Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 ноември 2015

Видове залози на глагола - класификация | dLambow

Видове залози - класификация (Kind of English Voices - Classification)

 

Английски залог - видове (The English Voice)

За начало на тази класификация е добре да изясним, че английският залог (English Voice) е една от разновидностите на вътре езиковото вариране на съдържанието, което пряко не е свързано с фактическите явления на заобикалящата ни действителност и това по-скоро е въпрос на теоретична английска граматика. Но винаги е добре когато човек учи английски език, да има поглед от високо за неговата граматична структура.

Kind of English Voices - Classification
Английски залог - видове

Видове английски залози (Kinds of English Voices).

Според някои английски лингвисти, в залоговата система на английски език влиза морфологично изходната форма за действителен залог - активен залог (Active Voice - Active), когато субекта изпълнява действието и в изречението заема позиция на подлог. А обекта на действието заема позицията на пряко допълнение. Всичко останало са морфологично производни форми на залога.
 • - пасив (страдателен),
 • - каузатив (причинен),
 • - рефликсив (възвратен),
 • - реципроч (взаимен),
 • - медиал (среден),
 • - кооператив или социатив (съвместен),
 • - и евентуално - съвместно-взаимен.
Класификация на английските залози (The English Voices Classification).

Приема се, че залогът е граматична категория на глагола, изразяваща субектно - обектни отношения (какво прави субекта-подлог на обекта-допълнение). Все пак, когато правим класификация, трябва да знаем, че в английски език няма общо прието от всички определение за категорията залог. Някои говорят за два залога - актив и пасив, други разгръщат по-малко или повече подробна класификация на 4 - 5 или 7 залога.

Но при всички случаи, ние ще приемем, че тук ще влиза морфологично изходната форма за активен (основен, действителен) залог - Актив (субекта-подлог действа по някакъв начин на обекта-допълнение). Веднага след това, можем да различим и добавим цяла една поредица от признати или донякъде спорни морфологични производни на залога.

А сега ето и възприетата разширена класификация на английските залози (English Voices Classification):
Това е основната и базова форма на английски залог, когато подлога (субект) извършва някакво действие върху прякото допълнение (обект).
Това е първата производна залогова форма, когато субекта заема позиция на допълнение, а обекта - на подлог.
Тук действието е насочено към самото действащо лице (мия си ръцете), което е едновременно и субект и обект, т.е. има тъждество между тях.
Тук се обозначава действие, извършвано едновременно от два или повече субекта по отношение един към друг.
Медиума посочва, че действието произхожда от субекта и се затваря в него. С други думи казано, субекта върши нещо, но допълнението (обекта) не е посочен. Например, "Аз ругая."
В този вариант се посочва, че наред с реалния субект, който върши действието, има и един каузативен субект, който го подбужда към това действие
По този начин се обозначава съвместно действие на две или повече лица.

Спорни или редки форми на залогови отношения в английски език.

Освен тези основни (актив - пасив) и най-често срещани залози, в английски език има и някои по-екзотични и рядко срещани такива, а освен това, те са и доста спорни за включване в класификация или да бъдат определяни като самостоятелен вид залог. Ето някои такива:
 • - Съвместно-взаимен
за съвместно или взаимно действие на два или повече субекта.
 • - Антипасив (Antipassive)
огледален образ на пасива.
 • - Ергатив (Ergative)
огледален образ на актива.
 • - Имперсонал (Impersonal)
безличен залог, показващ че позицията на подлога е незаета (но по правило, безличните изречения в английски език са с "it".

Това е основната информация по темата за видовете английски залози (Kind of English Voices), вариантите за тяхната класификация (Classification), както и кратки характеристики за тяхната същност и значение. По-подробна информация за споменатите залози, както и примери за тяхното използване, ще намерите като проследите съответните връзки към подробните теми.

----------------

1 коментар:

mariana каза...

- Страдателен залог (пасов) е когато субекта на действието заема позиция на агентивно допълнение, а обекта на действието - позиция на подлог.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: