Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Таблица на английски съгласни звуци, съответстващи на букви.

Английски съгласни звуци с буквени съответствия.

Тук ще посочим в табличка всички английски съгласни звуци, които съответстват на букви от английската азбука, заедно с буквените съответствия и примери с транскрипция за произнасяне.


Таблица на съгласните звуци, имащи съответствие с букви от английската азбука:

b
Подобен български звук [б].

 • От буквата - bbag (торба, чанта);

[bæg]bag (чанта, торба)
[bʌbl]bubble (мехур)
[brɑib]bribe (подкуп)
[kə-'bob]    cabob (шашлик)
d
Подобен български звук [д].

 • От буквата - dduck (патка);

[dʌk]duck (патка)
[drein]drain (дренаж)
[ridl]riddle (загадка)
[di-'send]   descend (спускам се)
f
Подобен български звук [ф].

 • От буквата - ffox (лисица);
 • От буквите - phphysics (физика);
 • От буквите - gh – enough (достатъчно);

[foks]fox (лисица)
[freim]frame (рамка)
['mʌ-fin]     muffin (кекс)
[i-'nʌf]enough (достатъчно)
g
Подобен български звук [г].


 • От буквата - ggift (подарък);
 • От буквата - x – example [ig-'zæmpl] (пример);

[gift]gift (подарък)
[greip]grape (грозде)
[gigl]giggle (хихикане)
['dɑi-ə-log]     dialogue (диалог)
h
Подобен български звук [х] – по-скоро издишване, а не звук.

 • От буквата - hhome (дом, къща);

[həum]home (дом, къща)
[helθ]health (здраве)
[mis-'hæp]mishap (неуспех)
[in-'bæ-bi-tənt]        inhabitant (обитател)
j
Подобен български звук [й]. Понякога липсва съответстваща буква.

 • От буквата - yyes (да).

[jes]yes (да)
[fju:]few (малко)
[pjuər]pure (чист)
['bju:-ti]        beauty (красота)
k
Подобен български звук [к].

 • От буквата - ccup (чашка);
 • От буквата - k – skirt (пола);
 • От буквите - ck – lock (ключалка);
 • От буквите - ch – technical (технически);
 • От буквата - qquery (запитване);
 • От буквата - x – extra ['ek-'strə] (извънреден);

[klok]clock (часовник)
[kri:k]creek (ручей)
['sɑi-kik]psychic (психичен)
[mi-'kæ-nik]        mechanic (механик)
l
Подобен български звук [л].

 • От буквата - llist (списък);

[list]list (списък)
['ʤe-li]jelly (желе)
['pro-blem]         problem (проблем)
['bæ-rəl]barrel (варел)
m
Подобен български звук [м].

 • От буквата - mmilk (мляко);
 • От буквите - mb – dumb (тъп);

[milk]milk (мляко)
[dʌm]dumb (тъп)
['ko-mən]common (общ)
[in-'fɔ:rm]          inform (информирам)
n
Подобен български звук [н].

 • От буквата - nneck (шия);

[nek]neck (шия)
[kɔ:rn]corn (царевица)
['kæ-nn]        canyon (каньон)
['næ-ni]nanny (наня)
ŋ
Липсва подобен български звук. Нещо подобно на "нг", но "г" само се загатва, като въздуха излиза през носа.

 • От буквите - ng – long (дълъг);

[loŋ]long (дълъг)
[riŋ]ring (колело, пръстен)
['briŋ-iŋ]         bringing (носещ)
[streŋθ]strength (сила)
p
Подобен български звук [п].

 • От буквата - ppride (гордост);

[pop]pop (газирана напитка)
[prɑid]pride (гордост)
['ʌ-pər]upper (горен)
[stræp]           strap (ремък)
r
Подобен български звук [р], но се произнася без вибрации на върха на езика.

 • От буквата - rrock (камък);
 • От буквите - wrwrite (пиша);

[rok]rock (скала)
[rɛər]rare (рядък)
['kæ-rət]        carrot (морков)
['te-'ror]terror (терор)
s
Подобен български звук [с].

 • От буквата - ssun (слънце);
 • От буквата - ccell (клетка);

[sʌn]sun (слънце)
[mes]mess (безпорядък)
[sək-'ses]success (успех)
[ə-'ses-mənt]        assessment (оценка)
t
Подобен български звук [т].

 • От буквата - ttop (връх);

[top]top (връх)
[trʌst]trust (доверие)
[steit]state (състояние)
['teis-ti]      tasty (вкусен)
v
Подобен български звук  [в].

 • От буквата - vvan (микробус);

[væn]van (микробус)
[breiv]brave (храбър)
['ven-dər]vendor (търговец)
['re-və-nju:]       revenue (доход)
w
Подобен български звук [у], но се произнася много кратко.

 • От буквата - wwet (мокър);

[wet]wet (мокър)
['ləu-wər]lower (по-нисък)
['bɔ:-rəw]borrow (заемам)
['fo-lo-wiŋ]       following (следващ)
z
Подобен български звук [з]

 • От буквата - zzip (формат за компресиране);

[zip]zip (формат за компресиране)
[bi:nz]beans (бобове)
[pʌzl]puzzle (пъзел)
[,mæ-gə-'zi:n]         magazine (списание)
Разгледайте внимателно горната таблица и се ориентирайте правилно за всички английски съгласни звуци, които имат някакво буквено съответствие. Обърнете внимание, че някои звуци имат повече от едно буквено съответствие, а някои звуци се произнасят, но нямат буквено съответствие (английска им работа).

----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: