Встъпителни фонетични упражнения по английски език - 1.

Фонетично упражнение 1.

Букви:

Гласни:

Ee, Ii, Yy

Съгласни:

Bb, Dd, Ff, Ll, Mm, Nn, Pp, Ss, Tt, Vv, Ww, Zz


Звуци

Гласни:

[i:], [i], [e]

Двугласни (дифтонги):

[ai]

Съгласни:

[p], [b], [t], [d], [s], [z], [f], [v], [w], [m], [n], [l]


Фонетични упражнения по звуци.

Упражнения за звука [i:]

[p: — b:], [t: — d:], [s: — z:], [f: — v: — w:], [m: — n: — l:]
[pi:t], [bi:t], [si:t], [zi:l], [fi:t], [wi:t], [mi:t], [ni:d], [li:d]

Упражнения за звука [i]

[it], [iz], [if], [in], [il], [bid — bit], [pit — til], [fit — fil], [liv — lip], [win — wit]

Упражнения за звука [e]

[pen], [bel], [ted], [def], [set], [zed], [fel], [vet], [wet], [men], [net], [led]
[ben — bed], [ten — ted], [tel — let], [men — met], [zed — set]

Упражнения за звука [ai]

[pai], [bai], [tai], [dai], [sai], [wai], [mai], [lai]
[pain — bait], [dain — taip], [sain — saiz], [faiv — fait], [wain — wait], [main — mait], [lain — laim]

Упражнения за звуците [i: — i]

[si:] see — [sit] sit
[bi:] be — [it] it
[fi:t] feet — [fit] fit
[mi:] me — [in] in
[di:d] deed — [did] did
[fi:l] feel — [il] ill
[wi:] we — [win] win
[mi:t] — [liv] live

Упражнения за звуците [i — e]

[pin] pin — [pen] pen
[tin] tin — [ten] ten
[sit] sit — [set] set
[fil] fill — [fel] fell
[lit] — [let] let
[til] till — [tel] tell
[bid] bid — [bed] bed

Упражнения за звука [ai]

[tai] tie — [taim] time
[lai[ lie — [laif] life
[mai] my — [nain] nine
[pai] pie — [bai] by
[dai] die — [faiv] five
[ai] I — [smail] smile

Прочетете и напишете в транскрипция:

 • be. feel,  we, me, see, meet, deed, feet, need
 • it, is, in, ill, sit, fill, live, win, till, mill
 • bed, pen, ten, tell, set, let
 • tie, lie, my, pie, die, life, time, five, nine, smile

Напишете следните думи в правопис:

[wi:], [fi:l}, [ni:d], [di:d], [it], [in], [iz], [sit], [liv], [win], [pen], [bed], [ten], [let], [tel], [tai], [lai], [mai], [pai], [laif], [nain], [smail]

Изговорете посредователно звуците в следните думи и ги изпишете в транскрибция:

time, tie, life, ten, five, pie, live, smile, need, we, see, nine, me, my

Научете изписването, изговарянето и значението на следните думи:

 • I - аз
 • we - ние
 • me - пен, на мен
 • my - мой
 • it - той, тя, то
 • life - живот
 • time - време
 • pen - писалка
 • pie - закуска
 • tie - вратовръзка
 • be - бъда
 • meet - срещам
 • see - виждам
 • feel - чувствам
 • tell - разказвам
 • let - разрешавам, позволявам
 • sit - седя
 • live - живея
 • win - побеждавам
 • smile - усмихвам се, усмивка
 • lie - лъжа
 • five - пет
 • nine - девет
 • ten - десет
 • in - в

 Четете още:
Фонетично упражнение 1.
Фонетично упражнение 2.
Фонетично упражнение 3.
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Съществителните в множествено число, в общия случай, се образуват чрез добавяне на окончание "–s", което фонетично може да се чете и произнася и като [s] и като [z]. Затова е добре да запомните, че след глуха съгласна четем [s] (което си е и логично):
  - lists,
  - caps,
  а след гласна или звучна съгласна, четем [z]:
  - flies,
  - legs).
  А сега може да започвате и с останалите упражнения по-горе.

  ОтговорИзтриване
 2. Kandi_Stela76:39 пр.об.

  Всеки звук във фонетиката съответства на свой знак от транскрипцията. Последната е за това, за да помогне правилно да се произнасят едни или други думи, без да сме ги чували преди това. Особено удобно е да я ползваме, когато срещаме непозната дума и възниква трудност с прочитането й. Отваряме речника, намираме думата и там е дадена транскрипцията и значенията на думата.

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен11:52 пр.об.

  А не може ли да ни постнете азбуката английската фонетичните знаци и съответно транскрибцията срещала съм само азбука с транскрипция или само фонетични знаци без да са означени с азбуката това ме обърква.Може би само мен обърква.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: