Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 юли 2014

Фонетична азбука | dLambow

(Phonetic alphabet)

Фонетична азбука, използвана в английски език:


Гласни
фонетични знаци:
Кратки гласни:
[ ı ]кратко и
[ e ]е
[ æ ]звук между "а" и "е"
устата се отваря като за "а",
а се произнася "е"
[ ɔ ]кратко, открито о
[ о ]о
[ u ]кратко у
[ ʌ ]кратко а
[ ə ]ъ
Дълги гласни:
[ i: ]дълго и
[ ɑ: ]дълго, отворено а
[ ɔ: ]дълго о
[ u: ]дълго у
[ ə: ]дълго ъ
Дифтонги:
(Ударението в дифтонгите
пада на първия елемент.)
[ eı ]ей
[ ou ]оу
[ aı ]аи
[ au ]ау
[ ɔı ]ои
[ ıə ]иа
[ ɛə ]еа
[ uə ]уа
Съгласни
фонетични знаци:
[ p ]п
[ b ]б
[ m ]м
[ w ]кратко у
[ f ]ф
[ v ]в
[ θ ]т, произнесено с
език между зъбите
[ ð ]д, произнесено с
език между зъбите
[ s ]с
[ z ]з
[ t ]т
[ d ]д
[ n ]н
[ l ]л
[ r ]р
[ ʃ ]ш
[ ʒ ]ж
[ ʧ ]ч
[ ʤ ]дж
[ k ]к
[ g ]г
[ ƞ ]дълбоко "н"
[ h ]"х" като издишане
[ j ]й

 

Фонетична азбука (Phonetic alphabet)

Основно значение в английски език играе Фонетичната азбука, в която, към латиницата, са добавени цяла поредица допълнителни знаци и така чрез тях англичаните успяват да транскрибират (да направят четими) повечето свои думи. Английската фонетична азбука идва от The international phonetic alphabet. Още подробности за Международната фонетична азбука (The international phonetic alphabet - която използват и англичаните) има на много адреси в Интернет.

Фонетична азбука
Фонетична азбука (Phonetic alphabet)

Когато вече сте научили произнасянето на буквите от цялата английска азбука, добре е да започнете да заучавате и неправилните глаголи, с всичките им форми, тъй като те са едни от най-разпространените думи, но от друга страна изискват повече време за заучаване от обикновените думи. 

А веднага щом запомните първите думи, се опитвайте с тях да формирате изречения. Това ще Ви помогне по-бързо и по-добре да запомняте думите. Но имайте предвид, че английските изречения се строят по други правила, различни от българските.Английски фонетични звуци - изписване и произнасяне 

 

Фонетична транскрипция на английския език

Преди да се спрем на фонетичните знаци, използвани за транскрипция на английските думи, трябва да изясним следното:
Въпреки това, ние използваме горните две понятия, за да е по-лесно и по-разбираемо за начинаещите. 
 
Английски фонетични знаци
Английски фонетични знаци (English phonetic signs)

Особености на английските фонетични знаци

В английски език има редица особени, специфични и характерни звуци. Ето произнасянето на някои от тях, според правилата на английската фонетична азбука:
 • [ : ]  - знак за удължено произношение на гласните звуци
например: boot [bu:t], boom [bu:m], booby, urge, room [ru:m]
 • [æ] – произнася се между българското а и е –

например: That, sash, sand, bag

Английска фонетична азбука
Английска фонетична азбука (English phonetic alphabet)

 • [ʌ] - произнася се между българското а и ъ –
например: Comfit, hug, stuff, come
 • [ə] - това е звукът ъ –
например: hirst, first
 • [ɔ] - това е звукът о –
например: long, song
 • [η] – това е звукът между н и г една след друга –
например: thong, long
 • [θ] – това е нещо като т, но с език между зъбите –
например: thick, they, thing
 • [ʃ] - това е звукът ш –
например: shop, shoe, show
 • [ð] - звукът между т и д –
например: that, this
 • [tʃ] - звукът ч –
например: char, charge, channel, choose
 • [ʒ] - звукът ж –
например: pleasure
 • [dʒ] - звукът дж –

например: bob, top, job

 • [əu] - звукът ъу –
 • например: boat
  • [ɔu] – звукът оу –
  например: vote
  • [au] - звукът ау –
  например: out
  • [auə] - звукът ауъ –
  например: hour
  • [ju] - звукът ю –

  например: usual, us.

  ----------------

  29 коментара:

  Veni_Neko97 каза...

  Фонетичната азбука е стандартизиран начин на четене на буквите от английската азбука, така че да се улесни произнасянето на английските думи.

  Bina каза...

  Фонетичната система в английски език е задължителна за изучаване. Без нея е невъзможно да се научите правилно да произнасяте думите и различните английски звуци, нито да ги изписвате правилно. Без да я познавате, няма да може да ползвате английската транскрипция. Затова е добре внимателно да изучавате тази тема и подобните й, които касаят фонетичната азбука и подробната класификация на английските звуци, а също и буквите с които се формират и обозначават.

  katy_tr каза...

  Все още няма установена единна гледна точка за точния брой на английските звуци, които са в употреба в реално използвания език. Всеки лингвист и филолог е в състояние да назове точно само броя на използваните букви - 26, от латинската азбука. Но що се касае до английските звуци, по този въпрос постоянно се водят спорове. Затова, междувременно е добре да се придържаме към традиционното разбиране, което е 20 гласни и 24 съгласни, които се образуват с помощта на букви и звукосъчетания от 26-те латински букви.

  mamita- каза...

  ГЛАСНИ
  [ æ ] apple, can, hat
  [ a ] arm, father, aha
  [ ɔ ] all, or, talk, lost, saw
  [ ɛ ] ever, head,get
  [ i ] eat, see, need
  [ u ] ooze, food, soup, sue
  [ ʌ ] up, mother, mud
  [ ə ] about, animal, problem, circus

  mamita- каза...

  СЪГЛАСНИ
  [ b ] boy, baby, rob
  [ d ] do, ladder, bed
  [ dʒ ] jump, budget, age
  [ f ] food, offer, safe
  [ g ] get, bigger, dog
  [ h ] happy, ahead
  [ k ] can, speaker, stick
  [ l ] let, follow, still
  [ m ] make, summer, time
  [ n ] no, dinner, thin
  [ ŋ ] singer, think, long
  [ p ] put, apple, cup
  [ r ] run, marry, far, store
  [ s ] sit, city, passing, face
  [ ʃ ] she, station, push
  [ t ] top, better, cat
  [ tʃ ] church, watching, nature, witch
  [ θ ] thirsty, nothing, math
  [ ð ] this, mother, breathe
  [ v ] very, seven, love
  [ w ] wear, away
  [ y ] yes, onion
  [ z ] zoo, easy, buzz
  [ ʒ ] measure, television, beige

  Veni_Neko97 каза...

  Има фонетична азбука с международно приложение, която се използва при осъществяване на радиовръзка и при говорно предаване на сложни за слухово възприемане думи, съкращения, позивни, адреси за електронна поща и т.н. По този начин се намаляват възможните грешки, а в някои случаи, подобни грешки могат да предизвикат сериозни проблеми.

  Ru4no_89 каза...

  Американското фонетично записване (Americanist phonetic notation), или Американската фонетична азбука - (North) American[ist] Phonetic Alphabet, АФА, APA — е система за фонетична транскрипция, разработвана от европейски и американски лингвисти и антрополози (основна - младограматици). Първоначалното й предназначение е било за започване на индийските езици, но по-нататък започнала да се прилага и за европейски езици.

  Bina каза...

  Международната фонетична азбука (англ. International Phonetic Alphabet, съкр. IPA; фр. Alphabet phonetique international, съкр. API), е система от знаци за запис на транскрипция на основата на латинската азбука. Разработена и поддържана е Международната фонетична асоциация. Използва се от преподавателите на чуждестранни езици и от студентите, лингвистите, логопедите, певците, актьорите, лексикографите и преводачите.

  Досьо-2 каза...

  Цифрова азбука
  1 - ONE
  2 - TWO
  3 - THREE
  4 - FOUR
  5 - FIVE
  6 - SIX
  7 - SEVEN
  8 - EIGHT
  9 - NINE
  0 - ZERO

  katy_tr каза...

  Като правило, АФА се използва в работите на американските лингвисти като алтернатива на МФА. При това, някои символи от АФА се използват като нестандартни разширения за МФА. Фонетиката на АФА намира приложения в редица рускоезични лингвистични издания, особено от периода на СССР и след това.

  Pepy_6 каза...

  МФА е разработен за отразяване само на тези качества на речта, които са различителни в устната реч - фонеми, интонация, разделяне на сричките и думите. За предаването на допълнителни особености на речта, като положение на зъбите, шепетливост, докосване до небцето, звуци, се използва допълнителен набор от символи и така се получава разширената МФА[Международна Фонетична Азбука].

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  Просто ще ми трябва учител за тази фонетика! Къса ми се някъде нишката и не мога да разбера къде и защо.

  mamita каза...

  По-горе са дадени списъци с английските гласни и съгласни звуци и тяхната транскрипция. Отделно из сайта има отделни теми за повечето английски звуци и особено за по-специфичните от тях, които се различават съществено от българските. Ще ги намериш в архива - в дясната колона или от списъка с ключовите думи, по-надолу, пак в дясно.

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  Много ВИ благодаря.

  Цеко-Ц каза...

  Транскрипционната азбука се редактира и модифицира от Международната фонетична асоциация. Считано към 2005 година, МФА-азбука съдържа 107 символа, 52 диакритически знаци и 4 символни знака.

  fortuna_125 каза...

  Главният принцип в Международната фонетична азбука е предоставянето на отделен символ за всеки различен звук или сегмент от речта. Т.е. тя не използва комбинация от букви за отразяване на един звук или една буква за отразяване на няколко звука, с каквито случаи изобилства английски език.

  T0ni_dani каза...

  Освен останалите гласни звуци и дифтонги, в английски се срещат и трифтонги - тройни звуци, които се произнасят като един цялостен и неразделен звук. Такива са:
  - [aiə],
  - [auə].
  В български език няма подобни звуци. Звукосъчетанията ой, ай, ей и др. подобни са съчетания от два звука и се произнасят като такива, за разлика от дифтонгите и трифтонгите, където имаме слято и цялостно произнасяне на звука.

  endorsina_Bojkov5 каза...

  Ето едно фонетично упражнение:
  В долните думи е използван звука [æ]. Измислете друга дума, съдържаща същата буква "a", но със звука [ei]. Наример: pan – plain
  1. man 2. at 3. mad 4. tap 5. hat 6. plan

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  не съм сигурен,но да пробвам ли с pai?

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  А! Сега се сетих и за hair. Дано е вярно.

  Paloma каза...

  hair - [heə] - косъм, коса, козина

  Paloma каза...

  pay - [pei] - плащам

  Paloma каза...

  Пълната фонетична азбука по IPA.

  гласни звуци - IPA - примери:
  ʌ cup, luck
  ɑː arm, father
  æ cat, black
  ɛ
  e met, bed
  ə away, cinema
  ɜːʳ turn, learn
  ɪ hit, sitting
  iː see, heat
  ɒ
  ɔ hot, rock
  ɔː call, four
  ʊ
  u put, could
  uː blue, food
  aɪ five, eye

  au now, out
  eɪ say, eight
  əʊ

  ou go, home
  ɔɪ boy, join
  ɛəʳ
  eəʳ where, air
  ɪəʳ near, here
  ʊəʳ
  uəʳ pure, tourist

  съгласни звуци - IPA - примери:
  b bad, lab
  d did, lady
  f find, if
  g give, flag
  h how, hello
  j yes, yellow
  k cat, back
  l leg, little
  m man, lemon
  n no, ten
  ŋ sing, finger
  p pet, map
  ɹ
  r red, try
  s sun, miss
  ʃ she, crash
  t tea, getting
  tʃ check, church
  θ think, both
  ð this, mother
  v voice, five
  w wet, window
  z zoo, lazy
  ʒ pleasure, vision
  dʒ just, large

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  Съсипаме тази фонетика вече половин година я дъвча. Благодаря ВИ ! !

  vasko556vektra@gmail.com каза...

  Браво. Задължен съм ВИ.

  Paloma каза...

  Половин година е предостатъчно. Сега преминавайте напред - думи, граматика и много практика. Фонетиката най-добре се упражнява с практика на глас.

  Анонимен каза...

  Plan

  Анонимен каза...

  гласни ЗВУЦИ?

  iliana каза...

  Единствено в български език се прави разграничение на понятието на "звуци" - (природни, технически, музикални и т.н.) и на "звукове" в смисъл на фонетично понятие - "съгласни звукове", "гласни звукове", при това - разликата е само в множествено число, а в единствено винаги си е "звук", иначе би трябвало да звучи като "звуц". Вероятно, разграничението е направено в някой от институтите на БАН, от нямане какво друго да се прави. Разбира се, в България езиковите компетенции са централизирани в Министерство на образованието и имат задължителен характер. Докато в Англия (Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), Америка (Съединени американски щати) и др. англоезични страни такава централизация няма и това има дълбок външнополитически смисъл.

  Популярни публикации

  Абонати:

  Последни публикации в Самоучител: