Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 януари 2015

Видове глаголи | dLambow

 

Видове глаголи в английски език (Types of verbs in English)


Какво е глагол?

Глаголът (Verb) е независима част на речта, която изразява действието на обект или лице или тяхното състояние. Глаголите отговарят на въпроса "какво да прави?". Глаголите често се използват с частицата "to" във формата за инфинитив и стоят след подлога в изречението.

Английските глаголи се променят в зависимост от:

 • - лице (I, You, he, she, it, we, you, they),
 • - число (единствено или множествено число),
 • - време в изречението (Past, Present, Future).

Освен това, глаголите имат:

 • - пасивен и деятелен (активен) залог,
 • - наклонение и
 • - четири аспекта (неопределен - Simple, продължителен - Continuous, съвършен (перфектен - Perfect ) и перфектно-продължителен - Perfect Continuous).

Срещат се също

 • - преходни и непреходни глаголи,
 • - правилни и неправилни глаголи,
 • - фразови глаголи. 

Types of verbs in English
Английските глаголи се разделят на следните видове


Лични - нелични форми на глагола


1. Лични форми на глагола

Личните форми на глагола изпълняват функцията на сказуемо в изречението и са съгласувани с подлога. Те имат категориите
 • - лице,
 • - число,
 • - време,
 • - залог,
 • - наклонение.

2. Нелични форми на глагола

Неличните форми на глагола не изразяват лице, число, наклонение. В изречението те не могат да бъдат сказуемо. Неличните форми на глагола включват:
 • - инфинитив (Infinitive),
 • - причастие (Participle),
 • - герундий (Gerund).

Форми на глаголите

Повечето английски глаголи (с изключение на модални) имат три форми:
 • Инфинитив (infinitive),
 • Минало неопределено време (Past Simple tense),
 • Минало причастие (Past Participle или Participle II).

1. Инфинитив (infinitive)

Формата за инфинитив е неопределена форма на глагола и често съвпада с неговата речникова форма, но има свои собствени специални форми. Инфинитивната форма не обозначава лице или число и изразява само действие или състояние, а понякога и време по отношение на изказването. Признак на инфинитивната форма на глагола е частицата "to", но понякога може да бъде пропусната.
 • I was about to ask you for some help. – Я собирался просить у тебя помощи.
 • This project needs to be checked. – Този проект трябва да бъде тестван. (пасивен инфинитив)
 • You had better rest a bit. You look tired. – По-добре си починете. Изглеждаш уморен. (инфинитив без частица to)

2. Минало неопределено време (Past Simple tense)

Формата за минало време (past tense) или втората форма на глагола се използва само за образуване на Past Simple.

При правилните глаголи (Regular Verbs) тази форма се образува с окончанието -ed.

 • to walk → walked
 • to stop → stopped
 • to compel → compelled
 • to invite → invited
 • to rely → relied
 • to enjoy → enjoyed

Неправилните глаголи (irregular verbs) не образуват минало време според правилата.

 • to swim → swam
 • to hit → hit
 • to stand → stood
 • to be → was

3. Минало причастие (Past Participle или Participle II)

Минало причастие (Past Participle или Participle II) е третата форма на глагола и се използва за образуване на перфектни времена (Present Perfect, Past Perfect и др.), страдателен залог Passive Voice и др.

Миналото причастие на правилните глаголи (Regular Verbs) е същото като миналото неопределено време (с добавяне на окончанието -ed).

 • to open → opened
 • to invite → invited
 • to fry → fried
 • to stop → stopped

Неправилните глаголи (irregular verbs) имат уникални форми на минало причастие.

 • to break → broken
 • to set → set
 • to show → shown
 • to do → done
 

Аспект на глаголите

Аспектът (aspect) на английските глаголите показва особеността на хода на действие във времето, неговата пълнота или продължителност. В английски език глаголът има четири аспекта:
 • неопределен (или общ),
 • перфектен,
 • непрекъснат,
 • перфектен непрекъснат.
Аспектът на глагола е пряко свързан с неговото време.

1. Неопределен аспект

Общият или неопределен аспект на глагола (simple aspect или indefinite aspect) показва действие, чието време не е определено, някакви факти. Времената на
 • Present Simple,
 • Past Simple,
 • Future Simple
принадлежат към неопределения аспект.
 • I eat cakes. – Ям торти.
 • I ate cakes. – Ядох торти.
 • I will eat cakes. – Ще ям торти.

2. Перфектен аспект

Перфектният (съвършен) аспект (perfect aspect) показва действие, завършено във времето или действие, което предхожда друго действие в изречение. Този аспект включва перфектните (завършени) времена
 • Present Perfect,
 • Past Perfect,
 • Future Perfect.
 • I have already eaten your cake. – Вече изядох твоята торта.
 • I had eaten your cake before you came. – Бях изял тортата ти преди да дойдеш.
 • I will have eaten your cake before you come. – Ще съм изял тортата ти, преди да дойдеш.

3. Продължителен аспект

Продължителният или непрекъснат аспект (progressive aspect) показва развитието на действието в определен момент от време, фокусира се върху процеса на изпълнение на действието. Изразява се в
 • Present Continuous,
 • Past Continuous,
 • Future Continuous.
 • I am eating your cake now. – Сега ям твоята торта. (в момента)
 • I was eating your cake when you came. – Ядох тортата ти в момента, в който пристигна.
 • I will be eating your cake when you come. – Ще ям тортата ти в момента, в който пристигнеш.

4. Перфектно-продължителен аспект

Перфектният продължителен аспект (perfect progressive aspect)  изразява действие, което е продължило известно време до определен момент и може да продължи след него. Глаголите в тази форма често отговарят на въпроса "колко време?". Изразява се във времената на
 • Present Perfect Continuous,
 • Past Perfect Continuous,
 • Future Perfect Continuous.
 • I have been eating this cake for an hour. – От един час (вече) ям тази торта. (колко дълго?)
 • Last time I had been eating that cake for an hour. – Последния път ядох тази торта един час.
 • I will have been eating a cake for an hour next time. – Следващия път ще ям торта (цял) час.

Видове глаголи по форма на образуване:

Глаголите в английски език по своята форма на образуване се делят на:
 • - прости,
 • - производни,
 • - сложни,
 • - съставни,
 • - фразови.

1. Прости глаголи (simple verbs)

Простите глаголи се състоят от един корен:
 • to fire - паля
 • to order - заповядвам
 • to read - чета
 • to play - играя
 • to look – гледам
 • to love – обичам

2. Производни глаголи (derived verbs)

Производните глаголи се състоят от:
 • - корен и префикс
 • - корен и суфикс
 • - корен с префикс и суфикс.

 • to unpack - разопаковам
 • to dismiss - уволнявам, освобождавам
 • to геаlizе - представям се
 • to shorten - скъсявам се
 • to encounter - срещам се, натъквам се
 • to regenerate - прераждам се, възраждам се.

3. Сложни глаголи (compound verbs)

Сложните глаголи в английски език се състоят от две основи:
 • - основи от съществително и глагол
 • - прилагателно и глагол.

 • to broadcast (broad + cast) - радиопредаване
 • to whitewash (white + wash) - избелвам

4. Съставни глаголи (composite verbs)

Съставните глаголи се състоят от:
 • - глаголна основа и наречие
 • - глаголна основа и предлог.

 • to carry out - изпълнявам
 • to sit down - сядам

5. Фразови глаголи (phrasal verb)

Фразовият глагол (phrasal verb) е комбинация от глагол и предлог или наречие. Основната трудност при изучаването на такива глаголи е тяхното значение. Често то може да не е свързано със значението на глагола в основата му, нито със значението на предлога/наречието. В изречение фразовите глаголи могат да действат като смислов глагол.
 • She broke up with David. — Тя се раздели с Дейвид.
фразов глагол: broke up
 • You shouldn’t give up just yet. — Все още не е нужно да се отказвате.
фразов глагол: give up.

Разделимост и неразделимост

- При използване на фразови глаголи трябва да се има предвид тяхното качество като разделимост и неразделност. Разделящите се фразови глаголи могат да поемат допълнение между частите си:
 • Put on your coat. Put your coat on. — Облечи си палтото.
разделящ се фразов глагол: put on

- Между частите на неразделящ се фразов глагол допълнение не може да се вмъкне:
 • I’m looking for my sunglasses. — Търся си слънчевите очила.    
неразделящ се фразов глагол: looking for

Видове глаголи по функции

Според функциите си глаголите в английския език се делят на
 • смислови,
 • свързващи,
 • спомагателни,
 • модални.

1. Смислови глаголи (notional verbs)

Смисловите глаголи са самостоятелни глаголи, които имат собствено лексикално значение и не се нуждаят от допълнителни думи. Те указват действието на обекта или неговото състояние и действат като просто сказуемо в изречението. Тези глаголи са най-многобройни.
 • to write - пиша
 • to love - обичам
 • to work - работя
 • to believe - вярвам
 • I love this world! – Обичам този свят!
 • I believe Matt is a cool guy. – Вярвам, че Мат е страхотен човек.
 • I wanted to write a letter to my friend from France. – Исках да напиша писмо до моя приятел от Франция.

2. Свързващи глаголи (link verbs)

Свързващите глаголи до известна степен са загубили собственото си значение и се използват за свързване на подлога с други части на изречението. Свързващите глаголи не изразяват действието на обекта и са част от сложно именно сказуемо в изречение.
 • to be – съм
 • to smell – ухая
 • to become – ставам
 • to look – изглеждам
 • to appear – появявам се
 • to stay – оставам
 • to grow – израствам
 • to seem – изглеждам
 • to remain – оставам
 • to turn – превръщам се
 • to prove – доказвам
 • to get – ставам
 • to sound – звуча
 • to feel – чувствам се
 • to taste – опитвам

 • Teddy is my best friend. – Теди е най-добрият ми приятел.
 • Mom becomes very angry when I break something. – Мама стана много лоша, когато счупя нещо.
 • You look tired. You should rest a bit. – Изглеждаш уморен. Трябва да си починеш.

3. Спомагателни глаголи (auxiliary verbs)

Спомагателните глаголи са загубили напълно своето лексикално значение (не се превеждат) и се използват за образуване на граматични структури и форми на глаголи. Чрез тях се изразяват категориите лице, число и време.
 • to do
 • to have
 • shall
 • should
 • will
 • would
 • to be
 • may

 • Will you be free tomorrow? – Ще бъдеш ли свободен утре?
 • I don’t know this woman. I have never seen her before. – Не познавам тази жена. Никога преди не съм я виждал.
 • We are working this week so we shall go to the zoo next Sunday. – Тази седмица работим, така че следващата неделя ще отидем в зоологическата градина.

4. Модални глаголи (modal verbs)

Модалните глаголи са специална група глаголи, които имат определено лексикално значение (отношението на говорещия към определено действие), но не могат да се използват самостоятелно, без смислов глагол.
 • be
 • can
 • could
 • dare
 • may
 • might
 • must
 • need
 • ought
 • shall
 • should
 • would

 • How dare you come here! – Как смееш да идваш тук!
 • You shall not pass! – Няма да минеш! (няма да ти позволя)
 • Jack could have helped us. – Джак може да ни помогне.

Преходност на английските глаголи


В английски език има преходни и непреходни глаголи.

Преходни глаголи (transitive verbs)

Преходните глаголи изразяват действие, което преминава към конкретен обект или се извършва върху него. Този елемент е пряко допълнение към изречението. Към преходните глаголи може да поставят въпросите "Кого?", "Какво?".
 • I’m writing a letter. – Пиша (сега) писмо.
 • I wash my dog every week. – Къпя кучето си всяка седмица.
 • Matt called me yesterday. – Мат ми се обади вчера.

Непреходни глаголи (intransitive verbs)

Непреходните глаголи показват действие, което не изисква обект (допълнение). Често непреходните глаголи изразяват движение, положение в пространството, състояние на обекта. След тях може да се използва косвено (непряко) допълнение (с предлози).
 • Rachel is laughing. - Рейчъл се смее.
 • I fell from the stairs yesterday. – Вчера паднах по стълбите.
 • Horses gallop in the field. – Конете препускат в полето.

Преходно-непреходни глаголи

Много английски глаголи, в зависимост от контекста, могат да бъдат както преходни, така и непреходни глаголи.
 • I am singing because I am happy. – Пея, защото съм щастлив.
 • I always sing this song when I’m happy. – Винаги пея тази песен, когато съм щастлив.
 • Stop the car here, please. – Спрете колата тук, моля.
 • The car stopped here. – Колата спря тук.

----------------

2 коментара:

 1. Английският глагол е самостоятелна част на речта, обозначаваща действие или състояние на предмет, явление или лице. В английски език признак на глагола в неопределена форма е частицата "to".
  - to sing - пея,
  - to draw - рисувам,
  - to exist - съществувам,
  - to stand - стоя.

  ОтговорИзтриване
 2. Най-често, именно глагола се явява ключовата основа, около която се строи изречението. Затова глаголите във всички езици следват сложни правила за граматика и имат голям брой форми. Едно от най-простите разделения на английските глаголи е на прости, производни, сложни и съставни.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: