Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 април 2015

Английската буква C | dLambow

Четене на английската буква "C" (Reading the English letter "C")

 

Съгласна буква C, c [si:]

Английската съгласна буква "c" е третата буква от английската азбука. Основно има три случая с четенето на буквата C, c [si:]:

Reading the English letter "C"
Съгласна буква C, c [si:]

Съгласната буква "c" се чете като [ k ]

Това е основния случай, който има три варианта:

а) пред гласните "a", "o", "u": 

 • cap [kæp] - капитан
 • cat [kæt] - котка
 • camp [kæmp] - лагер
 • cold [kould] - студ
 • corner ['ko:nə] - ъгъл
 • cut [kʌt] - режя
 • cure [kjuə] - лекарство
 • America ['əmerikə] - Америка
 • American ['əmerikn] - американски б) пред съгласни: 

 • clean [klı:n] - чист
 • club [klʌb] - клуб
 • act [ækt] - действие
 • doctor ['doktə] - доктор, лекар
 • scream [skri:m] - вик, вопъл
 • direction [di'rekʃən] - направление
 

в) в края на думите:

 • music ['mjuzik] - музика
 • republic [ri'pʌblik] - република
 • account [ə'kaunt] - сметка

Съгласната буква "c" се чете като [ s ]

когато е пред гласните "e", "i", "y",

 • cent [sent] - цент, стотна
 • bicycle ['baisikl] - велосипед
 • cycle ['saikl] - цикъл
 • celebrate ['selibreit] - празнувам
 • scene [si:n] - сцена
 • success [sək'ses] - успех
 • city ['siti] - град
 • circle ['sə:kl] - кръг
 • cinema ['sinəmə] - кино
 • occident ['oksidənt] - Западът
 • icy ['aisi] - леден
 

пред нямо "e":

 • face [feis] - лице
 • place [pleis] - място
 • notice ['noutis] - забележка
 • ice [ais] - лед
 • science ['saiəns] - наука

Съгласната буква "c" се чете като [ ʃ ]

в буквосъчетания на буквата "c" + суфикс от вида на "–ion", "-ial", "-ian", "-ient":
 • special ['speʃəl] - специален
 • social ['souʃəl] - социален
 • physician [fi'ziʃən] - физически
 • ancient ['einʃənt] - древен
 • suspicion [səs'piʃən] - подозрение
 • precious ['preʃəs] - драгоценен
 • ocean ['ouʃən] - океан
Това са основните правила за четене на английската буква "C" (Reading the English letter "C"), заедно с примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: