Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Модални глаголи (Modal Verbs).

Кои глаголи са модални?

Модални се наричат тези глаголи, които изразяват не действие или състояние (т.е. не се използват самостоятелно), а отношение на говорещия към тях. Те отразяват степента на неговата модалност - възможност, необходимост, вероятност, желателност на действието, обозначено с инфинитив на смисловия глагол, като с него те образуват съставно модално сказуемо (compound modal predicate).
 • I can play volleyball. - Аз мога да играя волейбол.

Основни модални глаголи.

Кои са основните модални глаголи в английски език, които се използват най.често в ежедневната реч. Ето главните от тях (първите три са най-често използвани, имат най-общо значение и понякога могат да заменят останалите модални глаголи):
 • Can / Could
 • May / Might
 • Must
 • Ought to,
 • Used to,
 • Need.Често в качеството на модален глагол (непълноценен) се използват и глаголите:

 • Shall,
 • Will,
 • Should,
 • Would,
 • Dare,
а също и
 • to be,
 • to have / have got to.

 • A force can act through contact or from a distance. - Една сила може да действа чрез съприкосновение или от разстояние.
 • You must let me have time to consider your proposal. - Вие трябва да ми дадете време, за да обмисля Вашето предложение.

Общи черти на модалните глаголи.

Всички модални черти имат свойствени следните общи черти:

1. След тях инфинитива се използва без частицата "to", т.е. образува се т.н. "гол инфинитив" (bare infinitive). 

Изключение от това правило са:
 • ought to
 • used to
 • have (got) to
 • be to.
Примери:
 • I must go. - Аз трябва да тръгвам.
 • I can swim. - Аз мога да плувам.
 • You may come in. - Вие може да влезете.
 • We must do it quickly. Ние трябва да направим това бързо.

2. Имат ограничени на брой времеви форми.

 • "Can" има форми за сегашно и минало време (could);
 • "May" - също има минало време (might);
 • "Must" се използва само в сегашно време.
Тези глаголи не образуват форми за бъдеще време. Вместо това се използват техни еквиваленти. Останалите модални глаголи имат само една форма.

3. В 3-то лице, единствено число не се добавя окончание "-s".


4. Тези глаголи образуват самостоятелно отрицание.

Отрицателната форма се образува с поставянето след модалния глагол на отрицателната частица "not". Често, особено в устната реч, те образуват съкратена форма.
 • May not  -   Mayn’t
 • Must not  -   Mustn’t
 • Should not  -   Shouldn’t
 • Will not   -  Won’t
 • Shall not   -  Shan’t
 • Can not   -  Can’t
 • I can't swim. - Аз не мога да плувам.
 • You mustn't miss classes. - Ти не трябва да отсъстваш от клас.

5. Въпросително изречение образуват без спомагателния глагол "to do", 

като при това модалния глагол се изнася в началото на изречението.
 • Shall I help you? - Мога ли да Ви помогна?
 • Could you give me his address? - Може ли да ми дадете неговия адрес?
 • May I come in?  - Мога ли да вляза?

6. Модалните глаголи нямат нелични форми (герундий, инфинитив, причастие).


7. Не образуват сложни глаголни форми (Continuous, Perfect, Perfect-Continuous).


Това е основната информация за мoдалните глаголи (Modal Verbs in English), тяхното значение и използване в английски език, придружена от редица показателни примери.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

10 коментара:

 1. Pedpri_ema49:46 пр.об.

  В английската разговорна реч често се използват съкратени форми на модални глаголи. Ето основните от тях:
  can not = can’t
  could not = couldn’t
  will = ‘ll
  will not = won’t
  would = ‘d
  would not = wouldn’t
  may not = mayn’t
  might not = mightn’t
  must not =mustn’t
  ought not = oughtn’t
  shall = ‘ll
  shall not = shan’t
  need not = needn’t

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ПаринЧета77:59 пр.об.

   Чисто модалните глаголи са дефектни (недостатъчни) по форма, тъй като при тях отсъстват редица граматични форми, като например:
   - те не приемат суфикса "-s" в 3-то лице, единствено число,у сегашно време;
   - нямат форма за инфинитив, ингова форма и причастие;
   - някои от тях нямат форма за минало време (must, should, ought, need).

   Изтриване
 2. Бобчота2:47 пр.об.

  Modal Verbs - модалните глаголи в английски език изразяват не действие, а отношение към него от страна на говорещия.
  He саn swim. - Той може да плува.
  He may swim. - Той би могъл да плува (разрешено му е).
  I must swim. - Той трябва да плува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Таня Миленова6:22 пр.об.

   С помощта на модалните глаголи, говорещия показва, че едно или друго действие е възможно или невъзможно, задължително или ненужно и т.н. Най-често използваните от тях са следните: can, may, must, ought, shall, should, will, need. Пример:
   You should swim. - Ти трябва да плуваш. (препоръка)

   Изтриване
  2. Джери-236:39 пр.об.

   Ето няколко примера за сравнение в различните нюанси на казаното, с използването на различни модални глаголи:
   She needs to swim. - Тя се нуждае от плуване. (необходимо).
   He саn swim. - Той може да плува.
   He may swim. - Разрешено му е да плува.
   I must swim. - Аз трябва да плувам.
   You should swim. - Ти би трябвало да плуваш (препоръка).

   Изтриване
 3. Сред другите особености на модалните глаголи, може да се спомене още, че инфинитива на смисловия глагол се използва без частицата "to" след всички модални глаголи, освен
  ought,
  to have и
  to be.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои модални глаголи изискват след себе си само формата Infinitive без частицата "to" (с изключение на "ought to").

   Изтриване
 4. Въпросителните и отрицателните форми на изреченията, в които има модални глаголи, се построяват без спомагателния глагол "do", с изключение на глагола "to have", например:
  Must I come too? - Трябва ли и аз да дойда?
  She cannot do it today. - Тя не може да направи това днес.

  ОтговорИзтриване
 5. Marin_4eta7:11 пр.об.

  Поначало, модалните глаголи не обозначават действие. Те само изразяват отношение към действието на определено лице - мога, длъжен съм, принуден съм и т.н. Те самите нямат форма за инфинитив Infinitive, поради което никога не отговарят на въпроса "какво прави?" и не се използват с частицата "to". Повечето от тях нямат форма за 3-то лице единствено число и не се използват с окончание " -s" в края си:
  Не can. - Той може.
  She must. - Тя трябва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Панани10:27 пр.об.

   В изречението всеки модален глагол се държи като първи спомагателен - поставя се пред цялата формула, а в отрицанията частицата "not" следва след модалния глагол. Нито един модален глагол не може да се използва във Future, освен shall/will.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: