Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 ноември 2016

Таблици - Страдателен залог | dLambow

Таблици за всички форми на страдателен залог в английски език

 

Вид
Време
Indefinite
Неопредел.
Continuous
Продължит.
Perfect
Перфектно
Perf. Cont.
Перф.-Прод.
Общи
формули
to be  +  V3
(-ed форма-V3)
to be  +  V3
(-ed форма-V3)
to be  +  V3
(-ed форма-V3)
-
Лични  форми на  глагола
Present
Сегашно
+ am V3
he, she, it  +  is V3
we, you, they
+ are V3
 I   + am being V3
he, she, it +  is being V3
we, you, they
+ are being V3
I, we, you, they
+ have been V3
he, she, it
+ has been V3
-
Past  
Минало
I, he, she, it
+ was V3
we, you, they
+ were V3
I, he, she, it
+ was being V3
we, you, they
+ were being V3
I, he, she, it, we, you, they         + had been V3
-
Future 
Бъдеще 
I, we
 + shall be V3
he, she, it, you, they
 + will be V3
-
I, we
 + shall have been V3
 he, she, it, you, they
 + will have been V3
-
Future in the Past
I, we
 + should be V3
he, she, you, they
 + would be V3
-
I, we
+ should have been V3
 he, she, it, you, they
 + would have been V3
-
Нелични  форми на  глагола
Инфинитив
to be + V3
-
to have been +  V3
-
Герундий
being + V3
-
having been +  V3
-
Причастие I
being + V3
-
having been +  V3
-
Причастие II
 V3
-
-
-
 

Формула за образуване на английско изречение в страдателен залог (Passive Voice).

Както знаете, "залог" е формата на глагола, която показва дали подлога е производителя на действието (изразено чрез сказуемото) или самият подлог е подложен на това действие (сравнете: "Аз пиша писмо. - "Писмото бе написано от мен.). 

Таблици за страдателен залог
Passive Voice
 

 Страдателен залог (Passive Voice) показва, че действието е насочено към лице или предмет, изразявани чрез подлога. Образува се образува с помощта на:

 спомагателния глагол "to be" в съответното време, лице и число
 + 
минало причастие Participle II (V3 - ІІІ форма или ed-форма) на смисловия глагол.
 Таблица с форми и формули за образуване на страдателен залог - Passive Voice:

При спрежение на глагола в страдателен залог се променя само спомагателния глагол"to be", докато смисловия глагол във всички времена запазва една и съща форма Participle II (минало причастие или ІІІ форма или -ed форма). Следователно, времето на глагола в страдателен залог се определя от формата на спомагателния глагол "to be".


Таблица с примери за страдателен залог - Passive Voice:


SIMPLE
(INDEFINITE)
CONTINUOUS
(PROGRESSIVE)
PERFECT
PRESENT
I am invited
I am asked
I am being invited 
I am being asked
I have been invited 
I have been asked
PAST
I was invited 
I was asked
I was being invited 
I was being asked
I had been invited 
I had been asked
FUTURE
I will be invited 
I shall be asked
----- I will have been invited 
I shall have been asked

Обърнете внимание, че не всички клетки от горните таблици за образуване на страдателен залог (Passive Voice) са попълнени.Т.е. някои от формите в този случай остават неизползвани.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: