Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 януари 2015

Гласни букви | dLambow

 

Английски гласни букви (English vowels)


Гласни букви в английския език
A, a
[ ei ]
E, e
[ i: ]
I, i
[ ai ]
O, o
[ оu ]
U, u
[ ju: ]
Y, y
[ wai ]
Гласни диграфи в английския език
AI
[ei]
AY
[ei]
EA
[i:]
OI
[оi]
OY
[оi]
OW
[au] [ou]
OU
[au]
WA
[wо:]
 
Подробен анализ на английските гласни букви вижте по-долу.

Разликата между "букви" и "звуци"

В английски език има една доста съществена разлика между двете понятия "английски гласни букви" (Vowel) и "английски гласни звуци". Първото е това, което се пише, според английската азбука, а второто е това, което се изговаря, според фонетичните правила на английския език.

Проблемът възниква от това, че англичаните ползват в речта си около 46 - 49 звука, а имат на разположение за да записват само 26 английски букви от латинската азбука. Това налага за недостигащите звуци, в т.ч. и за гласните, да се използват съчетания от по няколко букви.

Разликата между букви и звуци в английски език
 

Английската азбука с произношението

Ето цялата английска азбука с произношението (в квадратните скоби), както на гласните, така и на съгласните букви.
 1. A a [ei]
 2. B b [bi:]
 3. C c [ci:]
 4. D d [di:]
 5. E e [i:]
 6. F f [ef]
 7. G g [ʤi:]
 8. H h [eiʧ]
 9. I i [ai]
 10. J j [ʤei]
 11. K k [kei]
 12. L l [el]
 13. M m [em]
 14. N n [en]
 15. O o [ou]
 16. P p [pi:]
 17. Q q [kju:]
 18. R r [a:]
 19. S s [es]
 20. T t [ti:]
 21. U u [ju:]
 22. V v [vi:]
 23. W w [‘dablju:]
 24. X x [eks]
 25. Y y [wai]
 26. Z z [zed]
 

Кои са гласните букви в английски език (Vowel)?

Според английската азбука, гласните букви са пет на брой. Ето кои са те с изписването им като главна и малка буква, изговарянето им според английската транскрипция и същото написано, за всеки случай, и с български букви:


Гласните букви
в английски език

(Vowel - изписване и произношение)
A/a[ei]ей
E/e[i:]и
I/i[ai]ай
O/o[оu]оу
U/u[ju:]ю

  • I, i (ай)  E, e (и)   A, a (ей)  Y, y (уай)  U, u (ю)  O, o (oу)

  В едната поредица са посочени 5, а в другата 6 букви, съответно с и без буквата Y, y (уай), тъй като, според едни източници тя се води за гласна буква, а според други - не съвсем и се счита за полугласна. 

  Както и да е, можем да считаме, че в английската реч буквите A, E, I, O, U, Y (непременно се научете да ги изговаряте по английски, а не по български маниер, иначе това ще бъде основно затруднение пред Вас за изучаването на езика). В писмената реч те могат да се използват както самостоятелно (монографи), така в съчетания от две (диграфи) и три букви (триграфи) за предаване на един гласен звук.  А сега нека да разгледаме гласните букви една по една

  Ако приемем, че в английската азбука има 6 гласни букви, то с тяхна помощ се предават 24 звука. Поради това, всяка гласна има по няколко варианта на четене (озвучаване или транскрипция). Четенето на ударена гласна в думата зависи от вида на сричката. А вида на сричката се определя от това, какви букви следват след ударената гласна. Ударените срички в английски език е прието да се делят на 4 вида, но тук ще говорим само за два от тях - отворени и затворени (останалото в специалната тема за сричките).
  • - В затворените срички, след ударената гласна следват една или няколко съгласни (всякакви съгласни без r): pen, bad. Гласната буква в затворени срички се предава с кратък звук.
  • - Отворените срички завършват на гласна: my, go или на нямо "е", пред което има съгласна: home, name. Помнете, че по правило, нямото "е" не се чете (затова то е нямо). Неговата роля е само да покаже, че сричката е отворена. Гласните в отворена сричка се четат по същия начин, както се произнасят и в азбуката (според официалната си транскрипция). Изключение прави буквата Yy, която се произнася като [ai].  Монографи (Monographs).

  Монографите са букви, състоящи се от един знак.

  Буква I, i (ай).

  В отворени срички се чете като [ай].
  Примери: life, like, wife, fine, kite
  В затворени срички се чете като [и].
  Примери: sit, ship, ticket, this, single, litter

  Буква А, а (ей).

  В отворени срички се чете като [ей].
  Примери: save, made, make, name, date
  В затворени срички се чете кратко [е].
  Примери: around, fancy, that.

  Буква E, e (и).

  В отворени срички се чете като дълго [и:].
  Примери: be, even.
  В затворени срички се чете като  кратко [е].
  Примери: spell, ten, desk, pen.
  В края на думата често не се чете.
  Примери: store, single, please, write.
  В началото на думата се чете като [и].
  Примери: enjoy, employment.

  Буква O, o (oу).

  Чите се като [оу].
  Примери: zone, robe, no, close.
  Понякога, в отворени срички се чете като дълго [у:].
  В ударени затворени срички се чете като [о].
  Примери: not, office.

  Буква U, u (ю).

  В отворени срички се чете като [ju:]
  Примери: tune, blue, clue.
  В отворени срички, след j и r се чете като [u:].
  Примери: June, rule.
  В затворени срички се чете като [ʌ].
  Примери: sun.
  или понякога като [u].
  Примери: put, pull, push, bush.

  Буква Y, y [wai].

  В отворени срички се чете като [ai].
  Примери: my.
  В затворени срички и в суфиксите на прилагателни и наречия се чете като [i].
  Примери: myth.

  Диграфи (Digraphs)

  Диграфите са буквосъчетания, които се състоят от две букви.

  Буквосъчетания AI, AY.

  Четат се [ei].
  Примери: faint, lay.

  Буквосъчетание EA.

  Чете се [i:].
  Примери: tease, leave.

  Буквосъчетания OI, OY.

  Четеат се [Oi].
  Примери: spoil, toy.

  Буквосъчетание OW.

  Чете се [au].
  Примери: vow.
  Чете се [ou] в края на двусложни думи в безударно положение.
  Примери: sparrow.

  Буквосъчетание OU.

  Чете се [au].
  Примери: out.

  Буквосъчетание WA.

  Чете се [wO:] ако след това съчетание следва съгласна (освен R).
  Примери: want, walk.

  Буквосъчетание EER.

  Чете се [iъ].
  Примери: peer.

  Буквосъчетание AIR.

  Чете се [еъ].
  Примери: fair.

  Буквосъчетание OUR.

  Чете се [auъ].
  Примери: hour.

  Буквосъчетание WOR.

  Чете се [q:] ако след съчетанието следва съгласна..
  Примери: worship.

  Буквосъчетание EW.

  Чете се [ju:].
  Примери: knew.

  Буквосъчетание OO.

  Чете се [u:].
  Примери: loose, moon.
  Чете се [u] пред k:
  Примери: look.

  Буквосъчетание EE.

  Чете се [i:].
  Примери: need, steel.

  Буквосъчетанието (oy) чете се като [ой].
  Буквосъчетанието (oi) чете се като [ой].
  Буквосъчетанието (oe) чете се като дълго [у:].
  Буквосъчетанието (ou) понякога се чете като дълго [о:].
  Буквосъчетанието (ou) чете се като [ау].
  Буквосъчетанието (ow) чете се като [ау].
  Буквосъчетанието (ow) чете се като [oу].
  Буквосъчетанието (oo) чете се като дълго [у:].
  Буквосъчетанието (ye) чете се като [йе].
  Буквосъчетанието (ui) понякога се чете като [и].
  Отрицателната приставка (un) се чете като [ан].

  Триграфи (Trigraphs).

  Триграфите са буквосъчетания, които се сътоят от три букви. Те са донякъде спорни като самостоятелни звуци в английски език, но все пак ето за кои става дума:
  • [auə] - flower [flauə].
  • [ɔuə] - lower [lɔuə], 
  • mower [mɔuə].


  Да се запомнят всички буквосъчетания от раз, не е толкова просто. Но с времето, ако се занимавате сериозно, Вие ще се научите да ги четете, както се казва "по вода".  Да се надяваме, че с това темата за английските гласни букви и е в голямата си част изчерпана. Но даже и да има още интерпретации, остава възможността да ги споделяме и разглеждаме в коментарите по-долу.
  ----------

  8 коментара:

  1. Сред английските гласни звуци се различават:
   - Седем кратки звука: (ʌ, ə, æ, i, e, o, u).
   - Пет дълги гласни звука: (ɑ:, ə:, i:, ɔ:, u:).
   - Осем дифтонга (двугласни): (ɑi, au, ei, əu, ɛə, iə, oi, uə).

   ОтговорИзтриване
  2. Когато се говори за ударения, ритъм и интонация, характерни за английската реч, трябва да е ясно, че всички тези качества се проявяват благодарение на наличието на гласни букви в езика - тези, които могат да бъдат пропяти. Такива, като a, e, i, o, u, y.

   ОтговорИзтриване
  3. Английските гласни се четат както в азбуката, когато са поду дарение в съответната сричка. Същото и когато са в края на думата, ако това е единствената гласна в думата:
   - bad,
   - pot.
   А също и пред съгласна, след която следва нечетима гласна:
   - tune.

   ОтговорИзтриване
   Отговори
   1. Горното е Тип 1.
    Тип 2. Гласната се чете кратко:
    - Пред крайна съгласна в проста дума, като but, let, rob.
    - Пред 2-3 съгласни, като bottle, butter, letter.

    Изтриване
  4. Аз го намирам този е зик за много изнасилен. Кога какво как се чете си е направо един мишмаш.

   ОтговорИзтриване
   Отговори
   1. Аз повече от година се връщам на букви,звуци и букво
    съчетания!

    Изтриване
   2. Да, така е. Език не се учи за винаги. Ако не се практикува няколко месеца, наученото се забравя и трябва отново да се започва отначало. Постоянната практика е много важна.

    Изтриване
  5. И това ми е световен език.... Направо стана паприкаш.... Колкото го харесвах, сега когато прочетох всичко до тук ми се отврти... Ужас... Азбука нямат за световно величие претендирт!

   ОтговорИзтриване

  Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

  Популярни публикации

  Абонати: