Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 септември 2015

Спрежение | dLambow

 

Спрежение на глаголите (Conjugation) в английски език

 

Какво е глагол?

Преди да си изясним какво е "спрежение на глаголите", нека да изясним какво е глагол? Глаголът е част от речта, която обозначава действие или състояние. Всеки глагол има определени характеристики.

Характеристики на глагола:

 • - лице;
 • - число;
 • - време;
 • - наклонение;
 • - вид;
 • - род
 • - залог;
 • - спрежение;
 • - възвратност.
Инфинитивът е началната или неопределената форма на глагола. В първоначалната форма на глагола е невъзможно да се определи каквато и да е характеристика, с изключение на вид и спрежение. Инфинитивът в изречение може да бъде сказуемо, подлог или второстепенна част. Глаголите в неопределена форма отговарят на въпросите: Какво да правя?, Какво представлявам?, Какво съм? Сега нека да преминем към основния въпрос: как да определим спрежението на глагола. 

Спрежение на глаголите в английски език
Спрежение на английските глаголи

Какво е спрежение на глаголите?

Спрежение е промяна формата на глаголите според:
 • - време,
 • - число,
 • - лице,
 • - наклонение,
 • - род и други граматически категории.
Някои смятат формата на глагола също за словоизменителна категория. Формите на спрежение в различните езици могат да бъдат синтетични и аналитични. Някои учени определят спрежението като съвкупността от всички глаголни форми, включително именните форми.

 

Спражение на глаголите в английски език

Глаголите в английския език разказват за състоянието или действието на човек или обект, различават се по отношение на техните лични и нелични форми. Личната форма на глагола, която се използва в синтактичната форма като сказуемо, се спряга. Спрежението в английски език (Conjugation of English verbs) е глаголно словоизменение по
 • - лице,
 • - число,
 • - време,
 • - залог,
 • - наклонение.
Conjugation е цялата съвкупност от изменение на формите на английския глагол. Концепцията за склонение на глаголите в английски език се среща в сегашно време, където към смисловия глагол се добавя окончание в 3-то лице единствено число -s. Свързващият глагол "to be" също се променя по лице и число. 

В другите случаи промяната в сказуемото не зависи от подлога. Изключение правят формите за минало с глагола "to be" - Past Simple (Simple Past) и Past Continuous (Past Continuous). Тук "was" е за единствено число, а "were" за множествено число.


Примери за Past Simple - Минало просто време:

 • - I was at the cinema. – Бях на кино. /
 • - We were at the cinema. –Ние бяхме на кино.

Примери за Past Continuous - Минало продължителновреме:

 • - I was reading a newspaper. – Четох вестник.
 • - We were reading a newspaper. – Ние четяхме вестник.
 

Спрягането на английските глаголи води до промяна в категориите им:


Категория лице.  

 • Първо лице – I, we,
 • Второ лице — you,
 • Трето лице —  she, he, it, they.

Категория число.  

Използва се в две основни форми:
 • - he drinks (единствено число),
 • - we drink (множествено число).

Категория време.

Посочва съотношението във формата: действие - време на говорене.

Категория вид.

Изразява факта за състоянието на действието в даден период от време или неговото присъствие.

Категория залог.  

Показва функцията на подлога в ролята на лице или обект, който извършва действие или е подложен на него.

Категория наклонение.  

Указва отношението по форма: действие – действителност.

Обикновено спрежението на един глагол се представя под формата на таблица.


Спрежение на глагола "to have" - "имам".


Единствено число:

 • - I have,
 • - you have,
 • - he  has,
 • - she  has,
 • - it  has.

Множествено число:

 • - we have,
 • - you have,
 • - they have.
В 3-то лице, единствено число, глагола "to have" има форма "has".
 • - I have a map. - Аз имам карта.
 • - The teacher has a map in his hand. - Учителят има карта в ръката си.

Таблица за спрежение на глагола "drink":

В тази таблица, като пример, може да видите как се спряга глагола "drink" в 12-те английски глаголни времена.

Просто сегашно време - Simple Present Tense:

 • I drink
 • You drink
 • He drinks
 • She drinks
 • We drink
 • They drink

Сегашно продължително време - Present Continuous Tense

 • I am drinking
 • You are drinking
 • He is drinking
 • She is drinking
 • We are drinking
 • They are drinking

Просто минало време - Simple Past Tense

 • I drank
 • You drank
 • He drank
 • She drank
 • We drank
 • They drank

Минало продължително време - Past Continuous Tense

 • I was drinking
 • You were drinking
 • He was drinking
 • She was drinking
 • We were drinking
 • They were drinking

Бъдеще време - Future Tense

 • I shall/will drink
 • You will drink
 • He will drink
 • She will drink
 • We will/shall drink
 • They will drink

Бъдеще продължително време - Future Continuous Tense

 • I shall/will be drinking
 • You will be drinking
 • She will be drinking
 • He will be drinking
 • We will be drinking
 • They will be drinking

Сегашно завършено (перфектно) време - Present Perfect

 • I have drunk
 • You have drunk
 • She has drunk
 • He has drunk
 • We have drunk
 • They have drunk

Сегашно завършено продължително време - Present Perfect Continuous

 • I have been drinking
 • You have been drinking
 • She has been drinking
 • He has been drinking
 • We have been drinking
 • They have been drinking

Минало завършено време - Past Perfect

 • I had drunk
 • You had drunk
 • He had drunk
 • She had drunk
 • We had drunk
 • They had drunk

Минало завършено продължително време - Past Perfect Continuous

 • I had been drinking
 • You had been drinking
 • She has been drinking
 • He has been drinking
 • We had been drinking
 • They had been drinking

Бъдеще завършено време - Future Perfect

 • I shall have drunk
 • You will have drunk
 • She will have drunk
 • He will have drunk
 • We will have drunk
They will have drunk

Бъдеще завършено продължително време - Future Perfect Continuous

 • I shall have been drinking
 • You will have been drinking
 • She will have been drinking
 • He will have been drinking
 • We will have been drinking
 • They will have been drinking

Спрежение на спомагателния глагол "to be" и на смислов глагол "dance"


Present Simple (Сегашно просто време)


Положителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I am
 • He/She/It is
 • We/You/They are

На смисловия глагол:
 • I dance.
 • He/She/It dances.
 • We/You/They dance.

Отрицателна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I’m not
 • He/She/It isn’t
 • We/You/They aren’t

На смисловия глагол:
 • I don’t dance.
 • He/She/It doesn’t dance.
 • We/You/They don’t dance.

Въпросителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • Am I?
 • Is he/she/it?
 • Are we/you/they?

На смисловия глагол:
 • Do I dance?
 • Does he/she/it dance?
 • Do we/you/they dance?

Present Continuous (Сегашно продължително време)


Положителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I am being
 • He/She/It is being
 • We/You/They are being

На смисловия глагол:
 • I am dancing.
 • He/She/It is dancing
 • We/You/They are dancing.

Отрицателна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I’m not being
 • He/She/It isn’t being
 • We/You/They aren’t being

На смисловия глагол:
 • I’m not dancing.
 • He/She/It isn’t dancing.
 • We/You/They aren’t dancing.
 

Въпросителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • Am I being?
 • Is he/she/it being?
 • Are we/you/they being?

На смисловия глагол:
 • Am I dancing?
 • Is he/she/it dancing?
 • Are we/you/they dancing?

Present Perfect (Сегашно завършено време)


Положителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I have been
 • He/She/It has been
 • We/You/They have been

На смисловия глагол:
 • I have studied.
 • He/She/It has studied.
 • We/You/They have studied.

Отрицателна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • I haven’t been
 • He/She/It hasn’t been
 • We/You/They haven’t been

На смисловия глагол:
 • I haven’t studied.
 • He/She/It hasn’t studied.
 • We/You/They haven’t studied.

Въпросителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • Have I been?
 • Has he/she/it been?
 • Have we/you/they been?

На смисловия глагол:
 • Have I studied?
 • Has he/she/it studied?
 • Have we/you/they studied?

Present Perfect Continuous (Сегашно завършено продължително време)


Положителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • ———– - няма

На смисловия глагол:
 • I have been dreaming.
 • He/She/It has been dreaming.
 • We/You/They have been dreaming.

Отрицателна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • ———– - няма

На смисловия глагол:
 • I haven’t been dreaming.
 • He/She/It hasn’t been dreaming.
 • We/You/They haven’t been dreaming.

Въпросителна форма:


На спомагателния глагол "to be":
 • ———– - няма

На смисловия глагол:
 • Have I been dreaming?
 • Has he/she/it been dreaming?
 • Have we/you/they been dreaming?

Глаголът "to be" не се използва в Сегашно завършено продължително време – Present Perfect Continuous.

Особености при спрежението на глаголите в английски език


Неличните глаголни форми

 • - Infinitive - инфинитив,
 • - Gerund - герундий,
 • - Participle I - причастие I,
 • - Participle II - причастие II
не се променят нито по число, нито по лице, нито по време, нито по род, нито по наклонение. Само някои безлични форми са способни да изразят залог, време и вид.

Окончание за 3-то лице единствено число

Окончанието за 3-то лице единствено число -(e)s е единственото лично окончание в сегашно време. Във всички останали лица, и за единствено и за множествено число, формата на глагола съвпада с глаголната основа.

Форма и произнасяне на окончанието -e(s)

Формата и произнасянето на глаголното окончание -e(s) за 3-то лице единствено число, е подобно на окончанието за множествено число та съществителните. И тук зависи на какъв звук завършва съответния глагол. Ето примери за сравнение:
 • - I stop - he stops [s],
 • - we live - he lives [z],
 • - they press - he presses [iz],
 • - I go - she goes [z],
 • - they lie - she lies [z].

Отсъствие на местоимение за 2-ро лице.

Особеност на съвременния английски език е отсъствието на местоимение за 2-ро лице, единствено число, което да съответства на българското "ти". При общуване, към събеседника се използва местоимението "You", независимо от това дали се обръщаме към един човек или към много хора.

Базова форма на глагола (base form).

Всеки глагол има своя базова форма (base form), която служи за основа при образуването на всички останали форми при спрежение. Базовата форма е всъщност вид на глагола в речниците, поради което понякога се нарича и речникова форма (dictionary form). Ето някои примери:
 • - work - работя,
 • - read - чета,
 • - help - помагам.

Вариации на базовата форма.

При спрежение на английските глаголи, са възможни три вариации на базовата форма на глагола, които се различават по трите вида окончания: -s, -ed и –ing.

Окончание –s.
Окончание "–s" се използва изключително за образуване на 3-то лице единствено число в сегашно време:
 • - he works,
 • - she reads,
 • - it helps.

Окончание –ed.
Окончание "–ed" се използва за образуване формите на просто минало време, а също и за минало причастие, за всички родове, лица и числа.

Окончание –ing.
Окончание "–ing" се използва за образуване на сегашно причастие на глагола.

Във всички останали случаи, формата на съгласуване при спрежение на глаголите съвпада с тяхната базова форма. Разбира се, в английски език, има още една специална форма, за която специално трябва да се каже и това е неопределената форма на глагола или т.н. инфинитив (infinitive).

----------------

4 коментара:

 1. Ако вземем за пример английски думи с окончание "-s", можем да видим, че в английски език формалния признак сам по себе си няма решаващо значение за определяне функциите на думата извън контекста. Така например, в изречението: Не names the students' names. - Той назовава имената на студентите., можем да срещнем както глагол, така и съществително с окончание "-s". Разбирането на думите "names" в този контекст не зависи от тяхната форма, а от разположението на думата в изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При съществителните в трето лице, единствено число, наличието на буквата -s(-'s) е формален признак за различни граматични явления, като множественост, склонение и спрежение. Тези окончания са се съхранили в съвременния английски език от старата им система за спрeжения и склонения и последвалите ги исторически и фонетични изменения в древно английския език.

   Изтриване
 2. Спрежението (Conjugation) е промяна на окончанието на глаголите, според техните лице, число, време, залог и наклонение. Спрежение е също цялата система от окончания за различните глаголни форми. Често се представя под формата на таблици в съответен ред или форма.

  ОтговорИзтриване
 3. Спрегаемите форми, състоящи се от една дума, са прости форми:
  - play, plays, played.
  Спрегаемите форми от две или повече части, са сложни форми, които също се наричат аналитични форми или перифрастични (описателни) форми:
  - was playing, have been playing.
  С изключение на простите форми за времената
  - simple present,
  - simple past
  в активен залог, английското спрежение е описателно спрежение, т.е. прави се с помощта на спомагателни глаголи.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: