Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 май 2015

Родителен падеж е общ падеж + предлог of | dLambow

Какво е родителен падеж в английски език (Genitive case)?

 

Родителен падеж = общ падеж + предлог "of"

Често ни се случва да кажем или да изразим отношения на принадлежност или на част от цяло - на кого или на какво принадлежи даден предмет (обект, вещ, нещо) - това е родителен падеж (Genitive case), който в английски език се изразява най-често с помощта на предлога "of" в съчетание със съществително име, които служат като пряко определение.
 • The face of the clock. – Циферблатът на часовника.
 • The hands of the clock. – Стрелките на часовника.

 

Genitive case
Какво е родителен падеж?

В този случай, английската конструкция "of the clock" се превежда с родителен падеж "на часовника".

 • Ivan is a son of a doctor. – Иван е син на лекар.С предлог "of" се изразяват отношения на родителен падеж.

За да се изразят отношенията на принадлежност (родителен падеж), в английски език се прибягва до помощта на предлога "of", който в този случай е в съчетание със съществително и играе ролята (изпълнява граматическата функция) на определение в английското изречение.
 • The top of the mountain is covered with thick snow. - Върхът на планината е покрит с дебел сняг.
 • He showed me the work of the great artist. - Той ми показа творбата (работата) на велик художник.
Трябва да се обърне внимание на това, че конструкцията "съществително с предлог of" се прилага само когато се изразява принадлежност на нещо към друго съществително. В този случай, предлога "of" заема място между двете съществителни.
 • A cup of coffee is on the table. - На масата има чашка с кафе.
 

Други характерни примери:

 • leg of the table – крака на масата,
 • a bottle of white vine – бутилка с бяло вино,
 • a glass of water – счаша с вода,
 • income of the company – дохода на фирмата,
 • center of the city – центъра на града,
 • a slice of cheese – парче сирене.

Други начини за изразяване на родителен падеж

Ако принадлежността към друго съществително не се проследява, то за да се изрази родителен падеж се използват други начини. Например.
 • My friend is older than my brother. - Моят приятел е по-възрастен от брат ми.
 • I did not take your dictionary. - Аз не съм вземал твоя речник.

Вариант с одушевено съществително, след което има поясняваща фраза.

 • The bike of the boy who was my best friend. – Велосипеда на момчето, което беше моя най-добър приятел.
 • The voice of the woman who I met yesterday at a theatre. – Гласът на жената, която срещнах вчера в театъра.

Използване на апостроф

Има няколковарианта за изразяване на родителен падеж с помощта на апостроф.

Апостроф и буква s - "’s".

 • mother’s bag – чантата на майка ми (майкината чанта),
 • granddad’s slippers – чехлите на дядо (дядовите чехли),
 • colleague’s pone – телефона на колегата,
 • Ivan’s pencils – Ивановия молив,
 • my director’s computer – компютъра на моя директор,
 • your father’s car – колата на твоя баща,
 • children’s toys – играчките на децата,
 • mother-in-law’s advice – съвет на тъщата,
 • Ivan’s house – Ивановата къща, къщата на Иван.

Съществително в множествено число с окончание "-s" + апостроф ’:

 • students’ project – проекта на студентите,
 • my parents’ house – къщата на моите родители.

Съществително в единствено число, завършващо на "-s" + "’s" или само апостроф "’" - произнася се [iz].

 • Charles’ wife = Charles’s wife – жената на Чарлс,
 • that actress’ dress = that actress’s dress – тази рокля на актрисата.

Изключения от случаите с предлога "of"

Неодушевени съществителни, които могат да се използват с "‘s":

За време:

 • year (година),
 • month (месец),
 • day (ден),
 • hour (час),
 • minute (минута) и др.:
 • an hour’s walk – едночасова разходка,
 • at one mile’s distance – едномилна дистанция (разстояние от една миля),
 • a month’s holiday – месечен отпуск.

За части от денонощието:

 • night (нощ),
 • day (ден),
 • morning (сутрин) и т.д.:
 • evening (вечер) и др.
 • the night’s shadows – нощните сенки.

За времена на годината:

 • the spring’s streams – пролетните ручеи,
 • summer’s days – летните дни,
 • January’s frosts – януарските студове.

За разстояние.

 • mile (миля),
 • kilometer (километър),
 • meter (метър) и др.:
 • a mile’s distance – разстояние от една миля.

За стойност.

 • five dollars (пет долара) и т.н.:
 • five dollar’s worth – стойност от пет долара.

За думите:

 • world (свят),
 • earth (земя),
 • nature (природа),
 • continent (континент),
 • названията на континентите:
 • nature’s beauty – красота на природата,
 • Africa’s future – бъдещето на Африка.

За космически понятия и океани.

 • звезди,
 • планети,
 • морета,
 • океани,
 • техните названия.
 • the moon’s surface – повърхността на Луната
 • the ocean’s roar – ревът на океана,
 • water’s temperature – температура на водата,
 • Saturn’s rings – пръстените на Сатурн.

За географски наименования.

 • country - страна, държава,
 • city - град,
 • town - град,
 • mountain - планина и т.п.:
 • New York's life – живота в Ню Йорк
 • Mont Blanc's peak – върха на Монблан,
 • country’s treasures – съкровищата на страната,
 • Canada’s population – населението на Канада.

За групи от хора.

 • party (партия),
 • army (армия),
 • family (семейство),
 • crew (отбор),
 • society (общество),
 • nation (нация),
 • government (правителство) и т.п.:
 • party's policy – политика на партия,
 • their family's pride – гордостта на семейството,
 • the society’s members – членове на обществото,
 • the nation’s wealth – богатство на нацията.

За вестници и организации.

 • the Guardian’s article – статия на "Гардиън",
 • Red Cross’s volunteers – доброволци на "Червения кръст".

За транспортни средства.

 • ship (кораб),
 • car (кола),
 • boat (лодка) и т.н.
 • ship’s name – название на кораб,
 • car’s speed – скорост на кола,
 • the plane's engine – двигател на самолет,
 • the steamer's name – название на параход.

За наименования на дните.

 • today (днес),
 • yesterday (вчера),
 • tomorrow (утре):
 • today's lesson – днешния урок,
 • yesterday’s excursion – вчерашната екскурзия.

За местоимения.

 • somebody (някой),
 • someone (някой),
 • nobody (никой) и т.п.:
 • It’s nobody’s business. – Това не касае никого.
 • somebody’s pen – нечия писалка.

Други установени фрази:

 • for old acquaintance's sake – заради старото познанство,
 • at a stone's throw – на хвърлей разстояние,
 • for pity's sake – умолявам Ви,
 • at death’s door – пред прага на смъртта,
 • needle’s eye – ухото на иглата,
 • a pin's head – главата на карфица,
 • for order's sake – заради реда,
 • at arm’s length – на разстояние една протегната ръка,

Това е възможно най-изчерпателната и онагледена с примери информация за използването на родителен падеж (Genitive case) в английски език с употребата на съществително + предлога "of", изключенията от този случай, както и други случаи на изразяване на притежание.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: