Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 февруари 2016

Инфинитив с модални глаголи | dLambow

Инфинитив с модални глаголи (Infinitive with modal verbs)

Използване на инфинитив в английски език

Един от начините за използване на инфинитив (Infinitive) е това да става в комбинация с мoдалните глаголи (Modal Verbs) като част от съставно глаголно сказуемо. Възможни са два варианта:

Infinitive with modal verbs
Използване на инфинитив в английски език

1. Без частицата "to"

Инфинитива без частицата "to" се използва с повечето модални глаголи:
 • - can,
 • - must,
 • - may,
 • - might,
 • - could,
 • - would,
 • - should,
а също и с техните отрицателни форми:
 • - cannot = can’t,
 • - must not = mustn't, и т. н.Ето някои примери:
 • We must stay at home. - Ние трябва да останем в къщи.
 • We can go there tomorrow. - Ние може да отидем там утре.
 • You may swim in the river. - Ти може да поплуваш в реката.
 • We should not leave him alone. - Ние не бива да го оставяме сам.

2. С частицата "to"

Инфинитив с частицата "to" се използва и след някои модални глаголи, като:
 • - ought (to) – длъжен съм, следва.
Например:
 • She ought to be told about it. (Passive) - Тя би следвало да каже за това.
 • You ought to call him. - Ти би следвало да му позвъниш.

3. След спомагателни глаголи в ролята на модални:

 • - to be (to),
 • - to have (to) - длъжен.
Например:
 • He has to go there. - Той трябва да отиде там.
 • I am to meet him here. - Аз трябва да го срещна тук.
 • The plane is to arrive at 3 o'clock. - Самолетът трябва да пристигне в 3 часа.
 • You don’t have to do it. - Вие не сте длъжни да правите това.
 • The letter has to be written at once. (Passive) - Писмото трябва да бъде написано веднага.
 • Please, have your sister clean the room. - Моляте, накарай сестра си да почисти стаята.
Това е основната информация по темата за инфинитив, използван с модални глаголи (Infinitive with modal verbs), случаите за употребата му в английски език, както и редица показателни примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: