Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Неопределено местоимение "all" (Indefinite Pronoun "All").

Местоимението "all".

Местоимение "all" е от групата на неопределените местоимения (Indefinite pronouns)  в английски език. Може да се използва както като местоимение-прилагателно, така и като местоимение-съществително. "All"се превежда като всичко, всяко и т.н., като във всички тези случаи описваните предмети трябва да са повече от два. Например:
 • All children need love. - Всички деца имат нужда от любов.
 • I love all music. - Аз обичав всякаква музика.
 • All the invitees turned up. - Всички поканени се отзоваха.

Употреба на местоимението "all".

Със съществително в множествено число.

Ако "all" се употребява със съществително в множествено число, глаголът обикновено също е във форма за множествено число. След неизчисляемо съществително, глаголът има форма за единствено число. Например:
 • All cheese contains fat. - Всяко сирене съдържа мазнина.
 • All the lights were out. - Всички светлини бяха загасени.Местоимение със съществително.

Местоимението "all" със следващо съществително обикновено не се използва като подлог с глагол в отрицателна форма. В този случай, като правило, се използва конструкцията:
 • not all + съществително + глагол в положителна форма.
Например:
 • Not all birds can sing. (А НЕ All birds cannot sing.) - Не всички птички могат да пеят.

Употреба на "all" със съществително и с местоимение.

Със съществително и местоимение.
Местоимението "all" може да определя както съществително, така и местоимение и обикновено се поставя преди определяната дума. Например:
 • I have invited all (of) my friends. - Аз поканих всички свои приятели.
 • All of us love music. - Всички ние (всеки от нас) обичаме музика.
 • I love all of you. - Аз ви обичам всечки (всеки от вас).
 • All of us are going to the movies. - Всички ние отиваме в киното.

Налични издания по английски език - за българи:


С местоимение.

"All" може да се използва след определяемо местоимение, ако то изпълнява ролята на допълнение.
 • I love you all. (= I love all of you.) - Аз ви обичав всички.
 • Give my love to them all. (= Give my love to all of them.) - Предайте им от мене любов (привет) на всички.
 • I have made you all something to eat. (= I have made all of you something to eat.) - Приготвил съм ви на всички нещо за ядене.


"All" или "All of".

- Пред съществително без определител (член, указателни и притежателни местоимения и др.) се използва "all":
 • All children need love.
 • All cheese contains fat.
 • All lights were out.
- Пред съществително с определител (например: the, my, this, и др.), може да се използва както "all", така и"all of":
 • All the lights were out. = All of the lights were out. - Всички светлини бяха загасени.
 • I have invited all my friends to my birthday party. = I have invited all of my friends to my birthday party. - Аз поканих всичките си приятели на моя рожден ден.
- Пред лично местоимение се използва "all of":
 • All of us love music. (А НЕ All us love music.) - Всички ние (всеки от нас) обичаме музика.
 • I have invited all of them. (А НЕ …all them.) - Аз ги поканих всичките (всеки от тях).

https://moda39.blogspot.com/

Употреба на "all" с глаголи.

"All" може да се употребява с глагол, който изпълнява функцията на подлог в изречението.
- Ако глагола е само от една дума и не е някоя от формите на глагола "to be" (т.е. is, am, are, was, were), "all" се поставя преди глагола.
 • They all came. - Те всички дойдоха.
 • We all love music. - Ние всички обичаме музика.
- Ако глагола е форма на "to be", местоимението "all" се поставя след него.
 • You are all here now. - Всички вие сте тук сега.
 • We were all invited. - Всички ние сме поканени (Нас всички ни поканиха).
- Ако сказуемото е изразено с няколко глагола (например, с участие на модални или спомагателни глаголи), "all" се поставя след първия от тях.
 • They have all gone home. - Всички те отидоха в къщи.
 • They have all been told. - На всички тях им беше казано.
Това е основната информация по темата за неопределено местоимение "all" (Indefinite Pronoun "All") и вариантите за неговата употреба в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: