Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 септември 2014

Обратен словоред | dLambow

Обратен словоред (Reverse word order) в английското разказно изречение

 

Обратен словоред или инверсия

Обратен словоред в английски език, наричан още  инверсия е такъв ред на думите, при който сказуемото или част от него стои пред подлога. Пълна инверсия се наблюдава рядко, например във въпросителните изречения със сказуемо изразено с глагола "to be" (am/is/are).

Reverse word order
Обратен словоред или инверсия

Частична инверсия

Частична инверсия се среща по-често, когато само част от сказуемото, спомагателния или модалния глагол, застава пред подлога. Обратен словоред се използва основно във въпросителните изречения, а също и в някои други случаи. Например:


1. Във всички въпросителни изречения, 

без специалния въпрос към подлога на изречението:
 • Are you coming tomorrow? — Утре идваш ли?
 

2. В изреченията с конструкция «there is/are»:

 • There is a new book on the table. — На масата има нова книга.
 

3. В изреченията, започващи с наречието «here», 

когато подлога е съществително, но ако подлога е лично местоимение, то в този случай словореда е прав.
 • Here is your pen! — Ето ти химикалката!
 • Here comes my brother. — ето, идва брат ми.
 • но: Here he comes! — Ето, той идва.
 

4. В изреченията, започващи с

 • so,  
 • either,  
 • neither.
Такава постройка на изречението показва, че подлога на второто изречение може да изпълнява същото като подлога на първото изречение.
 • So do I.  Също и аз. Аз също.
 • Neither do I.  Нито пък аз. Аз също няма.
 • I can read French. — Аз мога да чета френски.
 • So can I. — Също и аз. И аз мога.
 • She didn’t see him yesterday. — Тя не го е виждала вчера.
 • Neither did I. — Нито пък аз. Аз също не съм.

5. В изречения, започващи със следните наречия или съюзи:

 • never — никога,
 • hardly — едва, трудно,
 • seldom — рядко, инцидентно,
 • neither … nor — нито пък … и др.:
 • Never did he come in time. — Той никога не е идвал навреме.
 

6. В думи, въвеждащи пряка реч, ако те са след пряката реч:

 • "I am glad to see you," said the old man. — «Радвам се да Ви видя.» каза стареца.

Това са основните правила за обратен словоред - инверсия (Reverse word order) в английски език. Допълнителни правила може да споделяте в коментарите по-долу.

----------------

29 септември 2014

Разказно изречение | dLambow

Английски разказни изречения (English Narrative sentences)

 

Порядък на думите в разказно изречение

Доколкото мястото на думата се определя от нейната роля в английското изречение (English Sentence), то при построяване на разказното изречение (English Narrative sentence), думите трябва да се разполагат в строго определен ред. Разказното е вид просто изречение (Simple Sentence) и като такова, за него е обичайно да се приема следното разположение на думите:
 • (1)    Подлог — The man  - човекът.
 • (2)   Сказуемо — sent - изпратил.
 • (3)    Допълнение — a telegram - телеграма.
 • (4)    Обстоятелство — yesterday. - вчера.
English Narrative sentences
Порядък на думите в разказно изречение
 

Още характерни примери:

 • He read the text well. — Той четеше текста добре.
 • Students face problems. — Студентите се изправиха (срещу) проблемите.
В последното изречение е нужна малко логика. То се състои от три думи, които не са свързани с предлози. Затова първата дума трябва да е подлог, втората - сказуемо, а третата - допълнение. Значи «students» е подлога в множествено число (студенти).

След подлога трябва да е сказуемото, следователно «face» е глагол и макар, че като съществително има значение на  «лица», то в качеството си на глагол «face» означава сблъсквам се, изправям се пред (лице в лице).

След сказуемото следва допълнението «problems». Следователно, превода на това изречение става "Студентите се изправиха (срещу) проблемите."

Обстоятелства за време и място

Обстоятелствата за време и място могат да стоят и пред подлога, в нулево положение. Например:
 • (0) — Обстоятелство — Yesterday - вчера
 • (1) — Подлог — she - тя
 • (2) — Сказуемо — read - чела
 • (3) — Допълнение — the text - текста
 • (4) — Обстоятелство — well. - добре.
Поради това трябва да се различава термина «първо място» в изречението (мястото преди сказуемото) и термина «начало» на изречението (начина на отброяване на думите).

Определение

Определението може да стои пред всяка част на изречението. То няма постоянно място и за него няма обща, задължителна схема в изречението.
 • (а) — Определение — The old - старият
 • (1) — Подлог  — man - човек
 • (2) — Сказуемо — sent - изпрати
 • (а) — Определение — a long - дълга
 • (3) — Допълнение — telegram - телеграма
 • (4) — Обстоятелство — yesterday - вчера.
При необходимост, всяка част на изречението, освен сказуемото (2), може да има по  две определения.
 • Ляво определение (а) - разполага се отляво на думата, която определя;
 • Дясно определение (а) и определителен израз - разполагат се отдясно на думата, към която се отнасят.
 

Прав словоред (Right word order)

Такъв ред на думите в изречението се нарича "прав словоред" (Right word order).
 • Подлог — (1) на първо място
 • Сказуемо — (2) на второ място
 • Допълнение — (3) на трето място
 • Обстоятелство — (4) на четвърто място или пред подлога (0)
 • Определение — (а) на всяко място (при всяка част на изречението, изразена чрез съществително).
 

Понижаваща интонация

Простото разказно изречение се произнася с понижаваща се интонация в края.

Това са някои от основните правила за разказното изречение в английски език (English Narrative sentence). Но меродавна е не теорията, а практиката на езика.

Видове разказни изречения

Някои автори приемат, че отрицателното изречение е отделен вид просто изречение, но преобладава становището, че английските разказни изречения са два вида:

В английски език няма падежни окончания

В английски език практически няма падежни окончания и функцията на думата и нейните отношения с другите думи се определят от нейното място в изречението. Подлога няма никакви отличителни признаци, освен мястото си в изречението - пред сказуемото. А думата след глагола приема функциите на пряко допълнение. Това е основната информация по темата за разказното изречение в английски език (English Narrative sentence) и неговия състав.

----------------

28 септември 2014

Просто изречение | dLambow

 (Simple Sentence) -

Просто изречение - определение, значение, употреба с примери

 

Понятие за просто изречение


Какво е изречение?

Изречение (sentence) е завършена мисъл или отделно изказване, което има интонационна и смислова завършеност. То се явява основната езикова единица на синтактичното ниво. Изречението може да се разглежда като дума или група от думи, организирани в съответствие с правилата на граматиката, които носят конкретно:

 • - съобщение,
 • - въпрос, възклицание,
 • - призив за действие.

Изречението започва с главна буква (capital letter) и завършва с точка (full stop), удивителна (exclamation mark) или въпросителна (question mark).

Примери с прости изречения:

 • - We are at home. - Вкъщи сме.
 • - Go outside! – Излезте навън!
 • - It’s raining. – Вали.
 • - John likes good food. - Джон обича добрата храна.
 • - What are you doing? – Какво правиш?
Просто изречение
Просто изречение (Simple Sentence)

Състав на простото изречение

Простото изречение (в т.ч. и в английски език) има следния състав:

 • - Подлог (subject)
 • - Сказуемо (predicate)
 • - Допълнение (object или complement)
 • - Обстоятелство (adverbial modifier)
 • - Определения (attribute)


Главни части на просто изречение:


- Подлог (subject)
Подлогът се изразява обикновено чрез съществително или местоимение - главното действащо лице в изречението, което отговаря на въпросите "who? - кой?", "what? - какво?". Съществителното се използва в стандартната си речникова форма, в единствено или в множествено число. Може да се изразява чрез:

 • - съществително,
 • - местоимение,
 • - инфинитив,
 • - герундий,
 • - числително 

и всяка друга дума или фраза, употребявани със значение на съществително.

    = Група на подлога - (Subject Group)
Подлогът, с принадлежащите към него второстепенни части на речта (ляво и дясно определение към подлога), образуват група на подлога (А) в разширеното изречение.

 • - The blue car (А) stopped at the gate (Б).


- Сказуемо (predicate)
Сказуемото се изразява чрез глагола и е ключово при построяването на английски изречения, защото показва в кой момент се е случило, случва се или ще се случи действието. То отговаря на въпроса "Какво да прави?". В сказуемото може да е съставено от два глагола, спомагателен и смислов. Спомагателният глагол няма самостоятелно значение (не се превежда), а се използва само за изразяване на глаголното време.  Неговото присъствие обаче е необходимо, ако временната форма го изисква.

    = Група на сказуемото (Predicate Group)
Сказуемото, с  принадлежащите към него второстепенни части на изречението (допълнение, обстоятелство, определение към допълнението или обстоятелството), образуват група на сказуемото (Б) в разширеното изречение.

 • - A pretty young woman (А) came up to me (Б). — Хубава, млада жена дойде към мен.


Второстепени части на просто изречение


- Допълнение (object или complement)
Допълнението се поставя след сказуемото. Може да се изрази чрез съществително или местоимение. Има два вида допълнение: пряко и косвено/непряко. Ако в едно изречение се използват едновременно и двата вида допълнения, първо се използва прякото, а след това непрякото.

- Обстоятелство (adverbial modifier)
Обстоятелството обозначава място, причина, време, начин на действие и други подобни. То е свързано със сказуемото, но може да се използва както в началото, така и в края на изречението. Първият вариант е по-рядко срещан. Обстоятелството информира "Къде?", "Кога?", "Как?", "Защо?" е извършено някакво действие. Обстоятелството може да се изрази: с наречие и със съществително с предлог.

- Определение (attribute)
Определението стои до подлога или допълнението и описва неговите свойства, като може да бъде изразено с почти всяка част на речта. В повечето случаи определението се изразява чрез: прилагателни, причастия, израз с причастия, числителни, съществителни в притежателен падеж, лични местоимения в обектен/косвен падеж.

Второстепенните части на изречението поясняват главните

- The blue (3) car (1) stopped (2) at the gate (4). - Синият автомобил спря пред вратата.
Където:

 • 3 - определение,
 • 1 - подлог,
 • 2 - сказуемо,
 • 4 - обстоятелство.


Видове прости изречения


- Едносъставно просто изречение

При тях липсва една от двете главни части на изречението: подлога, сказуемото, или и двете.

С подлог

   Активни:
      Съвършени:
         Съставни глаголни:
            Съществително-глаголни:
               Съставни глаголни с лични глаголи:

 • Вчера отидох на кино.
 • Днес ще ходя на училище.
 • Тя се учи много.

               Съставни глаголни с безлични глаголи:

 • Ставаше все по-късно.
 • Вече се стъмваше.
 • Много ми се спи.

         Прости глаголни:
            Съществително-глаголни:

 • Книгите са на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

            Съчинени:
               Съществително-глаголни:

 • Книгите и тетрадките са на масата.
 • Децата и родителите са вкъщи.
 • Цветята и дърветата са красиви.

      Несъвършени:
         Съставни глаголни:
            Съществително-глаголни:

 • Момчето чете книга.
 • Младата жена учи.
 • Дървото расте.

            Съчинени:

 • Момчето и момичето четат книги.
 • Младата жена и възрастният мъж учат.
 • Дървото и цветята растат.

         Прости глаголни:
            Съществително-глаголни:

 • Книгата е на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

            Съчинени:

 • Книгата и тетрадката са на масата.
 • Децата и родителите са вкъщи.
 • Цветята и дърветата са красиви.

   Пасивни:
      Съвършени:
         Съставни глаголни:

 • Книгата е прочетена от момчето.
 • Учебната задача е свършена от ученика.
 • Дървото е порасло.

         Прости глаголни:

 • Книгата е на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

      Несъвършени:
         Съставни глаголни:

 • Книгата се чете от момчето.
 • Учебната задача се върши от ученика.
 • Дървото расте.

         Прости глаголни:

 • Книгата е на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

--

Със сказуемо

   Съвършено:
      Активно:
         Съставни глаголни:

 • Момчето е прочело книга.
 • Ученикът е свършил учебната задача.
 • Дървото е порасло.

         Прости глаголни:

 • Книгата е на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

      Пасивно:
         Съставни глаголни:

 • Книгата е прочетена от момчето.
 • Учебната задача е свършена от ученика.
 • Дървото е порасло.

         Прости глаголни:

 • Книгата е прочетена.
 • Учебната задача е свършена.
 • Дървото е порасло.

   Несъвършено:
      Активно:
         Съставни глаголни:

 • Момчето чете книга.
 • Ученикът върши учебната задача.
 • Дървото расте.

         Прости глаголни:

 • Книгата е на масата.
 • Децата са вкъщи.
 • Цветята са красиви.

      Пасивно:
         Съставни глаголни:

 • Книгата се чете от момчето.
 • Учебната задача се върши от ученика.
 • Дървото расте.

         Прости глаголни:

 • Книгата е четена.
 • Учебната задача е вършена.
 • Дървото е растяло.

--

- Двусъставно просто изречение

То съдържа и двете главни части на изречението: подлог и сказуемо.

 • Момчето чете книга.
 • Влакът пристигна.
 • Цветята са красиви.
 • Времето е хубаво.
 • Музикантът свири на цигулка.
 • Вечерята е готова.
 • Книгата е на масата.
 • Детето е заспало.
 • Слънцето изгрева.
 • Вятърът духа.


- Кратко просто изречение

Изградено е само от главни части на изречението.

 • Децата играят.
 • Момчето чете.
 • Дъждът спира.
 • Птиците пеят.
 • Слънцето грее.
 • Дъгата е красива.


- Разширено просто изречение

В него освен главните, присъстват и второстепенни части на изречението.

 • Времето е хубаво.
 • Мирът е безценен.
 • Книгата е на масата.
 • Цветята са красиви.
 • Слънцето грее ярко.
 • Дъждът спира внезапно.
 • Децата играят на двора.
 • Цветята са красиви с розовите си венчелистчета.
 • Книгата е на масата в библиотеката.


- Лично просто изречение

Съдържа подлог или той се подразбира.

 • Птиците пеят.
 • Слънцето грее.
 • Дъгата е красива.
 • Времето е хубаво.
 • Мирът е безценен.


- Безлично просто изречение

Не съдържа подлог и включването му е невъзможно

 • Има много хора.
 • Трябва да уча.
 • Много ми е лошо.


- Глаголно просто изречение

То съдържа сказуемо (глагол).

 • Слънцето грее.
 • Дъждът спира.
 • Децата играят.
 • Цветята са красиви.
 • Книгата е на масата.


- Безглаголно просто изречение

То не съдържа сказуемо.

 • Красота!
 • Мир!
 • Щастие!
 • Любов!
 • Сбогом!


Пример за пълносъставно просто изречение:

 • - At the lessons our teachers use various interesting materials. - Нашите учители използват различни интересни материали в уроците.

Състав на изречението в горния пример:

 • - at the lessons - обстоятелство
 • - our – определение, се отнасящи се към подлога "teachers"
 • - teachers – подлог
 • - use - сказуемо (глагол)
 • - materials - допълнение
 • - various interesting - две определения, отнасящи се към допълнението "materials"


Задължителни части на английското изречение

В български език можем да кажем:

 • - Върви!
 • - Дай!
 • - Него...

Но в английските изречения са задължителни главните части на изречението -  и подлога, и сказуемото. Примери:

 • - It is a pen. - Това е химикалка.
 • - It is late. - Късно е.
 • - I am cold. - Студено ми е.

Останалите второстепени части на изречението не е задължително да присъстват. Примери:

 • - We arrived. - Пристигнахме. (We - подлог, arrived - сказуемо).
 • - We arrived in the morning. - Пристигнахме сутринта. (in the morning - обстоятелство на времето)
 • - We arrived at a small station. - Пристигнахме на малка гара. (at a small station - обстоятелство на място; small  - определение, обясняващо думата station)


Словоред в английското изречение

В английския език има фиксиран словоред (виж ...). Тоест всяка част на изречението е на своето определено място. Това прави английския език по-„логичен“, подобно на простите математически формули, което, разбира се, улеснява усвояването му.

Словоред в утвърдително изречение:

 • 1. Обстоятелство.
 • 2. Подлог (евентуално с определение).
 • 3. Сказуемо.
 • 4. Допълнение (евентуално с определение).
 • 5. Обстоятелство.


Словоред в отрицателно изречение:

 • 1. Обстоятелство.
 • 2. Подлог (евентуално с определение).
 • 3. Спомагателен глагол + "not".
 • 4. Главен глагол.
 • 5. Допълнение (евентуално с определение).


Словоред във въпросително изречение:

 • Спомагателен глагол.
 • Подлог (евентуално с определение).
 • Главен глагол.
 • Допълнение (евентуално с определение)
 • Обстоятелство.


Алтернативни граматически конструкции на английски изречения

Конструкцията на английските изречения може в някои случаи да се отклонява от нормата. Съвременният английски е изключително богат на граматически структури. Някои от тях не са норма в общоприетия смисъл, а отразяват съвременните езикови тенденции. Те включват:


- Contraction (съкращение) - 

Например:  

 • can’t = cannot, don’t = do not, I’m = I am, които са признак на разговорния стил.


- Ellipsis (пропуск)

В разговорната реч част от традиционната конструкция на английското изречение може да бъде пропусната, ако смисълът се запазва. Това явление спестява време и прави речта по-плавна. Най-често думите се пропускат в началото на изречение или недалеч от него. Може да бъдат пропускани:  

 • спомагателен глагол; 
 • подлог +  be/will; 
 • част от въпросителната форма със  see, hear, think; 
 • ъществително; 
 • член; 
 • It и there. 


- Insert (вмъкване)

Вмъкването на дума или израз в конструкцията на английските изречения изпълнява някои комуникативни функции. Например мислене на глас, заостряне на вниманието, съгласяване и т. н. Вмъкването обикновено помага на речта да звучи по-плавно и логично, като не се използва при писане. 


- Preface and Tag (въведение и етикет)

И двете явления се използват, за да се гарантира, че слушателят следва хода на изказваните мисли и разбира какво се казва. 

 • Preface е уводна дума или фраза. 
 • Tag е дума (фраза), следваща основното твърдение.


Основни видове изречения в английски език

Английските изречения, в зависимост от това колко граматични основи (комбинации от подлог и сказуемо) имат, се разделят на

 • - прости изречения
 • - сложни изречения.


Примери за прости изречения

 • - There is my house. – Там е моята къша.
 • - I have to go to the university. – Трябва да отида в университета.


Примери за сложни изречения

 • - There is the house where my family lives. – Там е къщата, в която живее моето семейство.
 • - I have to go to the university now but I will come back soon. – Сега трябва да отида в университета, но скоро ще се върна.Английски прости изречения (English Simple Sentences)

Както вече знаем, простото изречение е единия от двата основни вида английски изречения (English Sentences), като другият са сложните изречения. Simple sentence (простото изречение) е изречение, в което има само една граматична основа (една комбинация от подлог и сказуемо).
 
Примери за прости английски изречения

 • - Kate likes dogs. – Кейт обича кучета.
 • - We go jogging every Sunday. – Ходим на джогинг всяка неделя.
 • - They didn’t go to school last year. – Миналата година не ходиха на училище.


Видове прости изречения в английски език

Съществуват много и различни критерии за класификация на простите английски изречения по различни видове, според различни критерии. Ето как изглежда тя, за да придобиете общ поглед по разнообразието, а всеки вид е разгледан в самостоятелна тема с по-големи подробности.

Според целта на изказване

Всички прости изречения, в зависимост от целта на изказването, могат да бъдат

 • - разказни,
 • - въпросителни,
 • - повелителни (заповедни),
 • - възклицателни.


Разказни изречения (Declarative sentence)

Declarative sentence (разказното изречение) е изречение, което съобщава определен факт или информация в утвърдителна или отрицателна форма. Интонацията на такова изречение е предимно низходяща, използва се прав словоред (подлог преди сказуемото). По форма, разказното изречение може да е утвърдително или отрицателно:

Утвърдителна форма на разказно изречение:

 • - My name is Paul. – Казвам се Пол.
 • - Kate is good at cooking. – Кейт е добра в готвенето.
 • - George hasn’t finished his work yet. – Джордж все още не е свършил работата си.


Отрицателна форма на разказно изречение:
В английския език по правило може да има само единично отрицание в изречението, но в някои случаи, за укрепване на отрицанието, може да се ползва и двойно.

    = А. Единично отрицание:

 • - I know nothing. – Аз не знам нищо.
 • - I don’t know anything. – Аз не знам каквото и да е.
 • - We met no one yesterday. – Вчера не срещнахме никого.
 • - We didn’t meet anyone yesterday. – Вчера не се срещнахме с никого.


    = В. Двойно отрицание:
Двойното отрицание в английски език може да се използва за допълнително укрепване на отрицанието, но това не е често срещано езиково явление.

 • - I ain’t got no money. – Нямам пари.
 • - We don’t need no education, we don’t need no thought control. – Нямаме нужда от никакво образование, нямаме нужда от никакъв контрол на мислите.  


Въпросителни изречения (Interrogative sentence)

Interrogative sentence (въпросително изречение) е изречение, което изразява въпрос. То се образува с помощта на обратен словоред (сказуемо преди подлога), както и въпросителни думи.

 • - Who is there? – Кой е там?
 • - What are you doing now? – Какво правиш сега?
 • - Do you like learning English? – Обичате ли да учите английски?


Повелителни изречения (Imperative sentence - заповедно изречение):

Imperative sentence (повелително изречение) е изречение, което подбужда събеседника да действа, тоест изразява заповед, молба, команда, покана и др. В такива изречения подлогът "you" (ти, вие) често се пропуска, тъй като е ясно от контекста, а глаголът се използва само в инфинитивна форма без частицата to.

 • - Watch this! – Виж това!
 • - Listen to me. – Слушай ме.
 • - Go and buy some bread, please. – Иди да купиш хляб, моля.

Понякога в повелителните изречения местоимението "you" не се пропуска, за да се подчертае емоционално и да се засили заповед или команда.

 • - You sleep now. – Ти спи, сега.
 • - We will rest and you drive. – Ние ще си почиваме, а ти карай (колата).
 • - I will go to the shop and you stay at home. – Аз отивам до магазина, а ти стой вкъщи.


Отрицателно повелително изречение

За да се образува отрицателно повелително изречение (забрана или молба), винаги се използва спомагателният глагол do в отрицателна форма , дори и с глагола to be.

 • - Don’t give me orders! – Не ми нареждай!
 • - Don’t touch it, please. – Не го докосвай, моля.
 • - Don’t be so silly! – Не бъди толкова глупав!
 • - Oh, come on, don’t be mad. – О, хайде, не се сърди.


Възклицателни изречения (Exclamatory sentence)

Exclamatory sentence (възклицателно изречение) е изречение, изразяващо определени емоции или чувства. Често такива изречения започват с думите "what" и "how" и завършват с удивителен знак. Възклицателните изречения използват само прав словоред. Въпреки това, често едно изречение може да се състои само от една или две думи.

 • - Marvelous! – Чудесен! (също с нотка на сарказъм)
 • - How wonderful! – Колко прекрасно!
 • - It’s such a beautiful life! – Колко е прекрасен живота!
 • - What a lovely day it is. – Какъв прекрасен ден е днес.


Според структурата на изречението

Простите изречения според тяхната структура (наличието или отсъствието на някои части на изречението) се делят на:

 • - разпространени,
 • - неразпространени
  • = едносъставни,
  • = двусъставни
   • = пълни
   • = непълни


Разпространено изречение

Extended sentence (разпространено изречение) е изречение, в което има една или повече второстепенни части на изречението зависещи от подлога или сказуемото.

 • - Beautiful spring! – Прекрасна пролет!
 • - Don’t talk to me now! – Не ми говори сега!
 • - My little sister is sleeping upstairs. – Малката ми сестра спи горе.
 • - Matt is not really a good student. – Мат не е много добър ученик.


Неразпространено изречение

Unextended sentence (неразпространено изречение) е изречение, в което няма второстепенни части на изречението, а има само граматическа основа (състои се  само от главни части на изречението - 1. подлог и 2. сказуемо).

 • The car  (1) stopped (2). — Колата спря.
 • The sun  (1) is shining  (2). — Слънцето свети.

Тези изречения могат да бъдат както едносъставни, така и двусъставни.

   = Едносъставно изречение (One-member sentence)
One-member sentence (едносъставно изречение) е особен вид изречение, в което има само една главна част на изречението и не може да се определи еднозначно като съществително или сказуемо. Понякога такива изречения се наричат ​​фразови изречения. Едносъставните изречения могат да бъдат изразени с помощта на съществително или инфинитив на глагол.

 • - To be or not to be? – Да бъдеш или да не бъдеш?
 • - To stay here – alone, forgotten by everyone. – Да остана тук – сам, забравен от всички.
 • - Spring! Birds singing, the sun shining, flowers in blossom. – Пролет! Птиците пеят, слънцето грее, цветята цъфтят.  


    = Двусъставно изречение (Two-member sentence)
Two-member sentence (двусъставно изречение) е изречение, в което има две главни части на изречението (подлог и сказуемо), или едната от тях е пропусната, както става ясно от контекста или предишното изречение.

 • - I don’t like this book. – Не харесвам тази книга.
 • - We had a lot of fun in Brazil! Swimming in the ocean, drinking cocktails, dancing. – Много се забавлявахме в Бразилия! Плувахме в океана, пиехме коктейли, танцувахме.


Двусъставните изречения от своя страна се делят на пълни и непълни.

        == Пълно изречение (Complete sentence)
Complete sentence (пълно изречение) е двусъставно изречение, в което има и подлог, и сказуемо.

 • - The baby was smiling to us. – Детето ни се усмихваше.


        == Непълно изречение (Incomplete sentence)
Incomplete sentence (непълно изречение) е изречение, в което липсва една от главните части на изречението или и двете, както става ясно от контекста. Такива изречения често се срещат в разговорната реч и диалозите.

 • - Who did that? Mark, of course. – Кой направи това? Разбира се, Марк.
 • - What did he do? Nothing at all! – Какво е направил? Съвсем нищо!
 • - What were we doing? Just chilling and talking. – Какво правихме? Просто се отпуснахме и поговорихме.


Според адресата си

 • - Лични,
 • - Неопределено лични,
 • - Безлични.


Лични изречения (Personal Sentence)

Личните изречения за адресирани към конкретен човек или група от хора. Поради това те са лични.

 • - I love you. - Аз те обичам.

 

Неопределено лично изречения

В неопределените лични изречения формалният подлогт може да бъде изразен с местоименията one, they, you. Местоимението one се използва като неопределен личен подлог за обозначаване на неопределено лице, когато действащото лице се счита за неопределено или обобщено (като: всеки човек, хора...).

 • - One never knows what his answer may be. - Човек никога не знае какъв може да е отговора му.

 

Безлични изречения

В безличните изречения, когато няма подлог с конкретно предметно значение, местоимението "it" се използва като формален граматически подлог:

 • - It is dark. - Тъмно е.

Безличните изречения се делят на именни и глаголни.

        = Именно безлично изречение
Прави се по следната схема:

 • IT (не се превежда) + TO BE (глагол-връзка в съответното време) + Именна част на сказуемото (прилагателно, съществително или числително).

Пример:

 • - It was 9 o'clock when we got home. - Беше 9 часа, когато се прибрахме в къщи.


        = Глаголно безлично изречение
Прави се по следната схема:

 • IT + ПРОСТО ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО (изразено чрез безличен глагол - to rain, to snow)

Пример:

 • - It often rains in autumn. - Често вали дъжд през есента.


Според пълнотата си

 • - Едносъставни или Фразови,
 • - Непълни,
 • - Пълни.


Едносъставни (фразови) изречения

Това са едночленне изречения, в които има само една главна част на изречението и не може да се определи еднозначно като съществително или сказуемо. Понякога тези изречения се наричат фразови изречения.

 • - Spring. – Пролет.
 • - To live! – Да живея!
 • - Don’t talk! – Не чатете!


Непълни изречения

 • - She is sleeping. – Тя спи.
 • - Matt is a student. – Мат е студент.


Пълни изречения

Присъстват всички части на изречението.

 • - We’ve bought a lot of candies for you. – Купихме ви много сладки.


Според действие или състояние

 • - Описващи действие,
 • - Описващи състояние (признак).

----------------

25 септември 2014

Структура на английски език | dLambow

Структура на английски език (Structure of English)

Известни са различни трактовки на въпроса със структурата на английски език. Една от сравнително завършените е следната:

Structure of English
Структура на английски език

1.    Лексика (Lexis) - 

това е пълният речников запас от думи и фрази на езика, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

2.    Морфология (Morphology) - 

това е формата и структурата на думите, техния произход и развитие във времето. Морфологията е част от лингвистиката, насочена към разпознаването, анализа и описанието на структурата от морфеми (morphemes) и други езикови единици, имащи значение в езика, като думи, афикси (суфикси и префикси), части на речта, интонацията, ударенията, приложимият контекст.

3.    Фонология (Phonology) - 

това е звуковата система на езика, в т.ч. и фонетика (phonetics). Фонологията е част от лингвистиката и произлиза от древно гръцкото φωνή, phōnḗ, - "глас, звук" and λόγος lógos - «дума, реч, обект на дискусия». Тя представлява систематичната употреба на звуците, използвана за да предаде значението на говоримия език.

4.    Синтаксис (Syntax) - 

тове е начина на подреждането и съчетаването на думите в по-големи структури, като фрази, просто и сложно изречение. Като част от лингвистиката, синтаксисът произлиза от древно гръцкото σύνταξις "съчетаване", от σύν syn, "заедно" и от τάξις táxis, "в ред" и изучава принципите и правилата за съставянето на изречения в езика.

5.    Семантика (Semantics) - 

това е значението, промените в значението и принципите, които управляват отношенията между думите и изреченията и тяхното значение в говоримия език (за разлика от компютърната семантика). Част от лингвистиката, която като термин произлиза от сревногръцкото σημαντικός, semantikós - значещ, от σημαίνω, semaino - знача, от σήμα, sema - знак.


6.    Стилистика (Stylistics) - 

това е част от лингвистиката, която се занимава с характеристиките и начините за изразяване в говоримия и писмения език от различините индивиди и социални групи, а също и с литературните жанрове. Понятието произхожда от древногръцкото и латинското стилус - със значение на стил.

7.    Психолингвистика (Psycholinguistics) - 

или психологията на езика (psychology of language) - това е тълкуването на говора и изразните форми в контекста на тяхното използване, в следствие на различни психологични и неврологични фактори, които позволяват на хората да усвояват, използват, схващат и формират езика.

8.    Графология (Graphology) - 

това е писмената система на езика, в т.ч. и калиграфията като изкуство да се изписват по художествен начин различни мисли и послания. Изучава използването на различни графеми, изписвани върху различни физически носители.

Разбира се, възможни са и други варианти за изграждане структура на английския език (Structure of English), поради което статията остава отворена за допълнения и препоръки в коментарите, по-долу.

----------------

23 септември 2014

Английско български разговорник | dLambow

(English Bulgarian phrasebook) -

Английско български разговорник  — с произношение и с превод

Заучаването на готови често използвани говорни фрази и изрази е по-бързия начин да се научи говорен език, отколкото ако се учат отделни думи и граматика. Това е естествения начин да се учи английски език. 

Английско български разговорник
Английско български разговорник (English Bulgarian phrasebook)
 
Научете правописа, изговарянето и значението на следните групи думи, фрази и специфични изрази:
 

Начален разговорник с често използвани изрази

 1. A cup of coffee. [ ə kʌp ɒv ˈkɒfi. ] — Чаша кафе.
 2. A lot to do [ ə lɒt tuː duː ] — Много за вършене. Много работа.
 3. Could you do me a favour? [ kʊd juː duː miː ə ˈfeɪvə? ] — Можеш ли да ми свършиш една услуга?
 4. Did your sleep well? [ dɪd jɔː sliːp wɛl? ] — Спа ли добре?
 5. Don’t worry. [ dəʊnt ˈwʌri. ] — Не се безпокой.
 6. How does that sound? [ haʊ dʌz ðæt saʊnd? ] — Как ти се струва?
 7. How old are you? [ haʊ əʊld ɑː juː? ] — На колко си години.
 8. I am sitting. [ aɪ æm ˈsɪtɪŋ. ] — Аз седя.
 9. I haven’t got time! [ aɪ hævnt ɡɒt taɪm! ] — Нямам време.
 10. I slept like a log! [ aɪ slɛpt laɪk ə lɒɡ! ] — Спах като пън.
 11. I’ve got a sore throat. [ aɪv ɡɒt ə sɔː θrəʊt. ] — Имам възпалено гърло.
 12. I’ve got a temperature! [ aɪv ɡɒt ə ˈtɛmprɪʧə! ] — Имам температура.
 13. In the middle of. [ ɪn ðə ˈmɪdᵊl ɒv. ] — В средата на.
 14. It is morning. [ ɪt ɪz ˈmɔːnɪŋ. ] — Сутрин е.
 15. It won't take long. [ ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ. ] — Няма да отнеме много време.
 16. Make it quick! [ meɪk ɪt kwɪk! ] — Побързай!
 17. Making breakfast. [ ˈmeɪkɪŋ ˈbrɛkfəst. ] — Приготвям закуска.
 18. My head aches. [ maɪ hɛd eɪks. ] — Голи ме глава.
 19. No problem! [ nəʊ ˈprɒbləm! ] — Разбира се! (Няма проблеми).
 20. Of all [ ɒv ɔːl ] — от всички.
 21. Of us [ ɒv ʌs ] — от нас.
 22. On an empty stomach. [ ɒn ən ˈɛmpti ˈstʌmək. ] — На гладен стомах.
 23. Some of the books. [ sʌm ɒv ðə bʊks. ] — Някои от книгите.
 24. Some of them. [ sʌm ɒv ðɛm. ] — Някои от тях.
 25. Surgery hours. [ ˈsɜːʤᵊri ˈaʊəz. ] — Приемен час.
 26. That's great! [ ðæts ɡreɪt! ] — Страхотно е!
 27. They eat more food than me. [ ðeɪ iːt mɔː fuːd ðæn miː. ] — Те ядат повече храна от мен.
 28. To be good at. [ tuː biː ɡʊd æt. ] — Добър съм по.
 29. To follow advice. [ tuː ˈfɒləʊ ədˈvaɪs. ] — Следвам съвет.
 30. To give some advice. [ tuː ɡɪv sʌm ədˈvaɪs. ] — Давам съвет.
 31. To have a breakfast [ tuː hæv ə ˈbrɛkfəst ] — Закусвам.
 32. To listen to the teacher. [ tuː ˈlɪsn tuː ðə ˈtiːʧə. ] — Слушам учителя.
 33. What is this? [ wɒt ɪz ðɪs? ] — Какво е това?
 34. What's that? [ wɒts ðæt? ] — Какво е онова?
 35. What’s wrong with you? [ wɒts rɒŋ wɪð juː? ] — Какво ти е? Какъв ти е проблема?
 36. You are going to read. [ juː ɑː ˈɡəʊɪŋ tuː riːd. ] — Вие ще прочетете.
 37. You may use my pen if you haven't got one. [ juː meɪ juːz maɪ pɛn ɪf juː hævnt ɡɒt wʌn. ] — Може да използваш моя химикал, ако нямаш такъв.

Разговорник при ползване на поздрави

 1. All the best! [ ɔːl ðə bɛst! ] — Всичко най-хубаво!
 2. Couldn’t be worse [ ˈkʊdnt biː wɜːs ] — Не може да бъде по-лошо
 3. Good afternoon! [ ɡʊd ˈɑːftəˈnuːn! ] — Добър ден!
 4. Good bye! [ ɡʊd baɪ! ] — Довиждане!
 5. Good evening! [ ɡʊd ˈiːvnɪŋ! ] — Добър вечер!
 6. Good morning! [ ɡʊd ˈmɔːnɪŋ! ] — Добро утро!
 7. Hello [ hɛˈləʊ ] — Здравейте
 8. Hi [ haɪ ] — Здрасти
 9. How are things? [ haʊ ɑː θɪŋz? ] — Как са нещата?
 10. How are you doing? [ haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ? ] — Какво правиш?
 11. How are you getting on? [ haʊ ɑː juː ˈɡɛtɪŋ ɒn? ] — Как се справяш?
 12. How are you? [ haʊ ɑː juː? ] — Как си?
 13. I am fine! [ aɪ æm faɪn! ] — Добре съм!
 14. I am very well, thank you [ aɪ æm ˈvɛri wɛl, θæŋk juː ] — Аз съм много добре, благодаря ти
 15. More or less [ mɔːr ɔː lɛs ] — Повече или по-малко
 16. Not too bad [ nɒt tuː bæd ] — Не е много лошо
 17. See you [ siː juː ] — Ще се видим
 18. So-so [ ˈsəʊsəʊ ] — Горе-долу
 19. Tomorrow [ təˈmɒrəʊ ] — Утре
 20. What is the news? [ wɒt ɪz ðə njuːz? ] — Какви са новините?
 21. What’s new? [ wɒts njuː? ] — Какво ново?

Разговорник със стандартни фрази

 1. All right [ ɔːl raɪt ] — Добре
 2. Bring [ brɪŋ ] — Донеси
 3. By no means! [ baɪ nəʊ miːnz! ] — В никакъв случай!
 4. Can i? [ kæn aɪ? ] — Мога ли?
 5. Could you [ kʊd juː ] — Можеш ли
 6. Do you mind? [ duː juː maɪnd? ] — Имаш ли нещо против?
 7. Don’t get upset, things do happen [ dəʊnt ɡɛt ʌpˈsɛt, θɪŋz duː ˈhæpən ] — Не се сърди, нещата се случват
 8. Don’t worry [ dəʊnt ˈwʌri ] — Не се безпокойте
 9. English [ ˈɪŋɡlɪʃ ] — Английски
 10. Entrance [ ˈɛntrəns ] — Вход
 11. Excuse me [ ɪksˈkjuːz miː ] — Извинете ме
 12. Exit [ ˈɛksɪt ] — Изход
 13. Forbidden [ fəˈbɪdn ] — Забранен
 14. French [ frɛnʧ ] — Френски
 15. Give [ ɡɪv ] — Дайте
 16. Glad to meet you! [ ɡlæd tuː miːt juː! ] — Радвам се да се запознаем!
 17. Help [ hɛlp ] — Помогнете
 18. How old are you? [ haʊ əʊld ɑː juː? ] — На колко години си?
 19. How well i understand you [ haʊ wɛl aɪ ˌʌndəˈstænd juː ] — Колко добре те разбирам
 20. I agree [ aɪ əˈɡriː ] — Съгласен съм
 21. I am from [ aɪ æm frɒm ] — Аз съм от
 22. I am sorry [ aɪ æm ˈsɒri ] — Съжалявам
 23. I beg your pardon [ aɪ bɛɡ jɔː ˈpɑːdn ] — Моля за извинение
 24. I can’t [ aɪ kɑːnt ] — Аз не мога
 25. I cannot [ aɪ ˈkænɒt ] — Не мога
 26. I don’t mind [ aɪ dəʊnt maɪnd ] — Нямам нищо против
 27. I don’t mind [ aɪ dəʊnt maɪnd ] — Нямам нищо против
 28. I forbid you to... [ aɪ fəˈbɪd juː tuː ] — Забранявам ти да...
 29. I live in [ aɪ lɪv ɪn ] — Живея в
 30. I must thank you [ aɪ mʌst θæŋk juː ] — Трябва да ти благодаря
 31. I shouldn’t mind [ aɪ ʃʊdnt maɪnd ] — Не би трябвало да имам нищо против
 32. I speak [ aɪ spiːk ] — Аз говоря
 33. I speak english a little bit [ aɪ spiːk ˈɪŋɡlɪʃ ə ˈlɪtᵊl bɪt ] — Говоря английски малко
 34. I would like to thank you [ aɪ wʊd laɪk tuː θæŋk juː ] — Бих искал да ви благодаря
 35. It’s a pity [ ɪts ə ˈpɪti ] — Жалко
 36. It’s a pity, I can’t [ ɪts ə ˈpɪti, aɪ kɑːnt ] — Жалко, не мога
 37. It’s all right [ ɪts ɔːl raɪt ] — Всичко е наред
 38. It’s impossible [ ɪts ɪmˈpɒsəbᵊl ] — Това е невъзможно
 39. It’s not at all [ ɪts nɒt æt ɔːl ] — Изобщо не е така
 40. It’s nothing [ ɪts ˈnʌθɪŋ ] — Това е нищо
 41. Italian [ ɪˈtæljən ] — Италиански
 42. Just a minute [ ʤʌst ə ˈmɪnɪt ] — Само минутка
 43. Just a moment [ ʤʌst ə ˈməʊmənt ] — Един момент
 44. Let me introduce you to... [ lɛt miː ˌɪntrəˈdjuːs juː tuː ] — Нека те представя на...
 45. Let’s go to... [ lɛts ɡəʊ tuː ] — Хайде да отидем до...
 46. Madam [ ˈmædəm ] — Мадам
 47. May i ask you to? [ meɪ aɪ ɑːsk juː tuː? ] — Може ли да ви помоля?
 48. May i ask you? [ meɪ aɪ ɑːsk juː? ] — Мога ли да ви попитам?
 49. May i introduce myself? [ meɪ aɪ ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsɛlf? ] — Може ли да се представя?
 50. May i invite you to [ meɪ aɪ ɪnˈvaɪt juː tuː ] — Може ли да ви поканя
 51. May i? [ meɪ aɪ? ] — Може ли?
 52. Mister n [ ˈmɪstər ɛn ] — Господин н
 53. My name is [ maɪ neɪm ɪz ] — Моето име е
 54. My place [ maɪ pleɪs ] — Моето място
 55. Nice to meet you! [ naɪs tuː miːt juː! ] — Приятно ми е да се запознаем!
 56. No [ nəʊ ] — Не
 57. No harm done [ nəʊ hɑːm dʌn ] — Няма вреда
 58. Of course [ ɒv kɔːs ] — Разбира се
 59. Ok [ ˈəʊˈkeɪ ] — Добре
 60. Okay [ ˈəʊˈkeɪ ] — Добре
 61. Open [ ˈəʊpən ] — Отворете
 62. Closed [ kləʊzd ] — Затворено
 63. Please [ pliːz ] — Моля те
 64. Please, accept my apologies [ pliːz, əkˈsɛpt maɪ əˈpɒləʤiz ] — Моля, приемете моите извинения
 65. Please, forgive me [ pliːz, fəˈɡɪv miː ] — Моля те прости ми
 66. Read [ riːd ] — Прочети
 67. Restaurant [ ˈrɛstrɒnt ] — Ресторант
 68. Show? [ ʃəʊ? ] — Покажи?
 69. Sir [ sɜː ] — Господине
 70. Sorry for [ ˈsɒri fɔː ] — Съжалявам за
 71. Spanish [ ˈspænɪʃ ] — Испански
 72. Sure [ ʃʊə ] — Сигурен
 73. Tell [ tɛl ] — Казвам
 74. Thank you very much [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] — Благодаря ви много
 75. Thank you [ θæŋk juː ] — Благодаря ти
 76. Thank you for [ θæŋk juː fɔː ] — Благодаря ти за
 77. Thank you in advance [ θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns ] — Благодаря ви предварително
 78. Thank you very much [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] — Благодаря ти много
 79. Thanks [ θæŋks ] — Благодаря
 80. Thanks a lot for [ θæŋks ə lɒt fɔː ] — Благодаря много за
 81. The theatre [ ðə ˈθɪətə ] — Театърът
 82. What is your name? [ wɒt ɪz jɔː neɪm? ] — Как се казваш?
 83. What is your native language? [ wɒt ɪz jɔː ˈneɪtɪv ˈlæŋɡwɪʤ? ] — Кой е вашият роден език?
 84. When were you born? [ wɛn wɜː juː bɔːn? ] — Кога си роден?
 85. Where are you from? [ weər ɑː juː frɒm? ] — От къде си?
 86. Where do you live? [ weə duː juː lɪv? ] — Къде живееш?
 87. Will you please, give me? [ wɪl juː pliːz, ɡɪv miː? ] — Ще ми дадеш ли, моля те?
 88. With pleasure! [ wɪð ˈplɛʒə! ] — С удоволствие!
 89. Would you please, give me? [ wʊd juː pliːz, ɡɪv miː? ] — Бихте ли ми дали, моля?
 90. Yes [ jɛs ] — Да
 91. Yes, you can [ jɛs, juː kæn ] — Да, можеш
 92. Yes, you may [ jɛs, juː meɪ ] — Да, можеш
 93. You are welcome! [ juː ɑː ˈwɛlkəm! ] — Вие сте добре дошъл!
 94. You did it right [ juː dɪd ɪt raɪt ] — Правилно си го направил
 95. Young lady [ jʌŋ ˈleɪdi ] — Млада дама
 96. Young man [ jʌŋ mæn ] — Млад мъж
 97. Young miss [ jʌŋ mɪs ] — Млада госпожица

Разговорник с фрази на гарата

 1. Arrivals [ əˈraɪvəlz ] — Пристигания
 2. Departures [ dɪˈpɑːʧəz ] — Заминавания
 3. Enquiry office [ Enquiry ˈɒfɪs ] — Офис за запитвания
 4. Give me, please a seat by a window [ ɡɪv miː, pliːz ə siːt baɪ ə ˈwɪndəʊ ] — Моля, дайте ми място до прозореца
 5. How does one get to the platform? [ haʊ dʌz wʌn ɡɛt tuː ðə ˈplætfɔːm? ] — Как се стига до платформата?
 6. How long is it till the train departure? [ haʊ lɒŋ ɪz ɪt tɪl ðə treɪn dɪˈpɑːʧə? ] — Колко време остава до тръгването на влака?
 7. How mane luggage pieces may i take free of charge? [ haʊ meɪn ˈlʌɡɪʤ ˈpiːsɪz meɪ aɪ teɪk friː ɒv ʧɑːʤ? ] — Колко части от багажа мога да взема безплатно?
 8. I must go and get a ticket for the plane [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə pleɪn ] — Трябва да отида да взема билет за самолета
 9. I must go and get a ticket for the ship [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə ʃɪp ] — Трябва да отида и да взема билет за кораба
 10. I must go and get a ticket for the train [ aɪ mʌst ɡəʊ ænd ɡɛt ə ˈtɪkɪt fɔː ðə treɪn ] — Трябва да отида да взема билет за влака
 11. I want a tiket for tomorrow flight to [ aɪ wɒnt ə tiket fɔː təˈmɒrəʊ flaɪt tuː ] — Искам билет за утрешния полет до
 12. I want to reserve tickets in advance [ aɪ wɒnt tuː rɪˈzɜːv ˈtɪkɪts ɪn ədˈvɑːns ] — Искам да резервирам билети предварително
 13. I’d like a lower berth [ aɪd laɪk ə ˈləʊə bɜːθ ] — Бих искал по-ниско легло
 14. I’d like a ticket to the [ aɪd laɪk ə ˈtɪkɪt tuː ðiː ] — Бих искал билет за
 15. I’d like the first class cabin for two [ aɪd laɪk ðə fɜːst klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Искам купе първа класа за двама
 16. I’d like the second class cabin for two [ aɪd laɪk ðə ˈsɛkənd klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Бих искал купе втора класа за двама
 17. I’d like the third class cabin for two [ aɪd laɪk ðə θɜːd klɑːs ˈkæbɪn fɔː tuː ] — Бих искал трета класа купе за двама
 18. I’d like to pay the fares in advance [ aɪd laɪk tuː peɪ ðə feəz ɪn ədˈvɑːns ] — Бих искал да платя тарифите предварително
 19. Information desk [ ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn dɛsk ] — Гише за справки
 20. Is there any direct flight to For the day after tomorrow? [ ɪz ðeər ˈɛni daɪˈrɛkt flaɪt tuː fɔː ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ? ] — Има ли директен полет до За вдругиден?
 21. Luggage check-in [ ˈlʌɡɪʤ ʧɛk-ɪn ] — Чекиране на багаж
 22. Nonsmoker [ ˈnɒnˈsməʊkə ] — Непушач
 23. One single and one return ticket for tomorrow, please [ wʌn ˈsɪŋɡᵊl ænd wʌn rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt fɔː təˈmɒrəʊ, pliːz ] — Един единичен и един двупосочен билет за утре, моля
 24. Please, take my luggage to [ pliːz, teɪk maɪ ˈlʌɡɪʤ tuː ] — Моля, занесете багажа ми
 25. Smoker [ ˈsməʊkə ] — Пушач
 26. The flight is delayed by two hours [ ðə flaɪt ɪz dɪˈleɪd baɪ tuː ˈaʊəz ] — Полетът закъснява с два часа
 27. Toilet [ ˈtɔɪlɪt ] — Тоалетна
 28. Two tickets to, please, for the six thirty pm Train [ tuː ˈtɪkɪts tuː, pliːz, fɔː ðə sɪks ˈθɜːti pm treɪn ] — Два билета до, моля, за влака в шест и тридесет вечерта
 29. What are the fares? [ wɒt ɑː ðə feəz? ] — Какви са тарифите?
 30. What flights are there to? [ wɒt flaɪts ɑː ðeə tuː? ] — До какви полети има?
 31. What is the price of a passage to [ wɒt ɪz ðə praɪs ɒv ə ˈpæsɪʤ tuː ] — Каква е цената на преминаване към
 32. When does the check-in begin? [ wɛn dʌz ðə ʧɛk-ɪn bɪˈɡɪn? ] — Кога започва настаняването?
 33. Where are boat tickets sold? [ weər ɑː bəʊt ˈtɪkɪts səʊld? ] — Къде се продават билети за кораб?
 34. Where can i book a ticket for the plane? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə pleɪn? ] — Къде мога да резервирам билет за самолета?
 35. Where can i book a ticket for the ship? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə ʃɪp? ] — Къде мога да резервирам билет за кораба?
 36. Where can i book a ticket for the train? [ weə kæn aɪ bʊk ə ˈtɪkɪt fɔː ðə treɪn? ] — Къде мога да резервирам билет за влака?
 37. Where can i check my luggage? [ weə kæn aɪ ʧɛk maɪ ˈlʌɡɪʤ? ] — Къде мога да регистрирам багажа си?
 38. Where can i return my ticket? [ weə kæn aɪ rɪˈtɜːn maɪ ˈtɪkɪt? ] — Къде мога да върна билета си?
 39. Where is the [ weər ɪz ðiː ] — Къде е

Разговорник при осъществяване на паспортен контрол

 1. Call for the head of the group [ kɔːl fɔː ðə hɛd ɒv ðə ɡruːp ] — Обадете се за ръководител на групата
 2. Custom [ ˈkʌstəm ] — Персонализиран
 3. Excuse me, i don’t understand [ ɪksˈkjuːz miː, aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd ] — Извинете, не разбирам
 4. Here are my passport and custom declaration [ hɪər ɑː maɪ ˈpɑːspɔːt ænd ˈkʌstəm ˌdɛkləˈreɪʃᵊn ] — Ето моя паспорт и митническа декларация
 5. Here is my luggage [ hɪər ɪz maɪ ˈlʌɡɪʤ ] — Ето го багажа ми
 6. I have nothing to declare [ aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tuː dɪˈkleə ] — Нямам нищо за деклариране
 7. I need an interpreter [ aɪ niːd ən ɪnˈtɜːprətə ] — Имам нужда от преводач
 8. I travel with a group [ aɪ ˈtrævᵊl wɪð ə ɡruːp ] — Пътувам с група
 9. I will be met [ aɪ wɪl biː mɛt ] — Ще бъда посрещнат
 10. It is a business trip [ ɪt ɪz ə ˈbɪznɪs trɪp ] — Това е командировка
 11. It is a private visit [ ɪt ɪz ə ˈpraɪvət ˈvɪzɪt ] — Това е частно посещение
 12. It is a turistic visit [ ɪt ɪz ə turistic ˈvɪzɪt ] — Това е туристическо посещение
 13. Passport control [ ˈpɑːspɔːt kənˈtrəʊl ] — Паспортен контрол
 14. These are my personal items [ ðiːz ɑː maɪ ˈpɜːsᵊnᵊl ˈaɪtəmz ] — Това са мои лични вещи
 15. This is a present [ ðɪs ɪz ə ˈprɛzᵊnt ] — Това е подарък
 16. What is to be mentioned in the customs declaration? [ wɒt ɪz tuː biː ˈmɛnʃᵊnd ɪn ðə ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃᵊn? ] — Какво трябва да се посочи в митническата декларация?
 17. Where can i get my customs papers? [ weə kæn aɪ ɡɛt maɪ ˈkʌstəmz ˈpeɪpəz? ] — Къде мога да получа митническите си документи?

Разговорник при разходка в града

 1. Bakery [ ˈbeɪkəri ] — Пекарна
 2. Bank [ bæŋk ] — Банка
 3. Bus stop [ bʌs stɒp ] — Автобусна спирка
 4. Chemists [ ˈkɛmɪsts ] — Химици
 5. I’m seeking [ aɪm ˈsiːkɪŋ ] — Търся
 6. It is far off You had better take a bus [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə bʌs ] — Далече е. По-добре вземете автобус
 7. It is far off You had better take a car [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə kɑː ] — Далече е. По-добре си вземете кола
 8. It is far off You had better take a taxi [ ɪt ɪz fɑːr ɒf juː hæd ˈbɛtə teɪk ə ˈtæksi ] — Далече е. По-добре вземете такси
 9. It’s about ten minutes walk [ ɪts əˈbaʊt tɛn ˈmɪnɪts wɔːk ] — Това е около десет минути пеша
 10. Market [ ˈmɑːkɪt ] — Пазар
 11. Metro station [ ˈmɛtrəʊ ˈsteɪʃᵊn ] — Метро станция
 12. My hotel [ maɪ həʊˈtɛl ] — Моят хотел
 13. Petrol station [ ˈpɛtrəl ˈsteɪʃᵊn ] — Бензиностанция
 14. Police [ pəˈliːs ] — Полиция
 15. Post office [ pəʊst ˈɒfɪs ] — Пощенска станция
 16. Square [ skweə ] — Площад
 17. Street [ striːt ] — Улица
 18. Street phone [ striːt fəʊn ] — Уличен телефон
 19. Supermarket [ ˈsuːpəˌmɑːkɪt ] — Супермаркет
 20. Touristic office [ Touristic ˈɒfɪs ] — Туристически офис
 21. Where is the nearest police office [ weər ɪz ðə ˈnɪərɪst pəˈliːs ˈɒfɪs ] — Къде е най-близкото полицейско управление
 22. Where is the nearest…? [ weər ɪz ðə ˈnɪərɪst…? ] — Къде е най-близкият...?
 23. Which is the way to the police? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə pəˈliːs? ] — Кой е пътят към полицията?
 24. Which is the way to the post-office? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə ˈpəʊstˌɒfɪs? ] — Кой е пътят до пощата?
 25. Which is the way to the station? [ wɪʧ ɪz ðə weɪ tuː ðə ˈsteɪʃᵊn? ] — Кой е пътят до гарата?

Разговорник с фрази при превоз

 1. Call a taxi, please [ kɔːl ə ˈtæksi, pliːz ] — Извикайте такси, моля
 2. Could you wait for me, please? [ kʊd juː weɪt fɔː miː, pliːz? ] — Бихте ли ме изчакали, моля?
 3. Drive me to a good hotel [ draɪv miː tuː ə ɡʊd həʊˈtɛl ] — Закарай ме до добър хотел
 4. Drive me to the airport [ draɪv miː tuː ði ˈeəpɔːt ] — Закарай ме до летището
 5. Drive me to the city center [ draɪv miː tuː ðə ˈsɪti ˈsɛntə ] — Закарай ме до центъра на града
 6. Drive me to the hotel [ draɪv miː tuː ðə həʊˈtɛl ] — Закарай ме до хотела
 7. Drive me to the station [ draɪv miː tuː ðə ˈsteɪʃᵊn ] — Закарай ме до гарата
 8. Drive me… [ draɪv miː… ] — Закарай ме…
 9. Drive to a cheap hotel [ draɪv tuː ə ʧiːp həʊˈtɛl ] — Карайте до евтин хотел
 10. How much is the fare ti? [ haʊ mʌʧ ɪz ðə feə tiː? ] — Колко е таксата?
 11. How often does the buses run? [ haʊ ˈɒfᵊn dʌz ðə ˈbʌsɪz rʌn? ] — Колко често се движат автобусите?
 12. I need come back [ aɪ niːd kʌm bæk ] — Трябва да се върна
 13. I need one ticket [ aɪ niːd wʌn ˈtɪkɪt ] — Трябва ми един билет
 14. Left [ lɛft ] — Наляво
 15. Right [ raɪt ] — Надясно
 16. Stop here, please [ stɒp hɪə, pliːz ] — Спрете тук, моля
 17. Tell me,please, where i am to get off? [ tɛl miː,pliːz, weər aɪ æm tuː ɡɛt ɒf? ] — Кажете ми, моля, къде трябва да сляза?
 18. This address, please [ ðɪs əˈdrɛs, pliːz ] — Този адрес, моля
 19. What  is the fare ti? [ wɒt ɪz ðə feə tiː? ] — Каква е тарифата?
 20. What bus must i take to reach Question [ wɒt bʌs mʌst aɪ teɪk tuː riːʧ ˈkwɛsʧən ] — Какъв автобус трябва да взема, за да стигна до въпроса
 21. What does it cost to go to? [ wɒt dʌz ɪt kɒst tuː ɡəʊ tuː? ] — Какво струва да отидида до ...?
 22. What does it cost? [ wɒt dʌz ɪt kɒst? ] — Колко струва?
 23. Where can i take a taxi? [ weə kæn aɪ teɪk ə ˈtæksi? ] — Къде мога да взема такси?

Разговорник за фрази при отсядане в хотел

 1. Do you have a room [ duː juː hæv ə ruːm ] — Имате ли стая
 2. Double room [ ˈdʌbᵊl ruːm ] — Двойна стая
 3. For a week [ fɔːr ə wiːk ] — За една седмица
 4. For one night [ fɔː wʌn naɪt ] — За една нощ
 5. How does it cost a night per a man [ haʊ dʌz ɪt kɒst ə naɪt pɜːr ə mæn ] — Колко струва една нощувка на човек
 6. I need an iron [ aɪ niːd ən aɪən ] — Имам нужда от ютия
 7. I pay in cash [ aɪ peɪ ɪn kæʃ ] — Плащам в брой
 8. I want to order a room [ aɪ wɒnt tuː ˈɔːdər ə ruːm ] — Искам да поръчам стая
 9. Not expensive [ nɒt ɪksˈpɛnsɪv ] — Нескъп
 10. Registration desk [ ˌrɛʤɪsˈtreɪʃᵊn dɛsk ] — Регистрационно бюро
 11. Single room [ ˈsɪŋɡᵊl ruːm ] — Единична стая
 12. Something wrong with light [ ˈsʌmθɪŋ rɒŋ wɪð laɪt ] — Нещо не е наред със светлината
 13. Something wrong with shower [ ˈsʌmθɪŋ rɒŋ wɪð ˈʃaʊə ] — Нещо не е наред с душа
 14. Wake me up, please at 8 o’clock [ weɪk miː ʌp, pliːz æt 8 əˈklɒk ] — Събудете ме, моля, в 8 часа
 15. What’s wrong with telephone? [ wɒts rɒŋ wɪð ˈtɛlɪfəʊn? ] — Какво не е наред с телефона?
 16. With bathroom [ wɪð ˈbɑːθruːm ] — С баня
 17. With shower [ wɪð ˈʃaʊə ] — С душ

Разговорник за фрази при извънредни ситуации

 1. Call for a doctor [ kɔːl fɔːr ə ˈdɒktə ] — Обадете се на лекар
 2. Call the police [ kɔːl ðə pəˈliːs ] — Обади се на полицията
 3. Help! [ hɛlp! ] — Помогнете!
 4. I’m lost [ aɪm lɒst ] — Изгубих се

Разговорник за фрази при използване на дати и време

 1. April [ ˈeɪprəl ] — Април
 2. August [ ˈɔːɡəst ] — Август
 3. Autumn [ ˈɔːtəm ] — Есента
 4. Bright [ braɪt ] — Ярък
 5. By my watch [ baɪ maɪ wɒʧ ] — По моя часовник
 6. Century [ ˈsɛnʧʊri ] — Век
 7. Cold [ kəʊld ] — Студ
 8. Day [ deɪ ] — Ден
 9. Days of the week [ deɪz ɒv ðə wiːk ] — Дни от седмицата
 10. December [ dɪˈsɛmbə ] — Декември
 11. Evening [ ˈiːvnɪŋ ] — Вечер
 12. February [ ˈfɛbruᵊri ] — Февруари
 13. Fine [ faɪn ] — Чудесно
 14. Friday [ ˈfraɪdeɪ ] — Петък
 15. Frosty [ ˈfrɒsti ] — Мразовито
 16. I haven’t a watch [ aɪ hævnt ə wɒʧ ] — Нямам часовник
 17. It is midnight [ ɪt ɪz ˈmɪdnaɪt ] — Полунощ е
 18. It is noon [ ɪt ɪz nuːn ] — Обяд е
 19. It is six am sharp [ ɪt ɪz sɪks æm ʃɑːp ] — Точно шест сутринта е
 20. It is six pm sharp [ ɪt ɪz sɪks pm ʃɑːp ] — Точно шест вечерта е
 21. It is ten minutes pas seven am [ ɪt ɪz tɛn ˈmɪnɪts pɑː ˈsɛvn æm ] — Седем и десет сутринта е
 22. It is ten minutes pas seven pm [ ɪt ɪz tɛn ˈmɪnɪts pɑː ˈsɛvn pm ] — Седем и десет вечерта е
 23. It’s not so cold in england [ ɪts nɒt səʊ kəʊld ɪn ˈɪŋɡlənd æz ɪn ˈrʌʃə ] — В Англия не е толкова студено
 24. January [ ˈʤænjuəri ] — Януари
 25. July [ ʤʊˈlaɪ ] — Юли
 26. June [ ʤuːn ] — Юни
 27. Leap year [ liːp jɪə ] — Високосна година
 28. March [ mɑːʧ ] — Март
 29. Marvellous [ ˈmɑːvələs ] — Чудесно
 30. May [ meɪ ] — Може
 31. Monday [ ˈmʌndeɪ ] — Понеделник
 32. Month [ mʌnθ ] — Месец
 33. Morning [ ˈmɔːnɪŋ ] — Сутрин
 34. My watch is keeps good time [ maɪ wɒʧ ɪz kiːps ɡʊd taɪm ] — Часовникът ми показва добро време
 35. My watch is precise [ maɪ wɒʧ ɪz prɪˈsaɪs ] — Часовникът ми е точен
 36. Nasty [ ˈnɑːsti ] — Гаден
 37. Night [ naɪt ] — Нощ
 38. November [ nəʊˈvɛmbə ] — Ноември
 39. October [ October ] — Октомври
 40. Rainy [ ˈreɪni ] — Дъждовно
 41. Saturday [ ˈsætədeɪ ] — Събота
 42. Season [ ˈsiːzn ] — Сезон
 43. September [ sɛpˈtɛmbə ] — Септември
 44. Spring [ sprɪŋ ] — Пролет
 45. Summer [ ˈsʌmə ] — Лято
 46. Sunday [ ˈsʌndeɪ ] — Неделя
 47. Sunny [ ˈsʌni ] — Слънчево
 48. The day after tomorrow [ ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ ] — Вдругиден
 49. The day before yestarday [ ðə deɪ bɪˈfɔː yestarday ] — Завчера
 50. The weather is Today [ ðə ˈwɛðər ɪz təˈdeɪ ] — Времето е днес
 51. Thursday [ ˈθɜːzdeɪ ] — Четвъртък
 52. Time [ taɪm ] — Време
 53. Today [ təˈdeɪ ] — Днес
 54. Tomorrow [ təˈmɒrəʊ ] — Утре
 55. Tonight [ təˈnaɪt ] — Тази вечер
 56. Tuesday [ ˈʧuːzdeɪ ] — Вторник
 57. Warm [ wɔːm ] — Топло
 58. Wednesday [ ˈwɛnzdeɪ ] — Сряда
 59. Week [ wiːk ] — Седмица
 60. What is the weather today [ wɒt ɪz ðə ˈwɛðə təˈdeɪ ] — Какво е времето днес
 61. What season is it now? [ wɒt ˈsiːzn ɪz ɪt naʊ? ] — Кой сезон е сега?
 62. Winter [ ˈwɪntə ] — Зима
 63. Year [ jɪə ] — Година
 64. Yesterday [ ˈjɛstədeɪ ] — Вчера

Разговорник при осъществяване на покупки

 1. A head of cabbage [ ə hɛd ɒv ˈkæbɪʤ ] — Глава зеле
 2. Blouse [ blaʊz ] — Блуза
 3. By metres [ baɪ ˈmiːtəz ] — На метри
 4. By the piece [ baɪ ðə piːs ] — На парче
 5. By the pound [ baɪ ðə paʊnd ] — На килограм
 6. Cash-desk [ kæʃ-dɛsk ] — Каса
 7. Costume [ ˈkɒstjuːm ] — Костюм
 8. Dress [ drɛs ] — Рокля
 9. Foodstuffs [ ˈfuːdstʌfs ] — Хранителни продукти
 10. Frock [ frɒk ] — Фрок рокля
 11. Give me please [ ɡɪv miː pliːz ] — Дайте ми моля
 12. Give me please ten eggs [ ɡɪv miː pliːz tɛn ɛɡz ] — Моля, дайте ми десет яйца
 13. How long do they keep this shop open? [ haʊ lɒŋ duː ðeɪ kiːp ðɪs ʃɒp ˈəʊpən? ] — Колко дълго държат този магазин отворен?
 14. I like fruits [ aɪ laɪk fruːts ] — Харесвам плодове
 15. I need [ aɪ niːd ] — Нуждая се
 16. I need a black t-shirt [ aɪ niːd ə blæk ˈtiːʃɜːt ] — Имам нужда от черна тениска
 17. I need a piece of beef [ aɪ niːd ə piːs ɒv biːf ] — Трябва ми парче телешко
 18. I want to buy [ aɪ wɒnt tuː baɪ ] — Искам да си купя
 19. I want to try on this dress [ aɪ wɒnt tuː traɪ ɒn ðɪs drɛs ] — Искам да пробвам тази рокля
 20. I’d like to buy a suit for everyday wear [ aɪd laɪk tuː baɪ ə sjuːt fɔːr ˈɛvrɪdeɪ weə ] — Бих искал да си купя костюм за ежедневно носене
 21. I’d like to choose [ aɪd laɪk tuː ʧuːz ] — Бих искал да избера
 22. Is this bread fresh or stale? [ ɪz ðɪs brɛd frɛʃ ɔː steɪl? ] — Този хляб пресен ли е или остарял?
 23. Is this bread new or stale? [ ɪz ðɪs brɛd njuː ɔː steɪl? ] — Този хляб нов ли е или остарял?
 24. It costs [ ɪt kɒsts ] — Струва
 25. It is for nothing [ ɪt ɪz fɔː ˈnʌθɪŋ ] — Това е за нищо
 26. It is free of charge [ ɪt ɪz friː ɒv ʧɑːʤ ] — Безплатно е
 27. It is gratis [ ɪt ɪz ˈɡreɪtɪs ] — Безплатно е
 28. It is sold [ ɪt ɪz səʊld ] — Продадена е
 29. It is too dear (cheap) [ ɪt ɪz tuː dɪə (ʧiːp) ] — Твърде скъпо е (евтино)
 30. Jeans [ ʤiːnz ] — Дънки
 31. Let’s buy some sausage and ham [ lɛts baɪ sʌm ˈsɒsɪʤ ænd hæm ] — Да си купим наденица и шунка
 32. Let’s do shopping [ lɛts duː ˈʃɒpɪŋ ] — Да пазаруваме
 33. Let’s go shopping [ lɛts ɡəʊ ˈʃɒpɪŋ ] — Хайде да пазаруваме
 34. Long loaf of wheat bread [ lɒŋ ləʊf ɒv wiːt brɛd ] — Дълъг пшеничен хляб
 35. Long loaf of white bread [ lɒŋ ləʊf ɒv waɪt brɛd ] — Дълъг бял хляб
 36. Market [ ˈmɑːkɪt ] — Пазар
 37. Meat [ miːt ] — Месо
 38. New potatoes [ njuː pəˈteɪtəʊz ] — Млади картофи
 39. One loaf of brown bread [ wʌn ləʊf ɒv braʊn brɛd ] — Един черен хляб
 40. One loaf of rye bread [ wʌn ləʊf ɒv raɪ brɛd ] — Един ръжен хляб
 41. Shampoo [ ʃæmˈpuː ] — Шампоан
 42. Show me, please [ ʃəʊ miː, pliːz ] — Покажете ми, моля
 43. Skirt [ skɜːt ] — Пола
 44. Soap [ səʊp ] — Сапун
 45. Sweater [ ˈswɛtə ] — Пуловер
 46. Tinned food [ tɪnd fuːd ] — Консервирана храна
 47. Toothpaste [ ˈtuːθpeɪst ] — Паста за зъби
 48. Underwear [ ˈʌndəweə ] — Бельо
 49. We are short of [ wiː ɑː ʃɔːt ɒv ] — Не ни достига
 50. We have run out of [ wiː hæv rʌn aʊt ɒv ] — Свършихме
 51. What does it cost? [ wɒt dʌz ɪt kɒst? ] — Колко струва?
 52. What is the price? [ wɒt ɪz ðə praɪs? ] — Каква е цената?
 53. What size is this sweater [ wɒt saɪz ɪz ðɪs ˈswɛtə ] — Какъв размер е този пуловер
 54. What sport’s shoes will you offer me? [ wɒt spɔːts ʃuːz wɪl juː ˈɒfə miː? ] — Какви спортни обувки ще ми предложите?
 55. Where can we buy the fish? [ weə kæn wiː baɪ ðə fɪʃ? ] — Къде можем да купим рибата?
 56. Will you reduce the price? [ wɪl juː rɪˈdjuːs ðə praɪs? ] — Ще намалите ли цената?

Разговорник при посещение на ресторант

 1. Accept my order [ əkˈsɛpt maɪ ˈɔːdə ] — Приемете поръчката ми
 2. Beer [ bɪə ] — Бира
 3. Check please [ ʧɛk pliːz ] — Сметката, Моля
 4. Cheese [ ʧiːz ] — Сирене
 5. Do you have free tables? [ duː juː hæv friː ˈteɪbᵊlz? ] — Имате ли свободни маси?
 6. I do not eat meat [ aɪ duː nɒt iːt miːt ] — Не ям месо
 7. I want to order a table [ aɪ wɒnt tuː ˈɔːdər ə ˈteɪbᵊl ] — Искам да поръчам маса
 8. Lettuce [ ˈlɛtɪs ] — Маруля
 9. Macaronis [ ˌmækəˈrəʊniz ] — Макарони
 10. Sandwich [ ˈsænwɪʤ ] — Сандвич
 11. Soluble coffee [ ˈsɒljəbᵊl ˈkɒfi ] — Разтворимо кафе
 12. Soup [ suːp ] — Супа
 13. Sour [ ˈsaʊə ] — Кисело
 14. Sour cream [ ˈsaʊə kriːm ] — Сметана
 15. Spaghetti [ spəˈɡɛti ] — Спагети
 16. Specialty of the house [ ˈspɛʃəlti ɒv ðə haʊs ] — Специалитет на къщата
 17. Tea [ tiː ] — Чай
 18. Coffee [ ˈkɒfi ] — Кафе
 19. Waiter [ ˈweɪtə ] — Сервитьор
 20. What year is the wine [ wɒt jɪər ɪz ðə waɪn ] — Коя година е виното
 21. Wine [ waɪn ] — Вино

----------------

Буквосъчетания | dLambow

Буквосъчетания в английски език (Letter combinations in English)

 

Използване на буквосъчетания

Както вече стана дума, в английски език има голям недостиг на букви, с които да се изписват всички използвани звуци. За да се реши този проблем, англичаните прибягват до използването на различни буквосъчетания, вместо да използват собствена фонетична азбука в писмеността си.

Letter combinations in English
Използване на буквосъчетания

Но за да усложнят още повече фонетичните си проблеми, те често използват различни буквосъчетания за изписването на един и същи звук. Ето някои конкретни примери:

Звукът [i:] може да се изписва следните различни начини:

 • ee — see
 • ea — sea
 • ie — believe
 • ei — receive

Звукът [a:]

 • a + ss — grass
 • a + st — last
 • a + sk — task
 • a + sp — grasp
 • a + lm — calm
 • ea + r — heart

Звукът [ɔ:]

 • au — author
 • aw — saw
 • oo + r — door
 • a + ll — wall, ball
 • a + lk — talk
 • au + gh — taught
 • ou + gh — thought
 • wa + r — warm

Звукът [ɔ]

 • wa — want

Звукът [u:]

 • oo — too
 • ou — group

Звукът [ju:]

 • ew — new

Звукът [u]

 • oo — book

Звукът [ə:]

 • ea + r — learn
 • wo + r — work

Звукът [ʌ]

 • o — son
 • ou — country
 • oo — blood

Звукът [ei]

 • ai — rain
 • ay — day
 • ey — they
 • ei + gh — eight

Звукът [ai]

 • i + gn — sign
 • i + ld — child
 • i + nd — blind
 • i + gh — night

Звукът [ɔi]

 • oi — oil
 • oy — toy

Звукът [au]

 • ou — out
 • ow — down

Звукът [ou]

 • oa — coat
 • ow — know
 • o + ll — toll
 • o + ld — cold

Звукът [iə]

 • ea + r — near
 • ee + r — engineer

Звукът [ɛə]

 • ai + r chair
 • e + re — there
 • ea + r — bear

Звукът [uə]

 • oo + r — poor
 • ou + r — tour

Още подробности може да четете тук за характерни буквосъчетания в английски език.

----------------

21 септември 2014

Род | dLambow

Има ли род в английски език (Gender)?

 

В съвременния английски език граматически род (Gender) няма

Почти всички неодушевени съществителни, а също и повечето от одушевените съществителни, които не са лица от мъжки или женски род, се отнасят към среден род и се заменят с местоимението it.

 • New York is a very large city. There are more than eight million people in it.

Gender - Gender Nouns
Граматически род (Gender)

Родове в английски език

Родът при съществителните имена в английски език (Gender Nouns) има същото значение, както пола на хората в обществото. Но докато половете са два (мъжки и женски), то родовете в английски език са четири:
 • мъжки род (Masculine gender), 
 • женски род (Feminine gender),
 • среден род (Neuter gender),
 • общ род (Common gender), 
Понякога, за някои неживи неща, според нашите разбирания, ние им придаваме известна персонализация и ги определяме като неща от мъжки или женски род. Като например: слънцето (Sun) и луната (Moon), за които на английски език казваме:
 • He is rising (за слънцето) и 
 • She is setting (за луната).

Мъжки съществителни (Masculine gender noun) 

— всичко, което има мъжки вид и характер - съществителни за мъже, момчета, животни от мъжки род.
Съществителните, които означават лица от мъжки род, такива като:
 • father
 • brother
 • man
 • boy 
и други подобни, се отнасят към мъжки род и се заменят с местоимението he.

Мъжки съществителни за хора (masculine nouns for people):

 • Male,
 • boy,
 • king,
 • actor,
 • nephew,
 • waiter,
 • prince,
 • hero,
 • king,
 • actor.
 

Заради тяхната сила, за мъжки съществителни се считат също:

 • the sun — слънцето.
 • summer,
 • time,
 • death.

Женски съществителни (Feminine gender noun) — 

всичко, което има женски вид и характер- съществителни за жени, момичета и животни от женски род.
Съществителните в английски език, които означават лица от женски род, като например:
 • mother
 • sister
 • woman
girl и други подобни, се отнасят към женски род и се заменят с местоимението she.
 • My father is a worker, he works at a factory.
 • My sister studies at the Institute, she is in her first year.

Женски съществителни за хора (feminine nouns for people):

 • Female,
 • girl,
 • daughter,
 • queen,
 • actress,
 • niece,
 • waitress,
 • princess,
 • woman,
 • heroine,
 • empress,
 • actress.
Неща, които изглеждат красиви, нежни, грациозни, се смята че са женски съществителни:
 • the moon — луната
 • the earth,
 • spring,
 • charity.

Има четири начина за образуване на съществителни имена от женски род.

 
1. Като се използва съответната дума, имаща женски род:
 • boy – girl (момче – момиче)
 • man – woman (мъж – жена)
 • husband – wife (съпруг – съпруга)
 • father – mother (баща – майка)
 • brother – sister (брат – сестра)
 • son – daughter (син – дъщеря)
 • horse – mare (кон – кобила)
 • monk – nun (монах – монахиня)
 • king – queen (крал – кралица)
 • cock – hen (петел – кокошка)
 • gentleman – lady (джентълмен – дама)
 • nephew – niece (племенник – племенница)
 • uncle – aunt (чичо – леля)

2. Чрез добавяне на суфикс (-ess, -ine, -trix, и др.) към съществителното от мъжки род:
 • author – authoress (писател - писателка)
 • baron – baroness (барон – баронеса)
 • count – countess (граф – графиня)
 • heir – heiress (наследник – наследница)
 • host – hostess (стопанин – стопанка)
 • lion – lioness (лъв – лъвица)
 • poet – poetess (поет – поетеса)

3. Чрез замяна на суфикса (-or, -er, и др.) за мъжки род със суфикси за женски род:
 • actor – actress (актьор – актриса)
 • enchanter – enchantress (вълшебник – вълшебничка)
 • duke – duchess (херцог - херцогиня)
 • emperor – empress (император – императрица)
 • prince – princess (принц – принцеса)
 • tiger – tigress (тигър – тигрица)
 • waiter – waitress (келнер – келнерка)
 • master – mistress (стопанин – стопанка)
 • sorcerer – sorceress (вълшебник – вълшебничка)

4. В съставни съществително - чрез замяна на съществително от мъжки род със съществително в женски род:
 • grandfather – grandmother (дядо – баба)
 • manservant – maidservant (слуга – слугиня)
 • landlord – landlady (хозяин – хозяйка)
 • salesman – saleswoman (продавач – продавачка)


Мъжки и женски имена за животни (masculine and feminine nouns for animals):

Animal — Masculine — Feminine
Животно — мъжко — женско
 • Cattle — bull — cow
 • Duck — drake — duck
 • Fox — fox — vixen
 • Goose — gander — goose
 • Lion — lion — lioness
 • Pig — boar — sow
 • Sheep — ram — ewe    

Мъжки и женски съществителни имена.

Ето един примерен сравнителен списък на мъжки (Masculine genders) и женски (Feminine genders) съществителни:
 • Manager — Manageress
 • Bachelor — Maid
 • Hunter — Huntress
 • Dog — Bitch
 • Gentleman — Lady
 • Duck — Duchess Drone- — Bee
 • Horse — Mare
 • Heir — Heiress
 • Poet — Poetess
 • Shepherd — Shepherdess
 • Bullock — Heifer
 • Monk — Nun
 • Benefactor — Benefactress
 • Negro — Negress
 • Emperor — Empress
 • Traitor — Traitress
 • Prince — Princess
 • Lion — Lioness
 • Bull — Cow
 • Wizard — Witch
 • Ox — Cow
 • Mayor — Mayoress
 • Tiger — Tigress
 • Nephew — Niece
 • Jew — Jewess
 • Actor — Actress
 • Host — Hostress
 • Uncle — Aunt

Съществителни от среден род (Neuter gender noun) — 

използва се за неодушевени предмети и всичко друго, което е без живот (няма нищо общо със среден род в български език).
 • chair,
 • table,
 • tree,
 • star,
 • mountain,
 • street,
 • book,
 • car,
 • school,
 • paper,
 • pencil,
 • computer,
 • hospital,
 • school,
 • knife,
 • chair,
 • cave,
 • floor,
 • phone,
 • fire,
 • pen,
 • stick.
Тук попадат и колективните съществителни като:
 • army

Съществителни от общ род (Common gender noun) — 

прилага се за живи същества, на които в момента не може да се определи рода:
 • fish — риба,
 • mouse — мишка,
 • bird — птица,
 • child — дете (за разлика от български език, където дете е в среден род),
 • student,
 • friend,
 • applicant,
 • candidate,
 • servant,
 • member
 

Родови съществителни от общ вид (common gender nouns):

 • babies
 • dancers
 • students
 • parents
 • reporters
 • teachers
 • singers
 • engineers
 • lawyers
 • artists
Род (Gender) и родови съществителни имена (Gender Nouns) в английски език по принцип няма и не се изучават, така както това се прави при нас, в немски или в руски език. Но горните препоръки, правила и примери ще са Ви от полза.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: