Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Инфинитив на английския глагол (Infinitive Of The English Verb).

Инфинитив (Infinitive).

Инфинитив в английски език е неличната форма на английския глагол, която обозначава само действие, без да дава информация за число и лице, т.е. това е неопределена форма. Инфинитивът отговаря на въпроса "какво прави?". Например:
 • to read - чета,
 • to speak - говоря.
 • I was glad to see the car stop. - Аз се зарадвах да видя, че автомобила спира

Признак на инфинитива в английски език.

Формален признак на глаголите в инфинитивна форма в английски език е частицата "to", която се поставя пред тях, а в някои случаи се пропуска. В български език, точно съответствие на инфинитив няма, като обикновено това се превежда с първо лице, единствено число. В речниците се използва именно инфинитив като начална форма на глаголите.Форми за инфинитив.

Инфинитива в английски език има четири форми на глагола в действителен залог (active voice) и две в страдателен залог (passive voice). В страдателен залог има само проста и съвършена форма на преходните глаголи, т.е. на глаголите, които се използват с допълнение.

Действителен залог.


Проста форма на инфинитив.

 • Ivan likes to write letters. - Иван обича да пише писма.

Продължителна форма на инфинитив.

 • What is Ivan doing? - He must be writing a letter. - Какво прави Иван? Той трябва да пише писма.

Съвършена форма на инфинитив.

 • Ivan is glad to have written that letter. - Иван се радва, че написа това писмо.

Съвършено-продължителна форма на инфинитив.

 • Ivan must have been writing that letter since morning. - Иван би трябвало да пише това писмо от сутринта.

Страдателен залог.


Проста форма на инфинитив.

 • This letter seems to be written in pencil. - Това писмо изглежда е написано с молив.

Съвършена форма на инфинитив.

 • This letter seems to have been written long before it was discovered. - Това писмо изглежда е било написано дълго време преди да го намерят.

Формите на инфинитива в английски език отразяват взаимоотношенията на английския глагол - сказуемо в изречението.

Прост инфинитив.

Прост инфинитив в действителен или страдателен залог се използва, когато действието, което изразява, или става едновременно с действието, изразено чрез глагола-сказуемо в лична форма, или е безотносилно към времето на извършване на действието.

Едновременно действие.

 • I am glad to see you. - Радвам се да Ви видя. (едновременно действие)

Безотносително към времето действие.

 • I like to be given presents. - Харесва ми, когато ми правят подаръци (действието е безотносително към времето)

Действие в бъдещето.

За да покажем, че действието се отнася до бъдещето, се използва прост инфинитив след модални глаголи
 • may,
 • must,
 • should,
 • ought to
а също и след глаголите:
 • to expect - очаквам,
 • to intend - възнамерявам,
 • to hope - надявам се,
 • to want - искам.

Например:

 • You may come tomorrow. - Ти можеш да дойдеш утре.
 • He must do it immediately. - Той трябва да направи това веднага.
 • You should / ought to put on a warm hat. - Ти би трябвало да си сложиш топла шапка.
 • I expect to see you next week. - Аз очаквам да Ви видя следващата седмица.
 • I intend to go to the seaside this summer. - Аз възнамерявам да ида на море това лято.
 • I hope to find him at home. - Аз се надявам да го намеря в къщи.

Инфинитив в продължителна форма.

Инфинитивът в продължителна форма подчертава продължителността на действието, едновременно с глагола - сказуемо.
 • There is a nice smell in the kitchen. Ana seems to be cooking something delicious. - В кухнята мирише на хубаво. Изглежда, че Ана готви нещо вкусно.

Инфинитив в съвършено-продължителна форма.

Формата на съвършено - продължителен инфинитив показва, че действието, изразено чрез инфинитива, е започнало по-рано от действието, изразено чрез глагола - сказуемо, и продължава към момента.
 • She seems to have been cooking since morning. - Изглежда, че тя готви от сутринта.

Инфинитив в съвършена форма.

Инфинитивът в съвършена форма се използва за действие, което предшества действието, изразено чрез глагола - сказуемо.
 • I am sorry not to have told you about it earlier. - Аз съжалявам, че бях Ви казал за това по-рано.

Инфинитив в съвършена форма след модален глагол.

Употребен след модалните глаголи 

 • must
 • may
инфинитива в съвършена форма изразява предположение, че действието се е извършило.
 • He must have forgotten about his promise. - Той, като че ли, е забравил за своето обещание.
 • I don't know where he is. He may have left for Sofia. - Аз не знам къде е той. Възможно е да е заминал за София.

След модалните глаголи

 • should
 • ought to
 • could
 • might
 • was / were,
съвършеният инфинитив обозначава действие, което би трябвало или би могло да се извърши, но в действителност не е станало.
 • Ivan should / ought to have seen a dentist. - Иван би трябвало да отиде на зъболекар.
 • You could have helped him. - Вие бихте могли да му помогнете.
 • Ivan was to have arrived yesterday. - Иван трябваше да пристигне вчера.

След минало време на глаголите

 • to intend,
 • to hope,
 • to expect,
 • to mean
инфинитивът в съвършена форма се използва, за да обозначи действие, което въпреки намерението, очакването или надеждата ни, не се е осъществило.
 • I intended to have finished my work last night. - Аз възнамерявах да завърша работата си снощи (но не успях).
 • I hoped to have met her at the concert. - Аз се надявах да я срещна на концерта (но не ясрещнах).
 • They expected to have chosen a good project. - Те очакваха (разчитаха) да изберат добър проект (но не успяха).
 • I meant to have sent Ivan a birthday card. - Аз исках да изпратя на Иван картичка за рожденния му ден (но не изпратих).
Това са основните значения, виодве и случаи на употреба на инфинитив на английския глагол (Infinitive Of The English Verb), придружени с редица показателни примери от характерни английски изречения в различни ситуации.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Н. Колева10:20 пр.об.

  Инфинитива на глагола в английски език (infinitive) притежава две форми
  - лична - the finite form
  - нелична - the non-finite form of the verb
  Глаголите в лична форма непременно притежават такива категории, като лице, число, аспект, време, залог и наклонение. Изпълняват ролята на сказуемо в изречението. Неличните форми на глаголите са лишени от някои категории. Те имат обикновено само вид и залог. Не могат да бъдат сказуемо, макар да се използват като негова част (в по-сложните му форми). По-често изпълняват ролята на други части на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лиса Денк0va7:28 пр.об.

   В английски език има всичко три нелични форми на глагола:
   - инфинитив,
   - герундий,
   - причастие.
   В този сайт разглеждаме, обясняваме и онагледяваме с примери всяка от посочените нелични форми.

   Изтриване
  2. Панани3:45 пр.об.

   Инфинитива на глагола в английски език е една от неговите нелични форми, която изразява действие. Това е първата форма на глагола и именно с нея думата се представя в речниците. Отличителен признак за всеки инфинитив е наличието на мастицата "to"
   to run – бягам,
   to cook – готвя.
   Без тази частица инфинитивите се използват след модалните глаголи (с изключение на "ought to"); глагола shall / will; глаголите за чувствени възприятия (от вида на feel — чувствам, see — виждам, hear — слушам ...); глаголите let (разрешавам), have (имам), make (карам, заставям); след изразите had better (по-добре) и would rather (би било добре).

   Изтриване
  3. anit_dobrefff11:21 сл.об.

   The Infinitive [In'finitiv] е нелична форма на английския глагол, която само назовава действието, но изпълнява функции в изречението както на глагол, така и на съществително. Поради това отговаря на въпросите "Какво върши?" и "Какво е извършено?"

   Изтриване
 2. Примери за инфинитив без частицата "to":
  We shall visit you tomorrow. – Ние ще Ви навестим утре.
  He must reread this book. – Той трябва да прочете отново тази книга.
  I heard her sing. – Аз съм я слушала как пее.
  Let him behave the way he wants. – Нека да се държи както пожелае.
  I would rather go to the cinema. – Аз е по-добре да отивам на кино.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Друга роля на инфинитива е обстоятелственото пояснение:
   You are too young to use make-up. – Ти си твърде млада, за да използваш козметика.

   Изтриване
 3. Налице са следните форми на инфинитив в английски език:
  Indefinite Active Infinitive (неопределен в действителен залог) – to ask.
  Indefinite Passive Infinitive (неопределен в страдателен залог) – to be asked.
  Continuous Infinitive (продължителен) – to be asking.
  Perfect Infinitive (перфектен/съвършен) – to have asked.
  Perfect Passive Infinitive (перфектен в страдателен залог) – to have been asked.
  Perfect Continuous Infinitive (перфектно продължителен) – to have been asking.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неопределеният инфинитива е неопределен и той не уточнява процеса на протичане на действията, а продължителния инфинитив подчертава неговата продължителност:
   He likes to read magazines. – Той обича да чете списания.
   He must be still reading this magazine. – Той би трябвало все още да чете това списание.

   Изтриване
 4. зангов-766:45 пр.об.

  Инфинитив в действителен залог обозначава действие, което изпълнява подлога, в страдателен залог - действието е насочено към лицето, изразяващо подлога:
  I like to teach. – Аз обичам да преподавам.
  I like to be taught. – Харесва ми, когато ме учат.

  ОтговорИзтриване
 5. Трябва да се има предвид следното: Несвършен инфинитив определя действие, произтичащо едновременно с действието на сказуемото. А свършения инфинитив назовава действие, което е предшествало действието, изразено със сказуемото.
  I am sorry to have told him this secret. – Аз съжалявам, че му разказах тази тайна.

  ОтговорИзтриване
 6. studio FUN7:28 пр.об.

  Една от основните функции на инфинитива в английското изречение е като част от съставно сказуемо. Ето пример:
  What I want is to be left alone. – Това, което искам, е да остана (да бъда оставен) сам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитър6:27 пр.об.

   Както би трябвало да помним, инфинитива на английския глагол може да бъде не само част от съставно сказуемо, но също и да изпълнява ролята на подлог в изречението:
   - To walk late at night was very dangerous. – Да се разхождаш късно вечерта беше много опасно.

   Изтриване
 7. Лиса Денк0ва6:25 пр.об.

  Друга роля на инфинитива е на допълнение:
  - She was glad to have moved to another city. – Тя се радваше, че се е преместила в друг град.

  ОтговорИзтриване
 8. ursula_ckachinski6:22 пр.об.

  Друга роля на инфинитива е на определение:
  - Who will be the first to start working here? — Кой ще е първият, който ще започне да работи тук?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: