Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 октомври 2017

Използване на предлога "By" | dLambow

Използване на предлога "By" -  (Using the "By" preposition)

 

Устойчиви английски изрази с "By"

След като сме се запознали с предлозите за място, направление и време, непременно трябва да разгледаме и някои устойчиви английски изрази с тях.


Използване на предлога "By" - устойчиви английски изрази с "By"
Предлогът "By"Какво са устойчивите изрази с предлози?

Това са съчетания на съществително с предлог, отговарящи на някакъв въпрос. Такива устойчиви словосъчетания се наричат фиксирани, което означава, че никога не се променят. Понякога е лесно да се разбере значението на такива изрази тъй като те съчетават в себе си две значения:
 • - значенията на съществителното и
 • - значенията на предлога.

Но понякога създават идиоми, които вече е необходимо да бъдат заучавани, защото значението им съществено се разминава със значението на съществителното и/или предлога. Устойчивите английски изрази се срещат и използват често, поради което си заслужава да им обръщаме специално внимание и да ги заучаваме старателно до степен да не ни затрудняват и да не ги грешим.

Често такива словосъчетания с предлози влизат в състава и на фразовите глаголи. Много устойчиви изрази се срещат с предлозите AT, ON, IN, но тях ги разглеждаме в други, самостоятелни теми. Днес е ред да разгледаме, да се запознаем и да заучим устойчивите английски изрази с предлога "BY". 

 

Смисъл на предлога "BY"

Като предлог за направление, "By" посочва по какъв начин, с какви средства (транспортни), посредством с какво се придвижва определен обект. Какво и кой може да се придвижва в пространството - човек, животно, птица, риба, насекомо, транспортно средство и т.н. Ако човек се придвижва, това означава, че той ходи или бяга с краката си, т.е. движи се пеша.

Имайте предвид, че обикновено съществителното с предлог "By" изпълнява ролята на предложно допълнение в английското изречение, обозначаващо действащата сила след глагола в страдателен залог, например:
 • America was discovered By Columbus. - Америка е била открита от Колумб.

Но да се преместваме е възможно е чрез някакво транспортно средство - кон, магаре, камила, кола, влак, самолет, кораб, лодка, въздушен балон и т.н. Придвижването може да е по вода, по суша и по въздух. Ако си помислим, то движещ се обект могат да бъдат и неподвижни предмети - документи, стоки, химикалки, чинии, чаши и т.н. Такива предмети се преместват с помощта на нашите ръце или с друго превозно (транспортно) средство. Преместваме също и съобщенията, като ги изпращаме на някого. Във всички тези случаи трябва да използваме предлога "BY".

Устойчиви английски изрази с предлога за направление "BY"

Следващите изрази се използват с глаголите за движение:
 • to travel,
 • to go ,
 • to send goods = превозвам, изпращам стоки;
А сега, ето и изразите:
 • By sea = по море, с воден транспорт;
 • By land = по земя, с наземен транспорт;
 • By air = по въздух, с въздушен транспорт;
 • By road = по път, с пътен транспорт;
 • By rail = по железен път, с железопътен транспорт;
 • By bicycle = с велосипед;
 • By car = с автомобил;
 • By bus = с автобус; на автобус;
 • By tram = с трамвай; на трамвай;
 • By trolleybus= с тролейбус, на тролейбус;
 • By Underground = с метро, с подземен транспорт;
 • By train = с влак;
 • By plane = със самолет;
 • By ship = с кораб;

Изпращам съобщение = to send a message - това може да става:

 • By mail = с поща;
 • By e-mail = с електронна поща;
 • By air-mail = с въздушна поща;
 • By cable = с телеграф (по кабел);
 • By hand = на ръка;
 • By letter = с писмо;
 • By post = с поща;
 • By radio = по радио, с радиограма;
 • By telegram = с телеграма;

Но запомнете:

 • On foot = ходя пеш, чрез краката си;
 • On horseback = яздя;

Други устойчиви изрази с предлога "BY"

 • By accident = случайно;
 • By design =  преднамерено , нарочно;
 • By heart = наизуст;
 • By oneself = самостоятелно, без помощ от някого;
 • By surprise = изненадващо;
 • to take somebody By surprise = Хващам някого в крачка (изненадвам);
 • By chance = случайно;
 • By degrees = постепенно;
 • By mistake = по грешка;
 • By right or wrong = правилно или неправилно, справедливо или погрешно;
 • By sight = по вид;
 • to know By sight = познавам само по лице, по вид;
 • By good fortune = по щастлива случайност;
 • By day = през деня;
 • By night = през нощта;
 • By the way = по пътя; между другото;
 • By name = по име;
 • I know him By name = Познавам го по име;
 • By all means = непременно, на всяка цена, каквото и да стане;
 • By no means = в никакъв случай, при никакви обстоятелства;
 • By means of = чрез, посредством;
 • Little By little = малко по малко;
 • Day By day = ден след ден;
 • Step By step = стъпка по стъпка;
 • Drop By drop = капка по капка;

Разбира се, това не са всички устойчиви изрази (идиоми) с предлога за направление "BY" Тук са споменати само най-разпространените. Но в процеса на учене на английски език, Вие може да срещнете още доста и полезни нови и полезни устойчиви изрази - може да ги споделите с нас в коментарите по-долу (анонимно или чрез името си).

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: