Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2014

Глаголът "to have" | dLambow

 

Глаголът "to have" в английски език- The Verb “to have” (to have got)

 
The Verb “to have” (to have got)
The Verb “to have”

Като самостоятелен глагол “to have” има следните форми:

 

в сегашно време (Simple Present) —have и has.

 • I have
 • You have
 • Hе (She, It) has
 • We have
 • You have
 • They have

в минало време (Simple Past) — had,

 • I had
 • You had
 • Hе (She, It) had
 • We had
 • You had
 • They had

в бъдеще време (Simple Future) — shall have, will have.

 • I shall have
 • You will have
 • Hе (She, It) will have
 • We shall have
 • You will have
 • They will have
 
Или за по-голяма нагледност, горното изразено в таблица би изглеждало така:
Спрежение на глагола to have в сегашно, минало и бъдеще време - таблица:
сегашно              
време                 
минало       
време         
бъдеще           
време             
I have
You have
Hе has
She has
It has
We have
You have
They have


had shall have
will have


Значение на глагола “to have”

Глаголът "to have" (или "хаве", както често му казват някои българи) означава — имам, владея, притежавам. В разговорната реч вместо have, has често се използват have got, has got (чийто кратки форми са  've got и 's got), които имат същото значение, особено когато става дума за временно владеене или за току-що придобит (и) предмет(и):
 • I've got a nice flat. — Имам хубав апартамент.
 • Have you got any pets? — Имате ли домашни любимци?
 • Yes, a dog and a cat. — Да, куче и котка.
В британския английски  — във въпросителните изречения, глагола to have често стои пред подлога.
В американския английски — въпросителното и отрицателното изречения винаги се образуват с помоща на спомагателния глагол do.
 • Have you two sons? (брит.)
 • Do you have a lot of free time? (амер.)

Отрицателна форма

Отрицанието се изразява с формата на глагола to have с отрицателната частица not или с отрицателното местоимение no.
 • I haven't got a pen.
 • I have got no pen here.
Където:
 • has not = hasn't
 • have not = haven't

Спрежение на глагола have в Present Tense в таблица

Утвърдителна форма

 • I have (I've)
  you have (you've)
  he has (he's)
  she has (she's)
  it has (it's)
  we have (we've)
  you have (you've)
  they have (they've)

Отрицателна форма

 • I have not (haven't)
  you have not (haven't)
  he has not (hasn't)
  she has not (hasn't)
  it has not (hasn't)
  we have not (haven't)
  you have not (haven't)
  they have not (haven't)

Въпросителна форма

 • Have I?
  Have you?
  Has he?
  Has she?
  Has it?
  Have we?
  Have you?
  Have they?


Спрежение на глагола have в Past Tense в таблица

Утвърдителна форма

 • I had (I'd)
  you had (you'd)
  he had (he'd)
  she had (she'd)
  it had
  we had (we'd)
  you had (you'd)
  they had (they'd)

Отрицателна форма

 • I had not (hadn't)
  you had not (hadn't)
  he had not (hadn't)
  she had not (hadn't)
  it had not (hadn't)
  we had not (hadn't)
  you had not (hadn't)
  they had not (hadn't)

Въпросителна форма

 • Had I?
  Had you?
  Had he?
  Had she?
  Had it?
  Had we?
  Had you?
  Had they?

А сега ето и обобщението:

(+)

 • He has a book.
 • He has got a book.
 • He has a book.

(-)

 • He doesn't have a book.
 • He hasn't got в book.
 • He has no book.

(?)

 • Does he have a book?
 • Has he got a book?
 • Has he a book?

Някои разпространени съчетания с "to have":

 • to have a lesson — посещавам урок
 • to have a lecture — посещавам лекция
 • to have a meeting — посещавам събрание

 • to have breakfast — закусвам
 • to have lunch — обядвам
 • to have dinner — вечерям

 • to have a rest — почивам
 • to have a swim — плувам
 • to have a wash — пера

 • to have a drink — пия питие
 • to have a cigarett — пуша цигара
 • to have a day off  — имам почивен ден

----------------

29 октомври 2014

Глаголът "to be" | dLambow

(The Verb "to be") -

Глаголът "to be" - форми, използване и примери

 

Превод на глагола "to be"

Преводът на този глагол от английски език е "съм, да бъда, намирам се". За разлика от някои други английски глаголи, глаголът "to be" (The Verb "to be") се спряга (изменя се по число и лице):

Глаголът "to be"
Глаголът "to be" (The Verb "to be")

Значения на глагола to be

 • I am - аз съм (намирам се, съществувам)
 • He is - той е (намира се, съществува)
 • She is - тя е (намира се, съществува)
 • It is - той, тя, то, това (за неодушевени предмети) е
 • We are - ние сме (намираме се, съществуваме)
 • You are - ти, вие сте (намирате се, съществувате)
 • Тhey are - те са (намират се, съществуват).

Примери с глаголът to be:

 • I am in the bath. — Аз съм в банята
 • The notebook is on the table. — Тетрадката е върху масата.
 

Форми на глагола "to be"


Инфинитивна форма (Infinitive form)

 • be

Сегашно просто време (Present simple)


+ Позитивна форма - I am, I'm

 • You are, You're
 • He/She/It is, He/She/It's     We are, we're
 • You are, you're
 • They are, they're

? Въпросителна форма - Am I?

 • Are you?
 • Is he/she it?     Are we?
 • Are you?
 • Are they?

- Отрицателна форма - I am not, I’m not

 • You are not, You aren’t, You're not
 • He/She/It is not, He/She/It isn’t, He's not     We are not, We aren’t, We're not
 • You are not, You aren’t, You're not
 • They are not, They aren't, They're not
 

Просто минало време (Past simple)


+ Позитивна форма - I was

 • You were
 • He/She/It was     We were
 • You were
 • They were

? Въпросителна форма -Was I?

 • Were you?
 • Was he/she/it?     Were we?
 • Were you?
 • Were they?

- Отрицателна форма - I was not, I wasn't

 • You were not, You weren't
 • He/She/It was not, He/She/It wasn't     We were not, We weren't
 • You were not, You weren't
 • They were not, They weren't

Минало причастие (Past participle)

 • been

Сегашно перфектно (Present perfect)

 • has/have been

Past perfect (Минало перфектно)

 • had been

Сегашно причастие (Present participle)

 • being

Сегашно продължително (Present continuous)

 • am/is/are being

Минало продължително (Past continuous)

 • was/ were being

Пълнозначен и свързващ глагол.

В горните примери глагола "to be" е пълнозначен глагол. Но той може да бъде и свързващ глагол в именно сказуемо (със значение "съм"). При това "to be" никога не се пропуска, защото английското изречение има строго фиксиран ред на думите:
 • - подлог (subject) +
 • - сказуемо (verb) +
 • - допълнение (object).
Например:
 • I am a teacher. — Аз съм учител.
 • The weather is bad. — Времето е хубаво.
 • They are from Sofia. — Те са от София.

Свързващ глагол "to be"

Свързващия глагол "to be" никога не се пропуска в английското изречение, тъй като влиза в именното сказуемо и мястото му е след подлога.
 • I am happy.
 • The book is interesting.
 • He is our doctor.

Отрицателна и въпросителна форма на глагола "to be"

 Глаголът "to be" не изисква спомагателен глагол за образуване на отрицателна или въпросителна форма. 
 

Въпросителна форма на "to be"

За да се зададе въпрос е необходимо "to be" да се постави пред подлога:
 • Am I happy? — Щастлив ли съм?
 • Is the book interesting? — Книгата интересна ли е?
 • Is he our doctor? — Той ли е нашия лекар?

Отрицателна форма на"to be"

А за образуване на отрицателна форма е достатъчно да се постави отрицателната частица "not" след глагола "to be":
 • I am not happy. — Аз не съм щастлив.
 • The book is not interesting. — Книгата не е интересна.
 • He is not our doctor. — Той не е нашия лекар.


Съкратени форми в разговорната реч.

В разговорната реч отрицателната частица "not" често се слива с глагола "to be", като образува съкратените форми:
 • isn't,
 • aren't.

Другото съкращение е глаголът "to be" да се слее с личното местоимение:

 • I'm,
 • we're,
 • you're,
 • he's,
 • she's,
 • it's,
 • they're.

Примери:

 • + He is a student.
 • - He is not a student.
 • ? Is he a student?
 • Yes, he is. No, he is not. (No, he isn't.)
 • + She is hungry.
 • - She is not hungry.
 • ? Is she hungry?
 • Yes, she is. No, she is not. (No, she isn't.)

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

28 октомври 2014

Число на съществителните | dLambow

 

Число на съществителните в английски език (Number of nouns)

 

В английски език съществителните имат две числа:

В този случай се използват изчисляемите съществителни. Неизчисляемите нямат форма за множествено число.

Number of nouns
В английски език съществителните имат две числа

Множествено число на съществителните в английски език.

Съществителните в английски образуват множествено число чрез добавянето на окончанието -s към формата за единствено число, което се произнася като [s] след глухите съгласни и като [z] след звучните съгласни и гласните.
 • ship кораб -ships [s]
 • gun оръдие -guns [z]
 • boy момче - boys [z]

Множественото число на съществителните, завършващи в единствено число на шиптящ или свистящ звук, изразяван чрез буквите s, ss, x, sh, ch, се образува чрез добавяне към формата за единствено число окончанието -es, което се произнася като [iz]:
 • class - клас - classes ['kla:siz]
 • box - кутия - boxes ['boksiz]

Множественото число на съществителни завършващи на -о

Множественото число на съществителните в английски език, завършващи в единствено число на -о, се образува чрез добавяне на окончанието -es, което се чете като [z]:
 • torpedo - торпедо - torpedoes

Множествено число на съществителни завършващи  на -у

Множествено число на съществителните завършващи в единствено число на -у с предшестваща съгласна, се образува като се добави окончанието -es, при което -y се променя в i:
 • army - армия - armies
 • navy - флот - navies

Ако пред -у има гласна, то множествено число се образува по общото правило: образуется по общему правилу:
 • day - ден - days

Множествено число на съществителни завършващи на -f, -ef

Множествено число на съществителните в английския завършващи на -f, -ef, се образува чрез добавяне на окончанието -s или -es, като при това -f се променя в -v:
 • wolf вълк - wolves
 • knife нож - knives
Но:
 • chief началник - chiefs

Съществителни, заимствани от гръцки и латински езици

Съществителните в английски език, които са заимствани от гръцки и латински езици, съхраняват формата си за множествено число, която имат в тези езици:
 • basis ['beisis] - базис - bases ['beisi:z]
 • radius [reidias] - радиус - radii ['reidiai]
 • nucleus ['nju:klies] - атомно ядро - nuclei ['nju:khai]
 • curriculum [кэ'п-kjulem] - курс на обучение, учебен план - curricula [кэ'rikjule]
 

Латински думи:

 • antenna антена- antennae антени,
 • formula формула - formulae формули,
 • datum величина - data величини (данни)
 

Гръцки думи:

 • crisis криза – crises кризи,
 • criterion критерий - criteria критерии,
 • phenomenon явление - phenomena явления.

Особени случаи на образуване на множествено число

В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:
 • man [maen] мъж - mеn [mеn]
 • woman ['wumen] жена - women ['wimin]
 • child дете - children
 • foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t]
 • tooth [tu:0] зъб - teeth
 • ox [oks] вол - oxen ['oksen]
 • goose [gu:s] гъска - geese [gi:s]
 • mouse [maus] мишка -mice [mais]
 

Множествено число за сложните съществителни имена

В сложните съществителни имена в английски език, които се пишат слято, формата за множествено число се образува по общото правило, т.е. с помоща на окончанието за множествено число, което приема второто съществително:
 • schoolboy - ученик - schoolboys

Сложните съществителни с дефис

Сложните съществителни, които се пишат с меко тире - дефис (или къса чертичка), формата за множествено число обикновено се приема от основната в смислово отношение дума:
 • commander-in-chief главнокомандващ - commanders-in-chief

Сложните съществителни с думите man, woman

В сложните английски съществителни, чийто първи компонент са думите man, woman, форма за множествено число приемат и двете основи:
 • man-journalist - журналист - men-journalists
 • woman-typist - машинописка - women-typists

Единствено число на -s 

Окончанието -s не винаги е показател за множествено число на съществителни имена. На -s завършват и някои съществителни имена в единствено число (Singular):
 • physics - физика
 • mathematics - математика
 • economics - икономика
Mathematics is his favourite subject.
Негов любим предмет е математиката.Съществителни само в множествено число.

Съществителните имена
 • athletics атлетика,
 • gymnastics гимнастика
имат само форма за множествено число в английски език:
Athletics is very popular in our country.
Атлетиката е много популярна в нашата старана.

Към съществителните имена в английски език, които имат окончание -s както в единствено, така и в множествено число, се отнасят също и такива съществителни като:
 • works - завод,
 • headquarters - щаб и др.
В някои случаи е възможно числото на съществителните в английски и в български езици да не съвпада. Например, може някои съществителни да имат една и също форма и за единствено и за множествено число:
 • knowledge     знание - знания
 • progress     успех - успехи
 • contents     съдържание
 • clothes     дреха
 • wages     заплата
 • ink     мастило
 • money     пари
 

Число на двойни предмети

Двойните предмети в английски език се използват само в множествено число:
 • scissors - ножици
 • spectacles - очила
 • trousers - панталони
 

Съществителното - people

Съществителното -people в значение на хора, се употребява в множествено число. Когато то означава народ, нация - то се използва както в единствено, така и в множествено число:
 • people - народ
 • peoples - народи.

----------------

26 октомври 2014

Специален въпрос | dLambow

Специален въпрос (Special questions)

 

Специален въпрос с въпросителна дума

Специален въпрос в английски език (Special questions) е този въпрос, който се отнася към отделни части на изречението и започва с въпросителна дума. Задава се с цел да се получи някаква нова информация. Нарича се още Wh-въпрос, понеже най-често започват с «Wh”. Всеки специален въпрос започва с въпросителна дума и се произнася с понижаваща се интонация.

Special questions
Специален въпрос с въпросителна дума

Ред на думите

Реда на думите в специалния въпрос е такъв: на първо място се поставя въпросителната дума, след което идва сказуемото (или част от него), подлога и останалите части на речта.
Например:
 • What is this?
 • What is his favorite subject?
 • What do you know?
 • Who gave him a present?
 • Who makes the decisions?

Въпроси и отговори:

 • Where are you from? I am from Bulgaria.
 • How old are you? I'm 36.
 • What are you wearing on your head? I'm wearing a hat. It's a hat!
 • How much money do you have? I have only $100.
 

Въпросителни думи:

 • who - кой
 • what - какво, какъв
 • whose - чий
 • whom - на кого, кому
 • which - който
 • when - кога
 • where - къде
 • where to - на къде
 • how - как, по какъв начин
 • why - защо
 • how much - колко (за качество)
 • how many - колко (за количество)
 • how long - колко (за време)

Въпрос към подлога

За да се зададе въпрос към подлога е достатъчно да се постави въпросителна дума на мястото на подлога. Ако подлога в един специален въпрос (Special questions) е самата въпросителна дума, то в този случай имаме «Subject question” (подлочен въпрос). Например:
 • Who will buy eggs?
 • Who wants some milk?
 • Who's in charge here?
 • What makes you think so?

----------------

24 октомври 2014

The English language | dLambow

The English language - History of English

 

A brief chronology of English

The history of the English language began as a west  Germanic language which was brought to the eastern coast of the island of England by the three Germanic tribes (the Angles, the Saxons and the Jutes) who invaded Britain during the 5th century AD.
 
History of English
A brief chronology of English

 

Old English (400 - 1100 AD)

At that time the old inhabitants of England spoke a Celtic language. But the Celtic speakers were pushed north and west by the Germanic tribes - into what is now Scotland, Wales and Ireland.

The Angles came from Englaland. Their language was called Englisc - from which the words England and English are derived. This way English originated from several dialects, now collectively termed Old English.

Old English was spoken and written language of England between 400 and 1100 AD. Many words used today come from Old English including man, woman, king and mother. English was further influenced by the Old Norse language of Viking invaders.

Middle English (1100-1500)

After the time of the Norman conquest, Old English developed into Middle English. It was influenced by French and Latin in vocabulary and pronunciation. French brought many words connected with government including royal and legal. Latin was the language of religion and learning and gave to English words such as angel, master, school and grammar.

Early Modern English (1500-1800)

Modern English developed from the Middle English. During the Renaissance many words were introduced from Greek to express new ideas in medicine and philosophy. They included physics, hypothesis and species.
The development of printing helped establish standards of spelling and grammar, but there remained a lot of variation. Samuel Johnson’s  A dictionary of the English language was the first authoritative treatment of English. It defined about  40 000 words and gave examples of their use.Late Modern English (1800-Present)

By the 18th century American English was well-established and developing independently from British English. After colonists arrived in the US new words began to be added from Native American language, from French and Spanish.

Soon after Johnson’s dictionary was published, Noah Webster’s publish in the US The Elementary Spelling Book and  A Compendious Dictionary  of the English Language contained some spelling changes and became the basis of the American standards. During the 19th century many dictionaries and books about language were published including the Oxford English Dictionary and Dictionary of Modern English.

By the 20th century new words are still being added to English from other language including Italian, Chinese and Japanese. New expressions spread quickly through television and the Internet. Now English is an international language used as a means of communication between people from many counties.

----------------

19 октомври 2014

Местоимения | dLambow

(English Pronouns) -

Местоименията в английски език

 

Какво е местоимение?

Местоимението е самостоятелна част на речта, която се използва като и действа вместо
 • - съществително,
 • - прилагателно,
 • - числително,
 • - наречие 
или техни характеристики, и която указва тях, техните отношения, връзката им с други предмети, явления и др. без да ги назовава. Това е дума, която сама по себе си не означава определен предмет, лице или признак, а придобиваща такова значение в зависимост от дадената реч. 

Така, местоименията се различават от другите части на речта по това, че нямат собствено лексикално, реално, материално значение, тоест не назовават или не обозначават предмети и техните атрибути. Позицията на местоименията като части на речта исторически не е била толкова силна..

 

Дали местоимението е част на речта?

Включването на местоименията като на части на речта става от европейската граматична традиция, датираща още от древността. Но в редица граматически теории на 20-ти век се появяват доста силни възражения срещу този подход. Те подчертават граматическата разнородност на местоименията, като се дават различни квалификации за тях:

 • - описателни думи
 • - индекси или индикатори
 • - думи с непостоянно значение
 • - подвижни детерминанти или превключватели
 •  - актуализатори или средства за преход от език към реч
 • - думи със субективно-обективно лексикално значение
 • - словозаместители
 • - представители
 • - остатъци от особена част на речта и т.н.
Все пак, официалната версия остава, че местоимението е включено в частите на речта.

Местоимения
Местоимения (Pronouns)

Какво е английско местоимение?

Английското местоимение обикновено е кратка дума, която се използва вместо името на обект или лице. Тоест с негова помощ можем да посочим човек (той, тя, то ...), без да го наричаме по име. От една страна, местоимението действа като синоним, от друга страна е удобно съкращение. Например:

 • - Alex visited London yesterday. He said that it was a great trip. - Алекс посети Лондон вчера. Той каза, че това е страхотно пътуване. 

Най-често срещаните местоимения са личните местоимения, които се отнасят до:

 • - лица или хора, които говорят или пишат (първо лице),
 • - лица или хора, с които се говори (второ лице), или
 • - други хора или неща, за които се говори (трето лице).

Подобно на съществителните, личните местоимения могат да функционират като подлог на глагол или допълнение на глагол или предлог:

 • - She likes him, but he loves her. - Тя го харесва, но той я обича.

На английски език местоименията се обозначават като pronouns  ['prounauns], съкратено - pron.

 

Използване на местоимения

Английските местоимения (English Pronouns) се използват в изречението обикновено като съществително или прилагателно. Местоимения, които се използват като
 • подлог,
 • именна част на съставно сказуемо или
 • допълнение
се наричат местоимения-съществителни. А тези, които се използват като определения, са местимения-прилагателни, тъй като изпълняват синтактически функции на прилагателното.

Видове местоимения в английски език

Английските местоимения се делят на редица групи, като всяка от тях има свои собствени граматически особености. Те биват:
 Личните местоимения в английския език обозначават лице, предмет или явление. Те са една от основните теми и е една от първите, с нея започва изучаването на чужд език. Ето защо е важно добре да бъде усвоена – без да знаете личните местоименията, трудно ще продължите напред.
Притежателните местоимения отразяват принадлежността или връзката на обектите. Те могат да бъдат в присъединяема (cojoint) или абсолютна (absolute) форма. Присъединяемите притежателни местоимения (my, your, his, her, our, their) се използват винаги със съответното съществително, а абсолютните (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) ги заменят със себе си.
 Възвратните местоимения се използват, когато лице или обект извършва действие, насочено към себе си. Те могат да служат за емоционално подсилване, като в този случай те могат да бъдат наричани "усилителни местоимения" (emphatic pronouns).  Емфатичните или усилителните местоимения (intensive pronouns или emphatic pronouns) са специален случай на употребата на възвратните местоимения (виж по-горе), използвани за придаване на специално значение, подчертаване на субекта или обекта в изявлението. За укрепване и подчертаване на отделно действие може да се използва възвратното местоимение с предхождащи го думи "(all) by".
 Взаимните местоимения описват връзката между две или повече лица или, по-рядко, обекти. Според правилата на традиционната граматика, местоимението "each other" е приложимо само за две лица, а "one another" се използва по отношение на повече от две лица. На практика обаче това правило често се пренебрегва. И двете местоимения се променят само по падеж (each other's, one another's). Указателните местоимения се използват за обозначаване на обекти, които са наблизо (this, these) или на известно разстояние (that, those) от говорещия. Те имат форми за единствено и множествено число. Имайте предвид, че се счита за неучтиво да се използва указателно (демонстративно) местоимение, за  директно посочване на човек, освен в ситуация, че го познавате.
Универсалните местоимения обхващат всички обекти, които могат да бъдат одушевени и неодушевени като едно цяло. Само две от тях, "everyone" и "everybody", се променят по падеж (everyone's, everybody's). Две от универсалните местоимения, "both" и "either", се отнасят до група от две лица или неща. Both ги обозначава като едно цяло.
 Въпросителните местоимения (WH-words) се използват за конструиране на специални въпроси. Те обозначават лица или предмети, неизвестни на питащия, които трябва да бъдат посочени в отговора на въпроса. От всички тези местоимения само "who" се променя по падеж и има форма за обектен падеж "whom", но използването му в разговорната реч не е задължително.
Много притежателни местоимения стават абсолютни чрез окончанието -s (освен тези, които вече го имат). Притежателните местоимения са получени от съответните лични местоимения и се поставят пред съществителни. Някои граматици ги наричат ​​притежателни прилагателни за тяхната определителна функция. Структурно, това е група от прилагателни местоимения.
 Относителните местоимения свързват подчиненото изречение с главното, като те се различават от съюзите по това, че са части на подчиненото изречение. Относителното местоимение "who" се отнася до хората. Местоимението "whose" отразява принадлежността към одушевени предмети и т.н.
 • -    Съединителни местоимения
 Съединителните местоимения в английски език са: who, what, who, which. Подобно на относителните местоимения, те се отнасят до предходното лице или предмет, но те изпълняват и свързваща функция. В изречението те могат да действат като подлог, сказуемо, допълнение и определение.
С помощта на разделителните местоимения (other, another) един обект се отделя от други обекти от същия тип. Тези две местоимения се променят по падеж (other's, another's), като "other" също може да бъде и в множествено число "others".
Отрицателните местоимения служат за предаване на значението на отрицанието в изречението. Учещите често допускат грешки в такива изречения, защото се опитват да копират структурата на родния си език и правят двойно отрицателно изречение: 
        - I did not tell him nothing bad. (неправилно)
        - I told him nothing bad. (правилно) Неопределените местоимения се използват, когато не знаете или не искате да посочите точно името на човек. Те обозначават неопределен обект или предмети. Английските местоимения, завършващи на -body и -one, са еднакви по своето значение.
 • -    Обобщаващи местоимения ("Defining pronouns" или "Resumptive pronouns")
 Обобщаващите местоимения съдържат указания за броя на обектите, който надвишава единична стойност. Те указват всеки от предметите, принадлежащи към групата.

 • -    Количествени местоимения (quantifiers)
Количествените местоимения на английски са специални думи, които помагат да се посочи колко много или колко малко е нещо, като се използват и с двата вида съществителни: - бройни или небройни.

Класификация на местоименията (Classification of pronouns)

По-пълна представа за местоименията в английски език (English Pronouns) може да Ви даде тяхната класификация.

Лични местоимения (Personal Pronouns)

 

Подложни (subjective personal pronoun)

 • I — аз
 • you — ти
 • he — той
 • she — тя
 • it — то
 • we — ние
 • you — вие
 • they — те

Обектни (objective personal pronoun)

 • me — мен, на мен
 • you — теб, на теб
 • him — него, на него
 • her — нея, на нея
 • it — него, на него
 • us — нас, на нас
 • you — вас, на вас
 • them — тях, на тях

Притежателни местоимения (Possessive pronouns)


Основна форма

 • my — мой
 • your — твой
 • his — негов
 • her — неин
 • its — негов
 • our — наш
 • your — ваш
 • their — техен

Абсолютна форма

 • mine — мой
 • yours — твой
 • his — негов
 • hers — неин
 • its — негов
 • ours — наш
 • yours — ваш
 • theirs — техен

Възвратно - усилителни местоимения (Reflexive - intensive pronouns)

 • myself — себе си, аз самият
 • yourself — тебе си, ти самият
 • himself — него си, той самият
 • herself — нея си, тя самата
 • itself — него си, то самото
 • ourselves — самите ние
 • yourselves — самите вие
 • themselves — самите те

Взаимни местоимения (Reciprocal pronouns)

 • each other — един друг
 • one another — един на друг

Указателни местоимения (Demonstrative pronoun)

 • this — този, тази, това
 • these — тези
 • that — онзи, онази, онова
 • those — онези
 • such — такъв, такъв вид, подобен
 • (the) same — същия, същите
 • it — това, туй

Въпросителни местоимения (Interrogative pronoun)

 • who — кой, коя, кое
 • whom — на кого, на коя, на кое, кому
 • what — какъв, каква, какво
 • which — кои
 • whose — чий, чия, чие, чии

Относителни (съединителни) местоимения (Relative pronoun)

 • who — когото, която, което
 • whom — на когото, комуто
 • what — какъвто, каквато, каквото
 • which — които
 • whose — чиито, чиято, чието, чиито
 • that — който, която, което, които

Отрицателни местоимения (Negative pronouns)

 • no — никакъв, никаква, никакво, никакви
 • none — никой, нищо, нито
 • neither — нито тоз, нито другия
 • no–one — нито един, нито една, нито едно, на никого
 • nobody — никой, на никого
 • nohow — никак, по никакъв начин, няма как
 • no end of — безкрайно много
 • nowhere — никъде
 • nothing — нищо, нула, дреболия

Неопределени местоимения (Indefinite pronoun)

 • some / any — някакъв, някаква, някакво, някакви, кой да е, коя да е, кое да е, кои да са, какъвто и да е, каквато и да е, каквото и да е, каквито и да са
 • somebody / someone — някой
 • somewhat — малко
 • somehow — някакси
 • somewhere — някъде
 • something — нещо
 • anybody / anyone — който и да е, всеки, някой
 • anyhow — във всеки случай, както и да е, така или иначе
 • anything — нещо, каквото и да е, всичко
 • anything but — всичко освен
 • anyway — във всеки случай
 • anywhere — навсякъде, където и да е
 • anywise — някак, как да е
 • anyone — който и да е, всеки
 • every one — всеки
 • no one — никой
 • oneanother — един друг, едни други
 • oneness — еднаквост, единство
 • one — един от всички, който и да е, всеки


Обобщаващи местоимения

 • all — всеки, всяка, всяко, всичко, всички
 • both — и двамата, и двете (от две възможности — и двете, заедно)
 • either — един от двамата, и единия и другия (от две възможности - всеки от двамата, и двамата)
 • neither —  нито един от двамата, нито единия, нито другия, никой от двамата
 • each — всеки, всяка, всяко
 • every — всички
 • everybody / everyone — всеки
 • everything — всичко
 • everyway — във всяко отношение
 • other — друг, друга, друго, други
 • otherwise — иначе, в противен случай

Количествени местоимения

 • many — много
 • most — повечето
 • a good many — доста много
 • a great many — твърде много
 • much — много, голямо количество, до голяма степен
 • few — малко, малцина
 • a good few — доста, значително количество
 • fewness — малочисленост
 • a few / a little — няколко, не много
 • little — малък, малко, малка
 • several — няколко, различни.... и т.н...

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

18 октомври 2014

Общ въпрос | dLambow

Общ въпрос (General questions или A common question in English)


В английски език се използват следните видове въпроси:

 • Общи (General questions)
 • Специални
 • Алтернативни
 • Разделителни
 • Въпроси към подлога. 
 
General questions или A common question in English
Видове въпроси

 

Защо се задава общ въпрос в английски език?

Общ въпрос в английски език (A common question in English) се задава с цел да се получи потвърждение или отрицание на изказана във въпроса мисъл. На общия въпрос обикновено се дава кратък отговор, който е "да" или "не", като произнасянето е с повишаваща се интонация в края на изречението.

Построяване на общ въпрос

За да се построи общ въпрос, спомагателния или модалния глагол, който е в състава на изречението, се поставя в началото му, преди подлога. Когато в състава на сказуемото влизат два или три спомагателни глагола, то само първия от тях се поставя пред подлога.

По този начин, сказуемото се разделя на две части, като разделителя е подлога. А ако в състава на сказуемото изобщо няма спомагателни глаголи, както е в случаите на Present и Past Indefinite, то във въпроса се появява спомагателния глагол "do/does" в Present или "did" в Past Tense.

Общ въпрос

Общ въпрос (General questions) в английски език се нарича въпрос, който се поставя към цялото изречение. Той уточнява определена информация и обикновено изисква отговор с «Да» или «Не». При това в английски език не е достатъчно да се отговори просто с «Да» или «Не», а в отговора трябва да прозвучи и спомагателния въпрос, така както е бил във въпроса и личното местоимение, съответстващо по форма на подлога.

Ред на думите при задаване на въпрос.

Порядъкът на думите също е строго фиксиран. В общия въпрос на първо място се поставя спомагателния глагол (или глаголът «to be» в нужната форма), след него следва подлога, сказуемото (под формата на инфинитив, без частицата «to») и допълнението.

Например:

 • Is he a boy? Yes, he is.
 • Do you no that man? No, I don't.
 • Was she at home yesterday? Yes, she was.
 • Are you from Bulgaria? Yes, I am.
 • Did you meet Ivan? No, I didn't.


Ред на думите в общ въпрос:

 1. Спомагателен глагол (или глаголите «to be», «to have»);
 2. Подлог; 
 3. Сказуемо (смислов глагол);
 4. Пряко допълнение;
 5. Косвено допълнение
 6. Обстоятелство за място и време.

Интонация

Общият въпрос (General questions) се произнася с повишаваща се интонация, а отговора се произнася с нисходящ тон. Общият въпрос най често започва с: Is? Are? Do? Did? Have? Has? Was? Were? Can? Could? и т.н. Това са някои от основните правила за ползване конструкцията на общ въпрос в английски език. Ако се сещате и за други, може да ги споделите с нас в коментарите по-долу.

----------------

17 октомври 2014

Видове изречения според целта на изказване | dLambow

Видове прости изречения според целта на изказване


Видове изречения, според целта на изказване

По своята структура, английските изречения най-общо се делят на
 • - прости (Simple Sentences) и
 • - сложни(Complex Sentences)
като при това има три вида прости изречения (Kinds of simple sentences), според целта на изказването в тях:
 • разказвателно (Declarative Sentence),
 • въпросително (Interrogative Sentence),
 • подбудително (Hortatory Sentence).
Видове прости изречения
Видове изречения, според целта на изказване
 

Разказно изречение (Declarative Sentences).

Във всяко разказно английско изречение думите се подреждат в точно определен ред и той е следния:
 • подлог,
 • сказуемо,
 • допълнение,
 • обстоятелствено пояснение,
 • определение.
 • It is a car.

Подбудително изречение (Hortatory Sentence).

Подбудителните изречения подбуждат някой да извърши някакво действие или предизвикват у нас някаква емоционална реакции, много често съпътствана с някакво възклицание и изразяване на удивление, учудване, възхищение.
 • Close the door. - Затвори вратата.
 • Don’t forget the rule! - Не забравяй правилото!
 • - Wow! I won the lottery! - Иха, спечелих от лотарията!
 • - Oh, I don't know about that. - Ох, не знаех за това.

Въпросително изречение (Interrogative Sentence).

Въпросително изречение се образува по два начина:
 • - с въпросително местоимение на първо място или
 • - с глагол на първо място
 • Who are you?
 • Are you Ivan?
Това са основните видове прости английски изречения, според целта на тяхното изказване. Да не забравяме, че има и още други видове, според други критерии. Разбира се, различни форми и модификации са възможни - може да ги споделяте в коментарите по-долу.
-------------

16 октомври 2014

Междуметия и възклицания | dLambow

Междуметия и възклицания (English interjections)

 

Междуметията и възклицанията като части на речта

Междуметията (English interjections) и възклицанията са части на речта в английски език, които се състоят от възклицателни думи като oh, alas, ouch и обикновено се използват във възклицателни изречения. Тяхна отличителна черта е интоацията, която се обозначава в писмената реч с възклицателен знак. Много езици имат обособени такива части на речта, които са подобни на възклицанията и междуметията. 

 

English interjections
Междуметията и възклицанията като части на речта

Това са думи или фрази, които се използват за възклицания при изненада, протест или отправяне на разпореждане. Понякога се използват самостоятелно, но често са разположени в по-големи структури на речта.

 • - Wow! I won the lottery!
 • - Oh, I don't know about that.
 • - I don't know what the heck you're talking about.
 • - No, you shouldn't have done that.
 

Възклицания, казани между другото.

Повечето възклицания се приемат за елементи на речта, казани между другото и изпъкват сред останалите думи в изречението, като се разделят със запетая. Но ако възклицанието е по-силно, след него се поставя удивителна (!). Междуметията и възклицания се използват сравнително рядко в официалната или академична реч и по-скоро следва да се избягват в тези случаи.
 • - Hi! That's an interjection. :-)

Кратки думи с дълго наименование.

“Междуметия” или “възклицания” (English interjections) иначе са доста дълги наименования на кратки думи - части на английската реч. Такива са кратки възклицания като Oh!, Um или Ah! Когато те и много други като тях са вмъкнати в състава на изречението, те нямат реално граматическо значение, нямат граматическа връзка с останалите части на речта, но се използват доста често, най-вече в разговорната реч. Понякога, в писмената реч, междуметията са последвани от възклицателен знак (удивителна).

Междуметия в английски език (English Interjections)

Междуметия като “er” и “um” са известни в английски език като "hesitation devices" - изразители на колебание. Те са съвсем обичайни в ежедневната реч и хората ги използват, когато не знаят какво да кажат или да покажат, че мислят върху това какво да кажат. Добре е да се научите да ги разпознавате, когато ги чувате и да разберете, че те всъщност нямат реално, преводимо значение. Нещо като нашите “амииии”, “ъъъъъ”.
 

А сега ето тълкуванията за някои междуметия, възклицания и примери за използване:

 • ah — удоволствие — "Ah, that feels good."
 • ah — разбиране — "Ah, now I understand."
 • ah — примирение — "Ah well, it can't be heped."
 • ah — изненада — "Ah! I've won!"
 • alas — съжаление — "Alas, she's dead now."
 • dear — съжаление — "Oh dear! Does it hurt?"
 • dear — изненада — "Dear me! That's a surprise!"
 • eh — молба за повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
 • eh — запитване — "What do you think of that, eh?"
 • eh — изненада — expressing surprise    "Eh! Really?"
 • eh — покана за съгласие — "Let's go, eh?"
 • er — колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."
 • hello, hullo — поздравление — "Hello John. How are you today?"
 • hello, hullo — изненада — "Hello! My car's gone!"
 • hey — привличане на внимание — "Hey! look at that!"
 • hey — израз на изненада, радост… — "Hey! What a good idea!"
 • hi — поздравление — "Hi! What's new?"
 • hmm — колебание, несъгласие — "Hmm. I'm not so sure."
 • oh, o — изненада — "Oh! You're here!"
 • oh, o — болка — "Oh! I've got a toothache."
 • oh, o — умоление — "Oh, please say 'yes'!"
 • ouch — болка — "Ouch! That hurts!"
 • uh — колебание, несигурност — "Uh...I don't know the answer to that."
 • uh-huh — съгласие, потвърждение — "Shall we go?" "Uh-huh."
 • um, umm — замисляне, колебание — "85 divided by 5 is...um...17."
 • well — изненада — "Well I never!"
 • well — въведение — "Well, what did he say?"

Ето някои възклицания с примери и значението, в което са използвани:

ah - изразява:

 • удоволствие — "Ah, that feels good."
 • разбиране — "Ah, now I understand."
 • премирение — "Ah well, it can't be heped."
 • изненада — "Ah! I've won!"

alas - изразява:

 • скръб, печал или тъга — "Alas, she's dead now."

Dear - изразява:

 • състрадание — "Oh dear! Does it hurt?"
 • изненада — "Dear me! That's a surprise!"

eh - изразява:

 • повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
 • запитване — "What do you think of that, eh?"
 • изненада — "Eh! Really?"
 • покана за съгласие — "Let's go, eh?"

er - изразява:

 • колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."

hello, hullo - изразява:

 • поздравление — "Hello John. How are you today?"
 • изненада — "Hello! My car's gone!"

hey - изразява:

 • призив за внимание — "Hey! look at that!"
 • изненада, радост — "Hey! What a good idea!"

hi - изразява:

 • поздрав — "Hi! What's new?"

hmm - изразява:

 • колебание, съмнение, разочарование — "Hmm. I'm not so sure."

oh, o - изразява:

 • изненада — "Oh! You're here!"
 • болка — "Oh! I've got a toothache."
 • защита — "Oh, please say 'yes'!"

ouch - изразява:

 • болка — "Ouch! That hurts!"

uh - изразява:

 • колебание — "Uh...I don't know the answer to that."

uh-huh - изразява:

 • съгласие — "Shall we go?" "Uh-huh."

um, umm - изразява:

 • колебание, замисляне — "85 divided by 5 is...um...17."

well - изразява:

 • изненада — "Well I never!"
 • въведение към бележка — "Well, what did he say?"Списък с английски междуметия и възклицания

Ето един по-дълъг списък с английски междуметия и възклицания (English interjections), може би най-дългия, който ще намерите в нета, подреден в азбучен ред:
 • A: aha, ahh, ahoy, alas, arg, aw, adios, ah, ahem, ahoy, alack, all hail, alleluia, aloha, amen, attaboy, ay, anytime, argh, anyhoo, anyhow, as if, attaboy, attagirl, awww, awful, alright, alrighty, alrighty-roo, agreed, absolutely, achoo, ack
 • B: bam, bingo, blah, boo, bravo, brrr, bah, begorra, behold, bejesus, bleep, bye, bless you, bah humbug
 • C: cheers, congratulations, cheerio, ciao, crikey, cripes, crud
 • D: dang, drat, darn, duh, dear, doh, darn
 • E: eek, eh, encore, eureka
 • F: fiddlesticks, fie
 • G: gadzooks, gee, gee whiz, golly, goodbye, goodness, good grief, gosh, gesundheit, great, goodness gracious, golly, geepers
 • H: ha-ha, hallelujah, hello, hey, hmm, holy buckets, holy cow, holy smokes, hot dog, huh?, humph, hurray, hah, hail, heigh-ho, hem, hey presto, hi, hip, ho, ho hum, hot dog, howdy, hoy, huh, hush, ha
 • I: indeed
 • J: jeepers creepers, jeez
 • L: lo and behold
 • M: man, my word, my gosh
 • N: now, nah, no
 • O: oh, oh dear, oh my, oh well, ooops, ouch, ow, ooh
 • P: phew, phooey, pooh, pow, pip-pip, pshaw, please
 • R: rats, righto
 • S: shh, shoo, scat, shoot, so, so long, shucks
 • T: thanks, there, tut-tut, touché, tush, tut
 • U: uh-huh, uh-oh, ugh, uh-uh, uggh
 • V: viva voila
 • W: wahoo, well, whoa, whoops, wow, what, whoopee, whoops, whoosh, waa, woah
 • Y: yeah, yes, yikes, yippee, yo, yuck, yay, yoicks, yoo-hoo, yuk, yummy
 • Z: zap

----------------

15 октомври 2014

Най-разпространените езици в света? | dLambow

Кои са десетте най-разпространени езици в света (What are the ten most common languages in the world)?

 

Роден език

Очевидно е, че има езици, които са по-разпространени по планетата и такива, които се говорят само от шепа хора. Тук има два аспекта: за колко хора един език е роден и за колко той е разбираем и използван.
 
What are the ten most common languages in the world?
Ннай-разпространени езици в света

 

Език № 1: в света е Mandarin (Китайски) –

говори се от повече от един милиард хора;

Език № 2: English (английски) –

 говори се по рождение от 508 милиона. При това английски език превъзхожда китайския по това, че е официален език в повече държави, отколкото който и да е друг език по света.

Език № 3: Hindustani (хиндустани) -

главният език в Индия - говори се от 497 милиона души. Hindustani  е главен език на Индия, но съдържа и много местни диалекти, като най-известния от тях е Hindi (хинди).

Език № 4: Spanish (испански) –

392 милиона. Испански се говори почти във всяка Латино американска страна (Централна и Южна Америка), в Испания, Куба и САЩ.

Език № 5: Russian (руски, руский) –

говори се от 277 милиона. Руски език е официален език в ООН и се говори не само в Русия, но също в Казахстан, Беларус и даже в Америка от руската емигрантска общност.

Език № 6: Arabic (арабски) –

246 милиона. Арабският език е един от най-старите говорими езици и е разпространен предимно в Средния изток - Египет, Йордания, Ливан, Кувейт, Ирак, Саудитска арабия, Либиа и др. арабски страни.

Език № 7: Bengali (бенгалски) -

211 милиона. Това е официален език на Бангладеш, който има около 120 милиона жители, но е разпространен и в някои райони на юго-западна Индия.

Език № 8: Portuguese (португалски) -

191 милиона. Благодарение на активната колониална политика на Португалия през Средновековието, португалския език е разпространен в много страни по цялото земно кълбо, като Мозамбик, Макао, Венецуела, Бразилия, Ангола.

Език № 9: Malay-Indonesian (малайско-индонезийски) -

159 милиона. Макар да е малко спорен като общ език, все пак е разпространен в Малайзия и Индонезия и заслужава да е в топ 10 на най-разпространените езици по света.Език № 10: French (френски) -

129 милиона. Френски език запълва нашата класация на десетте най-популярни езици около планетата. Има доста френски говорящи страни по света (даже някои политици и от България се опитват да направят такава -:) като Франция, Белгия, Канада, Камерун, Руанда и др.
Ако имате конкретни данни и за други разпространени езици по света, може да ги споделите по-долу, в коментарите.

----------------

14 октомври 2014

Кавички | dLambow

 (Quotation marks)

Използване на кавички в английски език

 

Използване на кавички

 

Кавички в английски език

 • - Quotation marks
 • - Inverted commas
 • - Quotes
 • - Speech marks

са пунктуационен знак (punctuation mark) и се използват по двойки за обозначаване на начало и край на пряка реч и цитати. Кавичките се използват също за разделяне на цитираната информация в изречение или да се подчертаят имената на истории, стихотворения и статии. Обикновено кавичките се отделят от останалата част от изречението със запетая, но понякога правилата за пунктуация могат да бъдат много по-сложни. 

Например в САЩ точките и запетаите също са поставени в кавички, а в Обединеното кралство, Канада и островите, зависими от образованието на Обединеното кралство, пунктуацията, свързана с използването на кавички, най-често следва законите на логиката. 

Американски стил:

 • · My favorite book is Edgar Poe’s “The Black Cat.”


Британски стил:

 • · My favorite book is Edgar Poe’s “The Black Cat”.
В последния пример точката се поставя след кавичките, тъй като, следвайки законите на логиката, трябва да поставим кавички директно около цитираните думи.

Кавички
Кавички (Quotation marks)

Изписване на кавички

Преди първите кавички се поставя празен интервал, а след тях не се оставя интервал. Респективно, преди вторите кавички не се оставя празен интервал, а след тях следва празен интервал.


Пример:

 • He said, "She will come in the evening." — Той каза: «Тя ще дойде довечера.»
 • "Could everyone sit down please," said the teacher. — «Може ли всички да седнат, моля.» каза учителя.
 • Ivan said, "I love you." — Иван каза: «Обичам те.»

Поставяне на кавичките

Кавичките (Quotation marks) се поставят в горната част на реда както в началото, така и в края на пряката реч или цитата.


Видове кавички

 • единични кавички (Single quotes — ‘…’) или 
 • двойни кавички (Double quotes — “…”) . 
 Освен посочените по-горе, в практиката на много езици по света се ползва значително разнообразие от различни видове кавички.

Кавички в кавичките

Двата вида кавички могат да се използват в случай на поставяне на кавички в кавичките, за да се различат двата цитата. Пример:
 • 'I haven't spoken to Ivan for months,' Maria said.'The last time I spoke to him she said, "I'm going to Sofia and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.
 

Разделяне на кавичките

В случай, че пряката реч се прекъсва, кавичките се разделят на две:
 • "I wonder," he said, "whether people will ever truly understand each other."

 

Единични кавички

В САЩ единичните кавички се използват за включване на цитат, заглавия на книги и въпроси във вече цитирана реч:
 • · “I was reading ‘The Economics of the USA’ yesterday,” she replied to me.
 • · “Didn’t he say, ‘Will I have to pay for this?’ ”Iasked.

Заглавията на вестниците използват единични кавички вместо двойни:

 • · The President is apologizing for that ‘shame’ 

В някои случаи могат да се използват единични кавички за подчертаване на ключови понятия, като точки и запетаи се поставят след кавичките:

 • · Dale Carnegie believed that ‘euphrasia’ is something that visits us when we are busy with mental work. 

 

Употребата с други препинателни знаци.

Обърнете внимание на употребата на запетайка, въпросителна и удивителна в следните три случая, когато се използват кавички:
 • "I don't understand," replied Ivan.
 • Ivan replied, "I don't understand."
 • "Do you understand?" asked Ivan.
 • Ivan asked, "Do you understand?"
 • "I don't understand!" shouted Ivan.
 • Ivan shouted, "I don't understand!"

 

Така наречената „тиха реч“, за която героят мисли в главата си, може да бъде оформена по два начина:

 • · Oh, then I don’t have to worry, I said to myself.
 • · “Oh, then I don’t have to worry”, I said to myself.
Това са основните и най-често използвани случаи на употреба на кавички в английски език (Quotation marks), като вид препинателен знак. Ако се сещате и за други преложения, може да ги споделите в коментарите по-долу.

----------------

13 октомври 2014

Тире (—) | dLambow

 (A Dash in English) -

Използване на тире "—" в английски език


Видове тирета
(Types of hyphens and dashes)
1.quotation
dash
(—)хоризонтална
линия
2.swung
dash
(~)вълничка
3.hyphens(-)дефис, късо тире
4.en dash(–)средно тире
5.em dash(—)дълго тире
6.minus sign(−)минус
7.figure
dash
(‒)цифрово
тире
8.underscore(_)долно тире

Тире като пунктуационен знак.

Тирето в английски език е пунктуационен знак (punctuation mark), който донякъде прилича на друг подобен знак - чертичка (a hyphen), но тирето е по-дълго и има по-различна употреба.  


Тире в английски език
Тире в английски език (A Dash in English)

Най-често използваните варианти за тире са:

 

Цифрово тире (figure dash "‒"), 

което обаче не е тиренцето, което се използва за обозначаване на цифров диапазон, нито е знака минус, за обозначаване на които си има отделен вид тиренца или чертички. Характерно за този вид тире е, че е с ширината на цифрите и ако нямате знак за изписването му, би могло да го замените с краткото тире.

Цифрово тире
Цифрово тире (Figure dash "‒")Хоризонтална линия (horizontal bar, quotation dash "—")

използва се като стандартен начин за въвеждане на пряка реч. Като знак за изписване може да се заменя и от дългото тире.
  
Хоризонтална линия
Хоризонтална линия (Horizontal bar, Quotation dash "—")

Вълничка (swung dash "~")

Вълничка се използва за обозначаване на понятието «приблизително», а също и в някои технически кодове.

 

Вълничка
Вълничка (Swung dash "~")

Долно тире (underscore "_") 

 "Долно тире" или "долна чертичка" (Underscore) е знак от JavaScript библиотеката за използване като полезен функционален помощник за програмиране, без да разширява никакви вградени обекти.

Долно тире
Долно тире (Underscore "_")
 

Минус (minus sign "−")

 Знакът минус "−" е математически символ, използван за представяне на понятието за изваждане и отрицателно, като "−" представлява знак за изваждане в математиката, което води до възникването на разлика. Използването на минуса е разширено до много други значения, повече или по-малко аналогични на основното. "Минус" е латински термин, означаващ "по-малко".

Минус
Минус (Minus sign "−")

Късо тире ( n dash, n-rule " -" )

Късото тире обикновено е на половината от дължината на дългото тире и се използва често за обозначаване на периоди:
 • 1-3 $, чете се one to three dollars — от един до три долара.
 • June–August 2010
 • 5:00–7:00 p.m.
 • For ages 7–9
 • pp. 43–58
 • Ivan Ivanov (1963–2010)

 

Късо тире
Късо тире ( N dash, N-rule " -" )

Средно тире (en dash "–" ) 

"En" средните тирета ("–") са малко по-дълги от дефиса (късо тире), докато "em" дългите тирета ("—") са по-дълги от средните тирета. В неформални ситуации е по-вероятно да бъркате различните видове тирета, докато в по-официални ситуации това би било неправилно и би се считало за граматична грешка. 

Средно тире
Средно тире (En dash "–")
 

Средните тирета често се използват, когато е необходимо да се покаже, че две или повече думи или числа са свързани чрез набор от значения между тях. Например в изречение:

 • – We just delivered the Jan–Apr issue. - Току-що доставихме изданието януари–април.

тирето означава, че действието се е провеждало през месеците от януари до април, а не само през януари или април. Имайте предвид, че тирета не са заобиколени с интервали в такива случаи. Средни тирета се използват за:

 • - Обхват от дати, числа, времена и стойности;
 • - Префикси пред думи, които обикновено се пишат без тях.

 

Дълго тире (em dash, m dash, m-rule "—")

Това тире най-често се използва в неформалното писмо и не толкова често в официалните публикации. Понякога го поставят вместо двоеточие или вместо точка и запетая. Ето някои типични случаи:
Дълго тире
Дълго тире (Em dash, M dash, M-rule "—")

1) Неочаквано, но необходимо обяснение 

по средата на изречението може да се отдели от двете страни с тирета или със скоби:
 • But he — Maria’s brother — was not even able to drive a car. — Но той - братът на Мария - даже не умееше да кара кола.

2) Ако към изречението се дописва добавъчна мисъл, съждение:

 • He will do that by Friday — at least, he said so. — Той ще направи това в петък - най-малко, той така каза.3) За обозначаване на незавършена реч 

също може да се употреби тире, вместо многоточие, както е обичайно в български език:
 • If you take my advice ––  Ако се вслушате в съвета ми …

Това са основните правила за пунктуация при използване на различни видове тирета в английски език, но ако сте запознати и с други случаи на употреба, може да ги споделите с нас в коментарите по-долу.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: