Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 септември 2021

Английска писменост | dLambow

Писменост на английски език (English Writing)


Какво е писменост (What is Writing)?


Графично - знакова система.

Една от формите за съществуване на човешките езици е писмеността, която представлява графично - знакова система за записване на информация, предназначена за формализиране, фиксиране и предаване на едни или други сведения (речева информация и други елементи на смисъл, независимо от езиковата им форма) на разстояние и придаване на дълготраен характер на тези сведения. С други думи, това е съвкупността от писмени средства, каквито са графичните знаци, букви, азбуки, правила за правопис, на даден конкретен език или група езици, обединени от една писмена система или от една азбука.

След като един език се установи достатъчно добре фонетично, следващата стъпка е да се сдобие с писменост, макар да има езици, които и до ден днешен нямат такава. При създаването на всяка азбука се решава следната задача: от една страна е нужно точно да се предадат с букви звуците на дадения език, а от друга страна, за предаването на някои от звуците е необходимо използването на буквосъчетания, иначе в азбуката ще се създадат твърде много писмени знаци (букви). Това ще затрудни неговото запомняне.

Appearance of a Written English Language
Поява на английска писменост

Съхраняване и предаване на натрупаната информация.

Благодарение на създаваната и поддържана писменост, хората са в състояние да съхраняват натрупаната информация от различни сфери на човешката дейност, значими исторически събития, религиозни откровения, митове, народно творчество и изкуство и да ги предават през времето за ползване от други хора и народи.

Възникване на писмеността.

От различни исторически и археологически източници се предполага, че писменост е възникнала първоначално около 3300 год. пр. н. е. в Шумер, към 3000 г.пр.н.е. - в Египет, към 2000 г.пр.н.е. - в Китай. Във всички региони на света този процес е вървял по една и съща схема за развитие: характерни предмети - рисунки - пиктограми - йероглифи - азбуки. По този начин, писменостите способстват за развитието на човешката цивилизация чрез затвърждаване на постигнатите достижения и съхраняване на жизнения опит на човека.

Състав на писмеността и език.

Всяка писменост се различава от съществуващите или възможните други символични системи за комуникация по това, че винаги се асоциира с някакъв конкретен език и устната реч на този език. За разлика от това, различните картини, рисунки, картографски елементи, пътни знаци и други подобни, не са съотнесени към конкретен човешки език. Други писмено - символични обозначения, като цифрите, логограмите и др. нямат пряка връзка с определен език, но често се използват в писмеността, поради своето могат да се считат за част от нея.

Хронологично развитие на писменостите.

Развитието на различните писмености обикновено следва следната хронология на своето възникване и развитие:

Предметно писмо -

при което с помощта на конкретни предмети се комбинира и обозначава определено речево значение.

Пиктографско писмо -

при което с помощта на стандартизирани пиктограми се предава значително по-богато речево съдържание.

Йероглифно писмени знаци -

при което с помощта на по-комплексни и съчетани пиктограми, под формата на йероглифи се предава значително смислово и логически значение на речевата традиция.Сричково писмо -

при което с помощта на стандартизирани срички се комбинира разнообразно езиково съдържание.

Азбучна писменост -

при което с помощта на унифицирани азбучни букви (гласни и съгласни) се постига максимална универсиализация и икономичност на предаване на речевите значения в един език.

Английска писменост (English Writing).


Поява на английска писменост (The Appearance of a Written English Language).

Развитието на английски език започва с преселването на Британските острови на германските племена - англи и сакси, които продължили да говорят на своите си наречия. Езиците на бритите и келтите, които са по-ранните обитатели на островите, не са оказали на английски език почти никакво влияние - има около стотина думи с такъв произход. Наречията на германските преселници са се слели в едно, което поставило началото на английски език, а после той започнал стремително да се развива, като много дълги думи са орязани и съкратени.

Англо-саксонска руническа азбука е в основата на изначалната английска писменост възниква през 5-ти век и се базира на англо-саксонските руни (Anglo-Saxon runes). Тази руническа азбука, заедно с праобраза на английски език, е била внесена на територията, която днес наричаме Англия, от англо-саксонските преселници. Има малко съхранени образци и кратки надписи от тази древна, старо-английска писменост и като правило, това са кратки фрагменти.

Латинска азбука - основа на английската писменост.

Замяната на руните с латински букви започва от 7-ми век с идването на първите християнски мисионери. Известно време двете азбуки се използват успоредно за целите на тогавашната английска писменост, но постепенно латиницата придобива все по-голямо значение. В последствие, благодарение на християнските мисионери, латинската азбука постепенно измества англо-саксонските руни и това става окончателно някъде около 17-ти век. В съвременния английски език, съществувалите тогава английски букви

 • thorn,
 • eth,
 • wynn,
 • yogh,
 • ash,
 • ethel

вече не се използват. Вместо самостоятелните букви thorn и eth започва да се използва буквосъчетанието (диграф) "th". Но буквата "thorn" продължила своя живот още известно време и постепенно станала неразличима в писмените текстове от съвременната буква "y". В английската писменост има един типичен набор от буквосъчетания, съдържащи буквата "h" и други букви. Такива са:

 • -sh,
 • -ch,
 • -th,
 • -ph,
 • -gh.


Азбука на Бъртфорд (Byrhtferð).

През 1011 година, монах от Бенедитското абатство, на име Бъртфорд (Byrhtferð) използвал за християнска писменост, астрологични и нумерологични цели английска азбука, състояща се от 23  букви от латинската азбука (без J, U и W), допълнени с амперсанди, четири букви, основани на англо-саксонските руни: Торн (th), Вуньо (w), Ð, ȝ (yoȝ, йоуг) и лигатурата Æ. Тази азбука е изглеждала така:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & Ȝ Ƿ Þ Ð Æ

The Byrhtferth's Manuscript
Азбука на Бъртфорд (The Byrhtferth's Manuscript)

Осъвременяване на английската писменост.

През 16-ти век били предложени буквите U и J, като производни от V и I, а също статус получила и самостоятелната буква лигатура W (VV). Две от 4-те букви, основаващи се на руни, били заменени със звука "th", през 14-ти век. От азбуката изчезнала буквата "вуньо", която била заменена от "uu", а по-късно и от "w". Лигатурите æ и œ могат да се използват в някои думи с гръцки и латински произход, като например encyclopædia — енциклопедия, но днес, поради техническите ограничения на клавиатурите и печатните устройства, те често се заменят с ae и oe.

Съвременна английска писменост.

 

Английски букви и звуци

Съвременната английска писменост се основа на азбука от 26 букви и около 46 звука. По исторически причини, в английската писменост се наблюдава значително разминаване между изписването на думите и тяхното произношение, независимо колко правила и за писане и за произнасяне има. А може би именно огромния брой правила, съпътствани от многобройни изключения, е основната трудност за начинаещите.

Отделна буква ли е &?

Понякога амперсанда (знака &) се поставя в края на азбуката и по такъв начин се причислява към буквите, по аналогия в буквите на Бъртфорд. Но ако говорим строго, това е лигатура, която в съвременния английски език се използва за обозначаване на думата "and" - със значението на съюза "и", а в съкращенията се използва като "&c" — et cetera.  

Апостроф

Апострофът не е английска буква, а се използва за съкращение на думи. В някои случаи, едни или други английски думи могат да се различават помежду си само с наличието на апостроф Its/it’s, shed/she’d). А освен това, апострофа служи за обозначаване на принадлежности (притежателен падеж) - father’s, kids’.

Гласни и съгласни букви

Буквите A, E, I, O, U са гласни, а останалите 21 са съгласни букви. Но буквите W, Y също могат в някои случаи да изпълняват функциите на гласни, например в думата "try". Така английската писменост, след появата си в 5-ти - 7.ми век, се оформя в окончателния си съвременен вид.

Различен правопис

Независимо от това, че съвременната английска писменост се основава на латинската азбука, в нея няма ясно съотношение между правописа (ортографията) на думите и тяхното устно произнасяне. С други думи, ако не знаете предварително традиционното произношение, или като минимум основните правила за четене, не винаги ще сте в състояние да прочетете правилно нова за Вас английска дума. Много английски думи в писмения си вид включват букви, които при четене не се произнасят, а от друга страна много произносими звуци нямат конкретен графичен еквивалент. Т.е. за английската писменост в пълна сила важи правилото "едно се пише, друго се чете, трето се произнася, четвърто - значи...".

Правилата за четене

В английски език имат голям брой изключения, което налага да се прилага основно метода на тяхното едновременно заучаване чрез многократно изписване с изговаряне. Често трябва да се прави справка за изговарянето с транскрипцията от речниците. Основния метод за подобряване на писмената английска реч е практиката с писането на диктовки, като се започва от прости текстове и постепенно се преминава към по-сложни литературни образци. След завършването на диктовката, трябва самостоятелно да проверявате правописа, което позволява да се подобрява нивото на знания и да си заостряте вниманието върху някои специфични проблеми. Редовната практика в четене и писане на думи е нещо добро при усърдното изучаване на чужд език.

Съвременна английска писменост
English Writing

How to Improve Your Writing?

Отговорът е: Write, write, write! Т.е. ако искате да подобрите значително своето писане на английски език, единствения работещ начин е писане, писане, писане. Разбира се, с времето то трябва да става все по-грамотно и правилно. Степента, до която владеете английската писменост, зависи от достатъчното практическо използване на метода с писането основно на диктовки. Но не бива да се пресилваме с непосилни задания. За начало се вземат прости текстове и едва когато те се пишат вече добре, може заданието да се усложнява. Може да помолите някой да Ви отдели половин час на ден за диктовка. Другият начин е да използвате диктофон и сами да си подготвите текстове, които после постепенно да прослушвате и записвате като вид диктовка. Всяка писменост изисква упорита практическа работа.

Ако сте готови да вървите с по-бързи стъпки към своите цели по изучаването на английски език, захващайте се сериозно с английската писменост - пишете думи, изречения, текстово - превеждайте ги от английски на български и обратно (все писмено). За по-бързо усвояване на говоримия английски език, опитайте да пишете коментари към английски новини. Ако се придържате към актуалните английски новини, това занимание може да се окаже доста полезно.

Друг вариант да подобрите знанията си по езика, е като започнете да пишете коментари към по-сложни текстове като художествена литература, научни доклади, инструкции, законодателни документи. Изберете нещо, което е най-близо до интересите Ви. Но ако искате подобрението Ви да е значително, заемете се с превод на поезия - от и на английски.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: