Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 февруари 2015

Английски съгласни звуци "ʃ" и "ʒ" | dLambow

Английски съгласни звуци "ʃ" и "ʒ" (English consonants)

 

Произнасяне на английски съгласни звуци "ʃ" и "ʒ"


При произнасяне на английските съгласни звуци [ ʃ, ʒ ] краят на езика се повдига към алвиолите, без ад ес докосва до тях. Звукът [ ʃ ] е глух, поради което той трябва да се произнася отчетливо, особено в края на думите. Звукът [ ʒ ] е звучен. [ ʃ, ʒ ] напомнят сходни звуци в българските думи: "шия, живея".

English consonants
Произнасяне на английски съгласни звуци "ʃ" и "ʒ"

Примери със звука [ ʃ] в английски думи:

 • [ ʃip ] ship - кораб
 • [ finiʃ ] finish - край, финиш
 • [ ʃi:p ] sheep - овца
 • [ treʒə ] treasure - съкровище
 • [ ʃeip ] shape - форма
 • [ meʒə ] measure - мярка
 • [ ʃou ] show - показвам
 • [ pleʒə ] pleasure - удоволствие
 • [ ʃai ] shy - свенлив
 • [ viʒn ] vision - зрение, видениеВ писмеността звука [ ʃ ] се предава от следните букви и буквосъчетания:

- буквосъчетанието sh:

 • ship,
 • shelf,
 • shut,
 • fish,
 • finish.

Този звук се чува и в суфиксите tion, sian:

 • vacation,
 • Asian.

Звукът [ ʒ ] няма пряко буквено съответствие. 

Той се произнася само в суфиксите: sure, sion:

 • pleasure,
 • measure,
 • vision.

Упражнения за произнасяне на звука [ʃ]

 • she [ʃi:]
 • show [ʃəʋ]
 • shop [ʃɒp]
 • shed [ʃed]
 • shirt [ʃɜ:t]
 • short [ʃɔ:t]
 • shine [ʃɑıŋ]
 • sure [ʃʋə]
 • shut [ʃʌt]
 • shoe [ʃu:]    

 • [ʃed] shed
 • [ʃeə] share   
 • [ʃəʊ] show
 • [ʃʊd] should
 • [ʃɑ:p] sharp
 • [ʃɪp] ship
 • [ʃɔ:t] short
 • [ʃʌt] shut                          

Различия между звуците [ʃ] и [ʒ]

 • precious [preʃəs]
 • treasure [treʒə]
 • ocean [əʋʃən]
 • explosion [ıkspləʋʒən]
 • nation [neıʃən]
 • invasion [ınveıʒən]
 • condition [kəndıʃən]    

Звукът [ʃ] в края на думите.

 • finish [fınıʃ]
 • rubbish [rʌbıʃ]
 • crash [kræʃ]
 • crush [krʌʃ]
 • wash [wɒʃ]
 • push [pʋʃ]
 • leash [li:ʃ]
 • harsh [ha:ʃ]

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: