Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 декември 2014

Правилни и неправилни глаголи | dLambow

 

Правилни и неправилни глаголи в английски език (English regular and irregular verbs)

 

Място на глаголите в английски език

Глаголът заема централно място във всяко изречение на английски език. Ето защо е толкова важно да се обърне специално внимание на тази част на речта. За да можете да общувате на английски и да говорите за живота си, трябва да знаете добре минало време на различните глаголи. Но всички английски глаголи, според начина си на образуване на минало време и на минало причастие -  Past Indefinite и Participle II, са разделени на две категории:
 • - правилни и
 • - неправилни.
Нека да разгледаме разликата между правилните и неправилните глаголи. Както сигурно знаете, всички глаголи имат основна, речникова форма - инфинитив.

English regular and irregular verbs
Правилни и неправилни глаголи
 

Преглед на английските глаголни форми

Понеже разграничението между правилни и неправилни глаголи се прави възоснова на разликите при образуването на две от основните им форми, се налага да направим кратък обзор английските глаголни форми. Всеки английски глагол може да приеме следните форми:

- Основна/базова форма

Използваме основната (базовата) форма на глагола в следните случаи:

А. Когато използваме the present simple tense (сегашно просто време). 

В този случай се нуждаем от инфинитив без "to". 
Например:
 • - We live in Paris. - Ние живеем в Париж.

В. Когато използваме инфинитив с частицата "to".

Например:
 • - My brother wants to learn Spanish. - Брат ми иска да научи испански.
 

- Герундий (с окончание -ing)

Използваме герундий (глаголи, завършващи на -ing):

A. Когато използваме времената на групата The Present Continuous - сегашно продължително време.

Например:
 • - He’s studying now. - Той учи сега.

Б. Когато използваме глагол със значение на съществително. 

Например:
 • - Jogging is good for health. - Джогингът е полезен за здравето.
 

- Форма Past Simple

Използваме формата Past Simple:

А. Когато използваме Past Simple - минало просто време.

Например:
 • - She called me yesterday. - Тя ми се обади вчера.
 

- Форма Past Participle 

Използваме формата за Past Participle - минало причастие:

А. Когато използваме The Present Perfect - сегашно перфектно време.

Например:
 • - I’ve just opened the door. - Току-що отворих вратата.

В. Когато използваме пасивен залог.

Например:
 • - This toy  was made in China. - Тази играчка е произведена в Китай”

В. Когато използваме конструкция, която прилича на прилагателно.

Например:
 • - The vase is broken. - Вазата е счупена. 

Сега, след като усвоихте теорията, нека да разгледаме още веднъж правилните и неправилните глаголи.
 

Видове глаголи

Според начина на образуване на формите:

 • - Past Indefinite или II-ра форма (Минало неопределено време) и на 
 • - Participle II-ра или III-та форма (Минало причастие), 

всички глаголи в английски език се делят на: 


Правилни глаголи (regular verbs);

 • - look (гледам) – looked (гледнах);
 • - paint (рисувам) – painted (рисувах);
 • - call (обаждам се) – called (обаждах се). 
 

Неправилни глаголи (irregular verbs). 

 • - arise – arose – arisen – повдигам се
 • - awake – awoke – awoken – събуждам се
 • - be – was (were) – been – съм

Правилни глаголи (English regular verbs) 

В английски език има сложна система от 16 граматически времена. В процеса на формиране на езика постепенно е изчезнала сложната система от спрежение с много окончания, в резултат на което повечето глаголи стават правилни. Тази тяхна особеност се наблюдава в начина, по който се образуват времената  Simple Past Tense, Past Simple и Past Participle, Past Participle. 

Правилните глаголи образуват минало време - Past Indefinite или минало причастие -  Participle II чрез добавяне на окончанието –ed към формата за инфинитив по следната схема:

инфинитив без частица "to" + окончание "-ed" 

Примери на правилни глаголи с транскрипция:

 • work – worked – worked - [ wɜrk – wɜrkt – wɜrkt ]
 • watch – watched – watched - [ wɑʧ – wɑʧt – wɑʧt ]
 • cry – cried – cried - [ kraɪ – kraɪd – kraɪd ]
 • translate – translated – translated - [ trænˈzleɪt – trænˈzleɪtəd – trænˈzleɪtəd ]
 • admit – admitted – admitted - [ ədˈmɪt – ədˈmɪtəd – ədˈmɪtəd ]
 • slip – slipped – slipped - [ slɪp – slɪpt – slɪpt ]
 • to travel – travelled – travelled - [ tə ˈtrævəl – ˈtrævəld – ˈtrævəld ]
 
Примери на изречения с правилни глаголи:
 • - Yesterday Daniel studied all day. - Вчера Даниел учеше цял ден.
 • - Paul has accepted the job offer. - Пол прие предложението за работа.
 • - Have you finished the project yet? - Завършихте ли проекта вече?
 • - We really enjoyed the film we watched yesterday. - Много ни хареса филмът, който гледахме вчера.
 

Правила за добавяне на окончание "-ed " към правилен глагол

Английските правилни глаголи не създават трудности, тъй като правилата за тяхното образуване са много прости. Но отначало ще бъде трудно самостоятелно да се разграничи правилния глагол от неправилния. За да добавите правилно окончанието "-ed" към правилен глагол, има няколко правила, които трябва да имате предвид.

1. Ако глаголът завършва с непроизносимо -e, 

тогава добавяте само буквата "-d":
 • - improve (подобрявам) - improved (подобрявах);
 • - like (харесвам) - liked (харесвах).

2. Окончанието "-ed" се произнася като /t/, 

ако глаголът завършва със съскаща или беззвучна съгласна:
 • - stop (спирам) - stopped (спирах);
 • - polish (полирам) - polished (полирах).
Между другото, при кратките глаголи, когато се добавя "-ed", последната съгласна се удвоява, както при глагола stop. 


3. Окончанието -ed се произнася като /d/, 

ако глаголът завършва на гласна или звучна съгласна:
 • - study (изучавам) - studied (изучавах);
 • - travel (пътувам) - travelled (пътувах).

4. Окончанието "-ed" се произнася като /id/, 

ако глаголът завършва на "-t" или "-d":
 • - report (съобщавам) - reported (съобщавах);
 • - pretend  (преструвам се) - pretended  (преструвах се).  Неправилни глаголи (English irregular verbs) 

Неприятна особеност на английските неправилни глаголи е, че няма единно правило, по което да се образуват формите им за минало време - Past Indefinite и минало причастие - Participle II. Всички неправилни глаголи се променят по различен начин и образуват формите Past Indefinite и Participle II по особени начини. 

 • buy – bought

 

Различни закономерности при образуване

Тези глаголи, в процеса на формиране на съвременния английски език, са запазили някои черти на древните си словоформи. Поради тази причина около 470 представители на тази част на речта не добавят -ed, а променят самата основа на глагола. Такива трансформации включват:

- редуване на гласни в корена:

 • drink-drank-drunk (пия);
 • swim-swam-swum (плувам).

- промяна на основната гласна и добавяне на окончание:

 • give-gave-given (давам);

- съкращение на сричката:

 • meet-met-met (срещам);
 • choose-chose-chosen(избирам).

- преобразуване на основата:

 • buy-bought-bought (купувамь),
 • catch-caught-caught (хващам).

- без промени:

 • cost-cost-cost (струвам);
 • cut-cut-cut (режа).


Примери на изречения с неправилни глаголи:

 • - Our motorcycle cost a lot of money but it’s always breaking down. - Мотоциклетът ни струва много пари, но винаги се разваля.
 • - John hurt his leg in a football match two weeks ago. - Джон нарани крака си на футболен мач преди две седмици.
 • - My mother has let me buy this dress. - Майка ми ми позволи да купя тази рокля.
 • - They put on their coats because it was very cold in the street. - Те облякоха палтата си, защото беше много студено на улицата.

 

Категории неправилни глаголи

В английски език има около 470 неправилни глаголи, 200 от които често се използват в ежедневната реч. Условно можем да ги разделим на 4 категории:

 • - Глаголи, които имат една и съща основна форма, форма Past Simple и форма Past Participle;
 • - Глаголи, които имат една и съща форма за Past Simple и за Past Participle;
 • - Глаголи, които имат една и съща основна форма и форма за Past Participle;
 • - Глаголи, които имат различна основна форма, формата за Past Simple и формат за Past Participle. 

 

Има няколко основни начина за образуване на форми на неправилни глаголи:


Добавяне на окончанието -t или -d 

с промяна или запазване на гласната в корена:

 • burn – burnt – burnt
 • keep – kept – kept


Замяна на крайно -d на -t:

 • spend – spent – spent
 • send – sent – sent


Промяна на основната гласна във 2-ра форма 

и запазване или промяна на основната гласна с добавяне на окончанието -e (n):

 • write – wrote – written
 • drive – drove – driven


Съвпадане на всичките три форми:

 • cost – cost – cost
 • put – put – put


В допълнение към тези четири основни модела има и много други. Броят на неправилните глаголи не е много голям, но към тях се отнасят едни от най-употребяваните.По принцип неправилните английски глаголи просто трябва да бъдат заучавани (зазубрят). Добрият начин да научите неправилните глаголи е да ги учите на групи. Те често са подобни, така че е много по-лесно да ги запомните „колективно“.

 

Има 3 форми на правилни и неправилни глаголи на английски език

Всички английски глаголи (както правилни, така и неправилни) имат 3 форми.
 

1-ва форма -

Това е самият глагол в сегашно време, в начална форма.
Например:

 • work - работя
 • do - правя, върша
 • buy - купувам


2-ра форма -

Това е глагол в минало време (тази форма се използва във всички прости минали времена).
Например:

 • worked - работех
 • did - правих
 • bought - купих


3-та форма -

Това е глагол в минало време, който също носи знаците на субекта (тази форма се използва във времената на групата Perfect).
Например:

 • worked - работен
 • done - направен
 • bought - купен

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: