Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 април 2015

Инфинитив | dLambow

 

Използване на инфинитив на английските глаголи (Infinitive of English verbs)

 

Какво е инфинитив в английски език?

Инфинитив в английски език е неличната форма на английския глагол, която обозначава само действие, без да дава информация за число и лице, т.е. това е неопределена форма. Инфинитивът отговаря на въпроса "какво прави?". 

Infinitive of English verbs
Използване на инфинитив в английски език
 

Примери за инфинитив:

 • to read - чета,
 • to speak - говоря.
 • to run - бягам
 • to cook - готвя
 • I was glad to see the car stop. - Аз се зарадвах да видя, че автомобила спира

Признак на инфинитива в английски език

Формален признак на глаголите в инфинитивна форма в английски език е частицата "to", която се поставя пред тях, а в някои случаи се пропуска. В български език, точно съответствие на инфинитив няма, като обикновено това се превежда с първо лице, единствено число. В речниците се използва именно инфинитив като начална форма на глаголите.Роля на инфинитива в изречението


Подлог

 • To walk alone late at night is very dangerous. - Ходенето сам късно през нощта е много опасно.
 • To be or not to be, that is the question. - Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът.
 • To know her is to love her. - Да я познаваш означава да я обичаш.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream. - Посещението на Гранд Каньон беше моята мечта през целия живот.
 • To understand statistics, that is our aim. - Разбирането на статистиката е нашата цел. 

Части от сказуемото

 • My decision is to stay here for a couple of days. Решението ми е да остана тук за няколко дни.

Допълнение

 • Many people hate to lose. Много хора мразят да губят.

Определение

 • She was the best to solve this problem. Тя беше най-добрата в тази задача.

Обстоятелство

 • You can break this model. It was made to be tested. – Можете да счупите този модел. Направен е за тестване. 


Форми за инфинитив

Инфинитива в английски език има четири форми на глагола в действителен залог (active voice) и две в страдателен залог (passive voice). В страдателен залог има само проста и съвършена форма на преходните глаголи, т.е. на глаголите, които се използват с допълнение.

Infinitive Active Passive
Simple (Indefinite) to ask to be asked
Continuous to be asking
Perfect to have asked to have been asked
Perfect Continuous to have been asking
 
Моля, имайте предвид, че най-често срещаната, необходима и важна за изучаване форма е Simple Infinitive. На второ място е Simple Infinitive Passive. Други форми се използват по-рядко. 
 

Действителен залог


Проста форма на инфинитив.

 • Ivan likes to write letters. - Иван обича да пише писма.

Продължителна форма на инфинитив.

 • What is Ivan doing? - He must be writing a letter. - Какво прави Иван? Той трябва да пише писма.

Съвършена форма на инфинитив.

 • Ivan is glad to have written that letter. - Иван се радва, че написа това писмо.

Съвършено-продължителна форма на инфинитив.

 • Ivan must have been writing that letter since morning. - Иван би трябвало да пише това писмо от сутринта.

Страдателен залог


Проста форма на инфинитив.

 • This letter seems to be written in pencil. - Това писмо изглежда е написано с молив.

Съвършена форма на инфинитив.

 • This letter seems to have been written long before it was discovered. - Това писмо изглежда е било написано дълго време преди да го намерят.

Формите на инфинитива в английски език отразяват взаимоотношенията на английския глагол - сказуемо в изречението.

Прост инфинитив

Прост инфинитив в действителен или страдателен залог се използва, когато действието, което изразява, или става едновременно с действието, изразено чрез глагола-сказуемо в лична форма, или е безотносилно към времето на извършване на действието.

Едновременно действие.

 • I am glad to see you. - Радвам се да Ви видя. (едновременно действие)

Безотносително към времето действие.

 • I like to be given presents. - Харесва ми, когато ми правят подаръци (действието е безотносително към времето)

Действие в бъдещето.

За да покажем, че действието се отнася до бъдещето, се използва прост инфинитив след модални глаголи
 • may,
 • must,
 • should,
 • ought to
а също и след глаголите:
 • to expect - очаквам,
 • to intend - възнамерявам,
 • to hope - надявам се,
 • to want - искам.

Например:

 • You may come tomorrow. - Ти можеш да дойдеш утре.
 • He must do it immediately. - Той трябва да направи това веднага.
 • You should / ought to put on a warm hat. - Ти би трябвало да си сложиш топла шапка.
 • I expect to see you next week. - Аз очаквам да Ви видя следващата седмица.
 • I intend to go to the seaside this summer. - Аз възнамерявам да ида на море това лято.
 • I hope to find him at home. - Аз се надявам да го намеря в къщи.

Инфинитив в продължителна форма

Инфинитивът в продължителна форма подчертава продължителността на действието, едновременно с глагола - сказуемо.
 • There is a nice smell in the kitchen. Ana seems to be cooking something delicious. - В кухнята мирише на хубаво. Изглежда, че Ана готви нещо вкусно.

Инфинитив в съвършено-продължителна форма.

Формата на съвършено - продължителен инфинитив показва, че действието, изразено чрез инфинитива, е започнало по-рано от действието, изразено чрез глагола - сказуемо, и продължава към момента.
 • She seems to have been cooking since morning. - Изглежда, че тя готви от сутринта.

Инфинитив в съвършена форма.

Инфинитивът в съвършена форма се използва за действие, което предшества действието, изразено чрез глагола - сказуемо.
 • I am sorry not to have told you about it earlier. - Аз съжалявам, че бях Ви казал за това по-рано.

Инфинитив в съвършена форма след модален глагол

Употребен след модалните глаголи 

 • must
 • may
инфинитива в съвършена форма изразява предположение, че действието се е извършило.
 • He must have forgotten about his promise. - Той, като че ли, е забравил за своето обещание.
 • I don't know where he is. He may have left for Sofia. - Аз не знам къде е той. Възможно е да е заминал за София.
 

След модалните глаголи

 • should
 • ought to
 • could
 • might
 • was / were,
съвършеният инфинитив обозначава действие, което би трябвало или би могло да се извърши, но в действителност не е станало.
 • Ivan should / ought to have seen a dentist. - Иван би трябвало да отиде на зъболекар.
 • You could have helped him. - Вие бихте могли да му помогнете.
 • Ivan was to have arrived yesterday. - Иван трябваше да пристигне вчера.

 

Случаи на използване на инфинитив с глаголи, които не дават пълно значение

Инфинитивът често се използва в комбинация с глаголи, които нямат пълния смисъл без него, например:

 • - Tell  - кажете
 • - Begin - започнете
 • - Continue - продължете
 • - Want - искам
 • - Intend - възнамерявам
 • - Try - опитайте
 • - Hope - надявам се
 • - Promise - обещавам
 • - Decide - решавам.

Примери:

 • - I want to see your permission. — Искам да видя вашето разрешение.
 • - Do you promise to quit smoking? Обещавате ли да откажете цигарите?
 • - Аnna decided not to sing the agreement. Ана реши да не подписва споразумението.
 • - I’ll try to help you. - Ще се опитам да ти помогна. 


Отрицателна форма на инфинитив

Отрицателната форма на инфинитив се образува с помощта на частицата not - тя се поставя пред инфинитива. Ако инфинитивът е с частицата to, отрицанието на not се поставя пред него.

 • - I decided not to go to London. — Реших да не ходя в Лондон.
 • - He asked me not to be late. Помоли ме да не закъснявам.
 • - I might not come. - Може и да не дойда.


След минало време на глаголите

 • to intend,
 • to hope,
 • to expect,
 • to mean
инфинитивът в съвършена форма се използва, за да обозначи действие, което въпреки намерението, очакването или надеждата ни, не се е осъществило.
 • I intended to have finished my work last night. - Аз възнамерявах да завърша работата си снощи (но не успях).
 • I hoped to have met her at the concert. - Аз се надявах да я срещна на концерта (но не ясрещнах).
 • They expected to have chosen a good project. - Те очакваха (разчитаха) да изберат добър проект (но не успяха).
 • I meant to have sent Ivan a birthday card. - Аз исках да изпратя на Иван картичка за рожденния му ден (но не изпратих).
Това са основните значения, виодве и случаи на употреба на инфинитив на английския глагол (Infinitive Of The English Verb), придружени с редица показателни примери от характерни английски изречения в различни ситуации.

----------------

14 коментара:

 1. Инфинитива на глагола в английски език (infinitive) притежава две форми
  - лична - the finite form
  - нелична - the non-finite form of the verb
  Глаголите в лична форма непременно притежават такива категории, като лице, число, аспект, време, залог и наклонение. Изпълняват ролята на сказуемо в изречението. Неличните форми на глаголите са лишени от някои категории. Те имат обикновено само вид и залог. Не могат да бъдат сказуемо, макар да се използват като негова част (в по-сложните му форми). По-често изпълняват ролята на други части на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В английски език има всичко три нелични форми на глагола:
   - инфинитив,
   - герундий,
   - причастие.
   В този сайт разглеждаме, обясняваме и онагледяваме с примери всяка от посочените нелични форми.

   Изтриване
  2. Инфинитива на глагола в английски език е една от неговите нелични форми, която изразява действие. Това е първата форма на глагола и именно с нея думата се представя в речниците. Отличителен признак за всеки инфинитив е наличието на мастицата "to"
   to run – бягам,
   to cook – готвя.
   Без тази частица инфинитивите се използват след модалните глаголи (с изключение на "ought to"); глагола shall / will; глаголите за чувствени възприятия (от вида на feel — чувствам, see — виждам, hear — слушам ...); глаголите let (разрешавам), have (имам), make (карам, заставям); след изразите had better (по-добре) и would rather (би било добре).

   Изтриване
  3. The Infinitive [In'finitiv] е нелична форма на английския глагол, която само назовава действието, но изпълнява функции в изречението както на глагол, така и на съществително. Поради това отговаря на въпросите "Какво върши?" и "Какво е извършено?"

   Изтриване
 2. Примери за инфинитив без частицата "to":
  We shall visit you tomorrow. – Ние ще Ви навестим утре.
  He must reread this book. – Той трябва да прочете отново тази книга.
  I heard her sing. – Аз съм я слушала как пее.
  Let him behave the way he wants. – Нека да се държи както пожелае.
  I would rather go to the cinema. – Аз е по-добре да отивам на кино.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Друга роля на инфинитива е обстоятелственото пояснение:
   You are too young to use make-up. – Ти си твърде млада, за да използваш козметика.

   Изтриване
 3. Налице са следните форми на инфинитив в английски език:
  Indefinite Active Infinitive (неопределен в действителен залог) – to ask.
  Indefinite Passive Infinitive (неопределен в страдателен залог) – to be asked.
  Continuous Infinitive (продължителен) – to be asking.
  Perfect Infinitive (перфектен/съвършен) – to have asked.
  Perfect Passive Infinitive (перфектен в страдателен залог) – to have been asked.
  Perfect Continuous Infinitive (перфектно продължителен) – to have been asking.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неопределеният инфинитива е неопределен и той не уточнява процеса на протичане на действията, а продължителния инфинитив подчертава неговата продължителност:
   He likes to read magazines. – Той обича да чете списания.
   He must be still reading this magazine. – Той би трябвало все още да чете това списание.

   Изтриване
 4. Инфинитив в действителен залог обозначава действие, което изпълнява подлога, в страдателен залог - действието е насочено към лицето, изразяващо подлога:
  I like to teach. – Аз обичам да преподавам.
  I like to be taught. – Харесва ми, когато ме учат.

  ОтговорИзтриване
 5. Трябва да се има предвид следното: Несвършен инфинитив определя действие, произтичащо едновременно с действието на сказуемото. А свършения инфинитив назовава действие, което е предшествало действието, изразено със сказуемото.
  I am sorry to have told him this secret. – Аз съжалявам, че му разказах тази тайна.

  ОтговорИзтриване
 6. Една от основните функции на инфинитива в английското изречение е като част от съставно сказуемо. Ето пример:
  What I want is to be left alone. – Това, което искам, е да остана (да бъда оставен) сам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както би трябвало да помним, инфинитива на английския глагол може да бъде не само част от съставно сказуемо, но също и да изпълнява ролята на подлог в изречението:
   - To walk late at night was very dangerous. – Да се разхождаш късно вечерта беше много опасно.

   Изтриване
 7. Друга роля на инфинитива е на допълнение:
  - She was glad to have moved to another city. – Тя се радваше, че се е преместила в друг град.

  ОтговорИзтриване
 8. Друга роля на инфинитива е на определение:
  - Who will be the first to start working here? — Кой ще е първият, който ще започне да работи тук?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: