Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 август 2015

Модален глагол Can | dLambow

Модален глагол "Can" (Modal verb "can")

 

Използване на модален глагол "can"

 
Modal verb "can"
Използване на модален глагол "can"
 

Като почти всички модални глаголи и глагола "can" е недостатъчен глагол, което означава, че няма всички обичайни форми. Той се използва само в две форми:

 • - can – за използване в сегашно време,
 • - could – за минало време и условно наклонение.

Форми на модалния глагол "Can":

 

Сегашно време:

 

единствено число

 • I can (can’t, cannot)
 • You can (can’t, cannot)
 • He/She/It can (can’t, cannot)
 
множествено число
 • We can (can’t, cannot)
 • You can (can’t, cannot)
 • They can (they can’t, cannot)
Обърнете внимание, че в трето лице, единствено число, към "Can" ( а и към другите модални глаголи) не се добавя окончание "–s":
 • He can write poems. - Той може да пише поеми.Минало време:

 

единствено число

 • I could (could not, couldn't)
 • You could (could not, couldn't)
 • He/She/It could (could not, couldn't)
 
множествено число
 • We could (could not, couldn't)
 • You could (could not, couldn't)
 • They could (could not, couldn't)
Поради това, че глагола "Can" няма форми за бъдеще време, за описание на действия в бъдещето той се заменя с “be able to”:
 • Soon I will be able to read German books without a dictionary. - Скоро аз ще мога да чета книги на немски език без речник.

Употреба на модалния глагол "Can"

Този модален глагол се използва за отразяване на

физическа или умствена способност или умение да се направи нещо.

 • I cannot run so fast! - Аз не мога да бягам толкова бързо.
 • Ivan could play piano since he was 13. - Иван може да свири на пиано от 13 годишен.
 • I cannot drive a car. - Аз не умея да карам кола.

За означаване на общи възможности.

 • He can be anywhere right now. - Той сега може да е навсякъде.

Теоретични възможности.

 • You can find any kind of information on the Internet. - В Интернет може да се намери всякаква информация.

При молба.

 • Can I have a glass of water? - Може ли да ми подадете чаша вода?
 • Can you wait for me in the hall? - Може ли да ме почакате в хола?

Учтив тон.

 • Could you speak louder, please? - Може ли да говорите по-високо, моля?

Искане или даване на разрешение.

 • Can I try on that coat? - Мога ли да премеря това палто?
 • You can come in. - Може да влизате (Заповядайте!)

Забрана.

 • You cannot walk on the grass. - Не може да ходиш по тревата.
 • One cannot smoke on gas station. - На бензиностанцията не може да се пуши.
Това са основните случаи и значения на използване на модалния глагол "can" в английски език.

----------------

30 август 2015

Спомагателни глаголи | dLambow

 

Спомагателни глаголи (Auxiliary Verbs in English) в английски езикТаблица:
Английски вспомагателни глаголи

to be Образуване на времената
от групата Continuous
I’m reading a novel.
Аз чета роман.
Образуване на пасивен
страдателен залог
This novel has been read millions of times.
Този роман е бил прочетен милиони пъти.
to do Въпросителни изречения в
Present Simple и Past Simple
Do you like reading?
Обичаш ли да четеш?
Отрицателни изречения в
Present Simple и Past Simple
I don’t like reading books without pictures.
Аз не обичам да чета книги без картинки.
Усилване значението на
смисловия глагол в
Present Simple и Past Simple
I really do like reading.
Аз наистина обичам да чета.
Разделителни въпроси в
Present Simple и Past Simple
You like reading fantasy, don’t you?
Ти обичаш да четеш фантастика, нали?
to have Образуване на времената
от групата Perfect
I’ve already read this novel twice.
Аз вече прочетох този роман два пъти.

 

Спомагателните глаголи (auxiliary verbs или aux, известни още като помощни глаголи) са второстепенни глаголи, които се използват с основния (семантичен, главен) глагол, за да създадат сложни граматични форми като:
 • - аспекти на времето,
 • - непрекъснатост на действието и
 • - залог на глагола 
или да формират:
 • - отрицание и
 • - въпрос. 
"Be" и "have" са основните спомагателни глаголи. Към тях спадат още: 
 • do, 
 • will, 
 • shall, 
 • would, 
 • should, 
 • can, 
 • could, 
 • may, 
 • might, 
 • must, 
 • ought.
 

Предназначение на спомагателните глаголи в английски език

Спомагателните глаголи (Auxiliary Verbs) в английски език са специални служебни думи (без самостоятелно лексическо значение), които се използват за образуване на различни глаголни форми. Най често това са глаголите "to be" (съм) и "to have" (имам). При това, тук е доста развит апарата на времевите форми, като практически изцяло е построен на използването на служебни глаголи.
 
Въпреки факта, че спомагателните глаголи (помощните глаголи) в английския език нямат собствено значение, те играят много важна роля. В комбинация със семантични (главни) глаголи, спомагателните глаголи образуват почти всички глаголни времена в английския език. 
 
Спомагателни глаголи
Спомагателни глаголи (Auxiliary Verbs)

Спомагателен глагол "to be"

Базовата форма на глагола е "be", а неопределената форма е "to be".
“Be” в качеството си на спомагателен глагол се добавя към друг глагол, за да изрази т.н. продължено време или косвена реч:
 • He was reading a book when I came in. - Той четеше книга, когато аз влязох.
 • This fabric is made of pure cotton. - Тази тъкан е направена от чист памук.
 

Сегашно време на "to be":

Present Simple (просто сегашно време) в английски език описва нещо, което се случва през цялото време, без да се отнася към момента. Утвърдителните изречения в Present Simple не изискват спомагателен глагол. Но за да зададем въпрос или да изразим отрицание в Present Simple, се нуждаем от спомагателния глагол do / does + главния глагол.
 • I am
 • you are
 • he (she, it) is
 • we are
 • you are
 • they are
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • Dad likes folk music. — Татко обича народната музика.
 • Jenny often goes out alone. — Джени често излиза сама навън.
 • Cats eat oranges. — Котките ядат портокали.

Отрицателно изречение
 • Dad doesn’t like folk music. — Татко не обича фолка.
 • Jenny doesn’t go out alone. — Джени не излиза сама.
 • Cats don’t eat oranges. — Котките не ядат портокали.

Въпросително изречение
 • Does dad like folk music? - Баща ти харесва ли народната музика?
 • Does Jenny ever go out alone? — Дженни когда-нибудь выходит на улицу одна? - Джени излиза ли някога сама?
 • Do cats eat oranges? - Котките ядат ли портокали? 
 

Минало време на "to be":

Past Simple (просто минало време) в английски език се използва за описание на събития, случили се в миналото. Както в Present Simple, утвърдителните изречения в това време са без спомагателни глаголи. В случай, че задаваме въпрос или изразяваме отрицание в Past Simple, се нуждаем от конструкция от спомагателния глагол did + главния глагол.
 • I was
 • you were
 • he (she, it) was
 • we were
 • you were
 • they were
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • I liked their latest album. — Хареса ми последния им албум.
 • She left her bag at the office. —Тя остави чантата си в офиса.

Отрицателно изречение
 • I didn’t like their latest album. — Не ми хареса последният им албум.
 • She didn’t leave her bag at the office. — Тя не остави чантата си в офиса.

Въпросително изречение
 • Did I like their latest album? — Хареса ли ми последния им албум?
 • Did she leave her bag at the office? — Тя остави ли чантата си в офиса? 

Сегашно причастие на "to be":

 • being
 

Минало причастие на "to be":

 • beenСпомагателен глагол "to have"

Базовата форма на глагола е "have", а неопределената му форма е "to have".
“Have” се използва като спомагателен глагол, за да изрази съвършено време.
 • Ivan has finally found them. - Иван най-накрая ги намери.

Сегашно време:

Трето лице, единствено число: he (she, it) has
Всички останали лица и числа: I (you, we, they) have

Минало причастие:

 • had
 

Сегашно причастие:

 • having

Спомагателен глагол "to do"

Базовата форма на глагола е “Do”, а неопределената му форма е "to do". Този глагол се използва като спомагателен, за да се конструира въпрос, да се изрази отрицание (във времената Present и Past Simple) или да се предаде особен акцент (изразителност) на значещия глагол в изречението.
 • Do you like your English language course at Internet? - Харесва ли ти твоя курс по английски език в Интернет?
 • Ivan didn’t go to work yesterday. - Иван не отиде на работа вчера.
 • We do need you to help. - Ние наистина се нуждаем да ни помогнеш.

Спомагателни глаголи, най-често използвани в английски език

 • to have,
 • to be,
 • to do,
 • shall,
 • should,
 • will,
 • would.

 • The Arctic has long attracted man's attention. - Арктика отдавна привлича вниманието на човека.
 • The spark will kindle the flame. - От искрата ще се разгори пламък.

Защо се използва спомагателен глагол?

Главното значение на английското изречение много често се изразява с формата на глагола в него. Такова значение може да е свързано с
 • въпрос,
 • съгласуване,
 • време,
 • степен на завършеност,
 • продължителност,
 • желание,
 • възможност,
 • задължение.
Но отделно взетия английски глагол няма кой знае колко форми, за да изрази такова разнообразие от значения. Поради това, за да се изрази нужния ни смисъл, към значещия глагол в изречението се добавя т.н. спомагателен глагол (auxiliary verb).

Модално спомагателни глаголи

Освен споменатите по-горе, в английски език се използват и редица модални спомагателни глаголи. Те са нужни, за да предадат на основните глагол в изречението, някакво допълнително значение, което най-често е свързано със степента на определеност или със задължения. Ето някои от тях:
 • can  -   She can swim very well. - Тя много добре умееше да плува.
 • could  -   Could you please give me that notebook? - Бихте ли ми дали тази тетрадка?
 • will  -   Ivan will send this letter tomorrow. - Иван ще изпрати това писмо утре.
 • shall  -   Shell we go to theatre? - Ще отиваме ли на театър?
 • must   -  You must finish it before 5 p.m. - Ти трябва да приключиш това до 5 ч.
 • would  -   I would buy more, if I had enough money. - Аз бих купил повече, ако имах достатъчно пари.
 • should  -   He should ask her to help. - Той би трябвало да помоли за помощта й.
 • may  -   May I go out for a minute? - Мога ли да вляза за минута?
 • might   -  This might be a good choice. - Това може да е добър избор.
 • ought  -   You ought to respect the rules! - Ти трябва да уважаваш правилата.

Задаване на въпрос с помощта на спомагателен глагол

В конструкциите със спомагателен глагол въпроси се задават с простата размяна месата на спомагателния глагол и подлога.
 • Ivan should talk with his mother. - Иван би трябвало да поговори в майка му.
 • Should Ivan talk with his mother? - Би ли трябвало Иван да поговори с майка му?
Ако се използва прост глагол, който прилича на спомагателен, но не е такъв, за да зададем въпрос ще ни потрябва “do”.
 • He likes to go for a walk. - Той обича да ходи на разходка.
 • Does he like to go for a walk? - Харесва ли той да ходи на разходка?

----------------

28 август 2015

Работа в Канада | dLambow

Намиране на работа в Канада (Finding a job in Canada)

 

Разрешение за работа в Канада

 

Work Permit

Чужденците, които нямат статут на постоянен жител на Канада, за да си намерят работа в Канада (Finding work in Canada), трябва да получат разрешение за работа - "Work Permit". Тосе издава за срок, сключен в договора с работодателя и е пряко свързан с дадения работодател. Поради тази причина, получаването на разрешение за работа, трябва да започва с търсенето на работодател.


Finding a job in Canada
Разрешение за работа в Канада

Job Offer

И ако намерите такъв, който е заинтересован от Вашите трудови услуги, той длъжен да Ви издаде покана за работа - "Job Offer". Следва това разрешение да се подаде в министерството на труда и социалното развитие - "Employment and Social Development Canada". Там то се разглежда и ако чиновниците нямат възражения, то по него се издава положително заключение "Labour Market Impact Assessment". Това заключение потвърждава, че за дадената работа могат да се канят работници от чужбина.

В някои случаи, получаването на такова заключение не е необходимо, когато става дума за различни международни спогодби или за лица, обучаващи се в Канада. Но това са редки случаи и те са специално договорени. Например, за някои специалисти от сферата на информационните технологии, за които има голямо търсене в Канада. В тези случаи е достатъчно само наличието на покана за работа - "Job Offer".Labour Market Impact Assessment

В тази процедура, работодателят трябва да удовлетвори редица изисквания, иначе няма да получи " Labour Market Impact Assessment". Фирмата, която кани работници от чужбина, трябва успешно да работи на канадския пазар и то не от скоро. Да има добри финансови показатели, да има щат от сътрудници, работещи на пълен работен ден и канения специалист трябва да се вписва в профила на нейната дейност.

Temporary Resident Visa

Ако "Labour Market Impact Assessment" е получено, следващата стъпка е в канадското посолство за разрешение за работа. Списъка с документите, които трябва да се представят, трябва да се получи в посолството, в което ще подавате заявлението за разрешение. След като заявлението Ви бъде разгледано от имиграционните органи на Канада, ще Ви бъде издадена виза - "Temporary Resident Visa" и документ под наименованието "Letter of Authorization". Такава виза получавате ако сте от страна, която няма споразумение за безвизов режим с Канада.

Letter of Authorization

Издаденият документ "Letter of Authorization" не е разрешение за работа, а основание да получите такова. Разрешението за работа - "Work Permit" се оформя от сътрудник на имиграционната служба на пункта за влизане в Канада при представяне на "Letter of Authorization" и наличието на спомената виза. Именно той приема окончателното решение и определя условията, при които Ви се издава разрешение за работа и пребиваване в страната.

Разрешението за работа строго определя условията, при които Ви е разрешено да работите в Канада, като то определя вида на работата, работодателя, мястото на работа и продължителността на разрешението. Полученото разрешение не гарантира, че няма да Ви уволнят. Това е изцяло в правата на работодателя, ако реши, че повече не се нуждае от услугите Ви. В този случай, Вие сте длъжни да напуснете страната или спешно да си намерите нов работодател и да си оформите ново разрешение за работа.

Търсене на работа в Канада

 

Канадските работодатели

При цялата си привлекателност, имиграцията в Канада посредством разрешение за работа си има своите особености. Трябва да знаете, че канадските работодатели не са склонни да приемат на работа чужденци, които не познават. В Канада няма недостиг на квалифицирана работна ръка, поради което работодателите имат възможности за избор. Чуждите специалисти, на фона на местните работници, имат редица недостатъци, включително недоброто познаване на английски език, не познаването на местните условия и др. Затова не бързат да наемат чуждестранни работници.

Известен и доказан специалист

Ако Ви познават в тази фирма, например - работили сте в чуждестранен филиал на същия работодател, или ако могат да Ви дадат препоръки от известна друга фирма, в която сте работили, или сте добре известни със своите достижения в някаква област, са другите основания да Ви наемат на работа. Освен това, трябва да се доказва, че е невъзможно да се намери точно такъв работник, като Вас, в Канада и че единствения изход е да поканят специалист от чужбина.

Пазете се от мошеничества

Предварително трябва да сте наясно, че да си намерите работа в Канада (Finding work in Canada), не е лесен път и ще изисква от Вас сериозни усилия. Едва ли някой ще Ви наеме, само защото търсите работа или имате нужда от такава. Трябва да се отбележи, че при получаването на разрешение за работа, ако ползвате услугите на посредник, е много вероятно да попаднете на мошеничества, за което има специално предупреждение от министерството за гражданство и имиграция в Канада. Затова е по-добре да търсите самостоятелно своя работодател, без посредници. Но решението е Ваше.

----------------

27 август 2015

Използване на кавички | dLambow

(Use of quotation marks in English) -

Използване на кавички в английски език

Използването на кавички (Quotation marks) е част от английската пунктуация (повече тук ...). За разлика от българските кавички, английските са поставят не отдолу, а отгоре на съответната дума.

 • They said, “The ship has just arrived.”
 • Bill Gates said: "Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose".

Използване на кавички
Използване на кавички (Use of quotation marks)

Видове кавички:

В употреба са много и различни видове кавички, но най-общо могат да се разделят на два вида:
 • - единични - ,
 • - двойни - .

Еднакво е възможна употребата и на едните и на другите кавички, но е желателно в един текст да се използва само единия вид.

 

Кога се поставят кавички? 

Има редица случаи в оформянето на английски текстове, при които е прието да се използват кавички.

- За обозначаване началото и края на пряка реч.

 • He said: "I am leaving tomorrow morning." - Той каза: "Аз заминавам утре сутринта."
 • “Well,” I clarified, “I was mostly wondering about your reaction.”- За ограждане на цитат.

За да се отдели цитат в цитата се използват еднакви кавички:
 • “Do you remember the old saying?” my Mom asked. “‘Don’t put all your eggs into one basket.’ I always follow this rule.”

- За названията на книги, вестници, списания, статии, разкази, стихотворения, пиеси, филми и др. (може да се използва и курсив).

 • "The secret life of Walter Mitty" is his favorite story. - "Тайният живот на Уолтер Мити" е неговия любим разказ.

- За названията на кораби, къщи, хотели.

- За използване на отделни думи, които са употребени не в своя обичаен смисъл или са казани от някой друг:

 • I don’t want to hear any “dirty” words coming from you.
 • He called him "emperor" but he was really just a director.
 • Were you really "ill" or just skipped your classes?
 • I had to sign that contract. My Mom says, I need a “real job.”

В английски език, препинателните знаци се поставят вътре в кавичките:
 • …away!”
 • …away.”
 • …away?”
Това е основната информация по използването на кавички (Quotation marks) като част от английската пунктуация, т.е. кавичките са вид препинателен знак.

----------------

26 август 2015

Въпрос към допълнение | dLambow

Специален въпрос към допълнение (Special Question)

 Тъй като има два вида допълнения (пряко и непряко), ще разгледаме начините за поставяне на въпрос към всяко от тях поотделно.
 

Въпрос към допълнението.

Поставянето на специален въпрос (Special Question) към допълнението е фактически поставяне на въпрос за обекта или лицето към които е насочено действието. Обикновено се въвежда с обектен падеж на въпросителните местоимения "who" - "кой" и "whom" - "кого". При това, словореда се мени и е нужен спомагателен глагол.

 

Напримери на изречения с въпрос към допълнение:

 • В изречението: "I met him two days ago.",
въпросът към допълнението ще бъде: "Who(m) did you meet?"
 • В изречението: "I went to the cinema yesterday.",

въпросът към допълнението е: "What did you do yesterday?"

Специален въпрос към допълнение
Въпрос към допълнението
 

Въпрос към пряко (директно) допълнение

Ако говорим за директно (пряко) допълнение, тогава всичко е съвсем просто. Въпрос се поставя чрез въпросителнаите думи:
 • - "who" (кой - за одушевени предмети) или
 • - "what" (какво - за неодушевени предмети).

Примери на изречения с въпроси към пряко допълнение::

 • - What are you writing? – Какво пишеш?
 • - Who did you meet there? – Кого срещна там?


Въпрос към непряко (косвено) допълнение

Ако говорим за косвено (непряко) допълнение, тогава съответното въпросително местоимение също е на първо място, а предлогът се поставя в края на изречението.
 

Примерина изречения с въпрос към непряко допълнение:

 • - What are you listening to? – Какво слушаш?
  - Who is she speaking of? – За кого говори тя?

 

Ето още някои характерни примери:

 • Whom (Who) did you see yesterday? - Кого видяхте вчера?
 • To whom did the teacher read a story? - На кого четеше учителя историята?
 • What did you do today? - Какво прави днес?
 • Which book do you like best? - Коя книга харесваш най-много?
 • Who did you see? - Кого видя?

Официална и разговорна форма на специален въпрос.

В съвременния английски език, много често вместо формата "whom" се използва "who". Употребата на "whom", особенно с начален предлог, придава на въпроса оттенък на официалност, а употребата на "who" и пренасянето на предлога в края на изречението (след сказуемото или допълнението, ако има такива), превръща въпроса в по-разговорна форма.
 • - Официално: For whom did you buy that? - За кого купи това?
 • - Разговорно: Who did you buy that for? - За кого купи това?

Макар, че има още някои особености, това е основната информация по темата за задаване на специален въпрос (Special Question) към допълнението в английското изречение.

----------------

25 август 2015

Времето на английски (Weather in English) | dLambow

 

Думи за времето на английски (Weather in England)

 


Думи за времето
на английски език

(Words about the weather in English)
--------
001.weather[ ˈwɛðə ]времето
002.storm[ stɔːm ]буря
003.wind[ wɪnd ]вятър
004.windy[ ˈwɪndi ]ветровит
005.damp[ dæmp ]влажна
006.hail[ heɪl ]градушка
007.hailstone[ ˈheɪlstəʊn ]градушка
008.thunder-
storm
[ ˈθʌndə-
stɔːm ]
гръмотев.
буря
009.thunder[ ˈθʌndə ]гръм
010.raindrop[ ˈreɪndrɒp ]дъжд.
капка
011.showery[ ˈʃaʊəri ]дъждовен
012.rainy[ ˈreɪni ]дъждовно
013.rain[ reɪn ]дъжд
014.stuffy[ ˈstʌfi ]задушно
015.earthquake[ ˈɜːθkweɪk ]земетре-
сение
016.drizzle[ ˈdrɪzl ]дъждец
017.downpour[ ˈdaʊnpɔː ]дъждовен
018.breeze[ briːz ]полъх
019.drizzle[ ˈdrɪzl ]дъждец
020.blizzard[ ˈblɪzəd ]виелица
021.wet[ wɛt ]мокър
022.lightning[ ˈlaɪtnɪŋ ]мълния
023.frost[ frɒst ]скреж
024.drizzly[ ˈdrɪzli ]ръмежлив
025.flood[ flʌd ]наводнение
026.cloud[ klaʊd ]облак
027.cloudy[ ˈklaʊdi ]облачно
028.rainfall[ ˈreɪnfɔːl ]валежи
029.dull[ dʌl ]скучен
030.breezy[ ˈbriːzi ]ветровито
031.clear[ klɪə ]ясно
032.snow[ snəʊ ]сняг
033.snowfall[ ˈsnəʊfɔːl ]снеговалеж
034.snowflake[ ˈsnəʊfleɪk ]снежинка
035.snowy[ ˈsnəʊi ]снежно
036.sunshine[ ˈsʌnʃaɪn ]слънчева
светлина
037.sunny[ ˈsʌni ]слънчево
038.sun[ sʌn ]слънце
039.dry[ draɪ ]суха
040.fog[ fɒɡ ]мъгла
041.foggy[ ˈfɒɡi ]мъгливо
042.hurricane[ ˈhʌrɪkən ]ураган
043.stormy[ ˈstɔːmi ]бурен
044.bright[ braɪt ]ярък
045.clear[ klɪə ]ясно
046.hot[ hɒt ]горещ
047.freezing[ ˈfriːzɪŋ ]замразяване
048.mild[ maɪld ]лек
049.scorching[ ˈskɔːʧɪŋ ]изгарящ
050.warm[ wɔːm ]топло
051.cold[ kəʊld ]студ
052.chilly[ ˈʧɪli ]хладно

 

Думи за времето на английски език
Думи за времето на английски език
(Words about the weather in English)

Дъждовно ли е времето в Англия?

За времето в Англия (Weather in England) има създаден един стереотип за постоянни дъждове и мъгли, особено що се отнася до времето в Лондон. И това е истина, че дъждовно и облачно време е действително най-често срещаната прогноза за острова. Затова, вероятно ще се учудите, че количеството на дъждовните дни в Лондон е даже по-малко отколкото в Рим, Ню Йорк, Брисбейн, Рио-де-Жанейро или Токио.

Weather in England
Дъждовно ли е времето в Англия?


По-скоро, устойчивата асоциация с дъждове е възникнала благодарение не предсказуемостта на местното време. Тук няма точно изразен сезон на дъждовете и може да завали във всеки момент, всеки ден, във всеки сезон или годишно време (Seasons - Times of the year). Често срещано е сухо и слънчево време, да се смени с вятър, а след това и със силен дъжд. 
Подходящо облекло според времето

Добре подбраното облекло и по-лекото отношение към ставащото могат да Ви помогнат да се наслаждавате на всякакво време във Великобритания, каквито и капризи да проявява то. Климатичните услови в Англия са доста разнообразни. Подходящо е за пикник край реката в слънчево време, може да потанцувате върху глина на музикален фестивал или даже да поиграете на сняг и бой със снежни топки.

Какво е обичайното време на острова?

 

Температури през годината

Макар, че времето във Великобритания е сравнително непредсказуемо, не може да се каже, че климатичните условия на острова са екстремални. През лятото средната температура в страната е в рамките на 9 - 18 градуса по Целзий, а понякога, при горещо време, термометрите може да покажат и 30 градуса. Но по правило, това е доста рядко. Средната зимна температура е 2 - 7 градуса по Целзий, но се случва и да падне под нулата. Поради тази причина, повечето жилища, влакове и автобуси в Англия са снабдени с надеждни отоплителни системи.

Климат - ветрове, дъждове и сняг

Като цяло, разликите в климата между отделните региони не са много съществени, н планинските райони често се случват ветрове, дъждове и сняг. Повечето от местните хора ползват редовно прогнозите за времето на BBC Weather, които се славят в доста висока точност и познаваемост.

Продължителност на деня

Продължителността на деня доста се променя през годината. Най-дългия ден е 21 юни, когато слънцето изгрява в 5 часа сутринта и се спуска зад хоризонта в 21 часа вечерта. Най-краткия ден през годината е 21 декември, когато слънцето се показва в 8 часа сутринта и залязва още към 4 часа следобед.

Подготовка - чадър, дъждобран, обувки

Това е най-общата информация по отношение на времето в Англия (Weather in England), но при всички случаи и във всички сезони трябва да съобразявате облеклото и аксесоарите си (чадър, дъждобран, обувки) с вероятността по всяко време да завали, като понякога това може и да е проливно, придружено с вятър.

----------------

24 август 2015

Въпроси (Questions) с глагола "to be" | dLambow

Въпроси с глагола "to be"

 

Спрежение глагола "to be" (съм) - общи въпроси.

Глаголът "to be" има следното спрежение в положителна, отрицателна и въпросителна форма в Present Simple Tense (Present Indefinite Tense): • I am - I am not - Am I?
 • He is - He is not - Is he?
 • She is - She is not - Is she?
 • It is - It is not - Is it?
 • We are - We are not - Are we?
 • You are - You are not - Are you?
 • They are - They are not - Are they?
Questions "to be"

Въпроси с глагола "to be"


Кратки отговори на въпросите с глагола "to be".

Ето таблица с кратките отговори на въпросите (Questions), зададени с глагола "to be" в Present Simple Tense (Present Indefinite Tense) - положителна и отрицателна форма:
 • Am I? -- Yes, I am. — Да. -- No, I am not. — Не.
 • Is he? -- Yes, he is. — Да. -- No, he is not. — Не.
 • Is she? -- Yes, she is. — Да. -- No, she is not. — Не.
 • Is it? -- Yes, it is. — Да. -- No, it is not. — Нет.
 • Are we? -- Yes, we are. — Да. -- No, we are not. — Не.
 • Are you? -- Yes, you are. — Да. -- No, you are not. — Не.
 • Are they? -- Yes, they are. — Да. -- No, they are not. — Не.

Въпросителни изречения с глагола "to be".

Ето някои примери на въпросителни изречения, които се образуват със смяна на мястото на глагола "to be" в изречението:
 • Am I a student?
 • Is he a teacher?
 • Is she a boss?
 • Is it a book.
 • Are we drivers?
 • Are you pilots?
 • Are they doctors?

Използване на въпросителни думи с глагола "to be" - специални въпроси.

Въпрос с глагола "to be" в английски език може да се постави и с помощта на специални въпросителни думи, които се поставят в началото на изречението. Ето някои примери:
 • Who are you? - Кой сте Вие?
 • Where are you? - Къде сте Вие?

Това е основната информация по темата за образуването и поставянето на въпроси (Questions) с помощта на глагола "to be", придружена с ясни примери.

----------------

23 август 2015

Цветове | dLambow

 (English colors) -

Цветовете на английски език


Най-често използваните
цветове на английски език
Главни цветове
[ waɪt ]whiteбял
grey[ ɡreɪ ]сив
black[ blæk ]черен
Благородни цветове
silver[ ˈsɪlvə ]сребърен
gold[ ɡəʊld ]златен
Основни цветове
yellow[ ˈjɛləʊ ]жълт
orange[ ˈɒrɪnʤ ]оранжев
pink[ pɪŋk ]розов
red[ rɛd ]червен
brown[ braʊn ]кафяв
green[ ɡriːn ]зелен
blue[ bluː ]син
purple[ ˈpɜːpl ]лилав
Нюанси на основните цветове
light brown[ laɪt braʊn ]светло кафяв
light green[ laɪt ɡriːn ]светло зелен
light blue[ laɪt bluː ]светло син
dark brown[ dɑːk braʊn ]тъмно кафяв
dark green[ dɑːk ɡriːn ]тъмно зелен
dark blue[ dɑːk bluː ]тъмно син
bright red[ braɪt rɛd ]ярко червен
bright green[ braɪt ɡriːn ]ярко зелен
bright blue[ braɪt bluː ]ярко син


 

Разширена гама от
цветовете на английски
red
[ rɛd ]
червен
cyan
[ ˈsaɪən ]
цикламено червен
orange
[ ˈɒrɪnʤ ]
оранжев
blue
[ bluː ]
син
yellow
[ ˈjɛləʊ ]
жълт
purple
[ ˈpɜːpl ]
виолетов
green
[ griːn ]
зелен
Извън цветовата дъга
остават три от най-често
използваните цветове:
white
[ waɪt ]
бял
black
[ blæk ]
черен
grey
[ greɪ ]
сив
Цветни нюанси (оттенъци)
в английски език
silver
[ ˈsɪlvə ]
сребърно
beige
[ beɪʒ ]
бежово
scarlet
[ ˈskɑːlɪt ]
аленочервено
golden
[ ˈgəʊldən ]
златно
turquoise
[ ˈtɜːkwɑːz ]
тюркоазено
emerald
[ ˈemərəld ]
смарагд
coral
[ ˈkɔrəl ]
корал
olive
[ ˈɔlɪv ]
маслина
lilac
[ ˈlaɪlək ]
люляково
amber
[ ˈæmbə ]
кехлибарено
sand
[ sænd ]
пясъчно
vinous
[ ˈvaɪnəs ]
винено
сhocolate
[ ˈʧɔkəlɪt ]
шоколадово
ivory
[ ˈaɪvərɪ ]
слонова кост
salmon
[ ˈsæmən ]
оранжево-розово
lavender
[ ˈlævɪndə ]
лавандула
plum
[ plʌm ]
сливено
maroon
[ məˈruːn ]
кестеняво
crimson
[ krɪmzn ]
пурпурно
Допълнителни
английски цветове
cream
[ kriːm ]
кремав
pink
[ pɪŋk ]
розов
gold
[ gəʊld ]
златен
hot pink
[ hɒt pɪŋk ]
ярко-розов
chocolate
[ ˈʧɒkəlɪt ]
шоколадов
lime
[ laɪm ]
лайм
brown
[ braʊn ]
кафяв
green-yellow
[ griːn-ˈjɛləʊ ]
тревист
emerald
[ ˈɛmərəld ]
изумруден

Цветовете в английски език

Преди всичко трябва да отбележим, че и цветовете на английски, както и в останалите езици, биват основни цветове и техните оттенъци, които могат да съставят английската цветова палитра.

Цветовете на английски
Цветовете на английски  (English colors)


В ежедневието употребяваме не повече от 10-тина цвята и когато възникне необходимост да опишем предмет, може да се окаже, че в личния си речник нямаме достатъчно цветови епитети. Например,
 • Scarlet – Ален


Цветове на дъгата на английски

 • red - [ rɛd ] - червен,
 • cyan - [ ˈsaɪən ] - цикламено червен,
 • orange - [ ˈɒrɪnʤ ] - оранжев,
 • blue - [ bluː ] - син,
 • yellow - [ ˈjɛləʊ ] - жълт,
 • purple - [ ˈpɜːpl ] - виолетов,
 • green - [ griːn ] - зелен
 
Извън цветовата дъга остават три от най-често използваните цветове:
 • white - [ waɪt ] - бял,
 • black - [ blæk ] - черен,
 • grey - [ greɪ ] - сив.
   

  Цветни нюанси (оттенъци) в английски език

  • silver - [ ˈsɪlvə ] - сребърно
  • beige - [ beɪʒ ] - бежово
  • scarlet - [ ˈskɑːlɪt ] - аленочервено
  • golden - [ ˈgəʊldən ] - златно
  • turquoise - [ ˈtɜːkwɑːz ] - тюркоазено
  • emerald - [ ˈemərəld ] - смарагд
  • coral - [ ˈkɔrəl ] - корал
  • olive - [ ˈɔlɪv ] - маслина
  • lilac - [ ˈlaɪlək ] - люляково
  • amber - [ ˈæmbə ] - кехлибарено
  • sand - [ sænd ] - пясъчно
  • vinous - [ ˈvaɪnəs ] - винено
  • сhocolate - [ ˈʧɔkəlɪt ] - шоколадово
  • ivory - [ ˈaɪvərɪ ] - слонова кост
  • salmon - [ ˈsæmən ] - оранжево-розово
  • lavender - [ ˈlævɪndə ] - лавандула
  • plum - [ plʌm ] - сливено
  • maroon - [ məˈruːn ] - кестеняво
  • crimson - [ krɪmzn ] - пурпурно

  Допълнителни английски цветове

  • cream - [ kriːm ] - кремав,
  • pink - [ pɪŋk ] - розов,
  • gold - [ gəʊld ] - златен,
  • hot pink - [ hɒt pɪŋk ] - ярко-розов,
  • chocolate - [ ˈʧɒkəlɪt ] - шоколадов,
  • lime - [ laɪm ] - лайм,
  • brown - [ braʊn ] - кафяв,
  • green-yellow - [ griːn-ˈjɛləʊ ] - тревист,
  • emerald - [ ˈɛmərəld ] - изумруден.

   Използване на цветовете в устната и писмена английска реч

    

   Цвят White [ wait ] - бял.

   Като прилагателно, white се използва за обозначаване на предмети в бял цвят. Също, в зависимост от контекста, той може да бъде използван като синоним на такива понятия, като чист, снежен, прозрачен, невинен.

   Като съществително, бялото представлява бялата боя или друг материал в бял цвят.

   Като глагол, white означава "да направя бял", "да боядисам в бяло". Аналогична глаголна форма имат и останалите английски цветове.


   Цвят Black - черен.   

   Като прилагателно, black освен основното си значение на "черен", може да има и множество допълнителни значения, като мрачен, нощ, тъмен, мръсен, незаконен...


   Цвят Grey - сиво.   

   Сивото в английски език, освен като цвят, много често се използва и като характеристика на различни явления и състояния: намръщен, нацупен, унил, еднообразен, скучен, ...
   "grey day" - безличен ден.


   Цветове Black-and-white - черно-бял.

   Понятието черно-бял намира често приложение в английски език и се налага да бъде превеждано. Например: "black-and-white image" - черно-бяло изображение (снимка, картинка, албум...).

   Допълнителна цветова лексика в английски език

   • bright - [ braɪt ] - ярък
   • color - [ ˈkʌlə ] - цвят
   • dark - [ dɑːk ] - тъмен
   • deep - [ di:p ] - наситен
   • dull - [ dʌl ] - тъмен
   • light - [ laɪt ] - светъл
   • mat - [ mæt ] - матов
   • natural - [ˈnæʧr(ə)l ] - естествен
   • paint - [ peɪnt ] - рисувам
   • pale - [ peɪl ] - блед
   • pastel - [ pæsˈtel ] - пастелен
   • rainbow - [ ˈreɪnbəʊ ] - цветова дъга
   • shiny - [ ˈʃaɪnɪ ] - сияещ
   • tinge - [ tɪnʤ ] - оттенък
   • vivid - [ ˈvɪvɪd ] - ярък
   • warm - [ wɔ:m ] - топъл
     

    Една по-богата скала от цветове на английски език с произношението им

    • White - [ waɪt ] - бял
    • Black - [ blæk ] - черен
    • Green - [ ɡriːn ] - зелен
    • Yellow - [ ˈjeləʊ ] - жълт
    • Blue - [ bluː ] - син
    • Red - [ red ] - червен
    • Brown - [ braʊn ] - кафяв
    • Orange - [ ˈɒrɪndʒ ] - оранжев
    • Pink - [ pɪŋk ] - розов
    • Gray - [ ɡreɪ ] - сив
    • Purple - [ˈpə:pl] - лилав
    • Violet - [ˈvaɪəlɪt] - виолетова
    • Beige - [beɪʒ] - бежов
    • Scarlet - [ˈskɑ:lɪt] - аленочервено
    • Silver - [ˈsɪlvə] - сребрен
    • Gold - [gəuld] - златен
    • Turquoise - [ˈtə:kwɑ:z] - тюркоазен
    • Emerald - [ˈemər(ə)ld] - смарагд
    Това е основната информация за цветовете на английски език (English colors), заедно с изброяване на основните от тях и уточняване на някои особености при тяхното използване.

    -------
    Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
    ----------------

    21 август 2015

    Съчинителни съюзи | dLambow

     (Coordinating Conjunctions)

    Съчинителни съюзи в английски език

     

    Английски
    съчинителни съюзи
    1.andи, а
    2.as weel asсъщо така (и)
    3.both ... andи... и, както...
    така и
    4.butно, а
    5.either ... orили ... или
    6.neither ... orнито ... нито
    7.not only ...
    but also
    не само ...
    но също и
    8.orили, иначе
    9.whereasтогава
    когато
    10.whileдокато
    11.yetно
    12.Neverthelessвъпреки
    това
    13.Nowкогато
    14.Forтъй като
    15.Butно
    16.Howeverобаче
    17.Stillпри все това
    18.Soпоради това,
    така че
    19.Onlyно
    20.Thenвпрочем

     

    Английски съчинителнен съюз

    Съчинителните съюзи в английски език (Coordinating Conjunctions) свързват еднородни части на изречението, а също две или повече независими едно от друго изречения в едно сложно-съставно изречение. Най-разпространеният съчинителен съюз е "and" - и, а.

    Съчинителнни съюзи
    Съчинителнни съюзи (Coordinating Conjunctions)

    Например:
    • It was both cold and windy. – Беше и студено, и ветровито.
    • You may take either Ann's book or mine. – Ти можеш да вземеш или книгата на Ана, или моята.
    • Ivan and Maria went up the hill. - Иван и Мария се изкачиха на хълма. (тус, съюзът "and" свързва съществителните "Ivan" и "Maria".)
    • He worked diligently and patiently. - Той работеше усърдно и старателно.
    • Он работал усердно и старательно. (Съюзът "and" свързва наречията "diligently" и "patiently".)
    • He is slow but he is steady. - Той е бавен но упорит. (Съюзът "but" свързва изреченията "he is slow" и "he is steady".)


    Примери за съчинителни съюзи

    • and — и, а
    • as weel as — също така (и)
    • both ... and — и ... и, както ... така и
    • but — но, а
    • either ... or — или ... или
    • neither ... or — нито ... нито
    • not only ... but also — не само ... но също и
    • or — или, иначе
    • whereas — тогава когато
    • while — докато, в това време докато.
    • yet – но
    • Nevertheless (независимо от)
    • Now - когато
    • For - тъй като
    • But - но   
    • However - обаче
    • Still - при все това
    • So - поради това, така че
    • Only - но
    • Then - впрочем.

    Видове съчинителни съюзи

    Английските съчинителни съюзи, по своето значение и смисъл, се подразделят на следните подгрупи или видове (които ще разгледаме в отделни теми):


    - Съединителни (cumulative или copulative);

    • and (в значение на "и"),
    • as well as,
    • nог,
    • neither ... nor,
    • not only ... but (also),
    • both ... and.
     

    - Противителни (adversative);

    • and (в значение на "a"),
    • but,
    • still,
    • nevertheless,
    • yet,
    • however
     

    - Разделителни (alternative или disjunctive);

    • or,
    • either ... or
     

    - За резултат или следствие (illative или regulative).

    • for
     
    Към съчинителните съюзи се отнася и съюза "for" - "така както", доколкото този съюз въвежда изречения, даващи допълнителни сведения, а не подчинени изречения за причина.
    • It is morning already, for the birds are singing. - Вече е утро, тъй като (а не "because" - защото) пеят птиците. Утрото е настъпило не защото пеят птиците, а пеенето на птиците е допълнително указание за това, че утрото вече е настъпило.

    -------
    Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
    ----------------

    20 август 2015

    Минимална заплата във Великобритания | dLambow

    Минимална заплата във Великобритания (National Living Wage)

     

    Въвеждане на минимална заплата

    През април 2016 година във Великобритания ще бъде въведена като задължителна National Living Wage - което представлява минимална заплата, достатъчна за издръжка на човек. Тя ще стартира от 7.20 паунда на час, а към 2020 година трябва да достигне 9,00 паунда за час. До този момент термина "National Living Wage" не е представлявал законово изискване, а е бил просто показател, използван от Комисията по въпросите с ниското заплащане на труда.
     
    National Living Wage
    Въвеждане на минимална заплата
     
    За сравнение, през 2015 година минималната заплата в Англия (National Minimum Wage) представлява 6.50 паунда на час, за работниците над 21 години. Докато "National Living Wage" ще важи за работниците над 25 години. По-младите сътрудници във фирмите, както и преди ще имат право само на минималната заплата.    Облекчения за британските фирми

    В същото време размера на данъка върху печалбата (Corporation Tax), който плащат фирмите, се намалява от 20% на 18% специално заради това, че работодателите да могат да се справят с новото финансово бреме и да плащат на своите сътрудници съгласно новите изисквания. 
     
    Малките фирми получават допълнителна поддръжка във вид на увеличаване на данъчните отстъпки от 2000 на 3000 паунда. С други думи, това е намаление, покриващо гарантираната от държавата минимална заплата за оживяване. През 2016 година тази отстъпка ще се увеличи.

    Предполага се, че в резултат на горните мерки ще се увеличат заплатите на около 2 700 000 човека. С лобиране по идеята за минимална заплата за преживяване (National Living Wage) се занимава организацията Living Wage Foundation. Между другото, по техни сметки, минималната заплата за Лондон трябва да е 9.15 паунда за час. 

     Към днешна дата, повече от 1600 британски работодатели плащат на всички свои сътрудници не по малко от National Living Wage. Сред тях са Barclays, HSBC Bank, KMPG и други. Има публикуван и постоянно се обновява пълен списък на тези работодатели. Може да се намери в Интернет.

    ----------------

    19 август 2015

    Наклонен шрифт курсив | dLambow

    (Italic font) -

    Какво е наклонен шрифт "курсив" и как се използва?

     

    Понятия за
    "наклонен шрифт"
    001.шрифт
    курсив
    italic
    font
    [ ɪˈtælɪk
    fɒnt ]
    002.наклонен
    шрифт
    italic
    font
    [ ɪˈtælɪk
    fɒnt ]
    003.наклонен
    текст
    italicized
    text
    [ ɪˈtælɪsaɪzd
    tɛkst ]
    004.курсивно
    писмо
    cursive
    letter
    [ ˈkɜːsɪv
    ˈlɛtə ]
    004.шрифт
    италик
    italic
    font
    [ ɪˈtælɪk
    fɒnt ]
    005.шрифт
    подобен
    на ръкопис
    handwriting-
    like font
    [ ˈhændˌ
    raɪtɪŋ-laɪk
    fɒnt ]
    Синоними на "наклонен"
    006.наклоненinclined[ ɪnˈklaɪnd ]
    007.наведенbent over[ bɛnt ˈəʊvə ]
    008.накривенcrooked[ krʊkt ]
    009.полегатlie down[ laɪ daʊn ]
    010.стръменsteep[ stiːp ]
    011.кривнатcrooked[ krʊkt ]
    012.полегналlying down[ ˈlaɪɪŋ daʊn ]
    013.изкривенdistorted[ dɪsˈtɔːtɪd ]
    014.под ъгълat an angle[ æt ən ˈæŋɡl ]
    015.килнатkeelnat![ keelnat! ]
     

    Какво е курсив?

    Курсив
    Курсив (Italic font)

    Произход на термина "курсив"

    Терминът курсив
    • - вид полегат текст или
    • - наклонен шрифт или
    • - италик шрифт или
    • - печатен шрифт подобен на ръкопис
    призлиза:
    • - от немски: Kursiv - Kursive - Corsiv (от началото на 17 в.)
    • - от средновековната латинска форма на scriptura cursiva (плавен почерк) за скорописен шрифт,
    • - от латинското currere cursum (вървя, бягам, бързам),
    • - късно латинското cursivus (буквално — бягащ).
    Курсивът представлява наклонен (обикновено) на дясно (на около 15 градуса) печатарски или компютърен шрифт, с чиято помощ може да се постигне ефекта за подчертаване значението на определени думи, фрази или изречения от едно изказване.

    Други термини за понятието "шрифт курсив"


    Полегат текст

    Понатието за "полегат текст" почти напълно се покрива с използването на полегнали, наклонени шрифтове тип "курсив" или "italic". В компютърният набор на текст, точно това се разбира - преминаване към ползването на полегат шрифт от стандартните.

    Наклонен текст в Word

    За да получите наклонен текст в Word, маркирайте нужният ви текст с мишката и след това щракнете върху "курсив" в менюто, което се появява. Или по-бързата команда: натиснете Ctrl + I. Командата " курсив " работи като ключ. За да превключите наклонен текст обратно към нормален, изберете я и щракнете върху курсив (или натиснете Ctrl +).

    Наклонен шрифт

    Наклонен шрифт (в англ. Oblique type) е наклонен стил на шрифт, който в повечето случаи е механично наклонен надясно (а понякога и наляво) прав стил. Но понятието "наклонен шрифт" не се покрива напълно с понятието "шрифт курсив".
    • - Курсивният шрифт е специално създаден вариант на шрифт с разнообразие от глифове, като често се различава по структура от римските глифове на същия шрифт.
    • - Наклоненият шрифт е механично наклонен шрифт, който запазва структурата на римски глифове. 
    Следва да се отбележи, че курсивът е разработен във време, когато разпространението на печатната технология вече започва да замества ръкописните книги. Така, наклоненият шрифт  измества вниманието от  калиграфски изписаните книги към създаването на единични документи, за които ръкописният шрифт остава незаменим инструмент. 
     

    Курсивно писмо

    За тези нужди е било необходимо да се пише по-бързо, но все пак елегантно. Оттук и раждането на курсивното писмо с по-тънък и леко наклонен стил, което го направи адаптивно за по-бързо изпълнение. 
     

    Какво е шрифт?

    Понятието "шрифт" идва от немски - Schrift (от schreiben "пиша") е графичното изчертаване на стиловете на буквите и писмените знаци, които съставляват единна стилистична и композиционна писмена система, набор от знаци с определен размер на шрифта и модел (начертание). В тесен типографски смисъл, шрифтът е набор от типографски знаци, предназначени за набор на текст.

    Шрифтова гарнитура

    Група от различни шрифтове (по начертания и по размери), които имат един и същ стил и дизайн, се наричат шрифтова гарнитура.

    Кегъл на шрифта (Размер на шрифта)

    Кегълът или размерът е параметър на шрифта, който показва височината (едрината) на неговите знаци. Размерът включва височината на малката буква с най-дългата низходяща буква и пространството под нея. Кегълът се определя от броя на точките. Най-често срещаните кегли за текстови шрифтове са размерите 6, 7, 8, 10, 11, 12. Шрифтове с размер 4 и 5 се използват много рядко.

    Основни характеристики на шрифтовете

    • - стил: прав, курсив;
    • - наситеност: светъл, полуудебелен, удебелен (bold) - съотношението на дебелината на щриха към ширината на междубуквената празнина;
    • - ширина: нормален, тесен, широк, шрифт с фиксирана ширина;
    • - размер (кегъл) на шрифта в точки (1 точка = 1/72 инча);
    • - яснота (ясно, замъглено);
    • - контраст;
    • - различимост;
    • - четливост;
    • - капацитет: (тесен, обемен).

    Художествен вид на шрифтовете

    • - Декоративен,
    • - Динамичен,
    • - Изящен,
    • - Курсив,
    • - Монументален,
    • - Свободен,
    • - Строг,
    • - Фолклорен.
     

    Разновидности на понятието "курсив"

    Курсив (Italic script) е вид печатарски шрифт, подобен на ръкописния шрифт, известен също като: 

    Канцеларски курсив (chancery cursive), 

    По-късно създадения "cancelleresca corsiva" (cursive chancery hand), често се нарича още "канцеларски курсив" (Chancery Cursive). Развива от хуманистичната школа в ръкописа, в средата на 15-ти век като „курсивна форма на хуманистичната минускула“. В Англия и Франция по това време е бил известен и като "Italic".
     

    Италиански ръкопис (Italic hand), 

    Шрифтът "Italic script", известен също като канцеларски курсив (chancery cursive) и курсивна ръка (Italic hand), е полукурсив, леко наклонен стил на почерк и калиграфия, разработен по време на Ренесанса в Италия. Това е един от най-популярните стилове, използвани в съвременната западна калиграфия. 


    Типографски курсив (italic type),

    Типографският курсив е красив шрифт с букви, наклонени леко надясно. Курсивът се използва за подчертаване на думите, както и за декорация. Повечето, но не всички шрифтове имат разработен и вариант под формата на курсив. Четирите основни вида шрифтове са: нормални, получерни, курсивни и удебелени (bold).

     

    Канцеларска ръка (chancery hand),

    Терминът "chancery hand" (канцеларска ръка) първоначално е форма на почерк за бизнес транзакции, която се развива в Латеранската канцелария (Cancelleria Apostolica) от 13-ти век, след което се разпространява във Франция, по-специално чрез папството на Авиньон, и в Англия след 1350 г. Неговите версии са възприети от редица кралски канцелярии, които често са водени от назначени за тази цел духовници.

     

    Латински курсив (Latin cursive). 

    Римският курсив (Roman cursive) е известен още и като латински курсив (Latin cursive) е форма на почерк (или писменост), използвана в древен Рим и до известна степен през Средновековието. Обикновено се разделя на стар (или древен) стил курсив (ancient cursive) и нов курсив (new cursive).

    По същество, курсив е наклонен текст или полукурсив (semi-cursive), като наклона е леко надясно, имитирайки стил на почерк или калиграфия.

    Латински курсив (Latin cursive)

    Курсивът (Italics) се счита за един от най-добрите примери за латински курсив (Latin cursive) и има голямо влияние върху калиграфските стилове, които следват в цяла Европа. Разработен е по време на Ренесанса в Италия. Това е един от най-популярните стилове, използвани в съвременната западна калиграфия.

    Курсив в типографията - шрифт италик (italic type)

    В типографията шрифтът италик (italic type) е курсивен шрифт, базиран на стилизирана форма на калиграфски почерк. Благодарение на влиянието на калиграфията, курсивът обикновено се наклонява леко надясно. Това е печатен шрифт с приблизително 15° наклон на основните щрихи и заоблени форми на щрихите и техните връзки, донякъде напомнящ ръкопис. 

    Наклонен шрифт - произход

    Наименованието идва от факта, че вдъхновените от калиграфията шрифтове са създадени за първи път в Италия, за да заменят документи, традиционно написани в стил на ръкописен почерк, наречен канцеларска ръка (chancery hand - канцеларски почерк). Той служи като един от основните шрифтове в историята на западната типография. Използва се предимно като вид акцент (подчертаване, изтъкване ...) за скриптове, в които основните щрихи са ориентирани предимно вертикално.

    Използване на типографски курсив

    Типографският курсивът е начин да се подчертаят ключови моменти в печатен текст, да се идентифицират много видове творчески произведения, да се цитират чужди думи или фрази или, когато се цитира говорител, начин да се покаже кои думи са важни. Курсив се използва когато авторът иска да привлече вниманието на читателя върху определена
    • - дума,
    • - изречение,
    • - пасаж от текст,
    а също и когато:
    • - се използват чужди за съответния език думи;
    • - се изписва пълното заглавие на дадено издание.

    Съвременни типографски курсиви

    Съвременните типографски курсиви се развиват от ръкописните курсиви и ръкописи, който съществуват още в древна Гърция и древен Рим. Но тези шрифтове за първи път получават мощно развитие в ренесансова Италия, в резултат на което на редица езици (например на английски и френски) курсивите се нарича "италиански" шрифтове (italics), за разлика от изправените "римски" шрифтове (romans).


    Use of italics in English
    Използване на курсив


    Използване на курсив в английски език (Use of italics in English)

     

    Използване на английски курсив

    В английски език има редица случаи, когато е установено да се използва курсив (italics), но често той се пренебрегва. Въпреки това, има няколко категории английски думи, които винаги трябва да бъдат изписани с английски курсив. Ако набора на текста се прави с компютърна клавиатура, то в този случай се ползва възможността да се пише с курсивен шрифт. 
     
    Ако набора е на пишеща машина или е ръкопис, курсивът се откроява с подчертаване. По-рядко курсивът се използва за създаване на изразителност. Отделни думи могат да са подчертани с курсив, когато по някаква причина се различават от основния текст. Важно е да ги използвате правилно в официалните бизнес, научни и публицистични стилове на реч.
     

    Случаи на използване на курсив

     

    Курсивен текст

    Известни са следните случаи на използване на курсивен текст:
    • - имена на книги,
    • - названия на списания,
    • - заглавия на вестници,
    • - наименование на брошури,
    • - заглавие на поема,
    • - заглавие на пиеса,
    • - имена на филми,
    • - телевизионни и радио програми,
    • - наименованията на музикални произведения,
    • - латински и други чуждестранни наименования
    • - картини,
    • - комикси,
    • - програмни продукти,
    • - плавателни съдове, 
    • - космически кораби, 
    • - влакове.
    Докато курсивният текст може да се пренебрегне в ежедневната кореспонденция по имейл, той трябва да се използва в блогове и всякакъв вид официално уеб съдържание. Всеки уважаващ себе си автор трябва да се запознае с принципа на използване на курсив в текста.  Ако членът не е част от наименованието, той не се отбелязва с курсив. Но наименованията на юридически документи, Библията и нейни части не се отделят с курсив.
     

    Курсив при използване на латински думи

    Английският език използва огромен брой латински думи, изписвани с курсив, като:
    • a priori,
    • de facto,
    • mea culpa,
    • inter alia,
    • prima facie и др.

    А също и латински имена от различни области на знанието. Много научни, технически, медицински и юридически термини имат латински корени, което означава, че трябва да бъдат изписани с курсив. В по-голяма степен това се отнася за биологични имена, например:

    • Salmonella endometritis
    • Listeria is a bacterial genus (Listeria - род бактерии)
    • The fossil Tiktaalik roseae (Изкопаемо Tiktaalik roseae) 

     

    Курсив при използване на чужди думи

    Същото правило важи и в случаите на писане на думи, заети от други езици - те също се изписват с курсивен шрифт. Като пример могат да се посочет следните чужди думи:
    • carte blanche,
    • vis-à-vis,
    • cinema variete,
    • crème de la crème (френски),
    • détente, al fresco (ит.),
    • schadenfreude (немски) и др.

     

    Курсив при заглавия на книги, песни и др.

    Когато използвате в текста имена на различни книги, вестници, песни или игри, не забравяйте също да ги поставите също в курсив. В някои случаи вместо курсив се използват единични или двойни кавички. 
     

    Курсив при имена на превозни средства 

    Много често курсивът се използва при изписването на имената на самолети, космически кораби и други превозни средства: 
    • the Titanic, 
    • the Voyager, 
    • the space shuttle Discovery.    Други случаи на използване на курсив

    Освен различните наименования, има и някои други случаи, в които е установено да се използва курсив. Такива са:
    • - чуждестранните думи, които е възможно да не са разбираеми за читателя,
    • - думи, които е особено необходимо да се подчертаят в текста.
    • He was really big.

     

    Курсивен стил

    Курсивен стил се използва и за сами по себе си самостоятелно използвани:

    • - думи,
    • - букви,
    • - номера,
    • - фрази,
    • - символи.
    • Don’t use & instead of and.

    В случая с последния списък, освен курсивен стил, може да се използват и кавички, според предпочитанията на автора. Когато пишете съчинение, обаче, неговото заглавие не се отделя с курсивен стил, но ако в названието е включено друго название, то него трябва да отделите.
    • The Message of War and Peace by Leo Tolstoy.

     

    Интонационен курсив

    В зависимост от контекста, отделните думи изискват подчертаване с помощта на интонационен курсив, тъй като това им придава изразителност. Понякога курсивът само подчертава специалната интонация, с която трябва да се произнесе определена дума. Най-важното правило, което трябва да следвате, когато използвате курсив в такива случаи, е да не прекалявате с него. 

    Това е грешката, която повечето журналисти допускат в статии и съобщения за пресата, изписвайки в курсив всяко споменаване на марка или продукт, които рекламират отново и отново. Много писатели използват курсив, за да подчертаят мислите на своите герои, но тази техника все още не е широко използвана. 
     

    Наклонен шрифт (oblique / slanted)

    Не бива да се бърка курсив с наклонен шрифт, който също се използва за семантично подчертаване в текста. Ако курсивът е специално проектиран набор от печатарски или компютърни шрифтове, който има само бегла прилика със съответния прав (римски) шрифт, то наклоненият шрифт (на английски се нарича "oblique" или "slanted") е само леко модифициран, леко наклонен вдясно шрифт. 

    Това са основните и най-характерни случаи на използване на курсив в английски език (Use of "italics" in English).

    ----------------

    Абонати:

    Популярни публикации

    Последни публикации в Самоучител: