Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 февруари 2015

Просто сказуемо | dLambow

 

Просто сказуемо в английски език (English simple predicate)Английски просто сказуемо
(Simple Predicate)
видове и примери
Чрез глагол
в лична форма:
 • They ski every evening.
Чрез глагол с
предложно наречие:
 • She put them (the slippers) on.
Чрез фразеологично
съчетание:
 • I had a shower in the morning.
 • The competition took place yesterday.

 

Английско просто сказуемо

Сказуемо в английски език е това, което се казва за подлога:
 • what does (the subject) do?- какво прави подлога?
 • какво се прави с подлога?
 • какво е подлога?- what is the subject?
 
Английското просто сказуемо се образува от глагол в лична форма всякакво време, залог и наклонение. То е дума или група от думи, които ни казват какво прави или какво е подлога в изречението. Ето примери:
 • Не is at home now. - Той сега е вкъщи.
 • He works at a factory. — Той работи в завода.
 • I like music. —Аз обичам музика

 • They are sleeping. —Те спят.
 • She is watching TV. - Тя гледа телевизия.
 • He was invited to a birthday party. - Той беше поканен на рожден ден.
 • If it had rained we would not have gone to the park. - Ако беше заваляло, нямаше да отидем в парка.
(в последните 4 примера глаголът се състои от повече от една думи, но също така се счита за просто сказуемо, тъй като всичките му компоненти представляват една глаголна форма)
 

Видове английски сказуеми:

 • - Просто сказуемо (Simple Predicate) и 
 • - Съставно сказуемо (Compound Predicate), като последното от своя страна се дели на: 
  1.      = Именно сказуемо (Compound Nominal Predicate) и 
  2.      = Глаголно сказуемо (Compound Verbal Predicate). 

 
Просто сказуемо в английски език
Съставни части на простото сказуемо
 

Съставни компоненти на простото сказуемо

При това, простото сказуемо може да се състои както от един, така и от няколко компонента - на спомагателния и смисловия глагол, т.е. да бъде изразено от глагол във всякаква видово-времева форма, залог и наклонение.
 • She had been reading a book. — Тя чела книга.
 • They will return soon. — Те ще се върнат скоро.
 • The work will have been finished by 6 o’clock. — Работата ще бъде завършена към 6 часа.

Просто сказуемо чрез фразов глагол или съчетание

Към простото сказуемо се отнася също и сказуемото, изразено чрез фразов глагол или всякакво устойчиво съчетание, образуващо цялостно понятие (фразеологично изречение):
 • Ivan takes care of his sister. — Иван се грижи за сестра си.
 • She paid no attention to the picture. — Тя не обърна внимание на картината.
 • The weather changed drastically last week. — Времето се промени сериозно през последната седмица.
 • Ivan carefully placed the cake into the oven. — Иван постави внимателно кекса във фурната.
 • All my friends are at the party. — Всичките ми приятели са на партито.
 • Sometimes I almost believe what you say. — Понякога почти вярвам на това, което казваш.
 • They canceled classes because of the storm. — Отложиха заниманията заради бурята.
 • Ivan’s report is fascinating. — Ивановия доклад е забележителен.

Сказуемото в английски език може да бъде просто (Simple Predicate) и да бъде изразено по няколко начина:

- Чрез глагол в лична форма:

 • They ski every evening.

- Чрез глагол с предложно наречие:

 • She put them (the slippers) on.

- Чрез фразеологично съчетание:

 • I had a shower in the morning.
 • The competition took place yesterday.


Така простото сказуемо представлява глагол, намиращ се 
 • в една от своите лични форми, 
 • на едно от дванадесетте английски граматични времена, 
 • в някое от трите наклонения,
 • в някое от известните числа,
 • в някой от двата залога. 
Простото сказуемо се състои от такова количество думи, които са достатъчни да се предаде видово временната форма на смисловия глагол. Фразовите английски глаголи и цялостните устойчиви изрази (идеоми) с глаголно значение също се разглеждат като прости сказуеми.

----------------

5 коментара:

 1. Един от вариантите за систематизация на английските сказуеми е следния:
  the simple predicate - Просто сказуемо,
  the compound predicate - Съставно сказуемо,
  - compound verbal predicate - Съставно глаголно сказуемо,
  - compound nominal predicate - Съставно именно сказуемо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето още един вариант за класификацията по видове сказуемо (Тhe Predicate):
   - просто глаголно сказуемо,
   - модално глаголно сказуемо,
   - фразово глаголно сказуемо,
   - съставно именно сказуемо.

   Изтриване
 2. Простото глаголно сказуемо (Тhе Simple Verbal Predicate) се изразява с помощта на смислов глагол в лична форма, която може да бъде проста или сложна, от всяко време, залог и наклонение:
  I am going to the library today. - Аз отивам в библиотеката днес.
  Shall I change your books? - Да ти сменя ли книгите?
  Wait for me. I am coming too. - Почакай ме. Аз идвам също.
  Anna is not at home. - Ана не е в къщи.

  ОтговорИзтриване
 3. Особена разновидност на простото сказуемо е сказуемото, което е изразено чрез израза "there is":
  - There is a fine park in our town. - Има хубав парк в нашия град.
  - There wasn’t a shop in our street. - Не е имало магазин на нашата улица.
  В такива изречения, подлога винаги е след сказуемото.

  ОтговорИзтриване
 4. Простото глаголно сказуемо е съставено само от глагол в някоя от личните форми. Като част от глаголното сказуемо, в състава на което влиза спомагателен глагол, пълнозначния глагол се нарича смислов. Да вземем следния пример с просто сказуемо:
  - She listened to the radio. - Тя слушаше радио.
  Тогава от него можем да извлечем два други примера:
  - Do you know her? - Ти познаваш ли я? (do - спомагателен глагол, know - смислов глагол),
  - She has invited me to her birthday party. - Тя ме покани на своя рожден ден. (has - спомагателен глагол, invited - смислов глагол).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: