Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 февруари 2015

Обектен падеж с инфинитив | dLambow

Обектен падеж с инфинитив в английски език (English Objective case with infinitive)

 

Обектен падеж с инфинитив

Както и други инфинитивни конструкции в английски език и конструкцията "обектен падеж с инфинитив" няма точен аналог в български език и затова се превежда с помощта на допълнително придатъчно изречение. В английското изречение тази конструкция изпълнява ролята на сложно допълнение, поради което се среща и термина Complex Object. 
 
English Objective case with infinitive
Обектен падеж с инфинитив
 
В основата на тази инфинитивна конструкция се намира съчетанието на местоимение (съществително ) в Objective case и Indefinite Infinitive в действителен или страдателен залог.


Употреба на конструкцията «Обектен падеж с инфинитив»

Конструкцията «Обектен падеж с инфинитив» се употребява със сравнително малко глаголи, поради което не е толкова сложно да се използва. Добре е тези глаголи да се запомнят по групи. След всички групи глаголи, с изключение на една, инфинитива се употребява с частицата «to».

Първа група: след глаголи, изразяващи желание:

 • to want,
 • to wish,
 • to like,
 • should\would like,
 • to hate…
 • I want you to listen to me very carefully. — Аз искам от теб да ме слушаш много внимателно.
 • She wished that day to last forever. — Тя пожела този ден да продължава вечно.
 • We would like the work to be done by Tuesday. — Ние бихме искали работата да бъде извършена във вторник.
 • I like things to be put back on their places. — Аз обичам нещата да се поставят обратно по местата им.
Последното изречение може да се перефразира с местоимение в Objective case:
 • I like it when things are put back on their places. — Аз обичам това, когато нещата се поставят обратно по местата им.

Втора група: След глаголи, изразяващи предположение:

 • to expect,
 • to suppose,
 • to consider,
 • to find,
 • to believe,
 • to know…
 • We expected our cat to return home. — Ние очаквахме, че нашата котка ще се върне в къщи.
 • I believe him to be right. — Аз вярвам, че той е прав.
 • She supposed the road to be cleared from snow the next day. — Тя предполагаше, че пътя ще бъде почистен от снега през следващия ден.
 • The teacher considered my work to be done properly. — Учителят считаше, че моята работа е била изпълнена добре.

Забележка: В някои случаи, пред инфинитива е възможно да се употреби не подложно, а възвратно местоимение:
 • The young man considered himself to be of noble origin. — Младият човек считаше себе си, че е от благородно произхождение.

Трета група: След глаголи, изразяващи заповед, нареждане, разрешение, като:

 • to order,
 • to command,
 • to allow…
След тези глаголи се използва инфинитив в страдателен залог.
 • The policeman ordered the bags to be checked again. — Полицаят нареди чантите да се проверят отново.
 • My brother didn't allow that mistake to be made. — Брат ми не позволи тази грешка да стане (да се случи).
Ако след тези глаголи инфинитива се използва в действителен залог, то тази конструкция престава да бъде Objective case with infinitive, тъй като допълнението престава да бъде сложно:
 • Mother does not allow us to jump on our beds. — Мама не ни разрешава да скачаме на нашите легла.
 • The policeman ordered the bags to be checked again. — Полицаят нареди чантите да се проверят отново.

Четвърта група: След глаголи за чувствени възприятия, като:

 • to watch,
 • to see,
 • to hear,
 • to feel,
 • to notice…
се използва инфинитив в действителен залог, без частицата «to» пред инфинитива.
 • We heard them mentionabout their future plans. — Ние ги слушахме да споменават своите бъдещи планове.
 • Everybody noticed the window open. — Всеки забеляза как се отвори прозореца.
 • I saw her cross the street. — Аз я видях как пресича (действието е завършено - улицата е пресечена) улицата.
Инфинитива в тази конструкция показва съвършеността и завършеността на действието.
Аз виждам, как тя започва да пресича улицата и как завършва преминаването през нея.
Ако в това изречение заменим инфинитива с причастие, то наблюдаваното действие може да не е завършено и да се разглежда в процес на осъществяване.
 • I saw her crossing the street. — Аз я видях да пресича (но още не е пресякла и продължава да пресича) улицата.
 

Забележки:

 
1) Глаголите to hear и to see могат не само да обозначават процес на чувствено възприятие.

 • To hear – узнавам (за нещо си);
 • to see – разбирам.
В този случай, вместо инфинитивна конструкция със сложно допълнение, обикновено се използва придатъчно изречение. В противен случай, смисъла на изречението ще бъде друг.
 • I heard that you had become a father. — Чух, че си станал баща.
 • I see that we have nothing in common. — Разбирам, че между нас няма нищо общо (че ние нямаме нищо общо един с друг).
 
2) Макар след глаголите от тази група инфинитива да не се употребява в страдателен залог, има възможност да се покаже, че действието над предмета се е извършило. За целта, след местоимението (съществително) в обектен падеж, се използва причастие в минало време.
 • I saw the man taken to hospital after the accident. — Аз видях да вземат мъжа след инцидента за болницата.
Това са основните сведения за образуването и използването на конструкцията «Обектен падеж с инфинитив» в английски език.

----------------

4 коментара:

Канита каза...

Личните местоимения в английски език имат два падежа: Именителен (обикновено в ролята на подлог) и Обектен (в ролята на допълнение).

Веска Станева каза...

Личните местоимения в обектен падеж могат да изпълняват роля на пряко допълнение:
I see it everywhere. - Аз виждам това навсякъде.
Не loves me. - Той ме обича.
Do you know him? - Познаваш ли го?
Forget it! - Забрави (това)!

Tsena Ben каза...

Личните местоимения в обектен падеж могат да изпълняват ролята на: безпредложно косвено допълнение - нещо като дателен падеж, отговарящ на въпроса кому?:
Tell her to call him up right away. - Кажи й да му позвъни веднага.
Show me the CD. - Покажи ми това CD.

Krasi каза...

Местоимение без предлог, отговарящо на въпроса whom? - на кого?, е безпредложно косвено допълнение и винаги стои пред прякото допълнение, за разлика от местоименията с предлог.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: