Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 март 2016

Просто сегашно причастие в деятелен залог | dLambow

Просто сегашно причастие в деятелен залог в английски език (Present Participle Simple in Active Case)

 

Една от двете форми на просто сегашно причастие (Present Participle Simple) в английски език е причастието в деятелен залог (Active Case). Използва се окончанието "-ing".

Примери:
  • ask - питам / asking - питащ, питайки,
  • go - отивам / going - отивайки, отиващ,
  • dab / dabbing,
  • believe - вярвам / believing - вярващ, вярвайки,
  • lie - лъжа / lying - лъжещ, лъжейки,
  • panic / panicking.
Просто сегашно причастие в действителен залог
Просто сегашно причастие в действителен залог.


Използване на сегашно просто причастие в деятелен залог.

Това е Indefinite in Active (неопределено в деятелен залог). В непреходните глаголи не съществува форма за страдателен залог. Това причастие в английски език обозначава незавършен процес, а на български се превежда като сегашно причастие или деепричастие от несвършен вид (става дума за формите на Indefinite).
  • The man is fixing my bike.
  • The man driving the car is a friend of mine. - Човекът, шофиращ колата, е мой приятел.
  • Broadly speaking, the project was successful.
  • Who was the girl wearing the red dress? - Кое беше момичето, носещо червена рокля?

Причастията от групата Indefinite, както деятелен (активен), така и в страдателен (пасивен) залог, обозначават, че изразеното с тях действие става едновременно (в настоящето, миналото или бъдещето) с действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.


Това е основната информация по темата за просто сегашно причастие в деятелен залог (Present Participle Simple in Active Case) и използването му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: