Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Кратки гласни (Short Vowels) звуци в английски език.

Английски гласни звуци.

Както знаем, има разлика между английските букви (26 на брой от латинската азбука) и английските звуци (44-49 на брой). Последните се подразделят на гласни и съгласни звуци, а гласните звуци биват кратки и дълги гласни и гласни дифтонги.

А сега ето и английските кратки гласни звуци (Short Vowels).

ʌ
Най-близко до това е българския звук [а] под ударение, като в думите бака, лавка, манджа.
Звукът ʌ се предава от следните буквосъчетания:
 • u – cup (чашка);
 • au – laugh (смях);
 • ou – couple (двойка);
 • o – dove (гълъб).
 • oo – blood (кръв). 
 • u - but [bʌt] (но) 
 • ou - tough [tʌf] (тесен) 
 • o - love [lʌv] (любов) 
 • oo - flood [flʌd] (потоп) 
Примери:
kʌpcup (чашка)
'sʌm-mərsummer (лято)
ri-'dʌn-dəntredundant (излишен)
in-'dʌs-tri-əl   industrial (промишлен)

ə
Този звук винаги е без ударение и прилича на българското [ъ]: съвет, съвест, дървен.
 • a – cassette (касета)
 • i – pencil (писалка)
 • e – parcel (колет)
 • o – seldom (рядко)
 • u – autumn (есен)
 • io – session (заседание)
 • a - approach [ə'prəuʧ] (подход) 
 • o - compare [kəm'pɛə] (сравнявам) 
 • u - awful ['ɔːf(ə)l] (ужасен) 
 • e - eleven [ɪ'lev(ə)n] (единадесет) 
 • i - visible ['vɪzəbl] (видим) 
 • io - mention ['menʃ(ə)n] (споменаване) 
 • ea - ocean ['əuʃ(ə)n] (океан) 
 • ia - essential [ɪ'sen(t)ʃ(ə)l] (съществен) 
 • er - never ['nevə] (никога) 
 • or - mirror ['mɪrə] (огледало) 
 • our - odour ['əudə] (ухание)
Примери:
'pen-səl

 pencil (писалка)
fə-'get forget (забравям)
'se-nə-tər senator (сенатор)
cən-'ten-ʃən contention (стълкновение)
æ
Звук между българските [ а ] и [ е ], наподобяващ блеене.
 • a – map (карта)
 • a - cat [kæt] (котка)  
 • a - rabbit ['ræbɪt] (заек)  
 • a - camel ['kæm(ə)l] (камила) 
Примери:
mæp

map (карта)
'hæ-bithabit (навик)
'græ-vi-ti:gravity (гравитация)
kəm-'pæ-ti-bəlcompatible (съвместим)
e
Звук като българското [ е ] в ето, его, нето.
 • e – set (набор)
 • ea – bread (хляб)
 • ie – friend (приятел)
 • ai – said (казал) 
 • e - let [let] (позволявал) 
 • ea - thread [θred] (нит) 
 • ie - friend [frend] (приятел) 
Примери:
set

set (набор)
'le-mon  lemon (лимон)
cən-'fes  confess (признавам си)
in-'de-fi-nit  indefinite (безкраен)


i
Кратко, затворено [ и ].
 • i – pit (яма)
 • y – system (система)
 • e – restore (възстановявам) 
 • i - little ['lɪtl] (малък) 
 • y - mystic ['mɪstɪk] (тайна) 
 • e - remember [rɪ'membə] (помня) 
 • ey - alley ['ælɪ] (алея) 
Примери:
pit

pit (яма)
'ri-bənribbon (лента)
fər-'bidforbid (забранявам)
kən-'sis-təntconsistent (последователен)
o
Кратко, отворено  [ о ].
 • o – mop (парцал за миене на под)
 • o - stop [stɔp] (спри) 
 • o - locker ['lɔkə] (шлосер) 
 • o - irresponsible [ˌɪrɪ'spɔn(t)səbl] (безотговорен) 
Примери:
mop

mop (парцал)
'lo-kərlocker (шкафче)
ris-'ponsresponse (отговор)
im-'po-sə-blimpossible (невъзможно)

https://horoskopi1.blogspot.com/

u

Кратко [ у ] без да закръгляме устните, както при изговарянето на българския звук.
 • u – bush (четка)
 • oo – book (книга)
 • ou – could (бих могъл)
 • u - bullet ['bulɪt] (куршум)  
 • oo - look [luk] (поглед)  
 • ou - should [ʃud] (би следвало) 
Примери:
buʃ

bush (четка)
kudcould (бих могъл)
'bu-ʧərbutcher (месар)
'in-putinput (вложени данни)

----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: