Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 март 2016

Словосъчетание | dLambow

Словосъчетание в английски език (English Phrase)

 
Видове
английски словосъчетания -
фрази с примери
Подчинителни фрази
(subordinate phrases)
 • reading a book;
 • ready to go;
 • politically active; etc.
Съчинителни фрази
(co-ordinate phrases)
 • strict but just;
 • neither here nor there; etc.
Предикативни фрази
(predicative phrases)
 • weather permitting;
 • breakfast over; etc.

Английско словосъчетание


Какво е словосъчетание (Phrase)?

Словосъчетание (phrase) е синтактично свързана комбинация от две или повече значещи думи (English Words)  в състава на едно изречение, съединени смислово и граматично, които служат за обозначаване на единно понятие, предмет или действие (граматична единица).
 • Many good books were lost in wars. - Много хубави книги са загубени през войните.
 • Mark Twain wrote many good books. - Марк Твен е написал много хубави книги.
English Phrase
Английско словосъчетание

 

Видове словосъчетания

Словосъчетанието е комбинация от думи, съединение на най-малко две самостойни думи, т.е думи, които имат свое значение и извън съчетанието им.

Словосъчетания, които имат главна (опорна) част някоя от категориите за глаголи и наречия, като вътре в словосъчетанията отделните елементи имат своя функция. Основните отношения между думите в словосъчетанието, между думите и словосъчетанията в изречението и между изреченията са:
 • - отношение на равнопоставеност, координация – съчинителни отношения, и
 • - отношение на зависимост -  подчинителни отношения.
Словосъчетанията главно се разделят на:
 • -свободни
 • -несвободни (фразеологизми)

    -Устойчиви словосъчетания (Фразеологични словосъчетания)

Устойчивите словосъчетания са предмет на лексикологията, а не на синтаксиса, защото те се използват в изречението като готов материал, като завършена и устойчива фразеологична единица, равнозначна на една дума и най-често с преносно значение. В устойчивите словосъчетания думите изгубват или замъгляват не само конкретните си лексикални значения, но и синтактичните си отношения, затова тези словосъчетания трябва да се гледа като на неразчленени фразеологични или синтактични цялости.

    -Свободни словосъчетания

Свободните словосъчетания са предмет на синтаксиса (Синтаксисът разглежда свързването на думите в словосъчетания и на думите и словосъчетанията в изречение), защото думите в тях са в определено синтактично отношение и са самостоятелни и лексически, и семантически пълнозначни единици. Свободните словосъчетания се образуват свободно в потока на речта, затова имат много вариации. При квалификацията на свободните словосъчетанията от голямо значение и типа на синтактичната връзка помежду им. Тя може да бъде съчинителна и подчинителна.

        = Съчинителни словосъчетания

Съчинителни са ония словосъчетания, които са образувани от еднородни или равноправни части, т.е думите в тях са независими помежду си и имат еднаква синтактична служба в изречението. Съчинителната им връзка се изразява чрез съчинителни съюзи /и, или/ с помощта на интонацията. --- Съчинителна връзка: съчетава два напълно равноправни елемента; две самостоятелни думи.  Характерно за тях е, че спокойно и редовно може да се добави трета, четвърта, пета и т.н част, без да се измени съществено значението им, стига този допълнителна част да е равноправна на другите.

Частите на съчинителното словосъчетание образуват групата на подлога и са независими в синтактично отношение помежду си. Съчинителните словосъчетания могат да се образуват от две или повече думи, т.е свободно да се разширяват. Затова не са затворени, а отворени словосъчетания, към частите на които могат да се прибавят още еднородни в синтактично отношение части.

        = Подчинителни словосъчетания

Подчинителни са ония словосъчетания, една от съставките на които е главна, основна, а другата е подчинена, т.е нейно определение, допълнение или пояснение, например: благородно съревнование. Подчинителна връзка: тук думите не са равноправни, едната е главна, а другата е зависима.

Подчинената връзка може да се изрази чрез:

 • - Съгласуване – главната дума изисква от подчинената да приеме същото число и род.
 • - Управление – главната дума изисква подчинената да приеме някакви граматически характеристики, без задължително самата тя да отговаря на тях. Упревлението е присъщо предимно за глагола, като поясненията трябва да бъдат в определена падежна форма.
 • - Предложно свързване – главната дума изисква от подчинената да се свържат с някакъв предлог като не се съгласуват по род и число и не се мени падежа.
  •         = Прости словосъчетания
Простите словосъчетания се състоят от две съставки
 •         = Сложни словосъчетания
Сложните словосъчетания са съставени от три или повече съставки. Те се образуват като към простото словосъчетание се прибави едно определение или пояснение.

Видове подчинителни словосъчетания
От структурно-граматическо гледище подчинителните словосъчетания биват два вида:

- Предикативни словосъчетания

Основават се на признака на предикативност, който се нарича още сказуемност. Терминът предикативност е от латински език. Предикацията е свързването на подлога и сказуемото в едно изречение. Сказуемността е основен (а в английски език) и най-главен структурно-граматически признак на изречението. Тя се явява основно ядро на мисъл, която отразява действителността в субективно-предикатна форма. От психологическо гледище тя е съчетание на представи в мисловен процес, който има за цел някакво съобщение. От граватическо гледище предикативността изразява подчинително отношение между две части на изказа.

Предикативността в изречението е синтактична категория, чрез която се реализира изказването на една мисъл.
Предикативното словосъчетание е изградено върху подчинително отношение, при което подлогът е главна и независима част, а сказуемото спрямо него е в зависимо положение.

- Непредикативни словосъчетания.

Непредикативните словосъчетания изразяват други синтактични отношения в изречението:
 • - определителни,
 • - обектни,
 • - обстоятелствени и др.
Класификацията им обаче се основава върху характера на главната им част, затова те биват
 • - глаголни,
 • - именни и
 • - наречийни.

1. Глаголните непредикативни словосъчетания

са едни от най-разпространените в езиковата практика. Те се образуват най-често от съчетанието на глаголи със съществителни имена, по-рядко от съчетанието на глаголи с глаголи и изразяват главно обектни и обстоятелствени отношения. ---Глаголните подчинителни словосъчетания: също са много разнообразни. Тези словосъчетания биват:
 • - предложни и
 • - безпредложни.

    = Безпредложни глаголни словосъчетания

Някои безпредложни глаголни словосъчетания съдържат допълнение в дателен падеж, изразен със съществително име или местоимение. По синтактична функция биват обектни и обстоятелствени.
 •         =Обектни
Обектни са ония словосъчетания, една от съставките на които служи като допълнение на главната част. Те изразяват обектни отношения. Обектните словосъчетания се образуват с помощта на съществителни имена и местоимения. Те съдържат пряко допълнение.
 •         =Обстоятелствени
Обстоятелствени словосъчетания изразяват обстоятелствени отношения, например: нощес пристигнаха и др.

    = Предложни глаголни словосъчетания.

Много глаголни словосъчетания съдържат глагол, предлог и съществително име и изразяват обектни или обстоятелствени отношения. Предложните глаголни словосъчетания, които разкриват обектно отношение, са многобройни. Те съдържат разнообразни отсенки и смислови особености в зависимост от характера на глагола и от смисъла и функцията на предлога.

2. Именни непредикативни словосъчетания

се обрзуват от граматическо свързване на съществителното като главна част с прилагателното, местоимението, числителното, причастието с друго съществително или наречие. Най-често те изразяват определителни отношения. -----Именните подчинителни непредикативни словосъчетания: имат главна част име (съществително; прилагателно и т.н). Най-често срещаното подчинително словосъчетание е съществително + прилагателно.
 •     - Словосъчетания от съществително и прилагателно. Тези словосъчетания означават предмет, свързан атрибутивно със своя признак. Те са атрибутивни /определителни/ словосъчетания: гъста мъгла, исторически победи, работливи стопани и т.н.

 •     - Словосъчетания от съществително име

 •     - Словосъчетания от съществително и местоимение

 •     - Съществително + наречие

 •     - Прилагателно + съществително с предложна връзка

 •     - Словосъчетание от съществително и причастие. Причастието в служба на определение при съществителното образува заедно с него именно словосъчетание: растяща мощ, планиращи органи, загоряло лице и т.н

 •     - Словосъчетание от местоимения и причастия.

 •     - Словосъчетания с редно числително име.

 •     - Числително бройно + местоимение/прилагателно

 •     - Именни словосъчетания с неизменияема част на речта. Някои определителни словосъчетания съдържат в състава си неизменияема част на речта, обикновено наречие.

 •     - Именни словосъчетания с определение или сказуемно определение. Някои прилагателни като сказуемно определение или определение изискват пояснение, с което образуват словосъчетание, например: алчен за злато, добър по сърце и т.н

 •     - Именни словосъчетания с обособено определение. Някои обособени определения разширяват своя състав и образуват словосъчетание


3. Наречийни непредикативни словосъчетания

Наречийните подчинителни словосъчетания: са по-малко на брой. Подчинителната връзка е единствено с прилагателно.

Словосъчетания (Phrase Classes)

Различните класове думи (части на речта) могат да формират основа за различни  словосъчетания, в които те са върха, ключовата дума, главния елемент (англ. head). 

 

Именно словосъчетание

Така например, именната група (група думи от съществително) е именно словосъчетание, чийто главна дума (head) е съществително. Например:

 • - book,
която може да е главна дума в именното словосъчетание:
 • - very interesting book,
като "very interesting" — е модификатор.
Когато разглеждаме и анализираме именни словосъчетания, казваме, че модификатор, който е разположен преди определяемата група, се нарича премодификатор (premodifier), а ако е след нея - постмодификатор (postmodifier).

Именна група (noun phrase)

с главна дума - съществително.


Словосъчетание с наречие (adverb phrase)

с главна дума - наречие.

Детерминативна група (determiner phrase)

с главна дума детерминатив.

Прилагателна фраза (adjective phrase)

с главна дума от прилагателно.

Глаголна фраза (verb phrase)

с главна дума - глагол.

Фраза с причастие (participle phrase)

с главна дума от причастие.

Герундийна фраза (gerund phrase)

с главна дума от глагол във форма на герундий.

Предложна фраза (prepositional phrase)

с главна дума от предлог.

Пример с изречение, съдържащо няколко фрази:
 • For the sake of our future, the first place in our living must be taken by our children.
Ето какви фрази могат да се отделят:
 • - for the sake of our future - обстоятелство, представено с предложна група.
 • - the sake of our future - именна група.
 • - the sake - именная група.
 • - of our future - предложна група.
 • - our future - именная група.
 • - the first place in our living - подлог, представен от именна група.
 • - the first place - именна група.
 • - in our living" - предложна група.
 • - our living - герундийна група.
 • - must be occupied by our children - глаголна група.
 • - occupied by our children - фраза с причастие.
 • - by our children" - предложна група.
 • - our children - именна група.
Ако задълбочено разгледате този пример, ще разберете в голямата си част темата за английските словосъчетания (Phrases).

Ето още един пример:
 • When they woke in the morning, Ivan and Georgi opened the window.
Тук могат да се открият следните фрази:
 • - woke in the morning;
 • - Ivan and Georgi;
 • - opened the window.
Но обърнете внимание, че не са словосъчетания, а изречения, следните съчетания от думи:
 • - they woke in the morning;
 • - they woke;
 • - Ivan and Georgi opened.
Не са словосъчетание и тези, които съдържат служебни думи:
 • - When they woke in the morning;
 • - in the morning; the morning;
 • - and Georgi;
 • - the window.

Видове словосъчетания

При съставянето на словосъчетания, се използват три вида синтактични връзки:
 • - подчинителна,
 • - съчинителна,
 • - предикативна.
Това определя и трите вида словосъчетания:

Подчинителни фрази (subordinate phrases). - cold water;

 • - reading a book;
 • - ready to go;
 • - politically active; etc.

Съчинителни фрази (co-ordinate phrases). - pens and pencils;

 • - strict but just;
 • - neither here nor there; etc.

Предикативни фрази (predicative phrases). - for you to go;

 • - weather permitting;
 • - breakfast over; etc.

Устойчиви английски словосъчетания (Collocations)

В английски език съществува голям брой разнообразни и установили се (устойчиви) словосъчетания, наречени Collocations. Част от тях се отнасят към "Strong collocations", в които има само един правилен вариант на съчетаване на думите. 

 

Това са едни от най-често срещаните колокации на английски език

(These are some of the most common collocations in English):

 • break a habit - [ breɪk ə ˈhæbɪt ] - прекъсвам навика
 • break a leg - [ breɪk ə lɛg ] - чупя крак
 • break a promise - [ breɪk ə ˈprɒmɪs ] - нарушавам обещание
 • break a record - [ breɪk ə ˈrɛkɔːd ] - подобрявам рекорд
 • break a window - [ breɪk ə ˈwɪndəʊ ] - чупя прозорец
 • break someone’s heart - [ breɪk ˈsʌmwʌnz hɑːt ] - разбивам сърцето на някого
 • break the ice - [ breɪk ði aɪs ] - да разчупиш леда
 • break the law - [ breɪk ðə lɔː ] - нарушавам закона
 • break the news to someone - [ breɪk ðə njuːz tuː ˈsʌmwʌn ] - съобщавам новината на някого
 • break the rules - [ breɪk ðə ruːlz ] - нарушавам правилата
 • catch a ball - [ kæʧ ə bɔːl ] - хващам топка
 • catch a bus - [ kæʧ ə bʌs ] - хващам автобус
 • catch a chill - [ kæʧ ə ʧɪl ] - настивам
 • catch a cold - [ kæʧ ə kəʊld ] - настинка
 • catch a thief - [ kæʧ ə θiːf ] - хващам крадец
 • catch fire - [ kæʧ ˈfaɪə ] - запалвам се
 • catch sight of - [ kæʧ saɪt ɒv ] - зървам
 • catch someone’s attention - [ kæʧ ˈsʌmwʌnz əˈtɛnʃ(ə)n ] - привличам вниманието на някого
 • catch someone’s eye - [ kæʧ ˈsʌmwʌnz aɪ ] - хващам нечие око
 • catch the flu - [ kæʧ ðə fluː ] - хващам грип
 • come close - [ kʌm kləʊs ] - ела близо
 • come complete with - [ kʌm kəmˈpliːt wɪð ] - идвам в комплект с
 • come direct - [ kʌm dɪˈrɛkt ] - ела директно
 • come early - [ kʌm ˈɜːli ] - ела рано
 • come first - [ kʌm fɜːst ] - ела първи
 • come into view - [ kʌm ˈɪntuː vjuː ] - влизам в полезрението
 • come last - [ kʌm lɑːst ] - ела последен
 • come late - [ kʌm leɪt ] - идвай късно
 • come on time - [ kʌm ɒn taɪm ] - ела навреме
 • come prepared - [ kʌm prɪˈpeəd ] - ела подготвен
 • come right back - [ kʌm raɪt bæk ] - върни се веднага
 • come second - [ kʌm ˈsɛkənd ] - ела втори
 • come to a compromise - [ kʌm tuː ə ˈkɒmprəmaɪz ] - стигам до компромис
 • come to a decision - [ kʌm tuː ə dɪˈsɪʒən ] - стигам решение
 • come to a standstill - [ kʌm tuː ə ˈstændstɪl ] - стигам до застой
 • come to a total of - [ kʌm tuː ə ˈtəʊtl ɒv ] - стигам до общо
 • come to an agreement - [ kʌm tuː ən əˈgriːmənt ] - стигаме до споразумение
 • come to an end - [ kʌm tuː ən ɛnd ] - приключвам
 • come to terms with - [ kʌm tuː tɜːmz wɪð ] - примирявам се с
 • come under attack - [ kʌm ˈʌndər əˈtæk ] - попадам под атака
 • do business - [ duː ˈbɪznɪs ] - правя бизнес
 • do nothing - [ duː ˈnʌθɪŋ ] - не прави нищо
 • do someone a favour - [ duː ˈsʌmwʌn ə ˈfeɪvə ] - правя услуга на някой
 • do the cooking - [ duː ðə ˈkʊkɪŋ ] - сготвям
 • do the housework - [ duː ðə ˈhaʊswɜːk ] - върша домакинската работа
 • do the shopping - [ duː ðə ˈʃɒpɪŋ ] - напазарувам
 • do the washing up - [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp ] - направи миенето
 • do your best - [ duː jɔː bɛst ] - давам всичко от себе си
 • do your hair - [ duː jɔː heə ] - оправяв си косата
 • do your homework - [ duː jɔː ˈhəʊmˌwɜːk ] - пиша си домашното
 • get a job - [ gɛt ə ʤɒb ] - намерам си работа
 • get a shock - [ gɛt ə ʃɒk ] - получавам шок
 • get angry - [ gɛt ˈæŋgri ] - ядосвам се
 • get divorced - [ gɛt dɪˈvɔːst ] - развеждам се
 • get drunk - [ gɛt drʌŋk ] - напивам се
 • get frightened - [ gɛt ˈfraɪtnd ] - изплашвам се
 • get home - [ gɛt həʊm ] - прибирам се
 • get lost - [ gɛt lɒst ] - изгубвам се
 • get married - [ gɛt ˈmærɪd ] - женя се
 • get nowhere - [ gɛt ˈnəʊweə ] - стигам до никъде
 • go abroad - [ gəʊ əˈbrɔːd ] - отидвам в чужбина
 • go astray - [ gəʊ əsˈtreɪ ] - заблуждавам се
 • go bad - [ gəʊ bæd ] - отивам на лошо
 • go bald - [ gəʊ bɔːld ] - оплешивявам
 • go bankrupt - [ gəʊ ˈbæŋkrʌpt ] - фалирам
 • go blind - [ gəʊ blaɪnd ] - ослепявам
 • go crazy - [ gəʊ ˈkreɪzi ] - полудявам
 • go dark - [ gəʊ dɑːk ] - потъмнявам
 • go deaf - [ gəʊ dɛf ] - оглушавам
 • go fishing - [ gəʊ ˈfɪʃɪŋ ] - отивам на риболов
 • go mad - [ gəʊ mæd ] - полудявам
 • go missing - [ gəʊ ˈmɪsɪŋ ] - липсвам
 • go on foot - [ gəʊ ɒn fʊt ] - вървя пеша
 • go online - [ gəʊ ˈɒnˌlaɪn ] - влизам онлайн
 • go out of business - [ gəʊ aʊt ɒv ˈbɪznɪs ] - излизам от бизнеса
 • go overseas - [ gəʊ ˌəʊvəˈsiːz ] - отивам в чужбина
 • go quiet - [ gəʊ ˈkwaɪət ] - мълча си
 • go sailing - [ gəʊ ˈseɪlɪŋ ] - отивм да плавам
 • go to war - [ gəʊ tuː wɔː ] - отивам на война
 • go yellow - [ gəʊ ˈjɛləʊ ] - ставам жълти
 • have a bath - [ hæv ə bɑːθ ] - взимам си вана, къпя се
 • have a drink - [ hæv ə drɪŋk ] - изпивам едно питие
 • have a good time - [ hæv ə gʊd taɪm ] - прекарвам приятно
 • have a haircut - [ hæv ə ˈheəkʌt ] - подстригвам се
 • have a holiday - [ hæv ə ˈhɒlədeɪ ] - имам празник
 • have a problem - [ hæv ə ˈprɒbləm ] - имам проблем
 • have a relationship - [ hæv ə rɪˈleɪʃənʃɪp ] - имам връзка
 • have a rest - [ hæv ə rɛst ] - почивам си
 • have lunch - [ hæv lʌnʧ ] - обядвам
 • have sympathy - [ hæv ˈsɪmpəθi ] - имам съчувствие
 • keep a diary - [ kiːp ə ˈdaɪəri ] - водя дневник
 • keep a promise - [ kiːp ə ˈprɒmɪs ] - спазвам обещание
 • keep a secret - [ kiːp ə ˈsiːkrɪt ] - пазя тайна
 • keep an appointment - [ kiːp ən əˈpɔɪntmənt ] - запазвам среща
 • keep calm - [ kiːp kɑːm ] - спокойно
 • keep control - [ kiːp kənˈtrəʊl ] - запазвам контрол
 • keep in touch - [ kiːp ɪn tʌʧ ] - поддържам връзка
 • keep quiet - [ kiːp ˈkwaɪət ] - пазя тишина
 • keep someone’s place - [ kiːp ˈsʌmwʌnz pleɪs ] - пазя нечие място
 • keep the change - [ kiːp ðə ʧeɪnʤ ] - задържам рестото
 • make a difference - [ meɪk ə ˈdɪfrəns ] - правя разлика
 • make a mess - [ meɪk ə mɛs ] - оплесквам
 • make a mistake - [ meɪk ə mɪsˈteɪk ] - греша
 • make a noise - [ meɪk ə nɔɪz ] - издавам звук
 • make an effort - [ meɪk ən ˈɛfət ] - правя усилие
 • make furniture - [ meɪk ˈfɜːnɪʧə ] - правя мебели
 • make money - [ meɪk ˈmʌni ] - правя пари
 • make progress - [ meɪk ˈprəʊgrəs ] - постигам напредък
 • make room - [ meɪk ruːm ] - правя място
 • make trouble - [ meɪk ˈtrʌbl ] - правя беля
 • pay a fine - [ peɪ ə faɪn ] - плащам глоба
 • pay attention - [ peɪ əˈtɛnʃ(ə)n ] - обръщам внимание
 • pay by credit card - [ peɪ baɪ ˈkrɛdɪt kɑːd ] - плащам с кредитна карта
 • pay cash - [ peɪ kæʃ ] - плащам в брой
 • pay interest - [ peɪ ˈɪntrɪst ] - плащам лихва
 • pay someone a compliment - [ peɪ ˈsʌmwʌn ə ˈkɒmplɪmənt ] - правя комплимент на някого
 • pay someone a visit - [ peɪ ˈsʌmwʌn ə ˈvɪzɪt ] - посещавам някого
 • pay the bill - [ peɪ ðə bɪl ] - плащам сметката
 • pay the price - [ peɪ ðə praɪs ] - плащам цената
 • pay your respects - [ peɪ jɔː rɪsˈpɛkts ] - отдавам почитта си
 • save electricity - [ seɪv ɪlɛkˈtrɪsɪti ] - пестя електричество
 • save energy - [ seɪv ˈɛnəʤi ] - пестя енергия
 • save money - [ seɪv ˈmʌni ] - спестявам
 • save one’s strength - [ seɪv wʌnz strɛŋθ ] - спестявам нечии сили
 • save someone a seat - [ seɪv ˈsʌmwʌn ə siːt ] - спестявам на някого място
 • save someone’s life - [ seɪv ˈsʌmwʌnz laɪf ] - спасявам нечий живот
 • save something to a disk - [ seɪv ˈsʌmθɪŋ tuː ə dɪsk ] - записвам нещо на диск
 • save space - [ seɪv speɪs ] - спестявам място
 • save time - [ seɪv taɪm ] - спестявам време
 • save yourself the trouble - [ seɪv jɔːˈsɛlf ðə ˈtrʌbl ] - спестявам си проблемите
 • take a break - [ teɪk ə breɪk ] - вземам почивка
 • take a chance - [ teɪk ə ʧɑːns ] - рискувам
 • take a look - [ teɪk ə lʊk ] - поглеждам
 • take a rest - [ teɪk ə rɛst ] - почивам си
 • take a seat - [ teɪk ə siːt ] - сядам
 • take a taxi - [ teɪk ə ˈtæksi ] - вземам такси
 • take an exam - [ teɪk ən ɪgˈzæm ] - вземам изпит
 • take notes - [ teɪk nəʊts ] - водя записки
 • take someone’s place - [ teɪk ˈsʌmwʌnz pleɪs ] - заемам нечие място
 • take someone’s temperature - [ teɪk ˈsʌmwʌnz ˈtɛmprɪʧə ] - измервам температурата на някого

 

 

Изразяване чрез словосъчетаване

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват. 
 
Linking words in English
Изразяване чрез словосъчетаване
 

Словосъчетание при даване на пример (Giving examples)

Ето различни начини за изразяване със словосъчетания за даване на пример - Giving examples:
 • For example
 • For instance
 • Namely
 • for example,
 • for instance,
 • For one thing,
 • this includes
 • such as e.g.. (for example)
 • i.e. (that is)

Най-често използваните словосъчетания за даване на пример в английски език са като използвате изразите 
 • - "for example" или
 • - "for instance". 
"Namely" се отнася до нещо, което може да бъде посочено по име (by name). Пример:
 • "There are two problems: namely, the expense and the time." 
 Also ... giving an example

Словосъчетания за добавяне на информация (Adding information)

Друг начин за създаване на словосъчетания е добавянето на информация (Adding information). Ето примери за добавяне на информация:
 • And
 • In addition
 • As well as
 • Also
 • Too
 • Furthermore
 • Moreover
 • Apart from
 • In addition to
 • Besides
 • What is more,
 • In addition,
 • not only .... but also
 • another point is that
Словосъчетанията често могат да се свързват с "and". А ако образуват списък, поставяте запетая (comma) след всяко от изброяваните неща, но не и преди "and". Например в изречение:
 • "We discussed training, education and the budget."
"Also" се използва за да се добави допълнителна идея, съображение, наблягане или мисъл: Например:
 •  "We also spoke about marketing."
Може да използвате "also" също и с "not only" за да наблегнете върху определена мисъл. Например:
 • "We are concerned not only by the costs, but also by the competition."
Обикновено изреченията не започват с "also". Но ако искате да го направите, по-добре е да започнете изречението с фрази като "In addition", или "In addition to this".

Докато "As well as" може да се използва както в началото, така и по средата на изречението. Например:
 • "As well as the costs, we are concerned by the competition."
 • "We are interested in costs as well as the competition."
"Too" се поставя или в края на изречението или след подлога и означава = "as well" — също. Например:
 • "They were concerned too."
 • "I, too, was concerned."
"Apart from" and "besides" са често използвани със значението на "as well as", или "in addition to" — освен, както и, освен това, между другото… Например:
 • "Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer."
 • "Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer."
"Moreover" и "furthermore" добавят допълнителна информация към Вашето мнение. Например:
 • "Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition."
Словосъчетаване има в английски език при даване на пример или добавяне на информация (Giving examples - Adding information). Тези думи обикновено се използват в началото на изречението, за да се обобщи това, което имаме да кажем или напишем. Но също има и други видове словосъчетаване.

Словосъчетание при обобщаване и заключение: (Summarising - Summing up / concluding)

 • In short,
 • In brief,
 • In summary,
 • To summarise,
 • In a nutshell,
 • To conclude,
 • In conclusion,
 • All in all,
 • Overall,
 • Generally,
 • In conclusion,
 • On the whole,
 • In the main,
 • To sum up.

Словосъчетание чрез посочване на причина (Giving a reason).

Словосъчетание чрез посочване на причина в английски език става чрез свързваши изрази като:
 • Due to,
 • Due to the fact that,
 • As,
 • Owing to,
 • Owing to the fact that,
 • For this reason,
 • Because,
 • Because of,
 • Since,
 • This is why.

Изрази като "due to" и "owing to" трябва да бъдат последвани от съществително.

 • Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.37%. — Поради нарастването цените на петрола, инфлацията се вдигна с 1,37%.
 • Owing to the demand, we are unable to supply all items within next week. — Поради (повишеното) търсене, ние няма да сме в състояние да доставяме всички позиции през следващата седмица.
Ако след горните изрази искате да добавите израз, съдържащ подлог, глагол и допълнение, това трябва да стане като добавяте преди това израза "the fact that".
 • Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up by 1,37%. — Поради това, че цените на петрола се вдигнаха, инфлацията скочи до 1,37%.
 • Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has been unable to fulfil all its orders. — Поради това, че работниците излязоха на стачка, фирмата не беше в състояние да изпълни всички поръчки.
Изразите "because" и "because of" трябва да бъдат последвани от съществително.
 • Because of bad weather, the football match was postponed. — Поради лошото време, футболния мач беше пренасрочен.
Думата "because" може да бъде използвана както в началото, така и в средата на изречението.
 • Because it was raining, the match was postponed. — Понеже валеше, мачът беше пренасрочен.
 • We believe in incentive schemes, because we want our employees to be more productive. — Ние вярваме в подбуждащите методи, защото искаме работниците ни да са по-продуктивни.

Думите "Since" и "as" се използват със значение на "because" — понеже, поради това че, тъй като.
 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. — Понеже фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.
 • As the company is expanding, we need to hire more staff. — Тъй като фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.... и т.н... и т.н...

 

Заключение

За да имате по-голяма ефективност при изучаването на нови думи в английски език, е нужно също да заучавате и цели словосъчетания със специфичното им значение, което често може да се различава от значението на съставящите ги думи, взети поотделно.

Това е основната информация по темата за английско словосъчетание (Phrase), неговото значение и разновидности, придружени с примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: