Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 юли 2014

Фонетична азбука | dLambow

Фонетична азбука на английски език

 

Гласни
фонетични знаци
Кратки гласни
[ ı ]кратко и
[ e ]е
[ æ ]звук между "а" и "е"
устата се отваря като за "а",
а се произнася "е"
[ ɔ ]кратко, открито о
[ о ]о
[ u ]кратко у
[ ʌ ]кратко а
[ ə ]ъ
Дълги гласни
[ i: ]дълго и
[ ɑ: ]дълго, отворено а
[ ɔ: ]дълго о
[ u: ]дълго у
[ ə: ]дълго ъ
Дифтонги
(Ударението в дифтонгите
пада на първия елемент.)
[ eı ]ей
[ ou ]оу
[ aı ]аи
[ au ]ау
[ ɔı ]ои
[ ıə ]иа
[ ɛə ]еа
[ uə ]уа
Съгласни
фонетични знаци
[ p ]п
[ b ]б
[ m ]м
[ w ]кратко у
[ f ]ф
[ v ]в
[ θ ]т, произнесено с
език между зъбите
[ ð ]д, произнесено с
език между зъбите
[ s ]с
[ z ]з
[ t ]т
[ d ]д
[ n ]н
[ l ]л
[ r ]р
[ ʃ ]ш
[ ʒ ]ж
[ ʧ ]ч
[ ʤ ]дж
[ k ]к
[ g ]г
[ ƞ ]дълбоко н
[ h ]х като издишане
[ j ]й

 

Английски фонетични звуци - изписване и произнасяне 

 
Преди да се спрем на фонетичните знаци, използвани за транскрипция на английските думи, трябва да изясним следното:
Въпреки това, ние използваме горните две понятия, за да е по-лесно и по-разбираемо за начинаещите. 
 
Фонетична азбука на английски език
Английски фонетични звуци

Особености на английските фонетични знаци

В английски език има редица особени, специфични и характерни звуци. Ето произнасянето на някои от тях, според правилата на английската фонетична азбука:
 • [ : ]  - знак за удължено произношение на гласните звуци
например: boot [bu:t], boom [bu:m], booby, urge, room [ru:m]
 • [æ] – произнася се между българското а и е –

например: That, sash, sand, bag


Английска фонетична азбука
Фонетична азбука

 • [ʌ] - произнася се между българското а и ъ –
например: Comfit, hug, stuff, come
 • [ə] - това е звукът ъ –
например: hirst, first
 • [ɔ] - това е звукът о –
например: long, song
 • [η] – това е звукът между н и г една след друга –
например: thong, long
 • [θ] – това е нещо като т, но с език между зъбите –
например: thick, they, thing
 • [ʃ] - това е звукът ш –
например: shop, shoe, show
 • [ð] - звукът между т и д –
например: that, this
 • [tʃ] - звукът ч –
например: char, charge, channel, choose
 • [ʒ] - звукът ж –
например: pleasure
 • [dʒ] - звукът дж –
например: bob, top, job

 • [əu] - звукът ъу –
например: boat
 • [ɔu] – звукът оу –
например: vote
 • [au] - звукът ау –
например: out
 • [auə] - звукът ауъ –
например: hour
 • [ju] - звукът ю –

например: usual, us.

 

The IPA или международна фонетична азбука

Днес се запознахме с един много важен аспект на английския език, без който би било просто невъзможно да го разберем и говорим правилно. IPA помага да се разграничат думите, които се изписват еднакво, но се четат различно. В английския има много такива думи. 

Какво е IPA?

IPA е съкращение за „Международна фонетична азбука“. Това е система от специални фонетични знаци, която е разработена, за да покаже как правилно да се произнасят думите на всеки чужд език (не само английския). IPA се появява често в английските речници. 

Защо има нужда от IPA?

След като английският стана световен език през 20-ти век, е имало нужда да се покаже на чужденците как да произнасят правилно английските думи. Вижте този пример:

 • - Man: човек (мъж)
 • - Bar: прът.

Разглеждайки този пример, всеки начинаещ изучаващ английски би си помислил, че гласната "А" и в двете думи се произнася еднакво. Но не е така. Това е случая, в който IPA помага. Вижте следния пример: 

 • Man {mæn}
 • bar {bɑːr}.

По този начин, фонетичната азбука дава еднозначен отговор и който се постарае в изучаването й, после може самостоятелно да учи английски език.

----------------

29 коментара:

 1. Фонетичната азбука е стандартизиран начин на четене на буквите от английската азбука, така че да се улесни произнасянето на английските думи.

  ОтговорИзтриване
 2. Фонетичната система в английски език е задължителна за изучаване. Без нея е невъзможно да се научите правилно да произнасяте думите и различните английски звуци, нито да ги изписвате правилно. Без да я познавате, няма да може да ползвате английската транскрипция. Затова е добре внимателно да изучавате тази тема и подобните й, които касаят фонетичната азбука и подробната класификация на английските звуци, а също и буквите с които се формират и обозначават.

  ОтговорИзтриване
 3. Все още няма установена единна гледна точка за точния брой на английските звуци, които са в употреба в реално използвания език. Всеки лингвист и филолог е в състояние да назове точно само броя на използваните букви - 26, от латинската азбука. Но що се касае до английските звуци, по този въпрос постоянно се водят спорове. Затова, междувременно е добре да се придържаме към традиционното разбиране, което е 20 гласни и 24 съгласни, които се образуват с помощта на букви и звукосъчетания от 26-те латински букви.

  ОтговорИзтриване
 4. ГЛАСНИ
  [ æ ] apple, can, hat
  [ a ] arm, father, aha
  [ ɔ ] all, or, talk, lost, saw
  [ ɛ ] ever, head,get
  [ i ] eat, see, need
  [ u ] ooze, food, soup, sue
  [ ʌ ] up, mother, mud
  [ ə ] about, animal, problem, circus

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. СЪГЛАСНИ
   [ b ] boy, baby, rob
   [ d ] do, ladder, bed
   [ dʒ ] jump, budget, age
   [ f ] food, offer, safe
   [ g ] get, bigger, dog
   [ h ] happy, ahead
   [ k ] can, speaker, stick
   [ l ] let, follow, still
   [ m ] make, summer, time
   [ n ] no, dinner, thin
   [ ŋ ] singer, think, long
   [ p ] put, apple, cup
   [ r ] run, marry, far, store
   [ s ] sit, city, passing, face
   [ ʃ ] she, station, push
   [ t ] top, better, cat
   [ tʃ ] church, watching, nature, witch
   [ θ ] thirsty, nothing, math
   [ ð ] this, mother, breathe
   [ v ] very, seven, love
   [ w ] wear, away
   [ y ] yes, onion
   [ z ] zoo, easy, buzz
   [ ʒ ] measure, television, beige

   Изтриване
  2. Просто ще ми трябва учител за тази фонетика! Къса ми се някъде нишката и не мога да разбера къде и защо.

   Изтриване
  3. По-горе са дадени списъци с английските гласни и съгласни звуци и тяхната транскрипция. Отделно из сайта има отделни теми за повечето английски звуци и особено за по-специфичните от тях, които се различават съществено от българските. Ще ги намериш в архива - в дясната колона или от списъка с ключовите думи, по-надолу, пак в дясно.

   Изтриване
  4. Пълната фонетична азбука по IPA.

   гласни звуци - IPA - примери:
   ʌ cup, luck
   ɑː arm, father
   æ cat, black
   ɛ
   e met, bed
   ə away, cinema
   ɜːʳ turn, learn
   ɪ hit, sitting
   iː see, heat
   ɒ
   ɔ hot, rock
   ɔː call, four
   ʊ
   u put, could
   uː blue, food
   aɪ five, eye

   au now, out
   eɪ say, eight
   əʊ

   ou go, home
   ɔɪ boy, join
   ɛəʳ
   eəʳ where, air
   ɪəʳ near, here
   ʊəʳ
   uəʳ pure, tourist

   съгласни звуци - IPA - примери:
   b bad, lab
   d did, lady
   f find, if
   g give, flag
   h how, hello
   j yes, yellow
   k cat, back
   l leg, little
   m man, lemon
   n no, ten
   ŋ sing, finger
   p pet, map
   ɹ
   r red, try
   s sun, miss
   ʃ she, crash
   t tea, getting
   tʃ check, church
   θ think, both
   ð this, mother
   v voice, five
   w wet, window
   z zoo, lazy
   ʒ pleasure, vision
   dʒ just, large

   Изтриване
 5. Има фонетична азбука с международно приложение, която се използва при осъществяване на радиовръзка и при говорно предаване на сложни за слухово възприемане думи, съкращения, позивни, адреси за електронна поща и т.н. По този начин се намаляват възможните грешки, а в някои случаи, подобни грешки могат да предизвикат сериозни проблеми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Международната фонетична азбука (англ. International Phonetic Alphabet, съкр. IPA; фр. Alphabet phonetique international, съкр. API), е система от знаци за запис на транскрипция на основата на латинската азбука. Разработена и поддържана е Международната фонетична асоциация. Използва се от преподавателите на чуждестранни езици и от студентите, лингвистите, логопедите, певците, актьорите, лексикографите и преводачите.

   Изтриване
 6. Американското фонетично записване (Americanist phonetic notation), или Американската фонетична азбука - (North) American[ist] Phonetic Alphabet, АФА, APA — е система за фонетична транскрипция, разработвана от европейски и американски лингвисти и антрополози (основна - младограматици). Първоначалното й предназначение е било за започване на индийските езици, но по-нататък започнала да се прилага и за европейски езици.

  ОтговорИзтриване
 7. Цифрова азбука
  1 - ONE
  2 - TWO
  3 - THREE
  4 - FOUR
  5 - FIVE
  6 - SIX
  7 - SEVEN
  8 - EIGHT
  9 - NINE
  0 - ZERO

  ОтговорИзтриване
 8. Като правило, АФА се използва в работите на американските лингвисти като алтернатива на МФА. При това, някои символи от АФА се използват като нестандартни разширения за МФА. Фонетиката на АФА намира приложения в редица рускоезични лингвистични издания, особено от периода на СССР и след това.

  ОтговорИзтриване
 9. МФА е разработен за отразяване само на тези качества на речта, които са различителни в устната реч - фонеми, интонация, разделяне на сричките и думите. За предаването на допълнителни особености на речта, като положение на зъбите, шепетливост, докосване до небцето, звуци, се използва допълнителен набор от символи и така се получава разширената МФА[Международна Фонетична Азбука].

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Транскрипционната азбука се редактира и модифицира от Международната фонетична асоциация. Считано към 2005 година, МФА-азбука съдържа 107 символа, 52 диакритически знаци и 4 символни знака.

   Изтриване
  2. Главният принцип в Международната фонетична азбука е предоставянето на отделен символ за всеки различен звук или сегмент от речта. Т.е. тя не използва комбинация от букви за отразяване на един звук или една буква за отразяване на няколко звука, с каквито случаи изобилства английски език.

   Изтриване
 10. Освен останалите гласни звуци и дифтонги, в английски се срещат и трифтонги - тройни звуци, които се произнасят като един цялостен и неразделен звук. Такива са:
  - [aiə],
  - [auə].
  В български език няма подобни звуци. Звукосъчетанията ой, ай, ей и др. подобни са съчетания от два звука и се произнасят като такива, за разлика от дифтонгите и трифтонгите, където имаме слято и цялостно произнасяне на звука.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. гласни ЗВУЦИ?

   Изтриване
  2. Единствено в български език се прави разграничение на понятието на "звуци" - (природни, технически, музикални и т.н.) и на "звукове" в смисъл на фонетично понятие - "съгласни звукове", "гласни звукове", при това - разликата е само в множествено число, а в единствено винаги си е "звук", иначе би трябвало да звучи като "звуц". Вероятно, разграничението е направено в някой от институтите на БАН, от нямане какво друго да се прави. Разбира се, в България езиковите компетенции са централизирани в Министерство на образованието и имат задължителен характер. Докато в Англия (Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), Америка (Съединени американски щати) и др. англоезични страни такава централизация няма и това има дълбок външнополитически смисъл.

   Изтриване
 11. Ето едно фонетично упражнение:
  В долните думи е използван звука [æ]. Измислете друга дума, съдържаща същата буква "a", но със звука [ei]. Наример: pan – plain
  1. man 2. at 3. mad 4. tap 5. hat 6. plan

  ОтговорИзтриване
 12. не съм сигурен,но да пробвам ли с pai?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съсипаме тази фонетика вече половин година я дъвча. Благодаря ВИ ! !

   Изтриване
  2. Половин година е предостатъчно. Сега преминавайте напред - думи, граматика и много практика. Фонетиката най-добре се упражнява с практика на глас.

   Изтриване
 13. А! Сега се сетих и за hair. Дано е вярно.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: