Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 ноември 2017

Страдателен и деятелен залог | dLambow

 (Active и Passive) -

Английските глаголи в страдателен и деятелен залог


Правите ли разлика между формите на английския глагол в страдателен и в деятелен залог? Формите на английския глагол в страдателен залог (Passive) са с 6 по-малко от формите му в деятелен залог (Active). Ето, всичко това, събрано в една 

 

Страдателен и деятелен залог
Страдателен и деятелен залог (Active and Passive Voice)

Супер таблица на английските глаголи в страдателен и деятелен залог, 

заедно с
 • - пълна класификацията на глаголните времена (Active и Passive), 
 • - формулите за образуване на всяко време и форма, 
 • - подходящи примери на английски език, 
 • - превод на примерите на български език, 
за максимална яснота и разбиране на английската видо-временна глаголна система.

Active 

(деятелен залог)

Passive 

(страдателен залог)

Simple / Indefinite 

(прости / неопределени времена)

Present (сегашно време)

Формула: V, V-es

write letters every day.
Аз пиша писма всеки ден.
Формула: to be V3

The letter is written.
Писмото е написано.

Past (минало време)

Формула: V-ed

wrote a letter yesterday.
Аз писах вчера писмо.
Формула: was, were V3

The letter was written yesterday.
Писмото е беше писано вчера.

Future (бъдеще време)

Формула: will V

will write a letter tomorrow.
Аз ще пиша писмо утре.
Формула: will be V3

The letter will be written tomorrow.
Писмото ще бъде писано утре.

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should V

I said that I should write a letter to him.
Аз казах, че би трябвало да му пиша писмо.
Формула: would, should be V3

He said that the letter would be written tomorrow.
Той каза, че писмото би трябвало да бъде писано утре.

Continuous / Progressive

(продължителни / прогресивни времена)

Present (сегашно време)

Формула: to be V-ing

am writing a letter (at the present moment).
Аз пиша писмо (в момента).
Формула: to be being V3

The letter is being written.
Писмото се пише (в момента).

Past (минало време)

Формула: was, were V-ing

was writing a letter at five o’clock.
Аз съм писал писмо в 5 часа.
Формула: was, were being V3

The letter was being written at five o’clock.
Писмото е било писано в 5 часа.

Future (бъдеще време)

Формула: will be V-ing

will be writing a letter at five o’clock.
Аз ще пиша писмо в 5 часа.
Няма форми
Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)
Формула: would, should be V-ing

I said that I should be writing a letter at five o’clock.
Аз казах, че би трябвало да пиша писмо в 5 часа.
Няма форми

Perfect

(завършени времена)

Present (сегашно време)

Формула: have, has V3

have written the letter.
Аз вече писах писмото (към настоящия момент).
Формула: have, has been V3

The letter has been written.
Писмото вече е писано (към настоящия момент).

Past (минало време)

Формула: had V3

had written the letter by five o’clock.
Аз вече написах писмото към 5 часа.
Формула: had been V3

The letter had been written by five o’clock.
Писмото вече беше написано към 5 часа.

Future (бъдеще време)

Формула: will have V3

will have written the letter by five o’clock.
Аз вече ще съм написал писмото към 5 часа.
Формула: will have been V3

The letter will have been written by five o’clock.
Писмото вече ще е написано към 5 часа.

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should have V3

I said that I should have written the letter by five o’clock.
Аз казах, че вече би трябвало да съм написал писмото към 5 часа.
Формула: would, should have been V3

He said that the letter would have been written by five o’clock.
Той каза, че писмото вече би следвало да е написано към 5 часа.

Perfect-Continuous / Progressive

(завършено-продължителни времена)

Present (сегашно време)

Формула: have been V-ing

have been writing the letter for an hour.
Аз пиша писмо вече цял час.
Няма форми

Past (минало време)

Формула: had been V-ing

had been writing the letter for an hour when he came.
Аз пишех писмо вече цял час, когато той дойде.
Няма форми

Future (бъдеще време)

Формула: will have been V-ing

will have been writing the letter for an hour when he comes.
Аз вече ще съм писал писмо цял час, когато той дойде.
Няма форми

Future-in-the-past (бъдеще време в миналото)

Формула: would, should have been V-ing

I said that I should have been writing the letter for an hour when he came.
Аз казвам, че би трябвало да съм писал писмото вече цял час, когато той дойде.

Няма форми


Super table of English verbs in the passive and active participle
Страдателен и деятелен залог

Е, запазете си тази Супер таблица и често правете справки с нея, ако искате да овладеете английските глаголни времена в тяхната пълнота.

----------------

11 ноември 2017

Линия на времето | dLambow

Линия на времето за английските глаголни времена

 

Какво Ви дава тази публикация за английските глаголни времена?

Концепцията за английските времена е различна от концепцията за българските времена, което доста тежко затруднява тяхното разбиране и заучаване. Ако въпреки табличното представяне в предишни публикации, по някаква причина все още не разбирате английските глаголни времена, ето Ви и схемата на тяхното разположение по "Линията на времето", която ще Ви обясни всичко в нагледен вид. Посочени са и конкретни примери за всяко от времената, но превода им на български език е труден, поради непълното съответствие между английските и българските времена.

 

Какво е "Линия на времето"? Опростен вариант

Това е скица, рисунка или схема, която съдържа трите основни времеви периода - минало, настояще, бъдеще, разположени в този ред, както са изброени. През средата на тази схема се прокарва една дълга стрела от миналото към бъдещето и върху нея се обозначават по различни начини английските глаголни времена. Ето един пример за Линия на времето (щракнете върху картинката, за да си я уголемите):


Линия на времето
Линия на времето


Подробна линия на времето за английските глаголни времена.

Линия на времето от първата рисунка, по-горе, е представена съвсем опростено и схематично, за да разберете същността й. В действителност, тя е доста по сложна и често я рисуват доста претрупано и объркано, което затруднява ползването й. Затова тук ще я представим максимално нагледно, с цветове, стрелки и наименования, заедно подходящи примери, преведени на български език (щракнете върху картинката, за да си я уголемите). 
 
Разположение на английските времена по линия на времето
Разположение на английските времена по линия на времето

Таблица на 16-те английски времена.

А сега, за да облекчим в максимална степен боравенето с Линията на времето, ще дадем 16-те английски глаголни времена в подреден табличен вид, за да може да ги сравнявате и да виждате мястото им и на двете места. Това предполага най-добре да запомните и разберете английската система от глаголни времена (щракнете върху картинката, за да си я уголемите). 
 
Наименования на английските глаголни времена
Таблица на 16-те английски времена

Наименования на английските глаголни времена.

Различните наименования на едни и същи английски глаголни времена внася огромен допълнителен хаос в тяхното изучаване, до степен на пълно объркване и неразбиране. Това се дължи на различията граматичната терминология в британския английски и американския английски език. Например, Simple Present или Present Indefinite обозначават едно и също време - Просто сегашно (неопределено) време. Но който не е наясно с този проблем, ги учи като две отделни времена и даже се чуди защо са толкова сходни и по какво се различават.

Просто сегашно време

 • Simple Present или Present Indefinite

Сегашно продължително време

 • Present Progressive или Present Continuous

Минало продължително време

 • Past Progressive или Past Continuous

Сегашно перфектно (завършено) продължително време

 • Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous

Просто минало перфектно (завършено) продължително време

 • Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous

Бъдещо продължително време

 • Future Progressive или Future Continuous

Просто условно време

 • Conditional Simple

Условно перфектно продължително време

 • Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous 

Значение на наименованията на различните английски времена.

И накрая, остана да изясним самото значение на наименования на английските граматични времена, за още по-добро разбиране. Често, когато учим дадено английско време, ние го заучаваме, примерно, като "Сегашно перфектно време". Казано по този начин, на нас българите, това не ни звучи разбираемо. Ние съвсем друго разбираме под "перфектен", а именно като "безупречен", "идеален" и т.н. А всъщност, приложено към английските времена, понятието "Perfect" означава "завършено, приключено". Англичаните разделят времената си на
 • прости (повтарящи се), 
 • продължаващи (в процес на осъществяване) и 
 • завършени (приключили към определен момент). 

И сега, ето значението на различните термини (наименования):

 • Simple - Просто време
 • Indefinite - Неопределено време
 • Progressive - Развиващо се (в развитие в даден период) време
 • Continuous - Продължаващо (в даден период) време
 • Perfect - Завършено (към даден момент) време
  Conditional - Условно време

Сега вече имате в максимално ясен и онагледен вид най-трудния момент в цялата английска граматика - английските глаголни времена. Труден е, защото те не съвпадат с българската концепция за времена. Ако искате да говорите правилен английски език, трябва да разберете английската концепция за времена и след това устойчиво да я затвърдите в съзнанието си с множество подходящи примери и ежедневна практика.

А сега, дайте и своя принос, като споделяте тази тема в социалните мрежи, за да помогнете на повече българи да въведат ред в разбирането си за английските глаголни времена и да говорят правилен английски език.

----------------

08 ноември 2017

Структура на английските глаголи | dLambow

(Structure of English Verbs)

Структура на английските глаголи

 

Затрудняват ли Ви английските глаголи?

Така е защото са доста по-различни от българските. Ето, тази тема за английските глаголи може да Ви помогне в разбирането.

Структура на английските глаголи
Структура на английските глаголи (Structure of English Verbs)
 

Структура на английските глаголи.

 • прости,
 • производни,
 • сложни и
 • съставни.


Прости глаголи.

Простите глаголи се състоят само от един корен:
 • walk - ходя, разхождам се,
 • play - играя,
 • eat - ям.

Производни глаголи.

В производните глаголи, освен корена, има и приставка (суфикс):
 • un-leash - развръзвам, 
 • re-read - препрочитам, 
 • re-play - преигравам.

Сложни глаголи 

Те се състоят от две основи:
 • under-line - подчертавам, 
 • white-wash - замазвам.

Съставни (фразови) глаголи

Те се състоят от глагол и наречие или предлог:
 • look out - внимавай, 
 • stand up - ставам, устоявам.

Значение на английските глаголи.

По своето значение, английските глаголи се делят на две основни групи:
 • - смислови,
 • - служебни.

Смислови глаголи.

Смисловите (самостоятелните) глаголи имат собствено лексикално значение, като обозначават определено действие или състояние:
 • I work at the zoo - Аз работа в зоологическата градина.

Служебни глаголи.

Служебните глаголи нямат самостоятелно значение. Тях ги използват само при построяването на сложни форми на глагола или на съставно сказуемо. Така, в съставното сказуемо се спрягат именно служебните глаголи, като по този начин, чрез тях се показват лице, число и време на цялата глаголна форма.
 • I am going - Аз отивам, 
 • Ivan is going - Иван отива, 
 • people were going - хората отиват.
Тук виждате една от основните разлики с българските глаголи. При нас самите значещи глаголи (в случая "отивам") се спрягат за да се изрази лице, число и време. Докато при английските глаголи се спряга само служебния глагол - в случая am, is were.

Видове служебни английски глаголи.

От своя страна, служебните английски глаголи биват няколко вида:

1.Свързващи глаголи 

Служат за образуване на сложни глаголни форми
 • to be, 
 • to become, 
 • to remain, 
 • to grow, 
 • to get, 
 • to turn, 
 • to look, 
 • to keep и други.

2.Спомагателни глаголи

Служат за построяване на съставно сказуемо
 • to be, 
 • to do, 
 • to have, 
 • to let, 
 • shall, 
 • will и други.

3.Модални глаголи

Използват се за да изразят отношението на говорещия към дадено действие
 • can, 
 • may, 
 • must, 
 • ought, 
 • need и други.

----------------

05 ноември 2017

Таблица на английските глаголни времена | dLambow

 (Table of English verb tenses)

Мега таблица "убиец" на всички английски глаголни времена (Table of English verb tenses)


Списък с английските глаголни времена (English Verb Tenses)


 • Сегашно време (Present tense)
  • Просто сегашно време (Simple Present или Present Simple)
  • Сегашно продължително време (Present Progressive или Present Continuous)
  • Сегашно перфектно/завършено време (Simple Present Perfect или Present Perfect)
  • Сегашно перфектно/завършено продължително време (Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous)
 • Минало време (Past tense)
  • Просто минало време (Simple Past или Past Simple)
  • Минало продължително време (Past Progressive или Past Continuous)
  • Просто минало перфектно/завършено време (Simple Past Perfect или Past Perfect)
  • Просто минало перфектно/завършено продължително време (Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous)
 • Бъдеще време (Future Tense)
  • Бъдеще време с will (will - future)
  • Бъдеще време с going to (going to - future)
  • Бъдеще продължително време (Future Progressive или Future Continuous)
  • Просто бъдеще перфектно/завършено време (Simple Future Perfect или Future Perfect Simple)
  • Бъдещe перфектно/завършено продължително време (Future Perfect Progressive или Future Perfect Continuous)
 • Бъдеще време в миналото (Future Tense in the past)
  • Просто бъдеще време в миналото (Simple Future Tense in the Past)
  • Продължително бъдеще време в миналото (Continuous Future Tense in the Past)
  • Перфектно бъдеще време в миналото (Perfect Future in the Past)
  • Перфектно продължително бъдеще време в миналото (Perfect Continuous Tense in the Past)
 • Условно време (Conditional time)
  • Просто условно време (Conditional Simple)
  • Условно прогресивно време (Conditional Progressive или Conditional Continuous)
  • Условно перфектно/завършено време (Conditional Perfect)
  • Условно перфектно продължително време (Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous)

Сега, след като знаете кои са английските глаголни времена, остава да се запознаете с тях по-долу: Формула за съставяне, сигнални думи, случаи на използване, положителна, отрицателна и въпросителна форма.


Обобщена таблица глаголните времена в английски език

Английските глаголни времена са втория голям проблем за учещите английски език след проблема "Едно се пише, друго се чете". Сега и този проблем вече е решен с тази компактна и максимално обобщената таблица, която ще ви позволи да обхванете цялата им система с един поглед (щракнете върху таблицата за увеличение).

Таблица на английски глаголни времена
Таблица на английски глаголни времена (Table of English verb tenses)

Линия на времето за времената в английски език

И ако все още не разбирате нещо за английските глаголни времена, нека да направим нещата още по ясни с "Линия на времето за английските глаголни времена". А след това обърнете внимание на проблема с различните им наименования в британския и в американския английски език. Така ще избегнете още една от причините за объркване (щракнете върху картинката за увеличение).

Линия на времето - английските глаголни времена
Линия на времето за разположението на английските времена

Разгледайте таблицата и линията на времето внимателно, като се опитавате да разберете принципа на формиране. След това продължете по-надолу да се запознавате с всяко от включените таблицата времена в по-големи подробности и да ги заучавате едно по едно. Не са много - за около седмица трябва да напреднете.

Мега таблица "убиец" на всички глаголни времена в английски език (Table of all English tenses) - събрани на едно място със сигналните им думи, случаите на използване, формулите за съставяне и примери в положителна, отрицателна и въпросителна форма.
------------------


Сегашно време 


Просто сегашно време

(Simple Present или Present Simple)

Сигнални думи: 

 • every day, sometimes, always, often, usually, seldom, never, first ... then

Случаи на използване:

 • - something happens repeatedly
 • - how often does something happens
 • - one action follows another
 • - things in general
 • - with the following verbs (to love, to hate, to think, etc.)
 • - future meaning: timetables, programs

Формула за съставяне: 

 • infinitive (he/she/it) + -s

Положителна форма (+): I work; He works; I go; He goes.
Отрицателна форма (-): I don't work; He doesn't work; I don't go; He doesn't go.
Въпросителна форма (?): Do I work? Does he work? Do I go? Does he go?
------------------


Сегашно продължително време 

(Present Progressive или Present Continuous)

Сигнални думи: 

 • now, at the moment, Look!, Listen!

Случаи на използване:

 • - something is happening at the same time of speaking or around it
 • - future meaning: when you have already decided and arranged to do it (a fixed plan, date)

Формула за съставяне: 

 • to be (am/are/is) + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I'm working. He's working. I'm going. He's going.
Отрицателна форма (-): I'm not working. He isn't working. I'm not going. He isn't going.
Въпросителна форма (?): Am I working? Is he working? Am I going? Is he going?
------------------


Сегашно перфектно/завършено време 

(Simple Present Perfect или Present Perfect)

Сигнални думи: 

 • just, yet, never, ever, already, so far, up to now, since, for, recently

Случаи на използване:

 • - you say that sth. has happened or is finished in the past and it has a connection to the present
 • - action started in the past and continues up to the present

Формула за съставяне: 

 • have/has + past participle

Положителна форма (+): I have worked. He has worked. I have gone. He has gone.
Отрицателна форма (-): I haven't worked. He hasn't worked. I haven't gone. He hasn't gone.
Въпросителна форма (?):  Have I worked? Has he worked? Have I gone? Has he gone?
------------------


Сегашно перфектно/завършено продължително време 

(Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous)

Сигнални думи: 

 • all day, the whole day, how long, since, for

Случаи на използване:

 • - action began in the past and has just stopped
 • - how long the action has been happening
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • have/has + been + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I have been working. He has been working. I have been going. He has been going.
Отрицателна форма (-): I haven't been working. He hasn't been working. I haven't been going. He hasn't been going.
Въпросителна форма (?): Have I been working? Has he been working? Have I been going? Has he been going?
------------------


Минало време 

(Past tense)


Просто минало време 

(Simple Past или Past Simple)

Сигнални думи: 

 • last ..., ... ago, in 1990, yesterday

Случаи на използване:

 • - action finished in the past, mostly connected with an expression of time (no connection to the present)
Формули за съставяне:
 • - regular: infinitive + -ed
 • - irregular: 2nd column of the table of irregular verbs

Положителна форма (+): I worked. He worked. I went. He went.
Отрицателна форма (-): I didn't work. He didn't work. I didn't go. He didn't go.
Въпросителна форма (?): Did I work? Did he work? Did I go? Did he go?
------------------


Минало продължително време 

(Past Progressive или Past Continuous)

Сигнални думи: 

 • while

Случаи на използване:

 • - an action happened in the middle of another action
 • - someone was doing sth. at a certain time (in the past) - you do not know whether it was finished or not

Формула за съставяне: 

 • was/were + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I was working. He was working. I was going. He was going.
Отрицателна форма (-): I wasn't working. He wasn't working. I wasn't going. He wasn't going.
Въпросителна форма (?):  Was I working? Was he working? Was I going? Was he going?
------------------


Просто минало перфектно/завършено време 

(Simple Past Perfect или Past Perfect)

Сигнални думи: 

 • already, just, never

Случаи на използване:

 • - mostly when two actions in a story are related to each other: the action which had already happened is put into Past Perfect, the other action into Simple Past
 • - the past of Present Perfect

Формула за съставяне: 

 • had + past participle

Положителна форма (+): I had worked. He had worked. I had gone. He had gone.
Отрицателна форма (-): I hadn't worked. He hadn't worked. I hadn't gone. He hadn't gone.
Въпросителна форма (?):  Had I worked? Had he worked? Had I gone? Had he gone?
------------------


Просто минало перфектно/завършено продължително време

(Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous)

Сигнални думи: 

 • how long, since, for

Случаи на използване: 

 • - how long something had been happening before something else happened

Формула за съставяне: 

 • had + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I had been working. He had been working. I had been going. He had been going.
Отрицателна форма (-): I hadn't been working. He hadn't been working. I hadn't been going. He hadn't been going.
Въпросителна форма (?): Had I been working? Had he been working? Had I been going? Had he been going?
-------------------


Бъдеще време 

(Future Tense)


Бъдеще време с will 

(will - future)

Случаи на използване:

 • - predictions about the future (you think that sth. will happen)
 • - you decide to do sth. spontaneously at the time of speaking, you haven't made a decision before
 • - main clause in type I of the if clauses

Формула за съставяне: 

 • will + infinitive

Положителна форма (+): I'll work. He'll work. I'll go.
Отрицателна форма (-): I won't work. He won't work. I won't go.
Въпросителна форма (?): Will I work? Will he work? Will I go?
------------------


Бъдеще време с going to 

(going to - future)

Случаи на използване:

 • - when you have already decided to do sth. in the future
 • - what do you think will happen

Формула за съставяне: 

 • to be (am/are/is) + going to + infinitive

Положителна форма (+): I'm going to work. He's going to work. I'm going to go. He's going to go.
Отрицателна форма (-): I'm not going to work. He's not going to work. I'm not going to go. He's not going to go.
Въпросителна форма (?): Am I going to work? Is he going to work? Am I going to go? Is he going to go?
------------------


Бъдеще продължително време 

(Future Progressive или Future Continuous)

Случаи на използване:

 • - An action will be in progress at a certain time in the future. This action has begun before a certain time.
 • - Something happens because it normally happens.

Формула за съставяне: 

 • will + be + infinitive + ing

Положителна форма (+): I'll be working. He'll be working. I'll be going. He'll be going.
Отрицателна форма (-): I won't be working. He won't be working. I won't be going. He won't be going.
Въпросителна форма (?): Will I be working? Will he be working? Will I be going? Will he be going?
------------------


Просто бъдеще перфектно/завършено време 

(Simple Future Perfect или Future Perfect Simple)

Случаи на използване: 

 • - sth. will already have happened before a certain time in the future

Формула за съставяне: 

 • will + have + past participle*

Положителна форма (+): I'll have worked. He'll have worked. I'll have gone. He'll have gone.
Отрицателна форма (-): I won't have worked. He won't have worked. I won't have gone. He won't have gone.
Въпросителна форма (?):  Will I have worked? Will he have worked? Will I have gone? Will he have gone?
------------------


Бъдещe перфектно/завършено продължително време 

(Future Perfect Progressive или Future Perfect Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. will already have happened before a certain time in the future
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • will + have + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I'll have been working. He'll have been working. I'll have been going. He'll have been going.
Отрицателна форма (-): I won't have been working. He won't have been working. I won't have been going. He won't have been going.
Въпросителна форма (?): Will I have been working? Will he have been working? Will I have been working? Will he have been working?
---------------------------


Бъдеще време в миналото 

(Future Tense in the past)

Използват се само в подчинени изречения, при което главното изречение е винаги в минало време.


Просто бъдеще време в миналото 

(Simple Future Tense in the Past)

Формула за съставяне: 

 • should/would + глагол в инфинитив

Примери:

 • I said that I should come. - Казах, че ще дойда.
 • He said he would go to the dentist. - Той каза, че ще ходи на зъболекар

------------------


Продължително бъдеще време в миналото 

(Continuous Future Tense in the Past)

Формула за съставяне: 

 • should/would + be + сегашно причастие

Пример:

 • I thought that I should be working all day on Saturday. - Мислех, че ще работя цял ден в събота.
 • He was planning how he would be sipping cocktail on his vacation. - Той си представяше как би попийвал коктейл по време на отпуската си.

------------------


Перфектно бъдеще време в миналото 

(Perfect Future in the Past)

Формула за съставяне:

 • should/would + have + минало причастие

Пример:

 • I told you that I should have written the book by the end of May. - Казах ти, че ще съм написал книгата до края на май.
 • We hoped we should have done our homework by midday. - Ние се надявахме, че ще направим домашните си преди обяд.

------------------


Перфектно продължително бъдеще време в миналото 

(Perfect Continuous Tense in the Past)

Формула за съставяне:

 • should/would + have + been + сегашно причастие

Пример:

 • He knew that I should have been playing tennis for 3 hours. - Той знаеше, ще аз ще съм играл тенис 3 часа.
 • He told us he would have been working on the plant for 20 years next December. - Той ни каза, че следващия декември ще направи 20 години откакто работи в този завод.

----------------------

Условно време 


Просто условно време 

Случаи на използване:

 • - sth. that might happen
 • - main clause in type II of the Conditional sentences

Формула за съставяне: 

 • would + infinitive

Положителна форма (+): I would work. He would work. I would go. He would go.
Отрицателна форма (-): I wouldn't work. He wouldn't work. I wouldn't go. He wouldn't go.
Въпросителна форма (?): Would I work? Would he work? Would I go? Would he go?
------------------


Условно прогресивно време 

(Conditional Progressive или Conditional Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. that might happen
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • would + be + infinitive + ing

Положителна форма (+): I would be working. He would be working. I would be going. He would be going.
Отрицателна форма (-): I wouldn't be working. He wouldn't be working. I wouldn't be going.
He wouldn't be going.
Въпросителна форма (?): Would I be working? Would he be working? Would I be going? Would he be going?
------------------


Условно перфектно/завършено време 

(Conditional Perfect)

Случаи на използване:

 • - sth. that might have happened in the past (It's too late now.)
 • - main clause in type III of the if clauses

Формула за съставяне: 

 • would + have + past participle*

Положителна форма (+): I would have worked. He would have worked. I would have gone. He would have gone.  
Отрицателна форма (-): I wouldn't have worked. He wouldn't have worked. I wouldn't have gone. He wouldn't have gone.
Въпросителна форма (?): Would I have worked? Would he have worked? Would I have gone? Would I have gone?

------------------


Условно перфектно продължително време 

(Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. that might have happened in the past (It's too late now.)
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • would + have + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I would have been working. He would have been going. I would have been going. He would have been going.
Отрицателна форма (-): I wouldn't have been working. He wouldn't have been going. I wouldn't have been going. He wouldn't have been going.
Въпросителна форма (?): Would I have been working? Would he have been working? Would I have been going? Would he have been going?
------------------

Глаголни времена

(Verb Tenses)

Използването на глаголни времената в английски език са най-важната тема в граматиката. На езика на лингвистиката, граматичната категория за време (tense) е част от глаголната парадигма, изразяваща връзката между времето, към което принадлежи изказването, и момента на самото изказване. Просто казано, това е, което ни кара да разбираме кога определено събитие се е случило / се случва / ще се случи.

 • - Past (минало време): I learned English. — Аз учих английски.
 • - Present (сегашно време): I learn English. — Аз уча английски.
 • - Future (бъдеще време): I will learn English. — Аз ще уча английски.

Всичко останало езиковедите наричат ​​видове или аспекти (aspects). Аспектът на глагола характеризира продължителността на описваното действие, неговата честота и пълнота. Има три ключови аспекта в английския език:

 • - Simple (или Indefinite — прост или неопределен): I learn English. — Аз уча (по принцип) английски.
 • - Progressive (или Continuous — прогресив или продължителен): I am learning English. — Аз уча (в момента) английски.
 • - Perfect (перфектен или завършен): I have learned English. — Аз научих английски.

Но обърнете внимание: бъдеще време не се образува чрез промяна на формата на глагола, а с помощта на допълнителни думи (най-често - спомагателни глаголи - auxiliary verbs). Следователно, от гледна точка на словообразуването, в английски език има само две времена: сегашно и минало. Да се надяваме, че горната обобщена таблица на английските глаголни времена е достатъчно ясна и заедно с Линия на времето напълно ще отстрани всякакво объркване по темата. В допълнение е добре да погледнете и основната форма на английските глаголи за окончателна ориентация във времената.

----------------


04 ноември 2017

Таблица: Герундий | dLambow

Таблица: Герундий (Gerund)

 

Какво е  Герундий?

Герундий е специфична нелична форма на английския глагол, при която няма категории за
 • лице,
 • число,
 • време,
 • наклонение.
Gerund
Герундий

Няма точно съответствие на Герундия в българския език. 

Това налага много внимателно да изучим правилата за неговото образуване, формите, функциите в изречението и случаите на използването му. Най-общо казано, герундия може да изпълнява функциите на всяка част от английското изречение, но най-често това са съществително и глагол.

В тези случаи, се забелязва известно сходство с инфинитива, поради което трябва да сме още по-внимателно с изучаването му. Лесно е да се сбърка при избора на герундий или инфинитив, ако не сме добре наясно с разликите между тях.

 

А сега, ето формите за Герундий в различните времена и залози:

Simple Tense

(отразява настоящето и бъдещето)

Деятелен залог (Active)

Правило:  глагол + ing

 • He admitted to stealing a wallet. - Той си призна открадването на портомоне.
 • Maria hates cleaning the flat. - Мария мрази почистването на апартамента.


Страдателен залог (Passive)

Правило: being + Participle II*

 • I like being helped with my homework. - Харесва ми да ми помагат с домашната работа.
 • You enjoy being photographed. - На теб ти харесва да те фотографират (снимат).


Perfect Tense

(когато изразяваното действие предшества друго действие)

Деятелен залог (Active)

Правило: having + Participle II

 • They are proud of having talked with this person. - Те се гордеят, че са разговаряли с този човек.
 • I didn't approve of my daughter having sold the car. - Аз не одобрявам, че дъщеря ми е продала колата.


Страдателен залог (Passive)

Правило: having been + Participle II

 • We called the police when we found our house having been robbed. - Ние позвънихме в полицията, когато разбрахме, че къщата ни е обрана.
 • Mikail heard of having been landed a job. - Михаил чул, че са го наели (е нает) на работа.


Participle II

3-та форма на глагола.

 

Това основната информация за герундий, като специфична нелична форма на английския глагол.

----------------

03 ноември 2017

Спрежение на глагола to love | dLambow

Спрежение на глагола to love - всички форми на едно място

Спреженията на глагола to love: ще представим  всички спрежения на един от най-употребяваните английски глаголи to love (обичам) - инфинитив, времена, наклонения, залози и причастия - всичко на едно място.Глаголът to love - спрежение
Спрежение на глагола to love

Infinitive

 • to love

Simple forms


Present

 • I love
 • you love
 • he/she/it loves
 • we love
 • you love
 • they love

Past

 • I loved
 • you loved
 • he/she/it loved
 • we loved
 • you loved
 • they loved

Compound forms


Present continuous

 • I am loving
 • you are loving
 • he/she/it is loving
 • we are loving
 • you are loving
 • they are loving
   

Present perfect

 • I have loved
 • you have loved
 • he/she/it has loved
 • we have loved
 • you have loved
 • they have loved
   

Future

 • I will love
 • you will love
 • he/she/it will love
 • we will love
 • you will love
 • they will love
   

Future perfect

 • I will have loved
 • you will have loved
 • he/she/it will have loved
 • we will have loved
 • you will have loved
 • they will have loved

Past continuous

 • I was loving
 • you were loving
 • he/she/it was loving
 • we were loving
 • you were loving
 • they were loving
   

Past perfect

 • I had loved
 • you had loved
 • he/she/it had loved
 • we had loved
 • you had loved
 • they had loved
   

Future continuous

 • I will be loving
 • you will be loving
 • he/she/it will be loving
 • we will be loving
 • you will be loving
 • they will be loving

Present perfect continuous

 • I have been loving
 • you have been loving
 • he/she/it has been loving
 • we have been loving
 • you have been loving
 • they have been loving

Past perfect continuous

 • I had been loving
 • you had been loving
 • he/she/it had been loving
 • we had been loving
 • you had been loving
 • they had been loving
   

Future perfect continuous

 • I will have been loving
 • you will have been loving
 • he/she/it will have been loving
 • we will have been loving
 • you will have been loving
 • they will have been loving

Participles

Present

 • loving

Past

 • loved

Past perfect

 • having loved 

Imperative

 • love
 • let's love
 • love
Това бяха всички форми за спрежения на глагола to love - един от най-често използваните в английски език.

----------------

02 ноември 2017

Сложно допълнение | dLambow

 

Английското сложно допълнение (Complex Object) в таблица

 Сложното допълнение в английски език не създава много трудности, ако внимателно изучите теорията и разберете същността.
 

Какво е сложно допълнение?

Сложно допълнение в английски език (Complex Object) е самостоятелна второстепенна част от английското изречение и представлява съчетание от:
 • - местоимение в обектен падеж или съществително в обектен падеж с 
 • - инфинитив или сегашно причастие.

В този израз, съществителното или местоимението изразяват лице или предмет, извършващи действие, изразено чрез инфинитива, или подлагащи се на това действие.

Английското сложно допълнение в таблица
Сложно допълнение

Правило за образуване на сложно допълнение

Нека разгледаме правилото, по което се образува сложно допълнение:
То представлява проста граматична конструкция, състояща се от три компонента.

Формулата изглежда така:

 • глагол-сказуемо
 • + допълнение (което се изразява със съществително или местоимение) 
 • + инфинитив с/без to или V4 (глагол + -ing).


Примери на изречения със сложно допълнение:

 • - I want you to listen to me. - Аз искам ти да ме изслушаш.
 • - I want Jane to visit her brother. - Аз искам Джейн да посети брат си.


Конструкция (формула) на сложното допълнение:

Verb + Object + Infinitive (with or without to) or -ing form

(Глагол + Дополнение + Инфинитив,с частицата to или без нея или причастие за сегашно време)


Общи случаи на използване на Complex Object:

 

Използване 01:

След глагол във всякаква форма за време, но също и след глагол във форма на инфинитив, причастие или герундий.
    

Пример

 • We expected Ivan to be late – Ние очаквахме, че Иван ще закъснее.
 • Expecting him to finish the work on his own, I went home. - Очаквайки, че той ще завърши работата самостаятелно, аз си отидох в къщи.   

Обяснение

Сказуемото е изразено с глаголъв форма Past Simple Tense (expected), допълнението е изразено със собствено име (Ivan), след допълнението идва инфинитив с частицата to (to be late).
Expecting – е причастие, допълнението е изразено с местоимение в обектен падеж (him), след което идва  инфинитив с частицата to (to finish).
--------------------------

Използване 02:

В страдателен залог   

Пример

I expect the goods to be loaded immediately. Аз очаквах, че стоките ще бъдат натоварени незабавно.
    

Обяснение

Сказуемото е изразено с глагол в Present Simple Tense (expect), допълнението е изразено със съществително (the goods), след което идва инфинитив с частицата to в страдателен залог (to be loaded).
--------------------------

Използване 03:

В един израз могат да се използват два или повече инфинитива.   

Пример

I expect him to come and help me. - Аз очаквам, че той да дойде и да ми помогне.
    

Обяснение

Сказуемото е изразено с глагол в Present Simple Tense (expect), допълнението е изразено с местоимение в обектен падеж (him), след което идват два глагола с частицата to (to come and help).
--------------------------

Това бяха основните случаи на използване на аглийското сложно допълнение (Complex Object) в най-обобщен вид. Всички публикации за английско допълнение вижте тук - https://samou4itel1.blogspot.com/p/dopulnenie.html.

----------------

01 ноември 2017

Използване на английския предлог "To" | dLambow

Използване на английския предлог "To" (Using the "To" preposition)

 

Английският предлог "to" обозначава направление на движение.

 • Throw the ball to me! - Хвърли топката към мен!
 • Can I come to you this evening? - Мога ли да дойда при теб тази вечер?
 • Redirect the phone call to Mr. Ivanov, please. - Пренасочи телефонното обаждане към г-н Иванов, моля.
 • I am flying to Sofia on business this Monday. - Аз летя до София по бизнес този понеделник.
 • My father will be going to his mother next week. - Баща ми ще ходи при майка си следващата седмица.
 • She turned to the filling station. - Тя зави към бензиностанцията.
Използване на английския предлог "To"
Английският предлог "to"


Друга роля на предлога "to" е да въвежда лице, към което е насочено действието.

 • Our son loves to sing to us. - Нашият син обича да ни пее.
 • What are you going to present to me on my birthday? - Какво смяташ да ми подариш (на мен) за рожденния ми ден?
Важно е да знаете, че предлога "to" никога не се използва с глагола "arrive", даже ако обозначава движение. В този случай се използва предлога "at".
 • I arrived at work too late. - Аз пристигнах на работа твърде късно.
 • We arrived at the park to meet our parents. - Ние пристигнахме до парка, за да посрещнем нашите родители.
 

Предлогът "to" се използва и в изрази за време.

В тези случаи "to" съвпада по значение с предлозите "till" и "until".
 • I worked to six and then went home. - Аз работих до шест и след това си отидох в къщи.
 • I will end to the end of the year and then I’ll leave this town. - Ще приключа до края на годината и ще напусна този град.

Използване на комбинацията "From ... To" – в изрази за време.

 • I work from nine in the morning to six o’clock and then I go home. - Аз работя от девет сутрин до шест часа, след което се прибирам в къщи.
 • We were in the cafe from nine to ten. - Ние бяхме в кафенето от девет до десет часа.

Използване на предлога "to" за определяне на намерение или цел 

в замяна на словосъчетанието "in order to" - за да.
 • I bought the new exercise bicycle to grow thin. - Аз купих нов велосипед за упражнения, за да отслабна.
 • I am here to save the world, Bruce Willis said. - Аз съм тук, за да спася света, каза Брус Уилис.

Свързващи фрази с използването на "to".

"to a great extent" - до голяма степен
"to a large extent" – в значителна степени.

 • To a great extent, I read classic literature. - До голяма степен изчетох класическата литература.
 • I have ideas similar to yours, to a large extent. - Имам идеи, подобни на вашите, в известна степен.

"to some extent" – до някаква степен, частично.

 • It’s my fault to some extent. - Това е вярата ми до известна степен.
 • To some extent I support you. - До известна степен ви подкрепям.

"to begin with" - преди всичко, да започнем с
"to start with" – да започнем с, най-напред

 • To begin with, I wanna thank you for your visit, friends! - Първо, искам да ви благодаря за вашето посещение, приятели!
 • To start with, it’s my fault too. - За начало, това е и моя вина.

"to sum up" – обобщавайки
"to sum up briefly" - казано на кратко

 • To sum up, I can tell that it was a good year for everyone. - За да обобщя, мога да кажа, че беше добра година за всички.
 • To sum up, we lost 15 percent of profit. - За да обобщим, загубихме 15% от печалбата.

"to tall the truth" – за да кажем истината

 • To tall the truth, I never liked her. - За да кажем истината, аз никога не съм я харесвал.
 • To tell the truth, your cooking is awful. - За да кажем истината, вашето готвене е ужасно.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: