Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 август 2014

Части на речта? | dLambow

 

Части на речта в английски език (English parts of speech).


Таблица: Английски
части на речта
(English parts of speech)
Самостоятелни
части на речта
в английски език
ГлаголиVerbs
СъществителниNouns
ПрилагателниAdjectives
МестоименияPronouns
ЧислителниNumerals
НаречияAdverbs
Служебни
части на речта
в английски език
ЧленовеArticles
ПредлозиPrepositions
СъюзиConjunctions
Възклицания и междуметия
ВъзклицанияInterjections


Какво са частите на речта?

Всяка дума, която казвате в изречение, принадлежи към определена група. Тези групи се наричат ​​части на речта (parts of speech). Освен това всяка дума има своя собствена функция в изречението. Като цяло всички тези понятия са ни познати от училищната скамейка. Но в контекста на частите на речта има известна разлика между родните и английски. 

 

Английски части на речта

Частите на речта в английския език са по-широко понятие. Английският има много по-широки преходни зони, където границите между частите на речта не просто са размито, но и заличени. Думите в английски език се делят на различни части на речта, които се отличават едни от други по своето:

 • - значение,
 • - форма и
 • - функции, 

които те изпълняват в изречението.

 

Класификация на части на речта на английски език

Частите на речта на английски език са разделени на:

 • - самостоятелни и
 • - служебни.


Самостоятелни части на речта на английски език

Самостоятелните части на речта са думи, които имат самостоятелно лексикално значение (например: "table" - маса. При произнасянето на тази дума веднага се появява ясна представа за това ​​какво означава). Ето кои са те:

Глаголът (verb) е част от речта, която обозначава действие или състояние. В зависимост от значението и ролята в изречението глаголите биват смислови (notional), служебни (semi-auxiliary), спомагателни (auxiliary). Всички английски глаголи са разделени на правилни и неправилни (regular и irregular).
 
Съществителното име е част от речта, обозначаваща предмет, живи същества, абстрактни понятия или явления. Отговаря на въпросите: „Кой?“; "Какво?". Всички съществителни се делят на общи (common), собствени (proper) и конкретни (concrete). Съществува и класификация на изчисляеми и неизчисляеми (countable и uncountable nouns). Съществителното има категориите род (gender), число (number) и падеж (case). 

Прилагателното име (adjective) е част от речта, обозначаваща признак на предмет, лице или явление. По естеството на признака всички прилагателни могат да бъдат разделени на качествени (qualitative) и относителни (relative). Според принципа на словообразуване те биват прости (simple), производни (derived) и сложни (compound). Прилагателните също имат степени на сравнение: положителна (positive degree), сравнителна (comparative degree) и превъзходна (superlative degree).

Местоимението (pronoun) е част от речта, която се отнася до обект или качество на обект, без да го назовава. Местоименията имат категории за род и число. В английския език има няколко групи местоимения.
 Числителни (numerals) са части на речта, които показват броя и реда на предметите при броене. Те биват редни (ordinal numbers) и количествени (cardinal numbers).
 Наречие (adverb) - част от речта, която показва естеството на действието и отговаря на въпросите: "Как?"; "Къде?"; "Кога?"; "Защо?"; "Как?" (How? Where? When? Why? In what manner?). Наречията също се разделят на групи: наречия на място (place), време (time), начин на действие (manner), честота (frequency), степен (degree).

Таблица: Части на речта в английски език
Таблица: Английски части на речтаСлужебни части на речта на английски език

Служебните части на речта изпълняват спомагателна роля в английски език и сякаш „обслужват“ независими части на речта. Такива са:

Членът (article) - определен (the), неопределен (a / an) и нулев (отсъствие на член) - "zero article".
 Предлог (preposition) - служебна част на речта; свързва думи и може да изразява напълно различни отношения. В английския език има предлози за време, място, цел, причина и други: at, in, on, to, against, under.
 Съюз (conjunction) - служебна част на речта, свързва изречения: and, but, because, so, that’s why, or.
 

Възклицания и междуметия

Възклицанията и междуметията не се отнасят нито до служебните, нито до самостоятелните части на речта, тъй като нямат собствено лексикално значение и не обслужват самостоятелните части на речта. Те служат за предаване на чувства и емоции.

Разглеждането и изучаването на изброените части на речта започва с глаголите, защото те са най-важната част на речта в английски език. Те съставят ядрото на изречението и от практическа гледна точка представляват най-трудната част от изучаването на този език.

----------------

14 коментара:

 1. Думите във всеки език се делят на части на речта - класове, отличаващи се едни от други по своето значение, форма и функции, които те изпълняват в изречението. Обикновено (но не винаги) в английски език се споменават следните части на речта:
  - глаголи (verbs)
  - съществителни (nouns)
  - членове (articles)
  - прилагателни (adjectives)
  - местоимения (pronouns)
  - числителни (numerals)
  - наречия (adverbs)
  - предлози (prepositions)
  - съюзи (conjunctions)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В английски език има изградена доста стройна система за астите на речта, която е необходимо да се знае, за да можем да се ориентираме по-пълно и конкретно в структурата на езика. Тя ни дава и основата за установяване словореда в английското изречение, правилата за словообразуване. Ако ползвате речник, тези знания ще Ви помогнат при търсенето и разбирането на съответните думи.

   Изтриване
 2. Обикновено, когато се изучават частите на речта в английски език, се започва с глагола, защото той е най-важния и съставя ядрото на изречението. Освен това, представлява най-голяма трудност за изучаване от чужденци.

  ОтговорИзтриване
 3. Системата от части на речта е първоначало в граматиката на всеки език и като правило, този материал не предизвиква особени трудности при изучаване на английски език, тъй като частите на речта се повтарят. Например, членуването - в български език е накрая, а в английски - преди съществителното, но и в двата случая съществува и има едни и същи функции.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Частиците в английски език също са вид части на речта, но по специфични от останалите, с помощно значение за по-добро разбиране на емоционалните нюанси на изказването и изречението, като все пак те се различават от възклицанията.

   Изтриване
 4. Съществителното – Noun (n), обозначава предмет, лице или явление. Отговаря на въпросите Кой? и Какво? В английски език такива са думи като:
  - bag,
  - mother,
  - love,
  - weather и т.н.

  ОтговорИзтриване
 5. Местоимение – Pronoun (pro) - то често заменя съществителни и други части на речта, за да не се повтарят. Такива са: I, he, she, they, what и т.н.

  ОтговорИзтриване
 6. Член – Article е вид служебна част от английската реч, която няма лексикално значение, но служи на други части на речта. Членът обслужва съществителните и посочва дали става дума за известен или неизвестен предмет или лице. Срещат се три члена - два неопределителни "a" и "an", определителен "the" и нулев т.е. отсъствие на член.

  ОтговорИзтриване
 7. Глагол – Verb (съкратено "v") е една от важните части на английската реч, обозначаваща действие или състояние на съществителното или местоимение. Отговаря на въпроса "какво върши?" Към глагола е приложима известната на всички английска система на времената. Ето няколко характерни английски глагола:
  like,
  spend,
  go,
  buy и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В много учебни пособия, за да покажат, че става дума за глагола, като част на речта, пред него поставят частицата "to". Тя показва не само, че това е глагол, но и че той се намира в началната си форма, т.е. отговаря на въпроса "какво върши?" подлога:
   to pay – плащам,
   to swim – плувам и т.н.

   Изтриване
 8. Прилагателното - Adjective (adj) е част на речта, която обозначава качество на предмета, лицата или явленията. Затова е логично, че то се поставя пред съществителните и отговаря на въпроса "какъв?" По-известни примери от английски език са:
  - small,
  - beautiful,
  - clever,
  - cold и т.н.

  ОтговорИзтриване
 9. Наречието (Adverb или съкратено - adv), е част на речта, която прилича на прилагателно, но обозначава качеството на действието, т.е. стои редом с глагола и се отнася непосредствено за него. Освен това, голяма част от английските наречия се образуват от прилагателни и отговарят на въпроса "как?". Такива са:
  quickly,
  well,
  successfully и т.н.

  ОтговорИзтриване
 10. Verb (глагол) - action or state (действие или състояние):
  - (to) be,
  - (to) have,
  - (to) do,
  - (to) like,
  - (to) work,
  - (to) sing,
  - (to) can,
  - (to) must
  Пример:
  - Samou4itel1 is a web site. I like Samou4itel1.

  ОтговорИзтриване
 11. Числително име – Number е час от речта, която обозначава някакво количество (брой от нещо) и отговаря на въпроса Колко? В английски език такива са числителните one, two, twenty-three, the sixth и т.н.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: