Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 септември 2015

Допълнение | dLambow(The Object)

 (The Object) -

Допълнение в английски език

 

Какво е допълнение?

Във всяко изречение, както знаем, има главни части на изречението, които са:
 • - подлог (subject),
 • - сказуемо (predicate ), 
и второстепенни части, които са 
 • - допълнение (object)
 • - определение (attribute), 
 • - обстоятелствено пояснение (adverbial modifier). 

За да избегнете евентуални трудности при разбирането на информацията за английското пряко и непряко допълнение, добре е да си припомните кои глаголи са ​​преходни и кои са непреходни. Само да напомним, че:

 • - глаголите могат да изразят действие, което директно се прехвърля върху някакво лице или обект. Това са глаголите, които имат пряко допълнение и се наричат ​​преходни (transitive verbs).
 • - А глаголите, които не могат да имат пряко допълнение, се наричат ​​непреходни глаголи (intransitive verbs).
Допълнение
Допълнение (The Object)
 

Примери на изречение с пряко и непряко допълнение:

 • I received an invitation two days ago. – Преди два дни получих покана. (to receive – преходен глагол, тъй като може да има пряко допълнение към себе си – to receive something (в случая "invitation").
 • I arrived two days ago. – Пристигнах преди два дни. (to arrive – непреходен глагол, тъй като не може да има пряко допълнение. 
 

Английски допълнения

Английското допълнение (The Object) е второстепенна част на изречението, която обозначава лице или предмет, 

 • - върху които е извършено някакво действие, 
 • - с когото е свързано някакво действие или 
 • - по отношение на който се проявява някакъв качествен признак.

Въпроси към допълнението:

 • whom? – кого?
 • what? – какво?
 • to whom? – на кого (кому)?
 • by whom? – от кого?
 • about what? – за какво?

Място на допълнението

Допълнението се намира след глагола в изречението или след комбинацията "глагол-връзка + прилагателно":

 • След глагола: I see you. - Виждам те.
 • След свързващ глагол + прилагателно: I am afraid of you. - Страхувам се от вас.


Видове допълнения

По своята основна градация, допълненията в английски език биват преки (винаги без предлог) и косвени. От своя страна, косвените допълнения се делят на безпредложни и предложни.

Пряко допълнение - Direct object,

 Пряко допълнение (direct object) в английски език е такова допълнение, към който е насочено действието. То може да се добави без предлог (безпредложно допълнение):
 •      I love this game. - Обичам тази игра.
 •      I believe you. - Вярвам ти.
 •      We learn languages. Ние учим езици.
Също така, прякото допълнение може да бъде добавено с помощта на предлог - for / to / about / of / on (предложно допълнение - Prepositional Object).
 •      I’m talking to you. - На теб говоря.
 •      He is proud of you.. - Той се гордее с теб. 
 

Косвено допълнение - Indirect object,

Косвено допълнение (Indirect object) в английски език изразява лицето, към което е насочено действието или в чиито интереси се извършва действието, изразено от глагола (следователно се нарича още „допълнение на адресата на действието“). 

Английското непряко допълнение се използва с преходни глаголи (transitive verbs) и обикновено се комбинира с пряко допълнение или в присъствието на пряко допълнение.

 • She showed the travellers their rooms. - Тя показа на пътешествениците техните стаи.

Сложно допълнение - Complex Object

Сложно допълнение в английски език (Complex Object) е самостоятелна част от английското изречение и представлява съчетание от местоимение в обектен падеж или съществително в обектен падеж с инфинитив или сегашно причастие.
 

Начини за изразяване на допълнение в английски език

Начините за изразяване на английското допълнение са разнообразни, както и начините за изразяване на подлога. Допълнението може да се изрази чрез:

1. Съществително.

 • We study English. - Ние учим английски.

2. Местоимение.

 • Do you know them? - Познаваш ли ги?

3. Субстантивирано прилагателно или причастие.

 • Do the following. - Направете следното.
 • They took the wounded to that hospital. - Откараха ранените в тази болница.

4. Числително.

 • Out of these exercises do the third one. - Направете третото от тези упражнения.

5. Инфинитив или инфинитиен израз.

 В качеството си на допълнение (The Object) инфинитива (the Infinitive) образува много тясно единство с предшестващия го глагол в състава на вид модално глаголно сказуемо. Обикновено се превежда с неопределена форма на глагола (проследете връзката за подробности...).
 • They try to win. - Те се опитват да спечелят.
 • We tried to avoid mistakes. - Опитахме се да избегнем грешки.

6. Герундий или герундиен израз.

 • She is fond of skating. - Тя обича да се пързаля.
 • All the happiness of my life depends on your loving me. - Цялото щастие в живота ми зависи от това, че ме обичаш.

7. Допълнително подчинено изречение.

 • She said that she would come back at once. - Тя каза, че ще се върне веднага.
 

8. Граматичен комплемент (Grammatical Complement)

Когато говорим за граматичен "комплемент", трябва да знаем, че това е дума или конструктция, която допълва (completes) до цялостност значението на глагола, подлога или допълнението в английското изречение. А специално комплементите на сказуемо (Predicative Complement) са преките и косвени допълнения, които се позиционират след глагола (за подробности проследете връзката ...). 
 
Още форми за изразяване на допълнение в английски език - има много и различни начини, с които едно допълнение в английски език може да бъде изразено (проследете връзката...). 
 
В английски език има няколко преходни глаголи, след които доста често се използва  местоимението "it" като вид формално допълнение, заемащо позиция след тези глаголи (проследете връзката за подробности...).
 
Това е основната информация по темата за английското допълнение (The Object), като второстепенна част на английското изречение, както и видовете, на които се подразделя.

----------------

4 коментара:

 1. Огнянов-73.12.15 г., 13:15

  Допълнението (The Оbject) се изразява със същите части на речта, с които се изразява и подлог и отговаря на въпросите
  Whom ? - кoгo?
  What? - какво?
  To whom? - кому?, на кого?
  With whom? - с кого?
  By whom? - от кого?
  Abоut whom? - за кого?
  About what? - относно коквж? и т.д.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Допълнението в английски език е част от изречението, която обозначава предмет и отговаря на въпросите:
   - whom? – кого?;
   - what? – какво?;
   - to whom? – на кого?;
   - by whom? – от кого?;
   - about what? – за какво?.

   Изтриване
 2. Няколко различни вида допълнения се използват в английски език и могат да бъдат класифицирани по следния начин:
  - преки (direct object),
  - косвени (indirect object).
  А косвените допълнения могат още да се подразделят на:
  - косвено безпредложно (indirect object),
  - косвено предложно (prepositional object).
  За всяко от тези видове има самостоятелни теми на този сайт, с повече подробности.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. qnka_stefanova17.03.16 г., 10:17

   Разпределението в тази група се прави възоснова на това, по какъв начин действието е насочено към лицето или предмета, а също и дали допълнението е изразено с предложна или безпредложна група.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: