Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 март 2016

Причастни изрази или конструкции | dLambow

Причастни изрази или конструкции (Participial Constructions or Participle Clauses)

 

Какво е причастен израз или конструкция?

В английски език широко се използват различни видове изрази и конструкции, съдържащи причастие (Participle Clause). Най-общо има три вида причастни изрази:

- Прост причастиен израз,

 • Having done his homework, he listened to music. – Приключвайки с домашното си, той послуша музика.

- Израз с причастие І.

 • The horse was seen going down the hill. - Конят бе видян да се спуска по хълма.
 • She could feel her hands trembling. - Тя можеше да почувства как ръцете й треперят.
 • There being nobody at work, I decided to have a nap. – Тъй като на работата нямаше никой, аз реших да подремна.


- Израз с причастие ІІ.

 • The work finished, we went home. – Когато работата приключи, ние отидохме в къщи.
 • We heard his name mentioned several times at the meeting. - Ние чухме името му да се споменава няколко пъти на събранието.
 • The work completed, I went to the Varna to rest. - Щом работата свърши, аз заминах във Варна на почивка.
Причастни изрази или конструкции
Какво е причастен израз или конструкция?

Използване на причастен израз

Най-честото използване на причастен израз в английски език е когато се цели съкращаване на изречението и това става, като се използват различни видове причастия. Така се получава причастен израз. Например:
 • Watching TV, she forgot everything around her. - Гледайки телевизия, тя забрави за всичко около себе си.
Тук "watching TV" е причастен израз. Този вид изрази се използват най-вече в писмената реч, с цел да се въведе повече информация в едно изречение.

Правила за използване на причастни конструкции

 • - В изречението при причастния израз и отнасящите се към него подчинени изречения, трябва да има един и същ подлог.
 • - В причастната конструкция се съдържа по-малко важната част от информацията. Важната трябва да се съдържа в главното изречение.
 • - Винаги проверявайте, че се използва правилното причастие.
 • - Съюзи, като as, because, since и относителни местоимения, като who и which, се пропускат.
 • - Съюзите after и while могат да се използват, а могат и да се изпускат.
 

Причастни изрази с различни подлози

Понякога причастните изрази и конструкции могат да се използват даже ако в обединеното изречение има различни подлози. Това се получава, ако в главното изречение се използва един от следните глаголи в съчетание с допълнение:
 • - feel,
 • - find,
 • - hear,
 • - listen to,
 • - notice,
 • - see,
 • - smell,
 • - watch.

Например:

 • I heard him playing the guitar. - Аз го чух как свири на китара.
Тук причастния израз рябва да идва веднага след допълнението, за което се отнася.
Причастен израз може да се използва и ако са споменати двата подлога. В тези случаи, пред подлога, често, се поставя съюза "with". Но това е доста формална форма и се използва сравнително рядко. Например:
 • Mrs. Ivanova went to Sofia. Mr. Tenev took up her position. = (With) Mrs. Ivanova going to Sofia, Mr. Tenev took up her position. - Тъй като г-жа Иванова замина за София, г-н Тенев зае нейната позиция.
Това е основната информация по темата за случаите на използване на причастни изрази или конструкции (Participial Constructions or Participle Clauses) в английски език, заедно с класификацията им и примери за тяхното използване.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: