Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 ноември 2015

Подложно подчинено изречение | dLambow

Подложно подчинено изречение (Subject Clauses)

 

Подложно изречение

Подчиненото подложно изречение (Subject Clauses) е е част от състава на сложно подчинените изречения, което изпълняват функцията на подлог и отговаря на въпросите "who?" - кой? или "what?" - какво? Мястото му обикновено е след сказуемото, като в този случай главното изречение започва с формалния подлог "it".

 • It is important that the letter should be sent today. - Важно е писмото да бъде изпратено днес.
 • It is strange that he should have said that. - Странно е, че той го е казал това.
Подложно подчинено изречение
Подложно изречение


При отсъствие на въвеждащо "it", подложното изречение винаги стои пред сказуемото в главното изречение.
 • What you don’t understand is that he’ll never agree to this plan. - Това, което ти не разбираш, е че той никога няма да се съгласи с този план.
 • Who saved his life remained unknown. - Кой му спаси живота, остана неизвестно.

Присъединяване на подложно изречение.

Подчинените подложни изречения се присъединяват към главното с помощта на:

Съединителни местоимения

 • what,
 • who,
 • whom,
 • which,
 • whose.
При наличието на съединително местоимение "what", въвеждащо "it" не се използва. Например:
 • What’s worrying me now is the state of her health. - Това, което ме безпокои сега, е състоянието на нейното здраве.
По функции, именното подчинено изречение в английски език, изпълнява функции, които са аналогични на съществителното име:
 • What I believe is none of your business. - Какво вярвам аз, не е твоя работа.

Съединителни наречия

 • when,
 • where,
 • how,
 • why.
Например:
 • Why he did not come is still not known. - Защо той не дойде, за сега не е ясно.

Някои съюзи, като

 • that,
 • whether,
 • if.
Например:
 • Whether he’ll agree is another question. - Дали той ще се съгласи, това е друг въпрос.
В тези случаи, когато се използва съюза "that", това става само с въвеждащо "it".
 • Is it true that you’re going away? - Вярно ли е, че Вие заминавате?
Подчинени предложни изречения, започващи със съюзите "whether" или "if", трябва да се различават от подчинените изречения за време и условия. За разлика от последните, в подложните изречения, сказуемото може да бъде изразено с глагол във всяко от бъдещите времена:
 • When I shall come back is hard to say. - Кога ще се върна, е трудно да се каже.
 • If I shall come back is hard to to say. - Дали ще се върна, е трудно да се каже.

След изразите

 • it is necessary,
 • it is strange,
 • it is important и др.

в подчиненото изречение, започващия със съюза "that" глагол-сказуемо в главното изречение, често се използва в условно наклонение.


Безсъюзно свързване, с въвеждащо "it".

 • It is a pity you couldn’t come. - Жалко, че Вие не успяхте да дойдете.
Това е основната информация по темата за подложно подчинено изречение (Subject Clauses), неговата роля в сложно подчинените изречения, както и за функциите, които изпълнява в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: