Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 април 2016

Самостоятелен причастен израз с минало причастие | dLambow

Самостоятелен причастен израз с минало причастие (The Nominative Absolute Participial Construction With Participle II)

 

Сложно обстоятелство или самостоятелен причастен израз.

Самостоятелният причастен израз, чийто друго наименование е сложно обстоятелство, изразява действие, отнасящо се не към предмета или лицето, обозначени от подлога в изречението, а към друго съществително или (по-рядко) към местоимение. В такива изрази причастие ІІ като че ли има свой собствен (втори) подлог. Тази конструкция се състои от две части:

 1. - Първата част е лично местоимение в именителен падеж или съществително в общ падеж, които изразяват лицето подложено на действието.
 2. - Втората част е самото действие, изразено чрез минало причастие - Participle II.

Самостоятелният причастен израз или сложното обстоятелство може да се превежда на български език с подчинено изречение:
 • All things considered, the offer seems reasonable. - След като всички неща бяха обмислени, предложението изглеждаше приемливо.

Самостоятелен причастен израз с минало причастие
Самостоятелен причастен израз


Формула за съставяне.

Самостоятелният причастен израз с причастие ІІ се съставя от съществително в общ падеж или от лично местоимение в именителен падеж (I, he, she, it, we, you, they) + минало причастие II. Винаги се отделя със запетая от останалото изречение. Разположението на сложното обстоятелство е различно:
 • - най-често е в началото на изречението,
 • - не са изключени варианти в края на изречението,
 • - могат да се срещнат случаи и по средата на изречението.
Обикновено се превежда с подчинено или самостоятелно изречение. Най-често се използва в техническата, юридическата, икономическата и художествената литература.

Функции на Absolute Participial Construction.

В изречението Absolute Participial Construction може да изпълнява функциите на различни по предназначение сложни обстоятелствени пояснения (обстоятелствени подчинени изречения), като обстоятелство за:
 • - време
 • - причина,
 • - начин на действие,
 • - условие и др.

Обстоятелство за време:

 • This duty completed, he had a leave. - Когато този ангажимент приключи, той си взе почивка.
 • The work completed, I went to the Varna to rest. - Когато работата приключи, аз заминах за Варна да почина.

Обстоятелство за причина:

 • His problem solved, he decided to go on studying at the university. - Тъй като проблема му се разреши, той реши да продължи ученето в университета.

Prepositional Absolute Participle Construction с предлога "With".

Participle II може да се използва в самостоятелен причастен израз с предлога "with" (the Prepositional Absolute Participle Construction):
 • Ivan sat silent and still with his eyes stared at me. - Иван седеше мълчейки с втренчени в мен очи.
 • With so little time left, there was no time for delay. - След като остана толкова малко време, нямаше възможност за закъснение.
Това е основната информация по темата за самостоятелен причастен израз с минало причастие (The Nominative Absolute Participial Construction With Participle II), начините за неговото образуване, функциите му в английски език и примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: