Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Спрежение на английските глаголи (Conjugation).

Спрежение (Conjugation).

Спрежението (Conjugation) е глаголно словоизменение по лице, число, време, залог и наклонение. Conjugation е цялата съвкупност от изменение на формите на глагола. Обикновено спрежението на един глагол се представя под формата на табличка.
 • I play,
 • you play,
 • he plays,
 • she plays,
 • it plays,
 • we play,
 • you play,
 • they play.
 • I was playing,
 • he was playing,
 • she was playing,
 • it was playing,
 • we were playing... 
 • I will play,
 • he will play...
 • they will have been playing.


Спрежение на глагола в сегашно време.

В сегашно време английския глагол "to live" - "живея", се спряга по следния начин:

за единствено число:

 • I live,
 • you live,
 • he lives,
 • she lives,
 • it lives.

за множествено число:

 • we live,
 • you live,
 • they live.
По този начин, окончанието за 3-то лице единствено число -(e)s е единственото лично окончание в сегашно време. Във всички останали лица, и за единствено и за множествено число, формата на глагола съвпада с глаголната основа.

Форма и произнасяне на окончанието -e(s).

Формата и произнасянето на глаголното окончание -e(s) за 3-то лице единствено число, е подобно на окончанието за множествено число та съществителните. И тук зависи на какъв звук завършва съответния глагол. Ето примери за сравнение:
 • I stop - he stops [s],
 • we live - he lives [z],
 • they press - he presses [iz],
 • I go - she goes [z],
 • they lie - she lies [z].

Отсъствие на местоимение за 2-ро лице.

Особеност на съвременния английски език е отсъствието на местоимение за 2-ро лице, единствено число, което да съответства на българското "ти". При общуване, към събеседника се използва местоимението "You", независимо от това дали се обръщаме към един човек или към много хора.

Спрежение на глагола "to have" - "имам".

Единствено число:

 • I have,
 • you have,
 • he  has,
 • she  has,
 • it  has.

Множествено число:

 • we have,
 • you have,
 • they have.
В 3-то лице, единствено число, глагола "to have" има форма "has".
 • I have a map. - Аз имам карта.
 • The teacher has a map in his hand. - Учителят има карта в ръката си.

Базова форма на глагола (base form).

Всеки глагол има своя базова форма (base form), която служи за основа при образуването на всички останали форми при спрежение. Базовата форма е всъщност вид на глагола в речниците, поради което понякога се нарича и речникова форма (dictionary form). Ето някои примери:
 • work - работя,
 • read - чета,
 • help - помагам.

Вариации на базовата форма.

При спрежение на английските глаголи, са възможни три вариации на базовата форма на глагола, които се различават по трите вида окончания: -s, -ed и –ing.

Окончание –s.

Окончание "–s" се използва изключително за образуване на 3-то лице единствено число в сегашно време:
 • he works,
 • she reads,
 • it helps.

Окончание –ed.

Окончание "–ed" се използва за образуване формите на просто минало време, а също и за минало причастие, за всички родове, лица и числа.

Окончание –ing.

Окончание "–ing" се използва за образуване на сегашно причастие на глагола.

Във всички останали случаи, формата на съгласуване при спрежение на глаголите съвпада с тяхната базова форма. Разбира се, в английски език, има още една специална форма, за която специално трябва да се каже и това е неопределената форма на глагола или т.н. инфинитив (infinitive).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Ако вземем за пример английски думи с окончание "-s", можем да видим, че в английски език формалния признак сам по себе си няма решаващо значение за определяне функциите на думата извън контекста. Така например, в изречението: Не names the students' names. - Той назовава имената на студентите., можем да срещнем както глагол, така и съществително с окончание "-s". Разбирането на думите "names" в този контекст не зависи от тяхната форма, а от разположението на думата в изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Джери-233:24 пр.об.

   При съществителните в трето лице, единствено число, наличието на буквата -s(-'s) е формален признак за различни граматични явления, като множественост, склонение и спрежение. Тези окончания са се съхранили в съвременния английски език от старата им система за спрeжения и склонения и последвалите ги исторически и фонетични изменения в древно английския език.

   Изтриване
 2. Спрежението (Conjugation) е промяна на окончанието на глаголите, според техните лице, число, време, залог и наклонение. Спрежение е също цялата система от окончания за различните глаголни форми. Често се представя под формата на таблици в съответен ред или форма.

  ОтговорИзтриване
 3. Спрегаемите форми, състоящи се от една дума, са прости форми:
  - play, plays, played.
  Спрегаемите форми от две или повече части, са сложни форми, които също се наричат аналитични форми или перифрастични (описателни) форми:
  - was playing, have been playing.
  С изключение на простите форми за времената
  - simple present,
  - simple past
  в активен залог, английското спрежение е описателно спрежение, т.е. прави се с помощта на спомагателни глаголи.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: