Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 октомври 2016

Таблица на английски неправилни глаголи | dLambow

 

Таблица на неправилни глаголи в английски език (Irregular Verbs)

 

Учите ли неправилните английски глаголи?

За да не се превръщат неправилните глаголи в английски език (Irregular Verbs) Ваш постоянен кошмар, добре е да имате една подредена по азбучен ред таблица с неправилните глаголи във всичките им форми и с превод на значението им и тогава 1/3 от проблемите Ви с тях ще са решени.
Irregular Verbs
Учите ли неправилните английски глаголи?

 
Останалите 2/3 са упорита и постоянна практика за конкретното им използване в ежедневието без да се замисляте. Много учещи езика ги учат наизуст и са в състояние да ги издекламират без грешка, но като опре въпроса до практическото им използване, кошмарът настава с пълна сила.

Ето за начало таблицата на неправилните глаголи в английски език:

 • Infinitive - Past Simple - Participle II - Транскрипция - Превод
 • Arise - Arose - Arisen [ əˈraɪz - əˈroʊz - əˈrɪzən ] - повдигам се
 • Awake - Awoke - Awoken [ əˈweɪk - əˈwoʊk - əˈwoʊkn ] - събуждам се
 • Be - Was (were) - Been [ bi - wʌz (wɜr) - bɪn ] - съм
 • Bear - Bore - Born [ bɛr - bɔr - bɔrn ] - нося
 • Beat - Beat - Beaten [ bit - bit - ˈbitən ] - бия
 • Become - Became - Become [ bɪˈkʌm - bɪˈkeɪm - bɪˈkʌm ] - ставам
 • Begin - Began - Begun [ bɪˈgɪn - bɪˈgæn - bɪˈgʌn ] - започвам
 • Bend - Bent - Bent [ bɛnd - bɛnt - bɛnt ] - огъвам се
 • Bet - Bet - Bet [ bɛt - bɛt - bɛt ] - наддавам
 • Bind - Bound - Bound [ baɪnd - baʊnd - baʊnd ] - свързвам
 • Bite - Bit - Bitten [ baɪt - bɪt - ˈbɪtən ] - хапя
 • Bleed - Bled - Bled [ blid - blɛd - blɛd ] - кървя
 • Blow - Blew - Blown [ bloʊ - blu - bloʊn ] - духам
 • Break - Broke - Broken [ breɪk - broʊk - ˈbroʊkən ] - чупя
 • Breed - Bred - Bred [ brid - brɛd - brɛd ] - размножавам се
 • Bring - Brought - Brought [ brɪŋ - brɔt - brɔt ] - донасям
 • Build - Built - Built [ bɪld - bɪlt - bɪlt ] - строя
 • Buy - Bought - Bought [ baɪ - bɑt - bɑt ] - купувам
 • Catch - Caught - Caught [ kæʧ - kɑt - kɑt ] - хващам
 • Choose - Chose - Chosen [ ʧuz - ʧoʊz - ˈʧoʊzən ] - избирам
 • Cling - Clung - Clung [ klɪŋ - klʌŋ - klʌŋ ] - прилепвам
 • Come - Came - Come [ kʌm - keɪm - kʌm ] - идвам
 • Cost - Cost - Cost [ kɑst - kɑst - kɑst ] - струвам
 • Cut - Cut - Cut [ kʌt - kʌt - kʌt ] - режа
 • Deal - Dealt - Dealt [ dil - dɛlt - dɛlt ] - търгувам
 • Dig - Dug - Dug [ dɪg - dʌg - dʌg ] - копая
 • Do - Did - Done [ du - dɪd - dʌn ] - върша
 • Draw - Drew - Drawn [ drɔ - dru - drɔn ] - рисувам
 • Drink - Drank - Drunk [ drɪŋk - dræŋk - drʌŋk ] - пия
 • Drive - Drove - Driven [ draɪv - droʊv - ˈdrɪvən ] - шофирам
 • Eat - Ate - Eaten [ it - eɪt - ˈitən ] - храня се
 • Fall - Fell - Fallen [ fɔl - fɛl - ˈfɑlən ] - падам
 • Feed - Fed - Fed [ fid - fɛd - fɛd ] - храня
 • Feel - Felt - Felt [ fil - fɛlt - fɛlt ] - усещам
 • Fight - Fought - Fought [ faɪt - fɔt - fɔt ] - боря се
 • Find - Found - Found [ faɪnd - faʊnd - faʊnd ] - намирам
 • Flee - Fled - Fled [ fli - flɛd - flɛd ] - избягвам
 • Fly - Flew - Flown [ flaɪ - flu - floʊn ] - летя
 • Forbid - Forbade - Forbidden [ fərˈbɪd - fərˈbeɪd - ˈfɔrbɪdən ] - забранявам
 • Forget - Forgot - Forgotten [ fərˈgɛt - fərˈgɑt - fərˈgɑtən ] - забравям
 • Forgive - Forgave - Forgiven [ fərˈgɪv - fərˈgeɪv - fərˈgɪvən ] - прощавам
 • Freeze - Froze - Frozen [ friz - froʊz - ˈfroʊzən ] - замразявам
 • Get - Got - Got (gotten) [ gɛt - gɑt - gɑt (ˈgɑtən) ] - получавам
 • Give - Gave - Given [ gɪv - geɪv - ˈgɪvən ] - давам
 • Go - Went - Gone [ goʊ - wɛnt - gɔn ] - отивам
 • Grow - Grew - Grown [ groʊ - gru - groʊn ] - раста
 • Hang - Hung - Hung [ hæŋ - hʌŋ - hʌŋ ] - вися
 • Have (has) - Had - Had [ hæv (hæz) - hæd - hæd ] - имам
 • Hear - Heard - Heard [ hir - hɜrd - hɜrd ] - слушам
 • Hide - Hid - Hidden [ haɪd - hɪd - ˈhɪdən ] - крия
 • Hit - Hit - Hit [ hɪt - hɪt - hɪt ] - удрям
 • Hold - Held - Held [ hoʊld - hɛld - hɛld ] - държа
 • Hurt - Hurt - Hurt [ hɜrt - hɜrt - hɜrt ] - наранявам
 • Keep - Kept - Kept [ kip - kɛpt - kɛpt ] - държа
 • Know - Knew - Known [ noʊ - nu - noʊn ] - зная
 • Lay - Laid - Laid [ leɪ - leɪd - leɪd ] - поставям
 • Lead - Led - Led [ lid - lɛd - lɛd ] - водя
 • Learn - Learnt (learned) - Learnt (learned) [ lɜrn - lɜrnt (lɜrnd) ] - уча се
 • Leave - Left - Left [ liv - lɛft - lɛft ] - напускам
 • Lend - Lent - Lent [ lɛnd - lɛnt - lɛnt ] - заемам
 • Let - Let - Let [ lɛt - lɛt - lɛt ] - позволявам
 • Lie - Lay - Lain [ laɪ - leɪ - leɪn ] - лежа
 • Light - Lit - Lit [ laɪt - lɪt - lɪt ] - светвам
 • Lose - Lost - Lost [ luz - lɔst - lɔst ] - губя
 • Make - Made - Made [ meɪk - meɪd - meɪd ] - правя
 • Mean - Meant - Meant [ min - mɛnt - mɛnt ] - знача
 • Meet - Met - Met [ mit - mɛt - mɛt ] - срещам
 • Pay - Paid - Paid [ peɪ - peɪd - peɪd ] - плащам
 • Put - Put - Put [ pʊt - pʊt - pʊt ] - слагам
 • Read - Read - Read [ rid - rid - rid ] - чета
 • Ride - Rode - Ridden [ raɪd - roʊd - ˈrɪdən ] - яздя, карам
 • Ring - Rang - Rung [ rɪŋ - ræŋ - rʌŋ ] - звъня
 • Rise - Rose - Risen [ raɪz - roʊz - ˈrɪzən ] - издигам се
 • Run - Ran - Run [ rʌn - ræn - rʌn ] - бягам
 • Say - Said - Said [ seɪ - sɛd - sɛd ] - казвам
 • See - Saw - Seen [ si - sɔ - sin ] - виждам
 • Seek - Sought - Sought [ sik - sɔt - sɔt ] - търся
 • Sell - Sold - Sold [ sɛl - soʊld - soʊld ] - продавам
 • Send - Sent - Sent [ sɛnd - sɛnt - sɛnt ] - изпращам
 • Set - Set - Set [ sɛt - sɛt - sɛt ] - установявам
 • Shake - Shook - Shaken [ ʃeɪk - ʃʊk - ˈʃeɪkən ] - клатя
 • Shine - Shone - Shone [ ʃaɪn - ʃoʊn - ʃoʊn ] - светя
 • Shoot - Shot - Shot [ ʃut - ʃɑt - ʃɑt ] - стрелям
 • Show - Showed - Shown [ ʃoʊ - ʃoʊd - ʃoʊn ] - показвам
 • Shrink - Shrank - Shrunk [ ʃrɪŋk - ʃræŋk - ʃrʌŋk ] - свивам се
 • Shut - Shut - Shut [ ʃʌt - ʃʌt - ʃʌt ] - затварям
 • Sing - Sang - Sung [ sɪŋ - sæŋ - sʌŋ ] - пея
 • Sit - Sat - Sat [ sɪt - sæt - sæt ] - седя
 • Sleep - Slept - Slept [ slip - slɛpt - slɛpt ] - спа
 • Slide - Slid - Slid [ slaɪd - slɪd - slɪd ] - пълзя
 • Smell - Smelt - Smelt [ smɛl - smɛlt - smɛlt ] - ухая
 • Speak - Spoke - Spoken [ spik - spoʊk - ˈspoʊkən ] - говоря
 • Speed - Sped (speeded) - Sped (speeded) [ spid - spɛd (ˈspidɪd) ] - бързам
 • Spell - Spelt (spelled) - Spelt (spelled) [ spɛl - Spelt (spɛld) ] - произнасям
 • Spend - Spent - Spent [ spɛnd - spɛnt - spɛnt ] - харча
 • Spill - Spilt (spilled) - Spilt (spilled) [ spɪl - spɪlt (spɪld) ] - разливам
 • Spin - Spun - Spun [ spɪn - spʌn - spʌn ] - въртя
 • Split - Split - Split [ splɪt - splɪt - splɪt ] - разпределям
 • Spoil - Spoilt (spoiled) - Spoilt (spoiled) [ spɔɪl - Spoilt (spɔɪld) ] - развалям
 • Spread - Spread - Spread [ sprɛd - sprɛd - sprɛd ] - разпростирам се
 • Stand - Stood - Stood [ stænd - stʊd - stʊd ] - стоя
 • Steal - Stole - Stolen [ stil - stoʊl - ˈstoʊlən ] - крада
 • Sting - Stung - Stung [ stɪŋ - stʌŋ - stʌŋ ] - жалея
 • Stink - Stank - Stunk [ stɪŋk - stæŋk - stʌŋk ] - воня
 • Strike - Struck - Struck [ straɪk - strʌk - strʌk ] - стачкувам
 • Swear - Swore - Sworn [ swɛr - swɔr - swɔrn ] - ругая
 • Sweep - Swept - Swept [ swip - swɛpt - swɛpt ] - мета
 • Swell - Swelled - Swollen (swelled) [ swɛl - swɛld - ˈswoʊlən (swɛld) ] - подувам се
 • Swim - Swam - Swum [ swɪm - swæm - swʌm ] - плувам
 • Take - Took - Taken [ teɪk - tʊk - ˈteɪkən ] - вземам
 • Teach - Taught - Taught [ tiʧ - tɔt - tɔt ] - обучавам
 • Tear - Tore - Torn [ tɛr - tɔr - tɔrn ] - късам
 • Tell - Told - Told [ tɛl - toʊld - toʊld ] - казвам
 • Think - Thought - Thought [ θɪŋk - θɔt - θɔt ] - мисля
 • Throw - Threw - Thrown [ θroʊ - θru - θroʊn ] - хвърлям
 • Understand - Understood - Understood [ ˌʌndərˈstænd - ˌʌndərˈstʊd ] - разбирам
 • Wake - Woke - Woken [ weɪk - woʊk - ˈwoʊkən ] - будя
 • Wear - Wore - Worn [ wɛr - wɔr - wɔrn ] - нося дрехи
 • Win - Won - Won [ wɪn - wʌn - wʌn ] - побеждавам
 • Wind - Wound - Wound [ wɪnd - wund - wund ] - звъня
 • Write - Wrote - Written [ raɪt - roʊt - ˈrɪtən ] - пиша

Значение на колонките в таблицата с подбраните неправилни английски глаголи.

Вероятно вече се ориентирате, че в първия стълб на таблицата са подредени по азбучен ред неправилните английски глаголи както ги срещате в речниците, т.е. в инфинитив (Infinitive). Във втория стълб са същите глаголи, но в минало време (Past Simple). В третият стълб са глаголите в Перфектна форма (Perfect). И накрая е даден техния превод на български език за по-лесно запомняне на глагола.

----------------

2 коментара:

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: