Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 март 2011

Фонетични упражнения 016 | dLambow

Упражнения по английска фонетика и правопис (Exercises in English phonetics and spelling)


Фонетично упражнение 016


Exercises in English phonetics and spelling
Фонетично упражнение 016

 • hill - [hɪl] - хълм
 • imagine - [ɪˈmædʒ.ɪn] - представи си
 • if - [ɪf] - ако
 • idea - [aɪˈdɪə] - идея
 • ice - [aɪs] - лед
 • I - [aɪ] - аз
 • hurry - [ˈhʌr.i] - побързайте
 • hunt - [hʌnt] - ловувам
 • hundred - [ˈhʌn.drəd] - сто
 • human - [ˈhjuː.mən] - човек
 • huge - [hjuːdʒ] - огромен
 • how - [haʊ] - как
 • house - [haʊs] - къща
 • hour - [aʊə r] - час
 • hot - [hɒt] - горещо
 • horse - [hɔːs] - кон
 • hope - [həʊp] - надежда
 • home - [həʊm] - къща
 • hole - [həʊl] - дупка
 • hold - [həʊld] - държа
 • hit - [hɪt] - удар / ритъм
 • history - [ˈhɪs.t ə r.i] - история
 • his - [hɪz] - негов
 • him - [hɪm] - него
 
Фонетични упражнения за съгласни звукове по следните комбинации (звучни - беззвучни):

Упражнения за звуците [k — g]

[kæn — næk], [kin — nik], [div — big], [geiv — veig]


Упражнения за звуците [θ — ð]

[θαι —ðai], [ði:z — ðis], [‘ðis iz — ‘ðæt iz], [θι: —ði:], [ðis — ðæt], [‘iz ðis — ‘iz ðæt]

Упражнения за звуците [∫  — ʒ]

[∫aim], ['mi∫n], ['fini∫], [di'siʒn], ['viʒn], ['meʒə], ['gæra:ʒ]

Упражнения за звуците [t∫  — dʒ]

[t∫æt — mæt∫], [et∫ — t∫ek], [dʒei — eidʒ], [dʒein — peidʒ]

Упражнения за звука [r]

[ri:d — rit], [red — ræt], [reit — rait]


Упражнения за звука [r]

[rait] write, [rein] rain, [red] red, [ri:d] read

Упражнения за звука [h]

[hai] high, [hænd] hand, [hiz] his, [hæt] hat, [hi:] he

Упражнения за звука [h]

[ai — hai], [ei — hei], [i: — hi:], [iz — hiz], [a:m — ha:m]

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: