Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 февруари 2015

Английски съгласни звуци "θ", "ð" | dLambow

Английски съгласни звуци "θ", "ð" (English consonants)

 

Английските звуци [ θ, ð ]

За съжаление, в български език няма подобни на английските звуци [ θ, ð ]. Затова е важно да усвоим правилното им произнасяне. Може да се започне със следните упражнения: Поставете езика между зъбите и издишайте въздух. Внимавайте езика да не е напрегнат, а устните да не докосват езика. След това поставете пак езика между зъбите и бързо го приберете. Правете тези упражнения многократно.

English consonants
Английските звуци [ θ, ð ]

Произнасяне на звуците [ θ, ð ].

При произнасянето на звуците [ θ, ð ] езика остава разпуснат и ненапрегнат, като върха му е между зъбите. Звукът [ θ ] се произнася глухо, като беззвучен, а звукът [ ð ] се произнася звучно. Помнете, че устните не трябва да докосват края на езика. След произнасяне на съответния звук, езика трябва бързо да се прибира зад зъбите, за да не се затруднява изговарянето на следващия звук. Тези звуци нямат общо с българските "с, з" или английските [ z, t, d ].Примери:

 • [ θin ] thin - тънък
 • [ ðen ] then - затова
 • [ ðei ] they - те
 • [ θik ] thick - гъст
 • [ ðem ] them - тях
 • [ miθ ] myth - мит
 • [ ðis ] this - този
 • [ tenθ ] tenth - десети
 • [ beið ] bathe - къня се
 • [ timəθi ] Timothy - Тимоти

Изписване на звуците [ θ, ð ] с буквосъчетанието "th".

Писмено, звуците [ θ, ð ] се обозначават с буквосъчетанието "th". Звукът [ ð ], по правило, по правило се използва в служебните думи:
 • - определителен член (the)
 • - в местоименията (this, that, they, them)
 • - в края на думата, преди буквата "e" (bathe)
 • - Ако буквосъчетанието "th" е окончание за образуване на редни числителни, то то се произнася като [ θ ], например: tenth.

Произнасяне на звука [ θ ].

Непременно обърнете внимание на разликите в произнасянето на следните английски звуци: [ θ ] - [ s ] - [ t]: Понеже в българския език няма звук [ θ ], то често се опитват да го заменят с други звуци, като [ s ], или [ t ] , което не е същото и може да доведе до груба промяна на смисъла на казаното. Звукът [ θ ] се произнася между зъбите. При произнасянето, края на езика е между зъбите. Звуците [ t, s ] са алвиолни. При произнасяне на [ t ] докосва алвиолите. При произнасяне на [ s ] края на езика се повдига към алвиолите.

Упражнения за сравнение:

 • [ feis ] - [ feiθ ] / face - faith / лице - вяра
 • [ mis ] - [ miθ ] / miss - myth / скучая - мит
 • [ tens ] - [ tenθ ] / tense - tenth / напрегнат - десети
 • [ tin ] - [ θin ] / tin - thin / консервна кутия - тънък
 • [ tru: ] - [ θru: ] / true - through / верен, истинен - през
 • [ tri: ] - [ θri: ] / tree - three / дърво - три
 • [ sik ] - [ θik ] / sick - thick / болен- дебел

Произнасяне на звука [ ð ].

Поради липсата на звук [ ð ] в българския език, често го заменят със звуците [ z ], [ d ], което води до груба промяна в смисъла на казаното. Звукът [ ð ] е звучна, междузъбна съгласна. Той се произнася по подобие на [ θ ]. Звуците [ z, d ] са звучни, алвиолни съгласни.

Упражнения за сравнение:

 • [ beið ] - [ beiz ] / bathe - base / къпя се - база
 • [ bri:ð ] - [ bri:z ] / breathe - breeze / дишам - бриз
 • [ si:ð ] - [ si:z ] / seethe - seize / кипя - хващам
 • [ ðei ] - [ dei ] / they - day / те - ден
 • [ ðen ] - [ den ] / then - den / след това - бърлога

Това са основните правила за правилно произнасяне и използване на английските съгласни звуци [ θ, ð ] (English consonants), които са доста специфични за английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: