Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 ноември 2010

Фонетични упражнения 024 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 024


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 024

 • or - [ɔː r] - или
 • people - [ˈpiː.p ə l] - хора
 • pay - [peɪ] - плащам
 • pattern - [ˈpæt. ə n] - модел
 • path - [pɑːθ] - пътека
 • past - [pɑːst] - минало
 • pass - [pɑːs] - преминаване / прехвърляне
 • party - [ˈpɑː.ti] - партия/парти
 • particular - [pəˈtɪk.jə.lə r] - специален/конкретно
 • part - [ˈpɑːt] - част
 • parent - [ˈpeə.r ə nt] - родител
 • paragraph - [ˈpær.ə.ɡrɑːf] - параграф
 • paper - [ˈpeɪ.pə r] - хартия
 • pair - [peə r] - чифт
 • paint - [peɪnt] - боя
 • page - [peɪdʒ] - страница
 • oxygen - [ˈɒk.sɪ.dʒən] - кислород
 • own - [əʊn] - собствен
 • over - [ˈəʊ.və r] - над
 • out - [aʊt] - навън
 • our - [aʊə r] - нашите
 • other - [ˈʌð.ə r] - друг
 • original - [əˈrɪdʒ. ə n. ə l] - оригинален
 • organ - [ˈɔː.ɡən] - орган
 • order - [ˈɔː.də r] - поръчка / заповед
 
Фонетични упражнения по дифтонги (двугласни) звукове.

Упражнения за звука [ɔi]

 • [bɔi], 
 • [tɔi], 
 • [vɔis], 
 • [kɔin], 
 • [pɔint]
 

Упражнения за звука [ou]

 • [oun], 
 • [ouk], 
 • [gou], 
 • [ðou], 
 • [nouz], 
 • [roul], 
 • [kout], 
 • [ould], 
 • [‘ounli], 
 • [ə‘loun]

Упражнения за звука [au]

 • [aut], 
 • [nau], 
 • [hau], 
 • [kau], 
 • [daun], 
 • [haus]

Упражнения за звука [au]

 • [nau] now — [hau] how
 • [laud] loud — [kraud] crowd
 • [∫aut] shout — [daut] doubt
 • [ə'lau] allow — [ə'baut] about

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: