]в затворена сричкаcut, cup, busput, push, pull, full [u]
[u:]в отворена сричка след l, r, jlunar, rule, June
[ə:]пред r+съгласнаburn, turn
[juə]пред r+гласнаpure, cure
Y, y[ai]в отворена сричкаtype, try
[i]в затворена сричка и в
края на многосложни думи
symbol, family
[j]в началото на дума и пред гласнаyet, year, beyond

Това са някои от основните случаи, които намират приложение при четене на някои от английските гласни букви, но не изчерпват всички случаи.

----------------

04 май 2016

Причастие като обстоятелство | dLambow

Причастие като обстоятелство (Participle as an Adverbial Modifier)

 

Всяко причастие (Participle) може да влезе в роля, в която да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifier) в английското изречение. При това, може да изпълнява ролята на различни обстоятелства - за време, причина, условия и др.


Обстоятелства за време

 • Having been stressed beyond the elastic limit a bar continues to extend while carrying a constant load. - Подложена на напрежение над предела на еластичност, гредата продължава да се разтяга под въздействието на постоянен товар.
В тази си функция, причастието или причастния израз могат да предшестват съюзите when или while.
 • Any body when heated to a sufficient temperature becomes a source of light. - Всяко тяло когато е нагряно (при нагряване, бидейки нагрято) до достатъчно висока температура, става източник на светлина.
 • When spoken to, he grunted from behind that absorbing journal. - Когато говореха с него, той мърмореше нещо, погълнат (от четенето) на списанието.
 • This melting ice or snow keeps the same temperature while melting. - Този топящ се лед или сняг запазва една и съща температура докато се топи.
Причастие като обстоятелство
Причастие като обстоятелство
 


Обстоятелства за причина

 • Not having received an answer to his letter, he dispatched a telegram to his relative. - Не получавайки отговор на писмото си, той изпрати телеграма на своя роднина.
 • Frightened by the sudden noise, the deer plunged into the bush. - Изплашен от внезапния шум, елена се хвърли във храстите.

Обстоятелства за начин на действие

 • Using a transformer it is possible to increase or decrease the voltage of the alternating current. - Използвайки трансформатор, може да се увеличава или намалява напрежението на променливия ток.

Обстоятелства за условие

Минало причастие (Participle II) в съчетание със съюзите

 • - if - ако,
 • - unless - освен ако,
изпълнява в изреченията ролята на обстоятелствено пояснение за условие. Такъв причастен израз съответства на условно изречение и се превежда с такова.
 • The elements if arranged according to their atomic weight, exhibit an evident periodicity of properties. - Елементите, ако са разположени според тяхното атомно тегло, проявяват явна периодичност на свойствата.
 • A body at rest remains at rest... unless acted upon by an external force. - Тяло в покой си остава в покой, докато не му въздейства външна сила.
Това е основната информация по темата за използването на причастие в ролята му на обстоятелствено пояснение (Participle as an Adverbial Modifier) в английското изречение, в различните му разновидности и придружени с показателни примери.

----------------

03 май 2016

Причастие в ролята на наречие | dLambow

Причастие в ролята на наречие (Participle as an Adverb)

 

Роля на причастието като наречие.

Вече уточнихме, че английското причастие (Participle in English) може да играе ролята на глагол и на прилагателно. Но то също може да се използва и като наречие (Adverb)

В ролята си на наречие, причастието в английски език, може да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение в изречението и до известна степен съответства на българското деепричастие (каквото няма в английски език).
 • They passed me talking loudly. - Те минаха край мен, разговаряйки високо.
 • He sat at the table thinking. - Той седеше на масата замислен.

Причастие в ролята на наречие
Роля на причастието като наречие


Функция на обстоятелство за причастието в изречението.

В тези случаи, подобно на наречието, причастието може да изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение, характеризирайки действието, изразено чрез сказуемото.
 • Reading the text he wrote out new words. - Четейки текста, той си записваше новите думи.
 • She passed the room without looking at me. – Тя премина през стаята, не поглеждайки към мен.
 • He drove a car thinking of coming holidays. – Той караше колата, мислейки за идващите празници.
Това е основната информация по темата за използването на причастие в ролята му на наречие (Participle as an Adverb) в английски език.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: