Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 март 2016

Сегашно страдателно причастие | dLambow

Сегашно страдателно причастие (Present Passive Participle)

 

Просто сегашно причастие в страдателен залог

Една от двете форми на просто сегашно причастие (Present Participle Simple) е причастието в страдателен залог (Passive Case). Образува се само от несвършен вид глаголи, тъй като се отнася само за дейности, които протичат в момента или се повтарят многократно. Използва се сложна форма на глагола, при която спомагателния глагол е с окончание "-ing", а смисловия глагол е с окончание "-ed" (трета форма на глагола). Примери:

  • to ask - being asked – питан, бъдейки питан,
  • to read - being read - четаем
  • to produce - being produced - произвеждан,
Сегашно страдателно причастие
Просто сегашно причастие в страдателен залог


Използване на сегашно просто причастие в страдателен залог

Това е Indefinite in Passive (неопределено в страдателен залог). Причастията от групата Indefinite, както страдателен (Passive), така и в действителен (активен) залог, обозначават, че изразеното с тях действие става едновременно (в настоящето, миналото или бъдещето) с действието, изразено от смисловия глагол-сказуемо.
  • the car (being) produced in Germany - колата, произвеждана в Германия

Сегашно страдателно причастие има две основни функции - на определение и на обстоятелствено пояснение.

Определение

  • The test being written now is our final paper work. - Тестът, който се пише сега, е нашата финална работа.

Обстоятелствено пояснение

В тази си функция, причастието може да изразява обстоятелства за причина или време. В този случай,  Present Participle Passive подчертава не едновременността на действието в причастието и основното изречение, а последователността от тяхното извършване. Но причастийното действие е извършено по-рано от действието в основния глагол.
  • Being warned about the possible dangers we decided to take with us guns. - Бидейки предупредени за възможните опасности, ние решихме да вземем с нас оръжие.
  • Being sent to prison unjustly he remained calm. - Бъдейки изпратен в затвора незаслужено, той оставаше спокоен.
Това е основната информация по темата за просто сегашно причастие в страдателен залог (Present Passive Participle) и използването му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: