Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 януари 2015

Съдържание на английско изречение | dLambow

Съдържание на английско изречение (English sentence)

 

От какво се състои английското изречение?

Главни съставки на английското изречение са подлога и сказуемото, които образуват основата на завършената мисъл и са неразривно свързани помежду си. Подлогът винаги предшества сказуемото.

English sentence
От какво се състои английското изречение?

Мястото на допълненията е веднага след сказуемото. Ако сказуемото е изразено с непреходен глагол, т.е. няма допълнение, то след него се поставя обстоятелство за място, а след него и за време.


Таблица: Ред на думите в английското изречение.

I.
Подлог
II.
Сказуемо
III.
Допълнение
IV.
Обстоятелство


 косвено пряко предложно
The teacher sees
the student.

The student sees
the teacher.

The teacher of English    gives us lessons
every day .
The teacher gives
English lessons to us every day.
I go

to the Institute  every day.

Английското изречение се строи в строга последователност. 

Но в отделни случаи обстоятелствата за време могат да предшестват подлога. Ако няма обстоятелства за време, то обстоятелството може да се намира и преди подлога. Що се отнася до подлога, сказуемото и допълнението, то техните места не бива да се разменят, тъй като това може да доведе до изкривяване смисъла на изречението, което се дължи на почти пълната липса в английски език на падежни отношения за съществителното име.

----------------

14 коментара:

 1. Всяко изречение е граматически и интонационно оформено съчетание от думи или отделна дума, изразяващи завършена мисъл. Има два вида английски изречения:
  - Прости,
  - Сложни.

  1. Прости изречения (simple sentences). Обикновено имат в състави си по един подлог и сказуемо. От своя страна простите изречения се делят на:
  - Повествователни (разказни) (declarative sentences)
  I went to the art gallery yesterday. - Вчера ходих до художествената галерия.
  - Въпросителни (interrogative sentences)
  When did you go to the art gallery? - Кога си ходил до художествената галерия?
  - Отрицателни (negative sentences)
  I didn't go to the art gallery yesterday. - Вчера не съм ходил до художествената галерия.
  - Побудителни (повелителни) (imperative sentences)
  Visit the art gallery. - Посети художествената галерия!
  - Възклицателни (exclamatory sentences)
  There are so many beautiful pictures in the art gallery! - Има толкова много хубави картини в художествената галерия!

  2. Сложни изречения (complex sentences). Състоят се от няколко подлога и сказуеми. От своя страна, сложните изречения се делят на:
  - Сложносъчинени (compound/coordinate sentences). В тези изречения, техните части не са свързани помежду си и могат да съществуват самостоятелно.
  I went to the art gallery, but he went cycling. - Аз отидох в художествената галерия, а той кара велосипед.
  - Сложно подчинени (dependent/subordinate sentences). В тези изречения има главна и подчинена част, които са свързани помежду си по смисъл.
  I don’t know where the art gallery is. - Аз не знам къде се намира художествената галерия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Понякога разказните изречения ги подразделят на утвърдителни и отрицателни.

   Изтриване
 2. По принцип няма нищо по-просто от това да се състави английско изречение, стига да помните, че реда е следния - подлог, сказуемо, допълнение и обстоятелство. - The race began at 10 a.m.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не може да има изречения, които звучат така: "Студено", "Горещо" и т.н., защото те са безлични, а английските изречения не могат да бъдат безлични - такива няма. Ако трябва да се изрази такъв смисъл, то тези фрази започват с "it is":
   - It is cold.
   - It is hot.

   Изтриване
 3. Има четири вида английски изречения:
  - Разказно (Declarative) - I gave the baby the notebook.
  - Въпросително (Interrogative) - Did she run first?
  - Повелително / заповедно (Imperative) - Don’t go to bed late.
  - Възклицателно (Exclamatory) - What wonderful weather we are having!

  ОтговорИзтриване
 4. Английското изречение може да се раздели по места, които заемат частите на изречението в него:
  0 - нулево - обстоятелство за време,
  1 - първо - подлог,
  2 – второ - сказуемо,
  3 – трето - допълнение,
  4 - четвърто - обстоятелство.

  ОтговорИзтриване
 5. На първо място в английското изречение се поставя подлога, който отговаря на въпросите кой?, какво?. Той може да е само в именителен падеж. Поради това не можем да образуваме английски изречения с български манталитет от типа на "на мен ми се струва" и подобни. Не може "me" да се намира на първо място.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Основно правило за английското изречение е, че то трябва да започва с подлог, за разлика от българското, което можем да започваме както си поискаме. Ако искаме да разкажем за някакво място, то изречението ще започва с "there is" или "there are". И тогава, ако поискаме, можем да кажем: In this town there is a garden. - В този град има градина. В този случай, "There" изпълнява ролята на подлог.

   Изтриване
 6. На английски не може буквално да се каже "това е лесно да се направи". Трябва да има подлог и да се използва съответната дума - заместител. В случая "ONE":
  One can easily do it. - Някой може лесно да го направи.

  ОтговорИзтриване
 7. Няма английско изречение без сказуемо, освен някои екзотични литературни изключения, докато в български език това е допустимо и може понякога да ни обърка. Това, например е неправилно - I student. В английски език винаги след първата позиция - подлог, следва втора позиция - сказуемо. I am a student.

  ОтговорИзтриване
 8. Какво се прави с две допълнения в изречението? Правилото е такова: първо е одушевеното, а след него идва неодушевеното.
  I gave the baby the notebook. - Дадох на детето ноутбук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможен е и друг вариант. Второто може да е с предлог. Ето пример:
   I gave the notebook to the baby. - Аз дадоф тетрадката на бебето.

   Изтриване
  2. Какво се прави с две допълнения в едно изречение? Първо се поставя местоимението, а след него - съществителното. Например:
   I gave him a chance. - Аз му дадох шанс.
   На първо място се поставя местоимението - him, а след него идва второто допълнение - a chance

   Изтриване
  3. Фирдес Мехмед7:15 пр.об., март 30, 2016

   Друг от вариантите е отначало да се използва краткото допълнение, а след него - дългото.
   I gave the notebook to a friend of mine.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: