Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 март 2022

Безпредложно допълнение | dLambow


Непряко безпредложно допълнение в английски език


Какво е безпредложно допълнение?

Безпредложните допълнения винаги са прикрепени към глагола без помощта на предлог, поради което имат такова име. Те обикновено са разположени в изречението след прякото допълнение, ако има такова и заедно с предложните допълнения са разновидност на косвените или непреките допълнения в английски език.

Непряко безпредложно допълнение в английски език
Безпредложно допълнение

Начини за изразяване на безпредложно допълнение

Както подсказва името му, в този тип допълнение винаги има предлог. Може да се изрази и в различни части на речта:

Съществително + предлог:

 • - Please remind me about the appointment. – Моля, напомнете ми за срещата.


Местоимение + предлог:

 • - I don’t like talking about him. – Аз не обичам да говоря за него.


Герундий + предлог:

 • - I am keen on playing the piano. – Обичам да свиренето на пиано.


Въпроси към безпредложно допълнение

Редица преходни глаголи могат да контролират не само преки допълнения, но и придадени към тях непреки допълнения. Такива допълнения обозначават адресати, тоест лица, на които или за които се извършват определени конкретни действия. Тези допълнения отговарят на въпросите:

 • - "what?" -"какво?" (за неодушевени предмети) и
 • - "whom?""на кого?" (за одушевени предмети и лица).

Ако английският глагол контролира две допълнения едновременно, тогава след него ще се появи непрякото допълнение, а след това идва прякото допълнение.Примери на изречения с безпредложно допълнение:

 • - Barbara sent them her pictures. – Барбара им изпрати свои снимки. -
 • (косвено безпредложно допълнение - местоимението "them" - на тях, обозначаващо лица във формата на обектен падеж)
 • - Sarah wanted to give her friend good advice. – Сара искаше да даде добър съвет на приятелката си.
 •  (косвено безпредложно допълнение - съществително, обозначаващо лице във формата на общ падеж)


Още примери:

 • - I sent him a letter. - Изпратих му писмо.
 • - Не showed the teacher his article. - Той показа на учителя своята статия.


Място на непрякото допълнение в изречението

Ако непряко допълнение, обозначаващо лицето, към което е насочено действието, идва след преко допълнение, тогава пред него се използва предлогът "to". В този случай то става непряко предложно допълнение:

 • - I have sent a letter to him. - Аз му изпратих писмо.

Непрякото допълнение се разполага след прякото допълнение в изречението, а ако липсва такова - то тогава се разполага след глагола-сказуемо.

 • - She lives with her parents. - Тя живее с родителите си.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: