Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 април 2015

Творителен падеж | dLambow

Творителен падеж в английски език

 

Какво е Ablative Case (Творителен падеж)?

В граматиката, Ablative Case (съкратено ABL) е граматичен падеж (вид спрежение на съществителните имена), който се използват обикновено за да изрази отдалечаване от нещо, отстраняване, отделяне, източник, въпреки че точният смисъл може да се различава. Името "ablative" произлиза от латинското "ablatus". Пример: "to carry away".

Какво е Ablative Case?
Ablative CaseAblative Case в английски език.

Тази концепция се отразява в английски език най-точно с помощта на английски предлози, като
 • from (away from, out of, down from) - от, далеч от
 • with - с
 • by - от
 • in - в
 • at - при
 • of - на
 • from - от
 • concerning - относно

Типични случаи на използване на творителен падеж.

В английски език има редица типични случаи на използване на творителен падеж, като към съществителното в общ падеж се добавят най-вече предлозите "with" или "by". В изречението тези съчетания са подложно допълнение.
 • The dishes were washed by Maria. – Чиниите бяха измити от Мария.
 • The mouse must be caught by a cat – Мишката трябваше да е хваната от котката. ("by a cat" - "от котката")
 • The meat should be eaten with a fork – Месото трябва да се яде с вилица. ("with a fork" - "с вилица").

Съществително с предлога "by".

Чрез съществително с предлога "by" се изразява творителен падеж, който отговаря на въпросите от кого? от какво? и в изречението изпълнява ролята на подложно допълнение. Такова съществително се поставя след глагола в края на изречението във формата на страдателен залог. Съществителното с предлог "by" обозначава лице, което изпълнява някакво действие или движеща сила, под действието на която се изпълнява действието.
 • The letter was sent by the secretary. - Писмото бе изпратено от секретарката.
 • The roof was blown away by the wind. - Покрива беше отнесен от вятъра.
 • This mechanism is driven by water. - Този механизъм се задвижва от вода.

Съществително с предлога "with".

С помощта на съществително и предлога "with" се изразява също творителен падеж, при което се обозначава предмет, вещество, оръдие на действие или инструмент (средство), с помощта на които се провежда действието, описано в изречението.
 • He was hit with an umbrella. - Той беше ударен от чадър.
 • The room was filled with smoke. - Стаята беше изпълнена с дим.

Основни случаи на употреба на Ablative Case (творителен падеж).

Ако развием горните два основни случая на употреба на творителен падеж (Ablative Case) в по-разгърнат и конкретизиран вид, можем да ги сведем до следните случаи:

За място (place).

 • с предлога "in" - in the garden
 • с предлога from (away from, out of, down from) - away from dog.

За време (specific time).

 • с предлога "in" - in a short time, in/at night.

За средство, с което се извършва нещо (means).

 • с предлозите by" и "with" - by the tunic, with a trumpet.

За начин за извършване на нещо (manner).

 • с предлозите "with" и "in" - with great speed, in a loud voice

За съпровождане на някого (accompaniment) - за личност или животно.

 • с предлога "with" - with my mother

Иначе, в латинската граматика ablative case (на латински - cāsus ablātīvus) е един от шестте падежа на съществителните имена - традиционно шестия (casus sextus), съответстващ на творителен падеж, като понякога се нарича наречиен падеж (Adverbial Case), тъй като фрази в ablative могат да се преведат като наречия: with great speed, very quickly.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: