Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 май 2015

Модални глаголи | dLambow

 

Модални глаголи в английски език (Modal Verbs)


Глагол Перевод Пример
can мога I can swim good. - Мога да плувам добре.
have to длъжен съм
I have to do my homework. - Трябва да си направя домашното.
must длъжен I must help my brother. - Трябва да помогна на брат си.

may може It may rain. - Може (възможно е) да вали.
should би трябвало
You should clean your house. - Би трябвало да почистите къщата си..
ought to би трябвало You ought to read quietly. - Би трябвало да четете тихо.
need трябва, нуждая се You Need To Calm Down - Трябва да се успокоиш.
will ще I will win this game. - Ще спечеля тази игра.
shall ще Shall I go home? - Да се прибирам ли?
 

Какво са модалните глаголи?

Модалните глаголи (modal verbs) са специална група глаголи, които нямат собствено значение и могат да се използват във връзка с други смислови глаголи. Английските модалните глаголи изразяват модалност, тоест отношението на говорещия към някакво действие, като:

 • - възможност,
 • - вероятност,
 • - необходимост,
 • - способност,
 • - желателност на действието.

Използват се с инфинитив на смисловия глагол, като заедно с него те образуват съставно модално сказуемо (compound modal predicate).

 • - I can play volleyball. - Аз мога да играя волейбол.

Има модални глаголи, с помощта на които можете да говорите:

 • - за уменията на човек (can/could - може/би могло),
 • - да забраните или да наредите на някого да направи нещо (must - трябва),
 • - да дадете съвет (should - би трябвало) и т.н.

Примери на изречения с модални глаголи

 • - I must finish this article till Wednesday. — Трябва да завърша тази статия до сряда.
 • - You should follow your doctor’s advice! — Трябва да следвате съветите на Вашия лекар!
 • - She can’t swim so she isn’t coming with us to the river. — Тя не може да плува, така че не идва с нас до реката.
 • - What languages can he speak? — Какви езици може да говори той?


Modal Verbs
Кои глаголи са модални?

Кои са основните модалните глаголи в английски език?

Кои са основните модални глаголи в английски език, които се използват най.често в ежедневната реч. https://samou4itel1.blogspot.com/2015/05/osnovni-modalni-glagoli-basic-modal.html Ето главните от тях (първите три са най-често използвани, имат най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи):
 • - can — мога, уметя
 • - could — бих могъл
 • - must — трябва
 • - have to — принуден съм, длъжен съм, би трябвало, трябва
 • - may — може
 • - might — би могло
 • - should — би трябвало
 • - ought to — би могло

 Често в качеството на модален глагол (но непълноценен) се използват и глаголите:

 • - Shall,
 • - Will,
 • - Should,
 • - Would,
 • - Dare,
а също и
 • - to be,
 • - to have / have got to.

Примери на изречения с модални глаголи:

 • - A force can act through contact or from a distance. - Една сила може да действа чрез съприкосновение или от разстояние.
 • - You must let me have time to consider your proposal. - Вие трябва да ми дадете време, за да обмисля Вашето предложение.

Общи черти на модалните глаголи

Всички модални глаголи имат свойствени следните общи черти:

1. След тях инфинитива

се използва без частицата "to", т.е. образува се т.н. "гол инфинитив" (bare infinitive).
Изключение от това правило са:
 • - ought to
 • - used to
 • - have (got) to
 • - be to.
Примери:
 • - I must go. - Аз трябва да тръгвам.
 • - I can swim. - Аз мога да плувам.
 • - You may come in. - Вие може да влезете.
 • - We must do it quickly. Ние трябва да направим това бързо.

2. Имат ограничени на брой времеви форми.

 • - "Can" има форми за сегашно и минало време (could);
 • - "May" - също има минало време (might);
 • - "Must" се използва само в сегашно време.
Тези глаголи не образуват форми за бъдеще време. Вместо това се използват техни еквиваленти. Останалите модални глаголи имат само една форма.

3. В 3-то лице, единствено число не се добавя окончание "-s".


4. Тези глаголи образуват самостоятелно отрицание.

Отрицателната форма се образува с поставянето след модалния глагол на отрицателната частица "not". Често, особено в устната реч, те образуват съкратена форма.
 • - May not  -   Mayn’t
 • - Must not  -   Mustn’t
 • - Should not  -   Shouldn’t
 • - Will not   -  Won’t
 • - Shall not   -  Shan’t
 • - Can not   -  Can’t
Примери:
 • - I can't swim. - Аз не мога да плувам.
 • - You mustn't miss classes. - Ти не трябва да отсъстваш от клас.

5. Въпросително изречение образуват без спомагателния глагол "to do",

като при това модалния глагол се изнася в началото на изречението.
 • - Shall I help you? - Мога ли да Ви помогна?
 • - Could you give me his address? - Може ли да ми дадете неговия адрес?
 • - May I come in?  - Мога ли да вляза?

6. Модалните глаголи нямат нелични форми

герундий, инфинитив, причастие.

7. Не образуват сложни глаголни форми

Continuous, Perfect, Perfect-Continuous.

Правила за употреба на модални глаголи


Правило 1.

Модалният глагол винаги се използва със смислов глагол, който е в начална форма (must do - трябва да направя, could see - може да видя).
 • - I can type very fast. — Мога да пиша много бързо.

Правило 2.

Модалните глаголи имат една и съща форма във всички лица и числа. Единственото изключение е have to, - трябва да, което приема формата has след местоименията he, she, it - той, тя, то.

Правило 3.

Модалните глаголи винаги са в сегашно време (дори и в контекста на бъдеще време), но някои от тях могат да приемат минала форма:
 • - can - could;
 • - may — might,
 • - must — had to

Правило 4.

В отрицателни и въпросителни изречения модалните глаголи не се използват със спомагателни, с изключение на have to.
 • - I can’t do it. — Аз не мога да го направя.
 • - May I use your laptop? — Мога ли да използвам вашия лаптоп?
 • - What do I have to sign? — Какво да подпиша?

Как се построяват изречение с модални глаголи?


( + ) Как се построява утвърдително изречение с модален глагол?

 

Схема на изречението:

Подлог + модален глагол + смислов глагол в начална форма. 

Моля, обърнете внимание, че не се нуждаем от частицата "to", за да свържем модалния и смисловия глаголи. С изключение на "ought to" и "have to",  където "to" е част от модалния глагол.

 • - We ought to respect our parents. — Трябва да уважаваме родителите си.
 • - I have to wear uniform at work. — Трябва да нося униформа на работа.
 • - They should study harder if they want to pass the exams. — Те трябва да учат повече, ако искат да издържат изпитите си.
Модалният глагол "ought to" рядко се използва в американския английски и се счита за официален в британския английски, така че се заменя с "should".
 • - Mark ought to choose more healthy food. = Mark should choose more healthy food. — Марк трябва да избира по-здравословна храна.

( - ) Как се построява отрицателно изречение с модален глагол?

 

Схема на изречението:

Подлог + модален глагол + частица "not" + смислов глагол в начална форма

 • - She can’t come tomorrow because she’s having a meeting. — Тя няма да може да дойде утре, защото има среща.
 • - You mustn’t play with matches, it’s dangerous! — Не си играй с клечки, опасно е!


( ? ) Как се построява въпросително изречение с модален глагол?

 

Схема на изречението:

Модален глагол + Подлог + смислов глагол в начална форма

 • - Who can help me? — Кой може да ми помогне?
 • - Why shouldn’t he come to the party? — Защо той не би трябвало да идва на партито?
 • - Must I finish this report now? — Трябва ли да завърша този доклад сега?

Въпросителните изречения с модалния глагол "have to" се образуват с помощта на спомагателните глаголи: do/does, did, have, will.

 • - What did I have to do to stop you? — Какво трябваше да направя, за да те спра?
 • - Will I have to meet you? — Ще трябва ли да се срещна с теб?Значения на модалните глаголи

Нека да разгледаме значенията на различните модални глаголи и да разберем с какво се различават:

1. Модални глаголи can и could

Can се използва в смисъл на "мога", "умея" за изразяване на възможността за действие. Това е един от най-често срещаните и често използвани модални глаголи. Отнася се към недостатъчни глаголи, които не съществуват във всички форми.

Отрицателна форма

При отрицание, към този глагол се добавя отрицателна частица not, но тя, за разлика от други случаи, става съставна част на думата — cannot. Can и not се пишат разделено в случаите, когато not е част от друга конструкция. Една от най-често използваните подобни конструкции е "not only…, but also" (не само..., но и). Възможна е и съкратена форма - can’t.

 • - I cannot create a document. —  Не мога да създам документ.
 • - I can not only create a document, but also edit it. — Не само не мога  да създавам документ, но също и  да го редактирам.


Случаи на употреба на глагола Can

 • - Умствена или физическа активност.
 • - Обща или теоретична вероятност за извършване на действие.
 • - Изразяване на молба. В този случай можете да използвате както can, така и could, но последният вариант ще бъде по-учтив и официален.
 • - Разрешение да се направи нещо, искане на разрешение за извършване на определени действия, забрана.
 •   - Изразяване на изненада, разкаяние или недоверие.


Има две форми на глагола can:

 • - can — сегашно време
 • - could — минало време и състрадателен наклонение


-) Can – мога, умея, имам възможност/способността да направя нещо.

Can също се използва, когато искаме разрешение да направим нещо.

 • - My sister can ride a horse. — Сестра ми може да язди кон.
 • - I can’t drive, but I can ask my brother to give you a lift. — Не мога да шофирам, но мога да помоля брат ми да те вземе (закара).
 • - Can I have your passport, please? — Мога ли да видя паспорта ви, моля?
 • - Can’t you get along with her parents? — Не можеш ли да се разбираш с родителите й?


-) Could - бих могъл.

Това е минала форма на модалния глагол can. Можете също да използвате could, за да поискате учтиво нещо.

 • - Could I have your passport, please? — Може ли да ми покажете паспорта си, моля?
 • - I could play the piano when I was a little boy. — Можех да свиря на пиано, когато бях малко момче.
 • - Despite the darkness, I could see many people dancing to pop-music. — Въпреки тъмнината можех да виждам много хора да танцуват на поп музика.

Ако сте сигурни, че събитието не е можело да се е случи в миналото, използвайте can't have + окончание -ed / 3-та форма на глагола.

 • - He can’t have fallen asleep at the conference. — Той не може да е заспал на конференцията.


2. Модални глаголи must и have to

Английският модален глагол must се използва в значение на "трябва". Той няма формите на миналото и бъдещето. Може да се използва в съкратена форма mustn’t.

Случаи на използване на глагола Must

 • - Изразяване на задължение, необходимост.
 • - Принудително извършване на действие.
 • - Заповед или забрана.
 • - Израз на увереност.

Модалните глаголи must и have to обозначават задължение, но техните значения са различни.

-) Must — трябва, длъжен съм да направя нещо.

Must предполага, че никой не ви е принуждавал, а вие сами сте поели задължения и носите отговорност за тях. Използва в английския език, когато има осъзнавано задължение, необходимост да се направи нещо, а има и правило, с което трябва да се съобразим.

 • - You must help your parents. —  Ти трябва да помогнеш на родителите си.
 • - I must work hard to earn enough money for a new car. — Трябва да работя усилено, за да спечеля достатъчно пари за нова кола.


-) Have to — налага се, принуден съм да направя нещо.

Тъй като must няма форми за минало и бъдеще време, вместо него, когато се налагат такива, се използва модалния глагол have (has) to. Той се променя се в число, лице и време. Have to означава, че трябва да направите нещо, защото обстоятелствата го изискват - загатваме, че не искаме да правим нещо, но ни се налага предвид обстоятелствата.

 • - We had to give in. — Ние трябваше да отстъпим.
 • - We had to update the profiles. — Ние трябваше да актуализираме профилите.
 • - I’ll have to meet him. — Ще трябва да се срещна с него.
 • - Yesterday I stayed at home, because I had to complete my project. — Вчера си останах вкъщи, защото трябваше да завърша проекта си.

Модалният глагол have to (have got to) се използва в смисъла на „налага се“, „задължен съм“. Той може да се използва независимо, без да замества глагола must. Обикновено се използва, за да покаже, че е необходимо да се направи някакво действие, „защото е необходимо, но не защото ни се иска“.

 • - I have to get up early in the morning. —  Налага се да ставам рано сутринта.


Разликата между Have to и Have got to:

-) "Have got to" подразбира конкретно действие.
 • - I’ve got to go to the dentist on Monday. — Трябва да отида на зъболекар в понеделник.
-) "Have to" означава повтарящо се действие.
 • - I have to consult my doctor every time before I go abroad. — Трябва да се консултирам с лекаря си всеки път, преди да замина за чужбина.


В отрицателно изречение 

модалните глаголи must и have to придобиват малко по-различно значение: mustn’t изразява категорична забрана и don't have to - незадължително действие (можете да направите или да не го направите).

 • - You mustn’t go to that night club. — Не трябва да ходиш в онзи нощен клуб.
 • - You don’t have to go to the shop. — Не е задължително да ходиш до магазина.


3. Модални глаголи should и ought to


-) Should — би следвало.

Модалният глагол should се използва в смисъл на "би трябвало", "би следвало". Обикновено се използва в съвети и препоръки, често като мек начин да кажете на някого какво да прави. В случай на отрицание има съкратена форма shouldn’t.

 • - You should sleep more if you want to be healthy. — Би трябвало да спиш повече, ако искаш да бъдеш здрав.
 • - They shouldn’t lie to him — he’ll find out about it anyway. — Не бива да го лъжат - той така или иначе ще разбере за това.

Случаи на използване на глаголи Should

 • - Морално задължение.
 • - Съвет.
 • - Инструкции.


-) Ought to — би следвало. Синоним на should.

Също се използва в смисъл на "би трябвало", "би следвало", но се използва пестеливо. Този модален глагол има само една форма. В отрицание може да се съкрати до oughtn’t to. "Ought to" се използва за изразяване на съвети и задължения.

 • - We ought to complain about the quality. — Би трябвало да се оплачем от качеството.
 • - He ought to buy her flowers. — Той би следвало да й купи цветя.
 • - You ought to visit your grandparents more often. — Трябва да посещаваш баба си и дядо си по-често.
 • - They ought not to shout at their boss. — Те не бива да крещят на шефа си.
 • - You ought to give all your love to children. — Редно е да отдадеш цялата си любов на децата.


4. Модални глаголи may и might

Изразяват вероятност, в смисъл на "позволявам", "може". При отрицание и на двете форми има съкращения:

 • - may not = mayn’t
 • - might not = mightn’t


Случаи на използване на глагола May

 • - Разрешение за извършване на нещо, искане на разрешение за извършване на определени действия.
 • - Изразяване на неувереност във вероятността за  осъществяване на действия. Might може да се използва като усилвател.

За по-голяма формалност и в двата случая можете да използвате might.

Има две форми на глагола may:

 • - may — сегашно време
 • - might — минало време и състрадателен наклонение


-) May — може, възможно е.

Във въпросително изречение предполага по-учтива форма на въпроса или молбата.

 • - May I see a headmaster? — Мога ли да видя директор?
 • - May I stay here? — Мога ли да остана тук?
 • - You may stay. — Можеш да останеш.
 • - I may apply to Harvard. — Мога да кандидатствам в Харвард.
 • - I was really worried that you may get hurt. — Аз наистина се притеснявах, че можеше да пострадаш.  


-) Might - синоним на may

С по-меки значения на "възможно е", "би могло", "можело е".

 • - It might be raining tonight. — Може да вали тази вечер.
 • - He might be busy yesterday, that’s why he didn’t call you. — Той е можело да е зает вчера, затова де не ти се е обадил.


5. Модален глагол "Be ​​able to"

Изразите с глагола "can" в бъдеще време се превеждат с използването на глагола "to be able to be" - способен съм, в състояние съм. Практически той е равнозначен на глагола "can", но в сегашно и минало време често се използва само за изразяване на това, че човекът е успял да направи нещо, той е успял в нещо. Английският модален глагол "Be able to" се променя по лице, число и време.

 • - I couldn’t speak Chinese but I was able to explain what I wanted. — Аз не мога да говоря на китайски, но можах да обясня какво искам.
 • - Carl will be able to move to England. — Карл ще може да се премести в Англия.
 • - She is able to participate in that play. — Тя може да участва в тази пиеса.


6. Модален глагол "Be ​​enabled to"

Аналог на модален глагол "may" е модалния глагол "be allowed to" със значение на разрешение. Такъв глагол се използва, за да покаже, че разрешението е дадено без да пояснява кой го е направил. Тъй като глаголът "to be" се променя по време, число и лице, тези промени се използват и за модалният глагол "be allowed to".

 • - Ivan was allowed to buy some sweets. — На Иван му бе разрешено да си купи сладкиши.
 • - I’m allowed to edit the texts on the website. — Разрешено ми е да редактирам текстовете на уебсайта.
 • - She is not allowed to enter. — Не й е позволено да влиза.
 • - He was not allowed to have a pet. — Не му беше позволено да има домашен любимец.


7. Модални глаголи Shall и Will

Свързват в себе си модално значение и значението за бъдеще време. Отричанието на shall се свежда до shan’t, а will — до won’t.

-) Shall се използва в случаите, 

когато е необходимо да се предложи да се направи нещо.

 • - Shall I open the door for you? — Мога ли да ти отворя ли вратата?


-) Will се използва, 

ако се изисква да се настоява за нещо. Възможно е да го срещнете и във въпросителни изречения, които предполагат заповеди.

 • - You will clean the room. — Ще трябва да почистиш стаята.
 • - Will you keep quiet? — Би ли спазвал тишина!


8. Модален глагол Be ​​to

Служи за изразяване на задължения. Използва се в минало и сегашно време. Случаи на използване на глагола Be to:
Изразяване на действия, които се извършват по определен график.

 • - The plane is to take off in 15 minutes. — Самолетът трябва да излети след 15 минути.

За действия, които са предварително определени.

 • - The little girl was to become the most successful writer in the USA. — Малкото момиченце трябваше да стане най-успешният писател в САЩ.

За да се изрази забрана или невъзможност.

 • - People are not to be in that area. — Хората не трябва да бъдат в тази зона.
 • - The language is not to be learnt in 6 months. — Езикът е невъзможно да се научи за 6 месеца.


9. Модален глагол Would

Използва се за учтиви молби и предложения. Необходимо е да се разграничи would  в значението на "би" и would като модален глагол. Има съкратена отрицателна форма wouldn’t. Would  се използва във фрази с предложения, предположения и молби.

 • - Would you turn on the computer, please? — Бихте ли включили компютъра, моля?
 • - Would you like a pie, or a cake? — Искаш ли пай или торта?
 • - It would be his brother over there. — Би трябвало там да е брат му.

Този модален глагол може да се използва като аналог на модалния глагол "used to", изразяващ действията, които са се случвали по-рано, но не се случват сега.

 • - When I was little, I would watch cartoons every day. — Когато бях малък, всеки ден гледах анимационни филми.  


Полумодални глаголи на английски език

Към полумоданите се отнася тези глаголите, които могат да бъдат използвани в изказването и в ролята на главния глагол, и в ролята на модален, в зависимост от значението и конструкцията на изречението.

1. Полумодален глагол  "Used to"

Има спорове дали да се причислява към модалните глаголи. Използва се само за изразяване на действия/състояния, настъпили в миналото. При превод на изречения с глагола used to, може да се появи наречието "по-рано". Отрицания: "didn’t use to" или "used not to". Образуване на въпрос: "Did he use to … ?".

 • - I used to like skiing when I was young. — Като малък обичах да карам ски.
 • - He didn’t use to (used not to) drink alcohol that much. — Той не е свикнал да пие толкова много алкохол.


2. Полумодален глагол Need

Показва необходимостта от извършване на действието. Съкратената форма на отрицание — needn’t. Случаи на употребата на глагола Need
Пренася значението "необходимо" в утвърдителните изречения.

 • - All we need is love. — Всичко, от което се нуждаем, е любов.
 • - You needn’t do this until you are ready. — Не е нужно да правите това, докато не сте готови.

Използва се във въпроси, когато в отговор на автора ни се иска да чуем отрицание.

 • - Do I need to call her? I dislike that girl. — Трябва ли да й се обадя? Не харесвам това момиче.


3. Полумодален глагол Dare

Използва се в смисъла на "дръзвам да рискувам", "смея да направя нещо". Като смислов глагол също запазва това значение. Не изисква използването на спомагателни глаголи.

 • - How dare you tell me what to do?! — Как смееш да ми казваш какво да правя?!
 • - They dare not ask about the salary. — Те не смеят да питат за заплатата.

По своята същност модалният глагол dare не се различава от смисловия глагол dare.

4. Полумодален глагол Let

Използва се в смисъла на "нека", "позволявам", "разрешавам". Като смислов глагол също запазва това значение.

 • - Let her think about it. — Тя нека помисли за това.
 • - Let Michael not come tomorrow. — Нека Майкъл да не идва утре.


Това е основната информация за мoдалните глаголи (Modal Verbs in English), тяхното значение и използване в английски език, придружена от редица показателни примери.

----------------

10 коментара:

 1. В английската разговорна реч често се използват съкратени форми на модални глаголи. Ето основните от тях:
  can not = can’t
  could not = couldn’t
  will = ‘ll
  will not = won’t
  would = ‘d
  would not = wouldn’t
  may not = mayn’t
  might not = mightn’t
  must not =mustn’t
  ought not = oughtn’t
  shall = ‘ll
  shall not = shan’t
  need not = needn’t

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чисто модалните глаголи са дефектни (недостатъчни) по форма, тъй като при тях отсъстват редица граматични форми, като например:
   - те не приемат суфикса "-s" в 3-то лице, единствено число,у сегашно време;
   - нямат форма за инфинитив, ингова форма и причастие;
   - някои от тях нямат форма за минало време (must, should, ought, need).

   Изтриване
 2. Modal Verbs - модалните глаголи в английски език изразяват не действие, а отношение към него от страна на говорещия.
  He саn swim. - Той може да плува.
  He may swim. - Той би могъл да плува (разрешено му е).
  I must swim. - Той трябва да плува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С помощта на модалните глаголи, говорещия показва, че едно или друго действие е възможно или невъзможно, задължително или ненужно и т.н. Най-често използваните от тях са следните: can, may, must, ought, shall, should, will, need. Пример:
   You should swim. - Ти трябва да плуваш. (препоръка)

   Изтриване
  2. Ето няколко примера за сравнение в различните нюанси на казаното, с използването на различни модални глаголи:
   She needs to swim. - Тя се нуждае от плуване. (необходимо).
   He саn swim. - Той може да плува.
   He may swim. - Разрешено му е да плува.
   I must swim. - Аз трябва да плувам.
   You should swim. - Ти би трябвало да плуваш (препоръка).

   Изтриване
 3. Сред другите особености на модалните глаголи, може да се спомене още, че инфинитива на смисловия глагол се използва без частицата "to" след всички модални глаголи, освен
  ought,
  to have и
  to be.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои модални глаголи изискват след себе си само формата Infinitive без частицата "to" (с изключение на "ought to").

   Изтриване
 4. Въпросителните и отрицателните форми на изреченията, в които има модални глаголи, се построяват без спомагателния глагол "do", с изключение на глагола "to have", например:
  Must I come too? - Трябва ли и аз да дойда?
  She cannot do it today. - Тя не може да направи това днес.

  ОтговорИзтриване
 5. Поначало, модалните глаголи не обозначават действие. Те само изразяват отношение към действието на определено лице - мога, длъжен съм, принуден съм и т.н. Те самите нямат форма за инфинитив Infinitive, поради което никога не отговарят на въпроса "какво прави?" и не се използват с частицата "to". Повечето от тях нямат форма за 3-то лице единствено число и не се използват с окончание " -s" в края си:
  Не can. - Той може.
  She must. - Тя трябва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В изречението всеки модален глагол се държи като първи спомагателен - поставя се пред цялата формула, а в отрицанията частицата "not" следва след модалния глагол. Нито един модален глагол не може да се използва във Future, освен shall/will.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: