Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction).

Причастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause).

Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помощта на предлога "with". Този израз обикновено има функция на обстоятелствено пояснение за начин на действие. Превежда се на български език със самостоятелно или подчинено изречение.
  • She was listening to the birds with her eyes closed. - Тя слушаше птиците със затворени очи.
  • She was listening to the birds with her eyes being closed. - Тя слушаше птиците, като очите й бяха затворени.
  • He entered the room with the people gazing at him. - Той влезе в стаята с хора, втренчени в него.Някои граматици отнасят предложните изрази с форма Participle I не към причастните конструкции, а към герундийните. Но това е теоретичен въпрос, който не се отразява на практическото използване на този вид изрази. Тук всички видове абсолютни конструкции ги разглеждаме от гледна точка на причастия.

Използване на предлога "with".

Ако премахнем предлога "with", ще получим абсолютен именен причастен израз. В английски език се срещат конструкции, които много приличат на него, но са без причастие. Съответно, в такива конструкции отсъства глаголната съставляваща, което не се отразява на превода. Но семантичната връзка на подлога с хипотетично сказуемо остава. Превеждат се обикновено с подчинено или със самостоятелно изречение. Времето в тези изрази се определя от контекста или от времето на основното сказуемо.
  • The captain was standing on the deck, pipe in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата с лула в устата си.
  • The captain was standing on the deck; the pipe was in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата. Лулата беше в устата му.
  • The captain was standing on the deck with the pipe in his mouth.


В тази конструкция могат да отсъстват такива определители, като членове и местоимения.
  • Party over, the guest went home. - Забавата приключи и гостите си тръгнаха за в къщи.
  • The young man was talking to a lady with hands in pockets. - Младият човек говореше с дамата с ръце в джобовете.
  • The young man was talking to a lady and his hands were in pockets. - Младият човек говореше с дамата, като държеше ръце в джобовете.
Това е основната информация по темата за абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction) и начините за неговото използване в английски език.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: