Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 април 2015

Използване на инфинитив | dLambow

 

Използване на инфинитив на английските глаголи (Infinitive of English verbs)

 
Форми на инфинитива в английски език
InfinitiveActivePassive
Simpleto maketo be made
Continuousto be makingto be being made
Perfectto have madeto have been made
Perfect Continuousto have been makingto have been being made

Какво е инфинитив в английски език?

Инфинитив в английски език е неличната форма на английския глагол, която обозначава само действие, без да дава информация за число и лице, т.е. това е неопределена форма. Инфинитивът отговаря на въпроса "какво прави?". 

Infinitive of English verbs
Използване на инфинитив в английски език
 

Примери за инфинитив:

 • to read - чета,
 • to speak - говоря.
 • to run - бягам
 • to cook - готвя
 • I was glad to see the car stop. - Аз се зарадвах да видя, че автомобила спира

Признак на инфинитива в английски език

Формален признак на глаголите в инфинитивна форма в английски език е частицата "to", която се поставя пред тях, а в някои случаи се пропуска. В български език, точно съответствие на инфинитив няма, като обикновено това се превежда с първо лице, единствено число. В речниците се използва именно инфинитив като начална форма на глаголите.Роля на инфинитива в изречението


Подлог

 • To walk alone late at night is very dangerous. - Ходенето сам късно през нощта е много опасно.
 • To be or not to be, that is the question. - Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът.
 • To know her is to love her. - Да я познаваш означава да я обичаш.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream. - Посещението на Гранд Каньон беше моята мечта през целия живот.
 • To understand statistics, that is our aim. - Разбирането на статистиката е нашата цел. 

Части от сказуемото

 • My decision is to stay here for a couple of days. Решението ми е да остана тук за няколко дни.

Допълнение

 • Many people hate to lose. Много хора мразят да губят.

Определение

 • She was the best to solve this problem. Тя беше най-добрата в тази задача.

Обстоятелство

 • You can break this model. It was made to be tested. – Можете да счупите този модел. Направен е за тестване. 


Форми за инфинитив

Инфинитива в английски език има четири форми на глагола в действителен залог (active voice) и две в страдателен залог (passive voice). В страдателен залог има само проста и съвършена форма на преходните глаголи, т.е. на глаголите, които се използват с допълнение.

Моля, имайте предвид, че най-често срещаната, необходима и важна за изучаване форма е Simple Infinitive. На второ място е Simple Infinitive Passive. Други форми се използват по-рядко. 
 

Действителен залог


Проста форма на инфинитив.

 • Ivan likes to write letters. - Иван обича да пише писма.

Продължителна форма на инфинитив.

 • What is Ivan doing? - He must be writing a letter. - Какво прави Иван? Той трябва да пише писма.

Съвършена форма на инфинитив.

 • Ivan is glad to have written that letter. - Иван се радва, че написа това писмо.

Съвършено-продължителна форма на инфинитив.

 • Ivan must have been writing that letter since morning. - Иван би трябвало да пише това писмо от сутринта.

Страдателен залог


Проста форма на инфинитив.

 • This letter seems to be written in pencil. - Това писмо изглежда е написано с молив.

Съвършена форма на инфинитив.

 • This letter seems to have been written long before it was discovered. - Това писмо изглежда е било написано дълго време преди да го намерят.

Формите на инфинитива в английски език отразяват взаимоотношенията на английския глагол - сказуемо в изречението.

Прост инфинитив

Прост инфинитив в действителен или страдателен залог се използва, когато действието, което изразява, или става едновременно с действието, изразено чрез глагола-сказуемо в лична форма, или е безотносилно към времето на извършване на действието.

Едновременно действие.

 • I am glad to see you. - Радвам се да Ви видя. (едновременно действие)

Безотносително към времето действие.

 • I like to be given presents. - Харесва ми, когато ми правят подаръци (действието е безотносително към времето)

Действие в бъдещето.

За да покажем, че действието се отнася до бъдещето, се използва прост инфинитив след модални глаголи
 • may,
 • must,
 • should,
 • ought to
а също и след глаголите:
 • to expect - очаквам,
 • to intend - възнамерявам,
 • to hope - надявам се,
 • to want - искам.

Например:

 • You may come tomorrow. - Ти можеш да дойдеш утре.
 • He must do it immediately. - Той трябва да направи това веднага.
 • You should / ought to put on a warm hat. - Ти би трябвало да си сложиш топла шапка.
 • I expect to see you next week. - Аз очаквам да Ви видя следващата седмица.
 • I intend to go to the seaside this summer. - Аз възнамерявам да ида на море това лято.
 • I hope to find him at home. - Аз се надявам да го намеря в къщи.

Инфинитив в продължителна форма

Инфинитивът в продължителна форма подчертава продължителността на действието, едновременно с глагола - сказуемо.
 • There is a nice smell in the kitchen. Ana seems to be cooking something delicious. - В кухнята мирише на хубаво. Изглежда, че Ана готви нещо вкусно.

Инфинитив в съвършено-продължителна форма.

Формата на съвършено - продължителен инфинитив показва, че действието, изразено чрез инфинитива, е започнало по-рано от действието, изразено чрез глагола - сказуемо, и продължава към момента.
 • She seems to have been cooking since morning. - Изглежда, че тя готви от сутринта.

Инфинитив в съвършена форма.

Инфинитивът в съвършена форма се използва за действие, което предшества действието, изразено чрез глагола - сказуемо.
 • I am sorry not to have told you about it earlier. - Аз съжалявам, че бях Ви казал за това по-рано.

Инфинитив в съвършена форма след модален глагол

Употребен след модалните глаголи 

 • must
 • may
инфинитива в съвършена форма изразява предположение, че действието се е извършило.
 • He must have forgotten about his promise. - Той, като че ли, е забравил за своето обещание.
 • I don't know where he is. He may have left for Sofia. - Аз не знам къде е той. Възможно е да е заминал за София.
 

След модалните глаголи

 • should
 • ought to
 • could
 • might
 • was / were,
съвършеният инфинитив обозначава действие, което би трябвало или би могло да се извърши, но в действителност не е станало.
 • Ivan should / ought to have seen a dentist. - Иван би трябвало да отиде на зъболекар.
 • You could have helped him. - Вие бихте могли да му помогнете.
 • Ivan was to have arrived yesterday. - Иван трябваше да пристигне вчера.

 

Случаи на използване на инфинитив с глаголи, които не дават пълно значение

Инфинитивът често се използва в комбинация с глаголи, които нямат пълния смисъл без него, например:

 • - Tell  - кажете
 • - Begin - започнете
 • - Continue - продължете
 • - Want - искам
 • - Intend - възнамерявам
 • - Try - опитайте
 • - Hope - надявам се
 • - Promise - обещавам
 • - Decide - решавам.

Примери:

 • - I want to see your permission. — Искам да видя вашето разрешение.
 • - Do you promise to quit smoking? Обещавате ли да откажете цигарите?
 • - Аnna decided not to sing the agreement. Ана реши да не подписва споразумението.
 • - I’ll try to help you. - Ще се опитам да ти помогна. 


Отрицателна форма на инфинитив

Отрицателната форма на инфинитив се образува с помощта на частицата not - тя се поставя пред инфинитива. Ако инфинитивът е с частицата to, отрицанието на not се поставя пред него.

 • - I decided not to go to London. — Реших да не ходя в Лондон.
 • - He asked me not to be late. Помоли ме да не закъснявам.
 • - I might not come. - Може и да не дойда.


След минало време на глаголите

 • to intend,
 • to hope,
 • to expect,
 • to mean
инфинитивът в съвършена форма се използва, за да обозначи действие, което въпреки намерението, очакването или надеждата ни, не се е осъществило.
 • I intended to have finished my work last night. - Аз възнамерявах да завърша работата си снощи (но не успях).
 • I hoped to have met her at the concert. - Аз се надявах да я срещна на концерта (но не ясрещнах).
 • They expected to have chosen a good project. - Те очакваха (разчитаха) да изберат добър проект (но не успяха).
 • I meant to have sent Ivan a birthday card. - Аз исках да изпратя на Иван картичка за рожденния му ден (но не изпратих).
Това са основните значения, виодве и случаи на употреба на инфинитив на английския глагол (Infinitive Of The English Verb), придружени с редица показателни примери от характерни английски изречения в различни ситуации.

----------------

14 коментара:

 1. Инфинитива на глагола в английски език (infinitive) притежава две форми
  - лична - the finite form
  - нелична - the non-finite form of the verb
  Глаголите в лична форма непременно притежават такива категории, като лице, число, аспект, време, залог и наклонение. Изпълняват ролята на сказуемо в изречението. Неличните форми на глаголите са лишени от някои категории. Те имат обикновено само вид и залог. Не могат да бъдат сказуемо, макар да се използват като негова част (в по-сложните му форми). По-често изпълняват ролята на други части на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В английски език има всичко три нелични форми на глагола:
   - инфинитив,
   - герундий,
   - причастие.
   В този сайт разглеждаме, обясняваме и онагледяваме с примери всяка от посочените нелични форми.

   Изтриване
  2. Инфинитива на глагола в английски език е една от неговите нелични форми, която изразява действие. Това е първата форма на глагола и именно с нея думата се представя в речниците. Отличителен признак за всеки инфинитив е наличието на мастицата "to"
   to run – бягам,
   to cook – готвя.
   Без тази частица инфинитивите се използват след модалните глаголи (с изключение на "ought to"); глагола shall / will; глаголите за чувствени възприятия (от вида на feel — чувствам, see — виждам, hear — слушам ...); глаголите let (разрешавам), have (имам), make (карам, заставям); след изразите had better (по-добре) и would rather (би било добре).

   Изтриване
  3. The Infinitive [In'finitiv] е нелична форма на английския глагол, която само назовава действието, но изпълнява функции в изречението както на глагол, така и на съществително. Поради това отговаря на въпросите "Какво върши?" и "Какво е извършено?"

   Изтриване
 2. Примери за инфинитив без частицата "to":
  We shall visit you tomorrow. – Ние ще Ви навестим утре.
  He must reread this book. – Той трябва да прочете отново тази книга.
  I heard her sing. – Аз съм я слушала как пее.
  Let him behave the way he wants. – Нека да се държи както пожелае.
  I would rather go to the cinema. – Аз е по-добре да отивам на кино.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Друга роля на инфинитива е обстоятелственото пояснение:
   You are too young to use make-up. – Ти си твърде млада, за да използваш козметика.

   Изтриване
 3. Налице са следните форми на инфинитив в английски език:
  Indefinite Active Infinitive (неопределен в действителен залог) – to ask.
  Indefinite Passive Infinitive (неопределен в страдателен залог) – to be asked.
  Continuous Infinitive (продължителен) – to be asking.
  Perfect Infinitive (перфектен/съвършен) – to have asked.
  Perfect Passive Infinitive (перфектен в страдателен залог) – to have been asked.
  Perfect Continuous Infinitive (перфектно продължителен) – to have been asking.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неопределеният инфинитива е неопределен и той не уточнява процеса на протичане на действията, а продължителния инфинитив подчертава неговата продължителност:
   He likes to read magazines. – Той обича да чете списания.
   He must be still reading this magazine. – Той би трябвало все още да чете това списание.

   Изтриване
 4. Инфинитив в действителен залог обозначава действие, което изпълнява подлога, в страдателен залог - действието е насочено към лицето, изразяващо подлога:
  I like to teach. – Аз обичам да преподавам.
  I like to be taught. – Харесва ми, когато ме учат.

  ОтговорИзтриване
 5. Трябва да се има предвид следното: Несвършен инфинитив определя действие, произтичащо едновременно с действието на сказуемото. А свършения инфинитив назовава действие, което е предшествало действието, изразено със сказуемото.
  I am sorry to have told him this secret. – Аз съжалявам, че му разказах тази тайна.

  ОтговорИзтриване
 6. Една от основните функции на инфинитива в английското изречение е като част от съставно сказуемо. Ето пример:
  What I want is to be left alone. – Това, което искам, е да остана (да бъда оставен) сам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както би трябвало да помним, инфинитива на английския глагол може да бъде не само част от съставно сказуемо, но също и да изпълнява ролята на подлог в изречението:
   - To walk late at night was very dangerous. – Да се разхождаш късно вечерта беше много опасно.

   Изтриване
 7. Друга роля на инфинитива е на допълнение:
  - She was glad to have moved to another city. – Тя се радваше, че се е преместила в друг град.

  ОтговорИзтриване
 8. Друга роля на инфинитива е на определение:
  - Who will be the first to start working here? — Кой ще е първият, който ще започне да работи тук?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: