Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Таблица на неправилните глаголи (Irregular Verbs).

Учите ли неправилните английски глаголи (Irregular Verbs).

За да не се превръщат неправилните глаголи в английски език (Irregular Verbs) Ваш постоянен кошмар, добре е да имате една подредена по азбучен ред таблица с неправилните глаголи във всичките им форми и с превод на значението им и тогава 1/3 от проблемите Ви с тях ще са решени.

Останалите 2/3 са упорита и постоянна практика за конкретното им използване в ежедневието без да се замисляте. Много учещи езика ги учат наизуст и са в състояние да ги издекламират без грешка, но като опре въпроса до практическото им използване, кошмарът настава с пълна сила.

Ето за начало таблицата на неправилните глаголи в английски език:


Infinitive Past Simple Participle II Превод
Arise Arose Arisen повдигам се
Awake Awoke Awoken събуждам се
Be Was (were) Been съм
Bear Bore Born нося
Beat Beat Beaten бия
Become Became Become ставам
Begin Began Begun започвам
Bend Bent Bent огъвам се
Bet Bet Bet наддавам
Bind Bound Bound свързвам
Bite Bit Bitten хапя
Bleed Bled Bled кървя
Blow Blew Blown духам
Break Broke Broken чупя
Breed Bred Bred размножавам се
Bring Brought Brought донасям
Build Built Built строя
Buy Bought Bought купувам
Catch Caught Caught хващам
Choose Chose Chosen избирам
Cling Clung Clung прилепвам
Come Came Come идвам
Cost Cost Cost струвам
Cut Cut Cut режа
Deal Dealt Dealt търгувам
Dig Dug Dug копая
Do Did Done върша
Draw Drew Drawn рисувам
Drink Drank Drunk пия
Drive Drove Driven шофирам
Eat Ate Eaten храня се
Fall Fell Fallen падам
Feed Fed Fed храня
Feel Felt Felt усещам
Fight Fought Fought боря се
Find Found Found намирам
Flee Fled Fled избягвам
Fly Flew Flown летя
Forbid Forbade Forbidden забранявам
Forget Forgot Forgotten забравям
Forgive Forgave Forgiven прощавам
Freeze Froze Frozen замразявам
Get Got Got (gotten) получавам
Give Gave Given давам
Go Went Gone отивам
Grow Grew Grown раста
Hang Hung Hung вися
Have (has) Had Had имам
Hear Heard Heard слушам
Hide Hid Hidden крия
Hit Hit Hit удрям
Hold Held Held държа
Hurt Hurt Hurt наранявам
Keep Kept Kept държа
Know Knew Known зная
Lay Laid Laid поставям
Lead Led Led водя
Learn Learnt (learned) Learnt (learned) уча се
Leave Left Left напускам
Lend Lent Lent заемам
Let Let Let позволявам
Lie Lay Lain лежа
Light Lit Lit светвам
Lose Lost Lost губя
Make Made Made правя
Mean Meant Meant знача
Meet Met Met срещам
Pay Paid Paid плащам
Put Put Put слагам
Read Read Read чета
Ride Rode Ridden яздя, карам
Ring Rang Rung звъня
Rise Rose Risen издигам се
Run Ran Run бягам
Say Said Said казвам
See Saw Seen виждам
Seek Sought Sought търся
Sell Sold Sold продавам
Send Sent Sent изпращам
Set Set Set установявам
Shake Shook Shaken клатя
Shine Shone Shone светя
Shoot Shot Shot стрелям
Show Showed Shown показвам
Shrink Shrank Shrunk свивам се
Shut Shut Shut затварям
Sing Sang Sung пея
Sit Sat Sat седя
Sleep Slept Slept спа
Slide Slid Slid пълзя
Smell Smelt Smelt ухая
Speak Spoke Spoken говоря
Speed Sped (speeded) Sped (speeded) бързам
Spell Spelt (spelled) Spelt (spelled) произнасям
Spend Spent Spent харча
Spill Spilt (spilled) Spilt (spilled) разливам
Spin Spun Spun въртя
Split Split Split разпределям
Spoil Spoilt (spoiled) Spoilt (spoiled) развалям
Spread Spread Spread разпростирам се
Stand Stood Stood стоя
Steal Stole Stolen крада
Sting Stung Stung жалея
Stink Stank Stunk воня
Strike Struck Struck стачкувам
Swear Swore Sworn ругая
Sweep Swept Swept мета
Swell Swelled Swollen (swelled) подувам се
Swim Swam Swum плувам
Take Took Taken вземам
Teach Taught Taught обучавам
Tear Tore Torn късам
Tell Told Told казвам
Think Thought Thought мисля
Throw Threw Thrown хвърлям
Understand Understood Understood разбирам
Wake Woke Woken будя
Wear Wore Worn нося дрехи
Win Won Won побеждавам
Wind Wound Wound звъня
Write Wrote Written пиша
https://forex17.blogspot.com/

Значение на колонките в таблицата с подбраните неправилни английски глаголи.

Вероятно вече се ориентирате, че в първия стълб на таблицата са подредени по азбучен ред неправилните английски глаголи както ги срещате в речниците, т.е. в инфинитив (Infinitive). Във втория стълб са същите глаголи, но в минало време (Past Simple). В третият стълб са глаголите в Перфектна форма (Perfect). И накрая е даден техния превод на български език за по-лесно запомняне на глагола.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

2 коментара:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: