Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 март 2015

Английският съгласен звук [ r ] | dLambow

Английският съгласен звук [ r ] (English consonant [r])

 

Английският съгласен звук [ r ]

Сравнението на английският съгласен звук [ r ] с българското "р" е  сравнително условно и неточно.  В българлски език съгласния звук "р" е вибриращ, при произнасянето му езика трепти, докосвайки алвеолите - например като при произнасянето на "р-р-р-ак". В английски език [ r ] е задалвеоларен, срединен сонат. 
 
При произнасянето му върха на език е повдигнат към задната част на алвеолите (зад основата на горните зъби). Езика е неподвижен и не вибрира. За да се получи английския звук [ r ], затиснете бузите с пръсти и произнасяйте българското "р" докато езика престане да вибрира.

English consonant [r]
Английският съгласен звук [ r ]

Примери със съгласния звук [ r ] в английски думи:

 • [ rein ] rain - дъжд
  [ veri ] very - много
  [ rivə ] river - река
  [ meri ] merry - весел
  [ ri:zn ] reason - причина
  [ beri ] berry - ягода
  [ red ] red - червен
  [ britn ] Britain - Британия
  [ ritn ] written - написан
  [ stri:t ] street - улица
  read [ri:d] - чета,
  right [rait] - прав,
  road [roud] - път.Произнасяне на [ r ] след съгласна.

Когато се налага да произнасяме звука [ r ] след съгласна, налице са следните особености. Двете съгласни се произнасят слято, почти едновременно, особено след взривна съгласна:
 • brother - брат,
 • green - зелен.

Алвеоларните съгласни пред [ r ] стават задалвеоларни, т.е. произнасят се на задния скат на алвеолите:

 • dry [drai] - сух,
 • dress [dres] - дреха.

След глухи съгласни, фонемата [ r ] се приглушава:

 • true [tru:] - правилен,
 • cry [krai] - викам,
 • pretty ['priti] - хубав,
 • friend [frend] - приятел.

В съчетание с предшестващи го [T] или [D], звукът [r] се произнася не зад авлеолите, а срещу тях:

 • throw [Trou] - хвърлям.

Писмено звукът [ r ] се обозначава само с буквата "Rr" [ a: ]. 

Вижте горните примери с английски думи.
Буквата "r" се произнася само пред читаема гласна буква, намираща се вътре в думата или в началото на следващата дума, ако пред нея няма пауза. Звукът [r] се произнася на границата на думите, като в този случай се нарича "свързващ":
 • for ever ['fo'revə] - завинаги,
 • after all ['aftə'ro:l] - в края на краищата,
 • for instance [for'instqns] - например,
 • the car is black [Də 'ka: riz 'blak] - колата е черна.
Но в съвременния английски език има случаи на пропускане на свързващия съгласен звук [r]:
 • far away ['fo: ə'weI] - далеч,
 • or else [o:'els] - иначе; или иначе.
Това са почти всички правила и особености по писането и произнасянето на английският съгласен звук [ r ], съпътствани с доста примери на английски думи и често използвани изрази в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: