Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 май 2016

Причастие като обстоятелство | dLambow

Причастие като обстоятелство (Participle as an Adverbial Modifier)

 

Всяко причастие (Participle) може да влезе в роля, в която да изпълнява функциите на обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifier) в английското изречение. При това, може да изпълнява ролята на различни обстоятелства - за време, причина, условия и др.


Обстоятелства за време

 • Having been stressed beyond the elastic limit a bar continues to extend while carrying a constant load. - Подложена на напрежение над предела на еластичност, гредата продължава да се разтяга под въздействието на постоянен товар.
В тази си функция, причастието или причастния израз могат да предшестват съюзите when или while.
 • Any body when heated to a sufficient temperature becomes a source of light. - Всяко тяло когато е нагряно (при нагряване, бидейки нагрято) до достатъчно висока температура, става източник на светлина.
 • When spoken to, he grunted from behind that absorbing journal. - Когато говореха с него, той мърмореше нещо, погълнат (от четенето) на списанието.
 • This melting ice or snow keeps the same temperature while melting. - Този топящ се лед или сняг запазва една и съща температура докато се топи.
Причастие като обстоятелство
Причастие като обстоятелство
 


Обстоятелства за причина

 • Not having received an answer to his letter, he dispatched a telegram to his relative. - Не получавайки отговор на писмото си, той изпрати телеграма на своя роднина.
 • Frightened by the sudden noise, the deer plunged into the bush. - Изплашен от внезапния шум, елена се хвърли във храстите.

Обстоятелства за начин на действие

 • Using a transformer it is possible to increase or decrease the voltage of the alternating current. - Използвайки трансформатор, може да се увеличава или намалява напрежението на променливия ток.

Обстоятелства за условие

Минало причастие (Participle II) в съчетание със съюзите

 • - if - ако,
 • - unless - освен ако,
изпълнява в изреченията ролята на обстоятелствено пояснение за условие. Такъв причастен израз съответства на условно изречение и се превежда с такова.
 • The elements if arranged according to their atomic weight, exhibit an evident periodicity of properties. - Елементите, ако са разположени според тяхното атомно тегло, проявяват явна периодичност на свойствата.
 • A body at rest remains at rest... unless acted upon by an external force. - Тяло в покой си остава в покой, докато не му въздейства външна сила.
Това е основната информация по темата за използването на причастие в ролята му на обстоятелствено пояснение (Participle as an Adverbial Modifier) в английското изречение, в различните му разновидности и придружени с показателни примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: