Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 февруари 2016

Детерминативи | dLambow

(The Determiners) -

Детерминативи в английски език 

 

Английски детерминатив

Детерминатив (Determiner) или определители са клас думи, които модифицират съществителното в неговите значения за определеност и принадлежност. Детермативите дават допълнителна информация за предмета без да го описва (за разлика от прилагателното), т.е. не ни говори за свойствата на предмета, а само дали става дума за известен или неизвестен предмет, за целия предмет или за част от него, за количеството му или за липсата на такова, принадлежи ли на някого или само го посочва.

 • I found a red ball. - Аз намерих червена топка.

Тук детерминатива "a" посочва неизвестен обект - "ball", отделя го като някой измежду многото други такива, докато прилагателното "red" назовава свойство на обекта "ball" – "червена топка".


Детерминативи
Детерминативи (The Determiners)

 • I lost the red ball. - Аз загубих червената топка.
Тук детерминатива "the" посочва, че се говори за известен от контекста обект.
 • I gave him my red ball. - Аз му дадох моята червена топка.

Тук детерминатива "my" указва принадлежността на обекта.
Ако съществителното се използва едновременно и с прилагателно, то детерминатива стои винаги пред прилагателното.


Значение на детерминатива

Значението на детерминатива се свежда до модифициране на съществителното, като го съотнася с контекста на устната или писмена реч.

Посочва близост или отдалеченост на предмета:

 • - this (тоз),
 • - that (онзи),
 • - these (тези),
 • - those (онези);

Указва принадлежност или друга тясна връзка:

 • - my (мой),
 • - your (ваш, твой),
 • - their (техен) и т.н.

Обозначава количество - точно или приблизително:

 1. - точно - с числа или дроби,
 2. - приблизително - с думи, като:
 • - some (известно количество),
 • - many (много),
 • - few (малко).

Детерминативите имат две важни, взаимосвързани черти. Ако говорим за структура, те са първата част на именна фраза, т.е. употребяват се пред всяка друга дума, предшестваща съществителното.
 • About two hundred people gathered this afternoon outside the American embassy.
В това примерно изречение има три именни фрази и всички те започват с детерминатив:
 • - two hundred (двеста),
 • - this afternoon (този следобяд),
 • - the American embassy.
В последния случай, между детерминатива и съществителното има прилагателно - "American".

Начини за представяне на детерминатив

Функцията на детерминатива, като правило, е представена по някой от следните начини:
 • - член (article),
 • - притежателен падеж (possessive case),
 • - местоимения (pronoun),
 • - количествено числително (cardinal numeral).

Съчетаване на детерминативите (Combinations of Determiners)

Някои детерминативи никога не се използват заедно, тъй като тяхното лексикално значение е противоречиво. Например, неопределителен член не може да се използва с детерминатив, посочващ конкретен предмет - указателно местоимение, определителен член, притежателен падеж.
 • I found a key. - Аз намерих ключ.
 • I found Maria's key. - Аз намерих ключа на Мария.
 • I found her key. - Аз намерих нейния ключ.
 • I found this key. - Аз намерих този ключ.
 • I found the key. - Аз намерих ключа.
 • I found some key. - Аз намерих някакъв ключ.
Едно съществително може да има няколко детерминатива, като обикновено допълнителния детерминатив се използва с предлога "of", а пред съществителното се поставя определителен член, указателно местоимение, съществително или лично местоимение в притежателен падеж.
 • Each of the children got a present. - Всяко от децата получи подарък.
 • I've read all of her books. - Аз прочетох всичките й книги.
 • Some of my friends came later. - Някои от моите приятели дойдоха късно.
Употребата на количествено числително с друг детерминатив се определя от това, дали то назовава цялото количество предмети или отделя определено количество от множеството предмети. Ако числителното определя цялото количество, то то се поставя пред съществителното, а ако отделя наякаква част от цялото, използва се с предлога "of":
 • These are my ten favorite movies. - Това са моите десет любими филма.
 • These are ten of my favorite movies. - Това са десет от моите любими филми.
 • These are the ten of my favorite movies. - Това са десетте от моите любими филми.

Местоименията "all" и "both" могат да се използват с други детерминативи без предлога "of":
 • All these plants need much sun. = All of these plants need much sun. - Всички тези растения се нуждаят от повече слънце (светлина).
 • Both my parents are teachers. = Both of my parents are teachers. - И двамата ми родители са учители.
 

Детерминативна фраза (The Determinative Phrase)

В качеството си на детерминатив към съществителното могат да бъдат думи и фрази, които по начало не са детерминативи, но изпълняват такава функция под формата на детерминативна фраза (determinative phrase). Това са изрази с предлога "of", посочващи количество:
 • - a lot of,
 • - lots of,
 • - plenty of.
Например:
 • I have a lot of things to say. - Аз имам много неща за казване (да казвам).
Детерминативът може да се модифицира от други думи или словосъчетания, които също мотаг да са детерминативи.
 • - almost all people - почти всички хора,
 • - more than two actions - повече от две действия.
Например:
 • Groups of up to twelve people were fired every day. - Групо от до дванадесет души бяха уволнявани всеки ден.
Това е основната информация по темата за детерминатива (The Determiner), неговото значение и начините за използване в английски език, заедно с доста примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: