Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 април 2016

Абсолютна причастна конструкция с предлог | dLambow

Абсолютна причастна  израз с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction)

 

Причастен израз с предлог (Prepositional Participial Clause).

Абсолютният причастен израз с предлог се отличава от абсолютната именна причастна конструкция само по това, че се въвежда с помощта на предлога "with". Този израз обикновено има функция на обстоятелствено пояснение за начин на действие. Превежда се на български език със самостоятелно или подчинено изречение.

  • She was listening to the birds with her eyes closed. - Тя слушаше птиците със затворени очи.
  • She was listening to the birds with her eyes being closed. - Тя слушаше птиците, като очите й бяха затворени.
  • He entered the room with the people gazing at him. - Той влезе в стаята с хора, втренчени в него.

Някои граматици отнасят предложните изрази с форма Participle I не към причастните конструкции, а към герундийните. Но това е теоретичен въпрос, който не се отразява на практическото използване на този вид изрази. Тук всички видове абсолютни конструкции ги разглеждаме от гледна точка на причастия.


Абсолютна причастна  израз с предлог
Причастен израз с предлог


Използване на предлога "with".

Ако премахнем предлога "with", ще получим абсолютен именен причастен израз. В английски език се срещат конструкции, които много приличат на него, но са без причастие. Съответно, в такива конструкции отсъства глаголната съставляваща, което не се отразява на превода. Но семантичната връзка на подлога с хипотетично сказуемо остава. Превеждат се обикновено с подчинено или със самостоятелно изречение. Времето в тези изрази се определя от контекста или от времето на основното сказуемо.
  • The captain was standing on the deck, pipe in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата с лула в устата си.
  • The captain was standing on the deck; the pipe was in his mouth. - Капитанът стоеше на палубата. Лулата беше в устата му.
  • The captain was standing on the deck with the pipe in his mouth.
В тази конструкция могат да отсъстват такива определители, като членове и местоимения.
  • Party over, the guest went home. - Забавата приключи и гостите си тръгнаха за в къщи.
  • The young man was talking to a lady with hands in pockets. - Младият човек говореше с дамата с ръце в джобовете.
  • The young man was talking to a lady and his hands were in pockets. - Младият човек говореше с дамата, като държеше ръце в джобовете.
Това е основната информация по темата за абсолютна причастна конструкция (израз) с предлог (The Prepositional Absolute Participial Construction) и начините за неговото използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: