Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 април 2015

Работа в Англия без език | dLambow

Работа в Англия без език (Work in England without language)

 

Има ли работа в Англия без език?

Доста хора задават въпроса "Мога ли да си намеря работа в Англия без добър английски език?" Отговора е "Да, може." Има една характерна поредица от професии, които предоставят такава възможност. А другият вариант е да попаднете на български работодател и работата Ви за него да не е пряко свързана с обслужване на клиенти. 

Т.е. работодателя да Ви обяснява какво да правите на български език. А сега да се спрем на някои характерни професии в Англия, за които не се изисква език.

Work in England without language
Има ли работа в Англия без език?

Работа в строителството

Определено строителството е сред първите професии в Англия, които може да започнете без да ползвате английски език, но това не означава, че може да работите и без опит в строителството. Преди всичко, това е доста тежка физическа работа, която започвате от най-ниското ниво - общ работник за изриване на боклуци и строителни отпадъци и др. подобни. А след това, ако понаучите език и имате определена квалификация, постепенно може да се издигнете в йерархията и да повишите доходите си. На строеж ще Ви вземат почти веднага и там на място ще се види какво можете.

Така е възможно да си осигурите за начало около 30 фунта на ден, ако са доволни от Вас, може да ги увеличите и до 50 фунта на ден. Плащането се прави на седмична основа, но заплата за първата седмица получавате след края на втората седмица, нещо като гаранция за сериозност. Това означава, че ако ще започвате от нулата, ще Ви трябват спестявания за живот, транспорт и храна поне за две седмици. В някои случаи, ако много Ви провърви, може да Ви плащат и ежедневно. 8 часа на ден ще чистите и разнасяте боклуци, но не като в България - я работиш, я не, 8 пълни часа.Работа с листовки и в кухня

Дамите могат да се надяват на работа с разнасяне на листовки (флайери), което се заплаща около 40 паунда на ден при 7 часов работен ден. Помощник в кухнята е другата възможност пак за обща работа разнасяне на касетки, миене на посуда, чистене - една от най-разпространените възможности за работа без език.

Работа в автомивка за коли

Това също е една от постоянните възможности да се хванете за работа, за да си осигурите преживяването в Англия, поне докато си намерите по-добра възможност и понаучите език. Работи се по 9 часа на ден по за 30-40 фунта на ден.

Работа в селското стопанство

Основно в брането на ягоди, също може да се заработват доходи без език. Но тук има някои особености. Дохода зависи освен от работоспособността и от реколтата - ако е богата - добре, ако годината е лоша - доходите са по ниски. 

Обикновено се плаща на касетка - от 1,40 до 3,00 фунта, като при добра работа могат да се набират по около 20 касетки дневно. Другият проблем е, че често селските стопанства са подложени на проверки и трябва документите Ви да са изрядни. Т.е. ако разчитате на нелегални доходи, ще сте под риск.

Това са основните възможности да започнете "работа в Англия", без да знаете английски език. Разбира се, винаги могат да възникнат и други възможности, но това вече се уточнява конкретно и на място. Т.е. Ако разчитате предварително, от България да си намерите нещо по-специално (пак без език) ще е доста трудно то да стане извън този кръг от възможности. 

Но във всички случаи, ученето на език ще Ви е от полза и ползвайте всяка възможност да го правите - този сайт е затова, безплатен е - останалото зависи от Вас и предприемчивостта Ви. Други идеи може да споделяте в коментарите по-долу.

----------------

29 април 2015

Правилни глаголи | dLambow

 

Правилни глаголи в английски език (Regular Verbs in English)

 

Кои глаголи са правилни в английски език?

Една от характерните особености на английски език е наличието на правилни и неправилни глаголи. Те се различават едни от други само по начините на образуване на:
 • - Past Simple,
 • - времената на групата Perfect,
 • - страдателен залог в различни времеви форми и
 • - страдателни причастия в миналото време.
Нека да разгледаме по-отблизо как точно се случва това. По начина на образуване на формите за минало неопределено време (Past Simple / Past Indefinite) и минало причастие (Past Participle), всички английски глаголи се делят на:
 • - Правилни глаголи (Regular Verbs),
 • - Неправилни глаголи (Iregular Verbs).
По-голямата част от глаголите в английски език принадлежат към групата на правилните.
 
Regular Verbs
Кои глаголи са правилни в английски език?
 

Основни форми на глаголите в английски език

Понеже определянето на английските правилни и неправилни глаголи става възоснова на начина на образуване на някои от техните основни форми, тук ще разгледаме накратко тази тема. Всички глаголи на английски език (включително: правилни и неправилни глаголи, спомагателните глаголи be, do, have) имат 5 форми.
 • - Основна или базова (речникова) форма 1
 • - Форма 2 за минало време
 • - Форма 3 за минало причастие (II)
 • - Инфинитив
 • - Форма за сегашно причастие (I)
Ще дадем кратка ориентировъчна информация за всички тях, но за начало ще се спрем на тяхната основна форма (или 1-ва форма), както и формите за минало време (или 2-ра форма) и причастие II (или 3-та форма) , тоест тези форми, които определят правилните глаголи.

Основна форма (1) на глагола

Сегашно време  - Present Form или Infinitive без частицата "to" или още известна като речникова форма - запис на глаголите, по начина, както изглеждат в речниците.
 • - I love what I do. - Аз обичам това, което правя.
 • - I call her every day. - Аз й се обаждам всеки ден.
Понякога се отделя основната формата на глагола с окончание "-s", която се използва само в просто сегашно време с местоименията He, She, It. Примери:
 • - She/He/It loves him - Тя / Той / То го обича.
 • - He/She/It calls me every day. - Той/Тя/То ми се обажда всеки ден.

Форма 2 за Просто минало време

Формата за минало време (Past Simple или Past Indefinite или 2-ра форма на глаголте) е форма, образувана с окончанието "-ed" чрез добавянето му към основната форма. Използва се за образуване на просто минало време. Това е определяща форма, тоест тази форма се среща само в правилните глаголи (но има някои  редки изключения).
 • - He loved her. - Той я обичаше.
 • - She killed him. - Тя го уби.

Форма (3) за минало причастие

Форма за минало причастие - Participle II или Past Participle или - изглежда и се образува с правилните глаголи по същия начин както 2-ра форма, но се използва за образуване на трите времеви групи (настояще, минало и бъдеще). Това е определящата форма на правилните глаголи.
 • - He is loved. - Той е обичан.
 • - He was loved. - Той беше обичан.
 • - He will be loved. - Той ще бъде обичан.

Инфинитив

Инфинитивът (Infinitive или Неопределена форма на глагола) е същият като основната форма на глагола, но с частицата "to" пред него - поради тази причина е наречен инфинитив. Тази форма се образува по един и същначин за всички глаголи (включително неправилните глаголи и спомагателните глаголи  be, do, have).
 • - I like to play. - Харесва ми да играя..
 • - I want to open any interesting book. - Искам да отворя всяка интересна книга.
Тази форма е неутрална и просто означава действие, без описва никакъв период от време, без да посочва лицето, което извършва това действие. С други думи, инфинитивът не се използва в определен период от време, а се използва главно за обозначаване на името на действие.

Сегашно причастие

Форма за причастие в сегашно време -  Причастие I или Present Participle или Participle I или Gerund) се образува с окончанието "-ing" чрез добавянето му към основната форма на глагола. Най-често причастие I се използва за образуване на продължителните форми (например Past Continuous, Present Continuous). Тази форма изглежда еднакво за всички глаголи (включително неправилните, а също и за be, do, have).
 • - He is touching a book - Той докосва книга.
 • - He was touching a book. - Той докосваше книга.
 

Как се образува минало време при правилните глаголи?

За да получите правилен глагол в минало време (Past Simple / Past Indefinite) и минало причастие (Past Participle), трябва да добавите окончанието "-ed" към началната форма на глагола. Това е доста просто, но има редица особености, които трябва да се вземат предвид
 •  – work – worked – worked - работя
 •  – look – looked – looked - гледам (I looked –> I have looked)
 •  – paint – painted – painted - рисувам
 •  – love – loved – loved - обичам
 •  – roll – rolled – rolled - търкалям
 •  – call – called – called - повиквам, наричам (He called –> He has called)
 •  – watch – watched – watched - наблюдавам.


Варианти на окончанието "-ed"

 Особености при използването на окончание "-ed":
 

Ако основата на глагола завършва на "-y", 

А. Ако първата (начална) форма на глагола завършва на "-y" и е предшествана от съгласна, тогава "-y" се променя на "-i"
 • - marry—married—married - женя се
 • - cry – cried – cried - плача, викам

В. Ако има гласна преди "-y", тогава няма промяна в изписването на "-y":
 • - play—played,
 • - stay— stayed,
 • - enjoy— enjoyed

Ако основата на глагола завършва на "-e", 

тогава след него се добавя само "-d" и остава само една буква "-e".
 • - damage-damaged
 • - translate – translated – translated - превеждам
 • - prove - proved - proved - доказвам (I proved)
 

Ако основата на глагола завършва на ударена кратка гласна и съгласна след нея, 

то съгласната се удвоява:
 • - rob—robbed- admit – admitted –admitted - допускам, позволявам
 • - slip – slipped – slipped - хлъзгам се, измъквам се

Ако крайната съгласна е глуха, 

то окончанието "-(e)d" се произнася като [t].
 • polish - polished - polished - полирам
 • like - liked - liked - харесвам

Ако крайната буква е звучна съгласна или гласна, 

то окончанието се произнася [d].
 • clean - cleaned - cleaned - чистя
 • woo - wooed - wooed - обикамял, ухажвам

Ако глагола завършва на буквите "t" или "d", 

то окончанието "-ed" се произнася като [id]:
 • present - presented - presented - представям
 • pretend - pretended - pretended - претендирам

Ако крайната съгласна е "-l", 

то в британския английски език тя се удвоява независимо от ударението:
 • travel – travelled - travelled - пътувам
 

Произношение на окончанието "-ed"

Произношение на правилни английски глаголи в минало време
Освен разликите в изписването на правилните глаголи трябва да се обърне внимание и на правилното им произношение в минало време и по-специално на различното произношение на окончанието "-ed". 

Ако думата завършва с беззвучна или съскаща съгласна, 

тогава "-ed" ще се произнася като [ t ]:
 • - cook – cooked [kʊkt],
 • - work—worked  [ wɝːkt ]. 

Ако думата завършва с звучна съгласна или гласна, 

тогава окончанието "-ed" приема звука на "d":
 • - play – played [ pleɪd ],
 • - turn – turned [ tɝːnd ]. 

Когато една дума завършва на съгласните "d" или "t", 

произношението на "–ed" се променя на "id":
 • - decide – decided [ dɪˈsaɪ.dɪd ],
 • - need – needed [ ˈniː.dɪd ]. 
 

Списък на 138 правилни глаголи в английски език

В долния списък са включени 138 сравнително често използвани английски правилни глаголи със съответната транскрипция и превод на български език:
 1. abolish - abolished [ əˈbɑlɪʃ - əˈbɑlɪʃt ] - премахване
 2. accompany - accompanied [ əˈkʌmpəni - əˈkʌmpənid ] - придружавам
 3. add - added [ æd - ˈædəd ] - добавете
 4. admire - admired [ ædˈmaɪr - ədˈmaɪərd ] - възхищавам се
 5. admit - admitted [ ədˈmɪt - ədˈmɪtəd ] - признавам
 6. agree - agreed [ əˈgri - əˈgrid ] - съгласявам се
 7. approve - approved [ əˈpruv - əˈpruvd ] - одобрявам
 8. arrive - arrived [ əˈraɪv - əˈraɪvd ] - пристигам
 9. ask - asked [ æsk - æskt ] - питам
 10. attack - attacked [ əˈtæk - əˈtækt ] - атака
 11. believe - believed [ bɪˈliv - bɪˈlivd ] - вярвам
 12. borrow - borrowed [ ˈbɑˌroʊ - ˈbɑˌroʊd ] - взимам на заемам
 13. brush - brushed [ brʌʃ - brʌʃt ] - чистя
 14. call - called [ kɔl - kɔld ] - обадам се
 15. cancel - cancelled [ ˈkænsəl - ˈkænsəld ] - отменям
 16. carry - carried [ ˈkæri - ˈkærid ] - нося
 17. celebrate - celebrated [ ˈsɛləˌbreɪt - ˈsɛləˌbreɪtəd ] - празнувам
 18. check - checked [ ʧɛk - ʧɛkt ] - проверявам
 19. close - closed [ kloʊs - kloʊzd ] - затварям
 20. collect - collected [ kəˈlɛkt - kəˈlɛktəd ] - събирам
 21. compare - compared [ kəmˈpɛr - kəmˈpɛrd ] - сравнявам
 22. complete - completed [ kəmˈplit - kəmˈplitəd ] - завършвам
 23. concentrate - concentrated [ ˈkɑnsənˌtreɪt - ˈkɑnsənˌtreɪtəd ] - концентрирам се
 24. connect - connected [ kəˈnɛkt - kəˈnɛktəd ] - свързвам
 25. consider - considered [ kənˈsɪdər - kənˈsɪdərd ] - обмислям
 26. consist - consisted [ kənˈsɪst - kənˈsɪstəd ] - състоя се
 27. continue - continued [ kənˈtɪnju - kənˈtɪnjud ] - продължавам
 28. contribute - contributed [ kənˈtrɪbjut - kənˈtrɪbjutɪd ] - допринасям
 29. cook - cooked [ kʊk - kʊkt ] - готвач
 30. cope - coped [ koʊp - koʊpt ] - справям се се
 31. correct - corrected [ kəˈrɛkt - kəˈrɛktəd ] - поправям
 32. count - counted [ kaʊnt - ˈkaʊntəd ] - броя
 33. cover - covered [ ˈkʌvər - ˈkʌvərd ] - покривам
 34. cry - cried [ kraɪ - kraɪd ] - плача
 35. damage - damaged [ ˈdæməʤ - ˈdæməʤd ] - повреждам
 36. deny - denied [ dɪˈnaɪ - dɪˈnaɪd ] - отричам
 37. detect - detected [ dɪˈtɛkt - dɪˈtɛktəd ] - откривам
 38. die - died [ daɪ - daɪd ] - умирам
 39. discover - discovered [ dɪˈskʌvər - dɪˈskʌvərd ] - откривам
 40. discuss - discussed [ dɪˈskʌs - dɪˈskʌst ] - дискутирам
 41. display - displayed [ dɪˈspleɪ - dɪˈspleɪd ] - показвам
 42. divide - divided [ dɪˈvaɪd - dɪˈvaɪdəd ] - разделям
 43. drop - dropped [ drɑp - drɑpt ] - понижавам
 44. edit - edited [ ˈɛdət - ˈɛdətəd ] - редактирам
 45. enter - entered [ ˈɛntər - ˈɛntərd ] - влизам
 46. escape - escaped [ ɪˈskeɪp - ɪˈskeɪpt ] - бягам
 47. evaluate - evaluated [ ɪˈvæljuˌeɪt - ɪˈvæljuˌeɪtəd ] - оценявам
 48. explain - explained [ ɪkˈspleɪn - ɪkˈspleɪnd ] - обяснявам
 49. fill - filled [ fɪl - fɪld ] - попълвам
 50. finish - finished [ ˈfɪnɪʃ - ˈfɪnɪʃt ] - завършвам
 51. form - formed [ fɔrm - fɔrmd ] - формирам
 52. gain - gained [ geɪn - geɪnd ] - получавам
 53. greet - greeted [ grit - ˈgritəd ] - поздравявам
 54. guess - guessed [ gɛs - gɛst ] - предполагам
 55. happen - happened [ ˈhæpən - ˈhæpənd ] - случвам се
 56. hate - hated [ heɪt - ˈheɪtəd ] - мразя
 57. hire - hired [ ˈhaɪər - ˈhaɪərd ] - наемам
 58. hurry - hurried [ ˈhɜri - ˈhɜrid ] - бързам
 59. include - included [ ɪnˈklud - ɪnˈkludəd ] - включвам
 60. indicate - indicated [ ˈɪndəˌkeɪt - ˈɪndəˌkeɪtəd ] - посочвам
 61. inspire - inspired [ ɪnˈspaɪr - ɪnˈspaɪərd ] - вдъхновявам
 62. intend - intended [ ɪnˈtɛnd - ɪnˈtɛndəd ] - възнамерявам
 63. invite - invited [ ɪnˈvaɪt - ɪnˈvaɪtəd ] - поканвам
 64. join - joined [ ʤɔɪn - ʤɔɪnd ] - присъединявам се
 65. kill - killed [ kɪl - kɪld ] - убивам
 66. kiss - kissed [ kɪs - kɪst ] - целувам
 67. lack - lacked [ læk - lækt ] - липсам
 68. laugh - laughed [ læf - læft ] - смея се
 69. like - liked [ laɪk - laɪkt ] - обичам
 70. limit - limited [ ˈlɪmət - ˈlɪmətəd ] - ограничавам
 71. link - linked [ lɪŋk - lɪŋkt ] - свързвам
 72. lock - locked [ lɑk - lɑkt ] - заключвам
 73. look - looked [ lʊk - lʊkt ] - виж
 74. love - loved [ lʌv - lʌvd ] - любов
 75. manage - managed [ ˈmænəʤ - ˈmænəʤd ] - справям се
 76. marry - married [ ˈmɛri - ˈmɛrid ] - сключвам брак
 77. miss - missed [ mɪs - mɪst ] - скучая
 78. mix - mixed [ mɪks - mɪkst ] - смесвам
 79. move - moved [ muv - muvd ] - премествам
 80. need - needed [ nid - ˈnidəd ] - нуждая се
 81. notice - noticed [ ˈnoʊtəs - ˈnoʊtəst ] - забелязвам
 82. offer - offered [ ˈɔfər - ˈɔfərd ] - предлагам
 83. organize - organized [ ˈɔrgəˌnaɪz - ˈɔrgəˌnaɪzd ] - организирам
 84. open - opened [ ˈoʊpən - ˈoʊpənd ] - отварям
 85. pack - packed [ pæk - pækt ] - опаковам
 86. paint - painted [ peɪnt - ˈpeɪntəd ] - боя
 87. pause - paused [ pɔz - pɔzd ] - спирам
 88. play - played [ pleɪ - pleɪd ] - играя
 89. practice - practiced [ ˈpræktəs - ˈpræktəst ] - практикувам
 90. pretend - pretended [ priˈtɛnd - priˈtɛndəd ] - преструвам се
 91. produce - produced [ ˈproʊdus - prəˈdust ] - произвеждам
 92. provide - provided [ prəˈvaɪd - prəˈvaɪdəd ] - снабдявам
 93. publish - published [ ˈpʌblɪʃ - ˈpʌblɪʃt ] - публикувам
 94. pull - pulled [ pʊl - pʊld ] - привличам
 95. punish - punished [ ˈpʌnɪʃ - ˈpʌnɪʃt ] - наказвам
 96. raise - raised [ reɪz - reɪzd ] - вдигам
 97. reach - reached [ riʧ - riʧt ] - достигнам
 98. recieve - recieved [ recieve - recieved ] - получавам
 99. recognize - recognized [ ˈrɛkəgˌnaɪz - ˈrɛkəgˌnaɪzd ] - разпознавам
 100. reduce - reduced [ rəˈdus - rəˈdust ] - намалявам
 101. regard - regarded [ rəˈgɑrd - rəˈgɑrdəd ] - оценявам
 102. reject - rejected [ ˈriʤɛkt - rɪˈʤɛktɪd ] - отхвърлям
 103. relax - relaxed [ rɪˈlæks - rɪˈlækst ] - отпускам се
 104. remain - remained [ rɪˈmeɪn - rɪˈmeɪnd ] - оставам
 105. repair - repaired [ rɪˈpɛr - rɪˈpɛrd ] - струвам
 106. reply - replied [ rɪˈplaɪ - rɪˈplaɪd ] - отговарям
 107. research - researched [ riˈsɜrʧ - riˈsɜrʧt ] - изучавам
 108. respect - respected [ rɪˈspɛkt - rɪˈspɛktɪd ] - уважавам
 109. save - saved [ seɪv - seɪvd ] - запазвам
 110. search - searched [ sɜrʧ - sɜrʧt ] - търся
 111. seem - seemed [ sim - simd ] - изглеждам
 112. serve - served [ sɜrv - sɜrvd ] - обслужвам
 113. shout - shouted [ ʃaʊt - ˈʃaʊtəd ] - крещя
 114. sigh - sighed [ saɪ - saɪd ] - въздишам
 115. sign - signed [ saɪn - saɪnd ] - подписвам
 116. smile - smiled [ smaɪl - smaɪld ] - усмихвам се
 117. stay - stayed [ steɪ - steɪd ] - оставам
 118. stop - stopped [ stɑp - stɑpt ] - сприрам
 119. study - studied [ ˈstʌdi - ˈstʌdid ] - уча се
 120. suggest - suggested [ səgˈʤɛst - səgˈʤɛstəd ] - предлагам
 121. suppose - supposed [ səˈpoʊz - səˈpoʊzd ] - предполагам
 122. surprise - surprised [ sərˈpraɪz - sərˈpraɪzd ] - учудвам се
 123. survive - survived [ sərˈvaɪv - sərˈvaɪvd ] - оцелявам
 124. talk - talked [ tɔk - tɔkt ] - говоря
 125. tend - tended [ tɛnd - ˈtɛndəd ] - грижа се
 126. thank - thanked [ θæŋk - θæŋkt ] - благодаря
 127. tie - tied [ taɪ - taɪd ] - свързвам
 128. translate - translated [ trænˈzleɪt - trænˈzleɪtəd ] - превеждам
 129. travel - traveled [ ˈtrævəl - ˈtrævəld ] - пътувам
 130. trust - trusted [ trʌst - ˈtrʌstɪd ] - доверявам
 131. use - used [ juz - juzd ] - използвам
 132. wait - waited [ weɪt - ˈweɪtəd ] - чакам
 133. walk - walked [ wɔk - wɔkt ] - разхождам се
 134. want - wanted [ wɑnt - ˈwɑntəd ] - искам
 135. waste - wasted [ weɪst - ˈweɪstəd ] - изразходвам
 136. wish - wished [ wɪʃ - wɪʃt ] - искам
 137. work - worked [ wɜrk - wɜrkt ] - работя
 138. worry - worried [ ˈwɜri - ˈwɜrid ] - тревожа се
 

Заключение

Трябва да се помни, че в английски език броят на правилните глаголи значително надвишава броя на неправилните глаголи. Следователно е много по-лесно да запомните списъка с неправилните глаголи. Всички глаголи, които не са включени в този списък, ще бъдат правилни. Те могат да се образуват чрез добавяне на -ed към инфинитива. 

Това е основната информация по въпроса за правилни глаголи (Regular Verbs in English) в английски език, придружена с редица примери и характерни особености по образуването на окончанието  "-ed".

----------------

28 април 2015

Живот и работа в Англия | dLambow

Живот и работа в Англия (Living and working in England)

 

Преди да започнете да печелите пари от Англия, ще Ви се наложи да похарчите

Веднага трябва да направим разликата за тези, които не са наясно, между понятията "живот в Англия" и "работа в Англия". Всъщност, двете понятия са коренно противоположни. Първото означава как и за какво да си харчиш парите в Англия, а второто - как да ги печелиш. 

Не случайно животът е на първо място, защото преди да започнете да печелите пари от Англия, ще Ви се наложи да похарчите, при това не малко - за проучвания, обучение, консултации, попълване на документи, пътуване, настаняване, храна, още документи и услуги и т.н.


Living and working in England
Преди да започнете да печелите пари от Англия

Работа в Англия

Макар, че първоначално ще Ви се наложи да похарчите доста пари (в т.ч. и за живота си във Великобритания), може да се счита, че те не са точно "разходи", а по-скоро инвестиции с цел да може да започнете работа в Англия. И в този случай веднага трябва да кажем, че първото, от което зависи с каква работа и заплата ще се сдобиете, е това дали ползвате и знаете английски език и до каква степен. 

Ако не знаете английски, първата Ви основна и главна задача е веднага да се захванете с неговото изучаване и този сайт е точно за това. Но това не означава, че не може да си намерите работа без език.


Работа в Англия с и без език

Езиковата бариера разделя възможностите Ви за работа в Англия на две - със знаене и ползване на език (степените на владеене на езика са различни и се удостоверяват с различни платени тестове) или без език. 

Разбира се, може веднага да започнете живот и работа в Англия без английски език, но това веднага Ви ограничава възможностите до тежък и ниско квалифициран труд в строителството, миене на чинии, товаро-разтоварни работи в складове, почистване на домове, сгради и офиси, бране на ягоди на полето и др. подобни.


Колкото и парадоксално и стряскащо да звучи, работата без език е шоковия начин да започнете своята авантюра в Англия и това е правилния начин - да се движите отдолу нагоре. Ако се отдадете първоначално на учене на език, това може много да се проточи и закучи, със сигурност ще Ви въведе в предварителни, при това неефективни разходи (плащането на курсове по английски език не означава научаване и ползване на езика). 

А и след курсовете започват едни търсения, интервюта, документи, пътувания... И накрая може да се окаже, че са минали 2-3, 5 или даже повече години, а Вие сте още на кота до никъде.
Търсене на работа в Англия

Това, че решавате да започнете работа без знанието на английски език, не означава, че днес се качвате на автобуса, заминавате и от утре започвате. Затова първата Ви задача е проучване и търсене, с едновременно запознаване с обстановката в Англия, манталитета на англичаните, особености по настаняването в хотели, намирането на частна квартира, разходи за различните услуги и храна и т.н. 

Добре извършената подготовка е равна на половин успех. Затова сядайте пред компютъра, търсете с търсачката каквото Ви интересува и скоро ще попаднете на доста полезни места - сайтове и форуми, където тези неща се обсъждат доста обстоятелствено и полезно.


Предварителното проучване, поне 2 - 3 седмици, много задълбочено и с водене на бележки, е неотменимо, но след него отново имате два варианта - да пробивате изцяло самостоятелно или да ползвате чужда помощ. Самостоятелното пробиване, особено ако не знаете английски език, е доста трудна мисия, но така оставате независими и в крайна сметка ще направите сравнително по-малко разходи, а всички приходи ще остават за Вас. 

Но ако не сте от най-упоритите и последователни хора, може да прибегнете до услугите на различни посредници. Нарочно не ги наричаме "трудови посредници", защото на Вас Ви трябва по-широко съдействие от простото намиране на работа в Англия.


Разходи за заминаване и настаняване в Англия

 

Започването на работа в Англия не е като да щракнем с пръсти и нещата да станат. 

Има процес и редица процедури, които са правилния начин да стартирате, без да си навлечете огромни и даже непреодолими проблеми. Преди всичко, ще са Ви нужни пари в брой (на карта). Тези пари се разделят на две - предварителни разходи, от България, преди заминаването и разходи за и след пристигането в Англия. 

В зависимост от различните услуги и субекти, които ще ползвате, предварителните Ви разходи могат да са по-малки или по-големи. Но във всички случаи, Вие трябва да сте предварително наясно какви са те и дали сте в състояние да си ги позволите или откъде ще ги финансирате. Съвсем ориентировъчно се подгответе с около 1000 - 2000 евро.


За всичко си има начин. Това, че Вие не знаете начините, не означава, че те не съществуват или не работят. Затова предварителното проучване е важно, за да навлезете колкото е възможно по-навътре и по-конкретно в цялостната ситуация около намиране и започване на работа в Англия. 

Даже когато се поставяте в услугите на други хора, това не означава, че изцяло трябва да чакате и разчитате на тях. Винаги и по всяко време трябва да имате позитивно отношение и да оказвате максимално съдействие и възприемчивост и винаги когато има възможност учете език. Макар да е възможно да започнете работа без език, по-бързото изучаване на английски ще Ви отвори вратите за кариера и развитие.


Ако вече се питате какво толкова може да Ви се наложи да плащате предварително, преди да сте заминали на работа в Англия и даже преди да сте започнали, ето Ви една първоначална ориентировъчна класация (с уговорката, че за различните случаи и ситуации тя може доста се различава):
 • административна такса за обслужване, 
 • подготовка на професионално c.v., 
 • документи за регистрация като самоосигуряващо се лице (Self Employed или др. п.), 
 • билет за пътуване, 
 • трансферна такса от летище до настаняване, 
 • посрещане, 
 • квартира, 
 • обучение, 
 • учебни материали, 
 • провеждане на тестове, 
 • депозити и наем, 
 • храна, 
 • транспорт, 
 • откриване на банкова сметка, 
 • телефон, работно облекло...

Професионална квалификация и работа

Каквато и професионална квалификация и образование да имате в България, когато започвате работа без език, това няма съществено първоначално значение - започвате от най-ниското ниво и растете само ако се докажете - сръчности, умения, професионални знания, образование. 

Естествено, желателно е да започнете работа в позната за Вас област или по професията си и тамошните работодатели ценят предишния опит, но без език целия Ви опит си остава на теория. Така че започвате от нула, но винаги трябва да имате едно на ум - че трябва да се подобрявате и да напредвате, при това с ясни и планирани цели за трудова кариера и даже за изграждане на собствен бизнес. И нищо от казаното до тук не е лесни, нито сигурно.


Ниво на безработицата в Англия

Нивото на безработица във Великобритания (или Обединеното кралство - по-официалните наименования на Англия), според официалната статистика е около 6% за 2014 г., а в Лондон достига даже 6,9% (юли 2014 г). Най-ниска е безработицата в юго-източните части на страната - градовете Оксфорд, Портсмут, Саутхямптън, а също и в Кеймбрич. 

Независимо, че официалната статистика не показва високи стойности, да се намери пълноценна работа в Англия по специалността (даже със знанието на език) и особено за пристигащи от чужбина, не е лесно, нито бързо, нито просто.


Нулеви контракти за работа

Огромно количество хора (и растат) имат т.н. "нулеви контракти" ("Zero hour contract") за работа. Характерно за тях е, че работодателя не гарантира осигуряване на работа по тях, а принципа е когато и колкото има. Не се посочва броя на работните часове за седмицата. Заплаща се само когато има осигурен трудов ангажимент. 

И работника трябва да е на разположение в часовете, когато е удобно за работодателя. Други подобни договори се подписват не с конкретен работодател, а с трудно посредник или агенция, като така се осигурява временна заетост при различни работодатели, които ползват посредническите услуги на такива агенции.


Нулеви контракти се подписват преди всичко за професии като продавачи, преводачи, допълнителен персонал в кафенета, заведения, хотели, куриери, разносвачи на пици и др.п. В по-специализираните случаи, за определени професии, може да съществува правилото, че работодателя трябва да докаже липсата на подходящи местни кадри и тогава да получи правото да назначи на работа хора от чужбина. 

Има официален списък на дефицитните професии, в който влизат преди всичко инженери с различна квалификация, геолози, геохимици за нефтената индустрия и др.


Заплати в Англия

Британското заплащане на труда се указва в годишен размер и е преди облагане с данъци (които са около 22%, но с нарастване на дохода могат да стигна и до 50%). Заплатите в Англия, особено за току-що стартиращите и още повече, за тези, които не владеят език, не са високи, особено на фона на постоянните разходи за живот - квартира, храна, транспорт, застраховки... 

За начало, като чираци, може да разчитате на около 3 паунда на час, но и те не са сигурни, ако не се справяте с работата. Ако добре се справяте, имате предишна квалификация и опит и сравнително бързо напредвате с езика, сравнително бързо може да удвоите часовата си ставка.


Великобритания е крайно заинтересована от привличането на квалифицирани специалисти от чужбина, за което са създали и поддържат специална програма HSMP (Highly Skilled Migrant Programme). Включвайки се в тази програма, Вие не само получавате право на работа (или на създаване на собствен бизнес) в Англия, но след няколко години може да получите и британски паспорт с всички права на поданик на Нейно Височество (без правото да гласувате). 

Такава работа в Англия може да се превърне в истински скок във Вашата кариера, а ако след това се върнете в България, на Вас ще гледат по доста по-друг начин.


Годишен доход и популярни професии във Великобритания.

Тук ще посочим примерни популярни професии и диапазоните на обичайния доход за тях, с разбирането, че това не е гаранция, че Ви ще успеете да постигнете това ниво, нито, че и Вашите доходи ще са точно такива. Доходите са посочени на годишна база, в английски лири и са преди облагане с данъци.
 •     IT Director 70 000-75 000
 •     IT solution architect 45 000-75 000
 •     IT manager 60 000-90 000
 •     Engineer 45 000-60 000
 •     Scientist 28 000-42 000
 •     Economist 35 000-48 000
 •     Marketing manager 40 000-45 000
 •     Senior marketing manager 80 000-110 000
 •     Sales executive 25 000-30 000
 •     Executive director 60 000-100 000

Ще си намеря ли работа в Англия?

Това е въпрос, от който се вълнува всеки кандидат емигрант, който е решил да започне нов живот и работа в Англия. Отговора е неизменен като английската монархия "Ако умеете да работите, заработвате доход в родната си страна, то и в Англия ще си намерите работа, като при това ще заработвате доста повече." Разбира се, това трябва да го съотнасяте с обичайните британски разходи. За квартира около 800-900 паунда месечно, 
 • храна, 
 • транспорт, 
 • облекло, 
 • развлечения, сметки.

Човек знае и две и двеста

Също трябва да имате предвид, че поначало към чужденците се отнасят ако не с предубеждение, то поне с повишено внимание (знаете за разни партии и т.н.). Затова в заключение ще кажем, че е напълно възможно да си намерите и осигурите работа в Англия и да водите сносен живот покрай това, но най-добре е винаги да разчитате най-вече на себе си и да давате максимума от възможностите си.

----------------

26 април 2015

Местоимението "whose" - дума заместител | dLambow

Местоимението "whose" - дума заместител в английски език (Pronoun "whose")

 

Английското относително местоимение "whose"

Относителните местоимения в английски език (Relative Pronouns) слежат за свързване на подчинените изречения с главното, като изпълняват ролята на думи-съюзи. Това е и една от основните роли на местоимението "whose" - "чийто", "на когото". 

Pronoun "whose"
Английското относително местоимение "whose"
 

Т.е. това е един вид въпросително местоимение, но се използва не за задаване на въпроси, а за свързване, като се обозначава принадлежността на определен предмет на някого или на нещо. По този начин то изпълнява функция на на определение в изречението и затова винаги стои пред съществителното, за което се отнася.

 • Whose book is this? - Чия книга е тази?

Местоимение "whose" като дума заместител

Освен това "Whose" може да се използва и като дума заместител за съществително или притежателно местоимение.
 • Whose book is this? - Чия книга е това?
 • This is her book. - Това е нейната книга. (притежателно местоимение-прилагателно)
 • This book is hers. - Тази книга е нейната. (местоимение-съществително);
 • This is Ana’s book. - Това е книгата на Ана. (съществително).


Предимно местоимението "Whose" отразява принадлежност към одушевени предмети, но не винаги.
 • Do you remember the man whose car was stolen yesterday? - Помниш ли човека, на когото му откраднаха колата вчера?
 
Употребата на това местоимение изключва употребата на член пред съществителното.
 • Whose car is this (it)? – It’s mine. - Чий е този автомобил? Той е мой.
 • Whose side do you take?    - Чия страна ще заемеш?

Това местоимение доста прилича на местоимението "who" и като него, често се използва по отношение на лица - който, на когото, чийто.
 • That’s the man whose car has been stolen. - Това е човека, на когото му откраднаха колата.
 • Do you know the man whose house we saw yesterday? - Помниш ли човека, чиято къща видяхме вчера?
 • Do you know whose book it is? - Знаеш ли чия е тази книга?
 • I wonder whose house that is. - Аз се чудя, чия е тази къща?

Понякога "Whose" може да касае неодушевени предмети, като замества израза "of which", стоящ след съществителното:
 • We saw a mountain whose top was covered with snow. - Ние видяхме планината, чийто връх беше покрит със сняг., 
което е равностойно на:
 • We saw a mountain the top of which was covered with snow.
Това е основната информация за местоимението "whose" (Pronoun "whose") и конкретни примери от английски език за използването му като дума заместител.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Лице на английския глагол | dLambow

Лице на английския глагол (Grammatical Person in English)


Категорията лице в английски език.

Във формите на английския глагол категорията "лице" е застъпена много слабо. Като по правило тя се установява по съотнесеността на глагола-сказуемо към подлога или личните местоимения. Освен това, говорейки за съгласуване на глагола-сказуемо по лице с подлога в изречението, трябва да се има предвид, че в английски език формите за лице са се съхранили само в немного случаи, а в повечето случаи на различни лица съответства една и също форма на глагола. Например:

 • I see - аз виждам,
 • you see - ти виждаш,
 • we see - ние виждаме и т.н.
Grammatical Person in English

Категорията лице в английски език


Лица на английския глагол.

Личните форми на глагола се употребяват в шест лица, по три за единствено число и три за множествено число. При това има тенденция формата за 2 лице единствено число да излиза от употреба в литературната проза и битовата реч и вместо нея да се използва формата за 2-ри лице множествено число. Затова в английското изречение лицето на глагола се определя според подлога, което в 1-во и 2-ро лице се изразява с лично местоимение, а в 3-то лице - както с местоимение, така и със съществително.

Личните местоимения указват лицето в английски език.

Личните местоимения, използвани като подлог в изречението, никога не се пропускат, тъй като тяхното отсъствие не позволява да се определи лицето и числото на глагола-сказуемо. Категорията за лице се е съхранила само в някои случаи.


Глаголът "to be" е най-запазен по лице.

Например, глаголът "to be" има отделни форми за 1-во и 3-ро лице единствено число
 • I am,
 • he/she/it is,

които са различни от формите за множествено число
 • We/you/they are.

В минало време глаголът "to be" има отделни форми за единствено и множествено число:
 • I (he) was,
 • we (you, they) were.

Трето лице, единствено число за останалите глаголи.

В сегашно време глаголът "to have" има отделна форма за 3-то лице единствено число - Не (she, it) has. В сегашно време всички глаголи, освен модалните, са запазили окончанието "-s/-es", което е признак за 3-то лице единствено число - Не (she, it) writes.

Единствено число (Singular):

Първо лице - first person (1st person).

Подлогът говори за себе си.
 • Местоимение - I/me
 • I am
 • I was
 • I go
 • I have
 • I speak
 • I play golf. - Аз играя голф.
 • I was in Italy two years ago. - Аз бях в Италия преди две години.
 • I read the newspaper. - Аз чета вестника.
 • I see great things in baseball. - Аз виждам страхотни неща в баскетбола.

Второ лице - second person (2nd person).

Подлогът говори на слушателя.
 • Местоимение - you
 • You are
 • You was
 • You go
 • You have
 • You speak.
 • What do you do after supper? - Какво ще правиш след вечеря?

Трето лице - a third person (3rd person).

Подлогът говори за всички останали хора или неща.
 • Местоимения - he/him, she/her, it
 • He/She/It is
 • He/She/It was
 • He/She/It goes
 • He / She / It has
 • He/She/It speaks.
 • He plays basketball. - Той играе баскетбол.
 • He has many medals. - Той има много медали.
 • Не left the house, took a taxi and drove to the station. (Едно лично местоимение или съществително може да служи едновременно за подлог на няколко глагола).
 • She sees more hospices and sink estates than most people.
 • She teaches English. - Тя преподава английски.
 • She does work well. - Тя добре работи.
 • She has two cars. - Тя има две коли.

Множествено число (Plural):

Първо лице - first person (1st person).

 • Местоимения - we/us
 • We are
 • We were
 • We go
 • We have
 • We speak.
 • We are Australian. - Ние сме австралийци.

Второ лице - second person (2nd person).

 • Местоимение - You
 • You are
 • You were
 • You go
 • You have
 • You speak.

Трето лице - a third person (3rd person).

 • Местоимение - they
 • They are
 • They were
 • They go
 • They have
 • They speak.
 • Why Tim and his friends come here? - They wanted to borrow my car.
 • They were in England two years ago. - Те бяха в Англия преди две години.
 • What will they do tonight? - They will go to the cinema.
 • They say that they want to visit her. - Те казват, че искат да я посетят.

Модални глаголи (без окончание "-s/-es" в трето лице, единствено число):

 • He can swim faster. - Той може да плува по-бързо.

Още за английските форми за лице (Person in English).

Глаголът "to be" има доста различаващи се едни от други форми. Това се дължи на исторически причини, когато в древноанглийския език тези форми са принадлежели към три различни глагола, които постепенно са се слели в един:
 • sind,
 • beon,
 • wesan

Във всички останали случаи, освен "to be", категорията лице на английския глагол (Grammatical Person in English) може да се определи само по контекста, например от местоимението (поради което то не бива да се пропуска). Личните местоимения (Personal pronouns) са наречени така, защото благодарение на тях граматическата категория за лице (Person) става приложима в английски език.

----------------

25 април 2015

Категории на глагола | dLambow

(Verb Categories) -

Категории на глагола в английски език

 

Глагол (Verb).

Най-общото значение на английския глагол (който е част на речта) е обозначаването на някакъв процес, което включва

 • - действие (to do - върша),
 • - наличие (to be – съм),
 • - притежание (to have – имам)
 • - състояние (to know - знам, to love – обичам),
 • - процес,
 • - движение (to run - бягам)

на подлога - лице (а) или предмет (и). 

Категории на глагола
Категории на глагола (Verb Categories)
 

 • Ivan rides a bicycle. - Иван кара велосипед. (глаголът "rides" обозначава действие, извършвано от Иван - карането на велосипед).

Глаголът в английски език притежава доста по-сложни от българските видово-временни форми, като основно различаваме два случая:
 • Лични форми на глагола (Finite Forms of the Verb),
 • Нелични форми на глагола (Non-finite Forms of the Verb).

Ако внимателно и задълбочено изучим категориите на личните и неличните форми на глагола, това е лесния начин да схванем и разберем добре цялата същност на английската граматика. Така че, ако искате да научите добре и ползотворно да ползвате английски език, обърнете внимание на тази тема и по-подробните теми с всяка отделна категория.Граматически категории на глагола (Grammatical Categories of the Verb).

Английският глагол има доста развита система от категории:

 • - форми,
 • - аспекти,
 • - залози,
 • - наклонения и т.н. 

Съществуват и остатъчни категории, като:

 • - лице и
 • - число, 

които не са особено развити с изключение за глагола "to be" - "съм", като за останалите глаголи изобщо отсъстват. Всички тези категории са характерни за личните форми на глагола. Но съществуват и нелични форми, които имат свои си категории:

 • - инфинитив,
 • - причастие,
 • - герундий, 

които имат особени функции и предават друг вид отношения.

Категории на неличните форми на глагола (Non-finite Forms of the Verb Categories).

Неличните форми на глагола в английски език обозначават действия или състояния, протичащи от само себе си, безсубектно и се характеризират с това, че нямат категории за лице, число, род, време и наклонение. Само някои от тях изразяват вид и залог. Те не се използват във вид на просто сказуемо, но могат да влизат в конструкцията на съставно сказуемо, а освен това могат да изпълняват функциите на почти всички останали части на изречението, като:
 • - подлог,
 • - допълнение,
 • - определение,
 • - обстоятелство.
Например:
 • I have come here to speak to you. - Аз дойдох тук, за да поговоря с Вас. (това е инфинитив във функцията на обстоятелство за цел).

Към неличните форми на глагола се отнасят:

 

Инфинитив (Infinitive).

Глаголите в ифинитив (неопределена форма на глагола) имат категориите вид, преходност, непреходност, спрежение. Те могат да представляват отглаголно прилагателно, наречие, съществително от вида "to + глаголната основа".

Герундий (Gerund).

Отглаголно съществително с окончание "-ing".

Причастие (Participle).

Отглаголно прилагателно с окончания "-ed" "-en" "-ing".
 • - Съвършенни форми - I’m glad to have helped you. – Аз се радвам, че ти помогнах.
 • - Страдателни форми - I wanted to be asked that question. – Аз исках да ми зададат този въпрос.
 • - Продължителен инфинитив - I like to be reading this story now. – На мен ми харесва да чета тази история сега.

Категории на личните форми на глагола (Finite Forms of the Verb Categories).

Личните форми на глаголите в английски език вече имат много и различни категории, като:
 • 1. Лице (Person),
 • 2. Число (Number),
 • 3. Род (Gender),
 • 4. Време (Tense),
 • 5. Аспект / Вид (Aspect),
 • 6. Форма (Form),
 • 7. Корелация / Съгласуване (Correlation),
 • 8. Залог (Voice),
 • 9. Наклонение (Mood),

Категория за лице (Person).

Глаголът "to be" е единствения глагол в английски език, който може да се променя по лице и изглежда, на англичаните това им стига.

В сегашно време:

 • I am,
 • he/she/it is,
 • we/you/they are.

В минало време:

 • I/he/she/it was,
 • we/you/they were.
Всички останали основни глаголи имат само едно окончание, което показва лице "-s/-es", което се добавя към базовата форма на глагола, за да се образува 3 лице, единствено число в сегашно просто време (simple present).
 • He works,
 • She writes,
 • Music plays.
Ако това окончание липсва, лицето може да се познае от подлога, с който е съгласуван глагола:
 • I play,
 • We play,
 • You play,
 • musicians play.
 

Има три лица в английски език:

Първо лице - I write. - Действието се изпълнява от говорещия.
Второ лице - You write. - Действието се изпълнява от някой, към когото се обръща говорещия.
Трето лице - She writes. - Действието се изпълнява от някого, около говорещия.

Категория за число (Number).

Показва, че действието се изпълнява от едно лице или от повече лица, като по този начин се показва единичност или множественост на субекта, изпълняващ действието, при което не се променя значението на действието.
 • I am, He writes;
 • we are, We write.
 

Единствено число (singular):

 • 1-во лице - I am / have / do; 
 • 2-ро лице - you are / have / do; 
 • 3-то лице - he, she, it is / has / does.
 

Множествено число (plural):

 • 1-во лице - we are / have / do;
 • 2-ро лице - you are / have / dо;
 • 3-то лице - they are / have / do.

Модалните глаголи (modal verbs)

 • can,
 • may,
 • must
Не се променят по число и лице:
 • You must do it.
 • She may come any day.
 • They can read English.

Категория за род (Gender).

Категорията за род показва характеристика за рода на съществителното или местоимението, с които се координира и съгласува глагола.

Категория за време (Tense).

Граматическата форма за време на глагола (Tense form) посочва времето за изпълнение на действието по отношение на момента на говорене:

Сегашно време (Present Tense) - I go,

Едновременност на действието по отношение момента на говорене.

Минало време

(Past Tense) - I went,

Време, предшестващо момента на говорене.

Бъдеще време (Future Tense) - I shall go,

Времеви отрязък следващ момента на говорене.

Бъдеще време в миналото (Future in the Past) - I should go.

Бъдещо действие, разглеждано от гледна точка на миналото.
Времето, изразено чрез времевата форма на глагола, и действителното време не винаги съвпадат. Като пример:
 • I am leaving tomorrow. - Аз напускам (заминавам) утре.
Тук е използвано сегашно продължително време (present continuous) с времевата форма "am leaving", но с помощта на "tomorrow" фактически се стига до бъдеше време.

Категория за аспект / вид (Aspect).

Аспектът показва характера на действието - повторяемост, продължителност, завършеност. Бива два вида:

Общ аспект (the common aspect),

назовава действието като такова и е характерен за глаголи в
 • Simple или Indefinite,
 • Perfect.
Примери:
 • Speaks
 • Spoke
 • Will speak
 • Has spoken

Продължителен аспект (the continuous aspect).

изразява конкретно действие или процес, притежаващи продължителност във времето и протичащи в определен момент или период от време и е характерен за глаголи, които се употребяват в
 • Continuous
 • Perfect Continuous.

Примери:

 • Is speaking
 • Was speaking
 • Will be speaking
 • Has been speaking

Категория за форма (Form).

В английски език има четири прости глаголни форми, а всичко останали са сложни, тъй като се образуват с помощта на спомагателни глаголи. Основните форми трябва добре да се познават, тъй като служат за образуване на всички сложни форми.

I   форма – Инфинитив (неопределена форма) (Infinitive).

Това е глагол в лична форма, сегашно време, без частицата "to", като се използва само за Просто сегашно време (Present Simple):
 • play

II  форма – Минало неопределено време (Past Indefinite) + "-ed".

Това е глаголът в просто минало време (Past Simple):
 • played

III форма – Минало причастие (Participle II) + "-ed".

Това е второ причастие или причастие в страдателен залог, което се използва във всички времена от групата Perfect, а също и за образуване на страдателен залог (Passive Voice):
 • played - изсвирен

IV форма – Сегашно причастие (Participle I) + "-ing".

Тези "ing"-форми се използват за за всички времена от групата Continuous:
 • playing
 • going, 
 • reading.

Правилни и неправилни глаголи.

По начина на образуване на втора и трета основна форма, глаголите могат да се подразделят на две групи:

Правилни глаголи (English regular verbs).

Правилните глаголи образуват втора и трета форма чрез добовяне към инфинитива (първа форма) на окончанието "-ed:
 • work worked worked
 • live lived lived
 • want wanted wanted

Неправилни глаголи (English irregular verbs).

Неправилните глаголи образуват втора и трета основни не чрез добавяне на окончание "-ed", а чрез промяна на цялата основа:
 • begin — began — begun;
 • spend — spent — spent;
 • give — gave — given;
 • go — went — gone.

Категория за корелация / съгласуване (Correlation).

Това е много важна категория, свойствена за английски език, като показва съгласуване на времето между действието и определен момент от време, принадлежи ли даденото действие към този момент (неперфектни форми - Indefinite и Continuous) или го предшества (перфектна форма - Perfect и Perfect Continuous).

Примери:

Perfect

 •       Has spoken
 •       Has been speaking
 •       Had spoken
 •       Had been speaking
 •       Will have spoken
 •       Will have been speaking
 •       Would have spoken
 •       Would have been speaking

Non-Perfect

 •       Speaks
 •       Is speaking
 •       Spoke
 •       Was speaking
 •       Will speak
 •       Will be speaking
 •       Would speak
 •       Would be speaking

Категория за залог (Voice).

Показва дали подлога е субект (подлогът върши нещо) или обект (върху подлога се върши нещо) на действието.

Деятелен залог (Active Voice):

 • I gave him my book.
 • Peter wrote a letter.

Страдателен залог (Passive Voice):

 • My car was stolen.
 • The letter was written by Peter.

Категорията наклонение (Mood).

Показва отношението на говорещия към съдържанието на изказването.

Изявително наклонение (Indicative Mood)

обозначава действието като реален факт в настоящето, миналото или бъдещето.

Повелително наклонение (Imperative Mood)

изразява подтикване към действие - заповед, молба, съвет.

Подчинително / условно наклонение (Subjunctive Mood)

показва, че говорещия разглежда действието не като реален факт, а като предполагаемо или възможно при определени условия действие.


Това са основните граматически категории на английските глаголи (Verb Categories) в лична и в нелична форма, заедно с конкретни примери в английски изречения и връзки към теми с по-подробна разработка на съответната категория.

----------------

22 април 2015

Алвеоларни процепни съгласни звуци [ n, l, t, d ] | dLambow

Алвеоларни процепни съгласни звуци [ n, l, t, d ] (Alveolar consonants)

 

Кои са алвеоларни съгласни?

Съществува една група английски звуци, които са алвеоларно процепни съгласни:
 • [n],
 • [l],
 • [t],
 • [d].

Alveolar consonants
Кои са алвеоларни съгласни?

Как се произнасят алвеоларните съгласни?

За да се произнесат алвеоларно процепните съгласни правилно, е нужно върха на езика да се докосне до алвеолите (хълмчетата непосредствено зад горните зъби). Този вид съгласни не се смекчават пред гласни и в края на думите. За да се избегне нежелания гласен призвук, не бива силно да се притиска върха на езика и да се задържа дълго върху алвеолите.

Глухата съгласна [t] се произнася енергично в началото и в края на думите. Разликата между този вид английски съгласни и съответстващите им български звуци е, че в български език тези звуци се произнасят с докосване върха на езика към горните зъби, а не към алвеолите.
Упражнение за сравнително произнасяне на български и английски съгласни:

 • [ н ] - [ n ] нет - net (мрежа)
 • [ л ] - [ l ] лес - less (по-малко)
 • [ т ] - [ t ] тип - tip (крайче)
 • [ д ] - [ d ] дал - dull (скучен)

Как се пишат алвеоларните съгласни?

Във връзка с изписването на алвеоларно-процепните съгласни, няма изненади и при тях има пълно съответствие между звук и буква.
 • [n] - Nn [ en ] - net,
 • [l] - Ll [ el ] - less,
 • [t] - Tt [ ti: ] - tip,
 • [d] - Dd [ di: ] - dull.

На фона на значително по-сложните начини за произнасяне на някои английски звуци, въпросът с алвеоларно процепните съгласни звуци (Alveolar consonants) не изглежда да е много сложен.

----------------

21 април 2015

Алтернативен въпрос | dLambow

Алтернативен въпрос (The Alternative Question)

 

Какво е алтернативен въпрос?

По определение, алтернативният въпрос в английски език (The English Alternative Question) е такъв вид въпрос, който предлага да се направи избор, като в него винаги присъства съюза "or" - "или". Той се състои от две части, свързани със съюза "or" и имащи инверсия или обратен словоред. Може да се задава към всяка част на изречението, а също и към изречението като цяло. 

The Alternative Question
Какво е алтернативен въпрос?

Особеността тук е, че възможните отговори присъстват във въпроса като ние трябва само да изберем на кое от двете зададени лица, предмети, качества и т.н., се спираме.

 • Is he from England or from Bulgaria? - Той от Англия ли е или от България?
 • Do you like apricots or peaches? - Ти какво обичаш, кайсии или праскови?
 • Can she sing or dance? - Какво може тя, да пее или да танцува?Формиране на алтернативен въпрос

Както се вижда от горните примери, построяването на английски алтернативни въпроси не се различава много от общите въпроси, освен че се добавя съюза "or" (или) и допълнителна част за избор. Обикновено, в разговорната реч, втората част може да бъде съкратена, като се изразява с една дума или фраза.

Въпрос към цялото изречение

При положение, че алтернативния въпрос се задава към цялото изречение, то двете му части представляват общи въпроси.
 • Did you go to the theatre or did you stay at home? - Ти на театър ли ходи или си остана в къщи?

Въпрос към част от изречението


Специален въпрос

 • What do you want, tea or coffee? - Какво искаш, чай или кафе?
 • What are you going to order: pizza or sushi? - Какво ще поръчате, пица или суши?
 • When are having a holiday: in June or in July? - Кога ще имаш ваканция, през юни или през юли?

Общ въпрос

 • Is she a lawyer or a judge? - Тя адвокат ли е или съдия?
 • Did he go to his place or to his friend's? - Той при себе си ли се прибира или при приятел?
 • Will you be in office at 5pm or at home? - Ще бъдеш ли в офиса към 5 или ще си в къщи?
 • Do you want tea, or do you want coffee? - Ти искаш чай или (искаш) кафе?
 • В разговорната реч, втората част може да се съкрати:
 • Do you want tea or coffee? - Ти искаш чай или кафе?

Въпрос към подлога

Ако алтернативния въпрос се задава към подлога, то спомагателния въпрос винаги трябва да се повтори два пъти - и в писмената и в устната реч:
 • Do you or does your brother know English? - My brother does. - Кой от двама ви, ти или твоя брат знаете английски? - Брат ми знае.
Това е основната информация относно определението и формирането на алтернативен въпрос (The Alternative Question) в английски език, заедно с типични английски примери и вариации по темата.

----------------

20 април 2015

Съставно сказуемо | dLambow

Съставно сказуемо (Compound Predicate)

 

Какво е съставно сказуемо?

Говорейки за видовете сказуемо в английски език, няма как да не отбележим значимостта и разпространеността в живата разговорна реч на такава негова разновидност, каквато е съставното сказуемо. От своя страна то се подразделя на две разновидности:

 • - именно (Compound Nominal Predicate),
 • - глаголно (Compound Verbal Predicate).
Съставно сказуемо
Какво е съставно сказуемо?

Съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate).

Като правило, съставното именно сказуемо се състои от:


Глагол връзка (Link-verb),

който свързва подлога с предикативния член на сказуемото и може да показва време, залог, наклонение, като се съгласува с подлога по лице и число:
 • to be (основен глагол.свръзка),
 • to feel,
 • to keep,
 • to become,
 • to grow,
 • to get,
 • to turn,
 • to continue,
 • to remain, 
 • to look,
 • to seem,
 • to appear…
Основният и останалите глаголи - свръзка показват, че състоянието на подлога, изразено чрез предикативния член, остава без промяна или е резултат на някаква промяна. Обикновено, глагола "turn" се използва, за да покаже, че се е извършила някаква неочаквана промяна. Докато глаголите seem, appear, look - показват някакво съмнение със преводно значение на "изглежда", "като че ли".

Предикатив - именна част (Predicative),

която характеризира подлога, явява се основна част на съставното сказуемо и може да бъде изразена (както показва името й) практически със всяка друга част на речта:
 • - съществително име,
 • - прилагателно име,
 • - местоимение от различни видове,
 • - числително име,
 • - инфинитив или герундий,
 • - наречие във функция на прилагателно и др. част на речта, имаща функции на съществително или прилагателно.

Някои примери за съставно сказуемо с именна част:

 • These books are ours. - Тези книги са наши.
 • He stood quiet near the window. – Той стоеше тихо да прозореца.
 • He appeared frightened. - Той изглеждаше уплашен.
 • These children look happy. - Тези деца изглеждат щастливи.
 • He is a doctor. - Той е лекар.
 • My friend has become an engineer. - Моят приятел стана инженер.
 • He painted the door white. Той боядиса вратата в бяло.
 • She is a swimmer. - Та е плувкиня.
 • This competition may take place tomorrow. - Състезанието може да се проведе утре.
 • He is my neighbour. - Той е мой съсед.
 • The ground feels cold. - Земята е студена.
 • She remained pale. - Тя оставаше бледа.
 • Suddenly he became famous all over the world. - Внезапно той стана популярен в целия свят.

Това е основната информация за съставното сказуемо (The Compound Predicate), някои негови основни разновидности, както и примери за използване в английски език.

----------------

19 април 2015

Словоформи | dLambow

(Wordforms) -

Словоформа в английски език (Wordform in English)

 

Граматическо значение на словоформите

 
Разлика между граматика и лексика
 
Словоформи
Словоформи (Wordforms)

Предмет на изучаване на граматиката, както и на лексиката е думата. В какво тогава е разликата между двете? Лексиката изучава лексическата дума - лексемата, а граматиката изучава граматическите думи - формата на думите, "словоформата".

Какво е словоформа (Word form)?

Словоформа е граматическото видоизменение на една и съща дума - лексема (по число, по падеж, по време ...). Това означава, че словоформите имат различно граматично, но едно и също лесикално значение.
 • вървя, вървиш, вървят ...
 • дърво, дървета, дървото, дърветата


Различни лексеми могат да имат едно и също граматично значение, но свое собствено лексикално значение. Например, думите нож, компютър, стол - всички те имат едно също граматическо значение, като изразяват предметност и представляват съществително в единствено число, мъжки род.

По този начин, изучавайки "словоформата" на думата (Word form), трябва да знаем, че лексическите и граматическите значения са двата основни вида значения, които са свойствени на английски език. Това са неща, на които може би не сме обръщали внимание, когато учим български език, но трябва да знаем и разбираме, когато учим чужд език.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Многоточие . . . или три точки ... | dLambow

 (Ellipsis or Three Dots ...) -

Какво е многоточие ... или три точки?

 Между другото, международния сигнал за бедствие SOS - в морзовата азбука, се състои от три точки, три тирета и три точки ( ..., ---, ...). Но не за това става дума в тази тема. Тук го разглеждаме като препинателен знак в езикознанието (лингвистиката).


Има разлика между многоточие и три точки

Понятието "многоточие" [ . . . ] често напълно се смесва с препинателния знак "три точки" [ ... ], но всъщност това не е много точно. Първото отразява значението и смисъла на понятието (недоизказаност), а второто е технически знак. И за да стане още по-по-, като вид многоточие могат да бъдат третирани също три удивителни [!!!] или три въпросителни [???]. 

Многоточие или три точки
Многоточие или три точки (Ellipsis or Three Dots)

Какво е многоточие . . .?

Многоточието е препинателен знак, който често се използва за цитиране на материал, като се изключват от него някои думи. Знакът многоточие се състои от три точки, които са разделени от думите от двете им страни с по един интервал. Например:
 • - It was decided … that English should be spoken in the USA - Беше решено ... че английският трябва да се говори в САЩ.
Между точките няма интервали, но ако многоточието замества думите в началото на изречение, то ще изглежда така:
 • - in the USA. … - в САЩ. …
Ако думите са заместени в края на изречението, тогава трябва да напишете:
 • - ... .
Когато се изтрие цяло изречение, поставете точка в края на предишното, след това интервал, многоточие, интервал и тогава пишете следващото изречение. Многоточието показва и пауза в речта на героя:
 • - "I think… I think you’re right,” said Kate - "Аз мисля… Аз мисля, че си права“, каза Кейт
Многоточието е цялостен знак, който не може да бъде разделен и пренесен на нов ред. За да разграничите многоточията, които сте добавили, от многоточията, който вече съществуват в текста, използвайте квадратни скоби:
 • - […]
 

Какво са три точки ...?

Поставянето на три точки в текста (...) показва, че данните не са предоставени или че част от текста е пропусната, или недоизказана. В общия случай, употребата на хоризонтални три точки (в англ.: ellipsis) се използват предимно за представяне на пропусната част от изречение или дума, или фрази, които са излишни или могат да бъдат подразбрани от останалата част от текста.
 
В английски език понятието "ellipses" (три точки) идва от гръцка дума, означаваща "пропускане" и точно това правят трите точки – показват, че нещо е пропуснато. Когато цитирате някого, можете да използвате многоточие, за да покажете, че сте пропуснали някои от думите му.

Можете също да използвате трите точки, за да покажете пауза в речта или че изречението остава недоизказано. Тази техника обаче не принадлежи на официалното или академичното писане. Това може да го използвате само при неформално писане.
 

Видове многоточия

Срещат се:

 • - хоризонтални,
 • - вертикални и
 • - диагонални многоточия, 

като в лингвистичния смисъл (езикознанието) ние имаме предвид преди всичко хоризонталните многоточия. Между многоточието и останалия текст се оставя празен интервал, докато между трите точки не се оставят празни интервали. Многоточието е цялостен знак, който не може да бъде разделян и пренасян на нов ред.


 • It was decided … that English should be spoken in the USA.
 • Jack has never ...
 • His appearance was untidy ... his shoes was dirty, the coat was torn.

Многоточие . . . в английски език

Още по-сложно е понятието "многоточие . . ." (ellipsis или three dots или dot-dot-dot) в английски език. "Ellipsis" с множествено число "ellipses" произлиза от древния гръцки език - ἔλλειψις, élleipsis, със значение на незапълнено, липсващо, пропуснато, недоизказано. Иначе и в английския техническото наименование на серията от три точки е:

 • - "three dots" или
 • - "triple-dot" или
 • - просто "dot-dot-dot".

Срещат се и други наименования на същия знак, според различните области, в които се използва:

 • - suspension point,
 • - points of ellipsis,
 • - periods of ellipsis или
 • - colloquially и др. 

Често, в произведенията на съвременни английски и американски писатели, в края на незавършено по смисъл изречение, вместо многоточие се поставя тире. По този начин се подчертава, че зад пределите на написания текст остава още много, за което трябва да се досети читателя - даже е възможно да се поставят и две тирета.

Значение на препинателния знак "точка-точка-точка".

Обикновено значението на знака "точка-точка-точка" като препинателен знак (Punctuation mark) е указание за умишленото пропускане на дума, израз, изречение или цял абзац в даден английски текст без да се променя оригиналното значение на текста. Според своето място в изречението или според контекста на изказването, "точка-точка-точка" може да показва незавършена мисъл или фраза,
 • скрит смисъл,
 • недоизказаност,
 • деликатно пропускане от текста на по-груби думи,
 • особености на устната реч (малка пауза, вдишване, замисленост),
 • вълнение на говорещия,
 • израз на затихване, недовършен цитат,
 • недовършено изброяване и ... т.н.
Понякога, чрез многоточие се цели постигането на многозначителност или да се заинтригува читателя с недоизказаност. На английски език недостоверната информация се дели на два вида:
 • - дезинформация, заблуждаваща (умишлено) информация (disinformation) и
 • - недостигаща, липсваща или невярна информация (misinformation).
Има фундаментални различия между двете. Под думата дезинформация (disinformation) се разбира общо взето ненадеждна, невярна информация, която не отговаря на фактите и умишлено ни въвежда в заблуждение. Докато misinformation е просто недостигаща информация, която по някаква причина (незнание или немарливост) просто не ни е известна.

Примери за използване на многоточие . . .

 

В незавършени по смисъл изречения:

 • “Apparently you ladies don’t realize this is private room,” he said, “and you’re interrupting a dinner party which isn’t….”

В зависимост от вида на изречението, след многоточието то може да завърши с някой от главните препинателни знаци - точка, въпросителна или удивителна.


Показване на колебание или вълнение:

 • “I mean… my brother’s I really glad to see you!”

Съкратена версия на оригинала.


Когато се използва при непълно цитиране, 

като многоточие в този случай може да има в началото, в края или по средата, в зависимост от мястото на пропуснатия текст.


Показване на пауза в речта на героя:

 • “I think… I think you’re right,” said Kate.

 

Кога не се използва многоточие?


1. При необходимост от замяна на пропуснати думи с многоточие, когато те са в началото на възпроизводимия текст, многоточие не се поставя. Не се изисква дори ако обемният цитат започва и завършва с пълно изречение.


2. В английски език, незавършена мисъл в писмо завършва на с многоточие, а с тире ( - ), а понякога даже и с две тирете ( -- ).

 • - "If you tried to understand me —" -  "Ако се опитате да ме разберете..." 


3. Липсата на интервали, разделящи точките от текста, според много специалисти не е грешка. Единственото изискване, което трябва да се спазва ясно, е еднаквостта на изписването в целия текст.


Това са основните моменти по отношение на препинателния знак многоточие или три точки (Ellipsis or Three Dots), както и случаите на употребата му в английски език. Тук ще пропуснем значението му и смисъла му при използването му в математиката, полиграфията, информационните технологии и програмирането.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: