Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 май 2015

Цифри | dLambow

 (Numbers in English) -

Цифрите в английски език

 
Цифрите на английски
с думи
0нулаzero[‘ziərəu]
1едноone[wʌn]
2двеtwo[tu:]
3триthree[θri:]
4четириfour[fɔ:]
5петfive[faiv]
6шестsix[siks]
7седемseven[‘sev(ə)n]
8осемeight[eit]
9деветnine[nain]
10десетten[ten]
 

Понятие за цифра

Какво е цифрата? Много хора бъркат понятията за цифра и число, а те са едни и същи както в английски език, така и в останалите езици. За да разберете разликите между числата и цифрите, първо запомнете няколко прости твърдения:

 • - Цифри са знаците за пресмятане от 0 до 9, останалите са числа.
 • - Числата са съставени от цифри.
 • - Цифрите са аритметически графични знаци, а всяко число е количествена абстракция.

Думата "цифра" идва от арабското "sifr", което означава "нула". Цифрите са знаци за записване на числата. Обикновено цифри са следните графични знаци: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Това са така наречените арабски цифри. Ако направим аналогия с азбуката и буквите в писмеността, то "цифра" е равностойно на понятието за буква, а "число" в математиката е равностойно на понятието за дума. 

Цифрите на английски
Цифрите на английски (Numbers in English)
 

Какво е цифра?

И така цифрата е графичен знак (част от съответната писменост), също като буквата, но служи за изписване на числа в аритметиката и математиката. Арабските цифри са десет на брой: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, докато 5788 е число (или цифров код), изписано с цифрите 5, 7, 8, 8. Освен цифрите, в математиката (аритметиката) се използват и други графични символи за обозначаване на различни аритметични действия с числата. Такива са знаците   - + × ∙ * : / ∕ ÷ = ≈ ≠

Терминът "цифра" идва от латинското cifra, което пък идва от арабски език - صفر‎ (ṣifr) и има значение на пусто, нищо, нула. Системата от знаци за записване на числа се състои от цифри. Освен най-известната система за изписване с арабски цифри, има и 

 

Други цифрови системи:

 • - римски цифри (I V X L C D M),
 • - цифри от шестнадесетичната система за броене (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F),
 • - цифри на маите (от 0 до 19),
 • - двоичен код - 0, 1.


В някои езици (древно гръцки, иврит, църковно славянски) има системи за записване на цифрите с помощта на букви.

 

Всички цифри и числа на английски език с транскрипция

 • 0 - нула - zero - [‘ziərəu] - 
 • 1 - едно - one - [wʌn] - the first
 • 2 - две - two - [tu:] - the second
 • 3 - три - three - [θri:] - the third
 • 4 - четири - four - [fɔ:] - the fourth
 • 5 - пет - five - [faiv] - the fifth
 • 6 - шест - six - [siks] - the sixth
 • 7 - седем - seven - [‘sev(ə)n] - the seventh
 • 8 - осем - eight - [eit] - the eighth
 • 9 - девет - nine - [nain] - the ninth
 • 10 - десет - ten - [ten] - the tenth
 • 11 - единадесет - eleven - [i’lev(ə)n] - the eleventh
 • 12 - дванадесет - twelve - [twelv] - the twelfth
 • 13 - тринадесет - thirteen - [͵θɜ:ʹti:n] - the thirteenth
 • 14 - четиринадесет - fourteen - [͵fɔ:ʹti:n] - the fourteenth
 • 15 - петнадесет - fifteen - [fıfʹti:n] - the fifteenth
 • 16 - шестнадесет - sixteen - [͵sıkʹsti:n] - the sixteenth
 • 17 - седемнадесет - seventeen - [͵sev(ə)nʹti:n] - the seventeenth
 • 18 - осемнадесет - eighteen - [eıʹti:n] - the eighteenth
 • 19 - деветнадесет - nineteen - [͵naınʹti:n] - the nineteenth
 • 20 - двадесет - twenty - [ʹtwentı] - the twentieth
 • 21 - двадесет и едно - twenty one - [ʹtwentı] [wʌn] - the twenty first
 • 22 - двадесет и две - twenty two - [ʹtwentı] [tu:] - the twenty second
 • 23 - двадесет и три - twenty three - [ʹtwentı] [θri:] - the twenty third
 • 30 - тридесет - thirty - [ʹθɜ:tı] - the thirtieth
 • 40 - четиридесет - forty - [ʹfɔ:tı] - the fortieth
 • 50 - петдесет - fifty - [ʹfıftı] - the fiftieth
 • 60 - шейсет - sixty - [ʹsıkstı] - the sixtieth
 • 70 - седемдесет - seventy - [ʹsev(ə)ntı] - the seventieth
 • 80 - осемдесет - eighty - [ʹeıtı] - the eightieth
 • 90 - деветдесет - ninety - [ʹnaıntı] - the ninetieth
 • 100 - сто - one hundred - [wʌn] [ʹhʌndrəd] - the one hundredth
 • 101 - сто и едно - one hundred and one - [wʌn] [ʹhʌndrəd] [ænd] [wʌn] - the one hundred and first
 • 1000 - хиляда - one thousand - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] - the one thousandth
 • 1001 - хиляда и едно - one thousand and one - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] [ænd] [wʌn] - the one thousand and first
 • 1085 - хиляда осемдесет и пет - one thousand and eighty five - [wʌn] [ʹθaʋz(ə)nd] [ænd] [ʹeıtı] [faıv] - the one thousand and eighty fifth
 • 10592 - десет хиляди петстотин деветдесет и две - ten thousand five hundred and ninety two - [ten] [ʹθaʋz(ə)nd] [faıv] [ʹhʌndrəd] [ænd] [ʹnaıntı] [tu:] - the ten thousand five hundred and ninety second 

Използване на понятието "цифри" в ежедневието.

В множествено число, в ежедневната реч, думата "цифри" може да означава и "числови данни", тъй като всяко число се записва като набор от цифри. Например, изразът "да дадем такива цифри" всъщност говори за числа и дори когато става въпрос за една цифрова информация, написана с една цифра, трябва да се използва множествено число. 

Погрешно е обаче да се каже "тук цифрите са по-големи", тъй като не се сравняват цифри, а числа - последните изразяват стойности, които могат да бъдат сравнявани. Цифрите са просто графични знаци за записване на числата.


Римски цифри

Преди арабските цифри са използвани римски цифри (Roman numerals). За да не се губи броят при писане на редове, първо се отделя всеки пети, а след това всеки десети ред. С течение на времето записът „| | | | v | | | | х | | | | v | | | | х | | | | V|» намалява до "XXVI".

 • I  - 1
 • V  - 5
 • X  - 10
 • L  - 50
 • C  - 100
 • D  - 500
 • M - 1000

Римски цифри
Римски цифри (Roman numerals)

Използване на римските цифри за записване на числа

Римските цифри, които имат по-голяма стойност, са в числото вляво от тези с по-ниска стойност. Стойностите им се сумират (VI = 5 + 1 = 6). Числата "V", "L", "D" не се повтарят.
Изключения от 19 век са комбинациите

 • "IV",
 • "IX",
 • "XL",
 • "XC",
 • "CD",
 • "CM".

За да се избегне четирикратното повторение на една цифра (неправилно: "IIII"), в тях цифрата с по-голяма стойност е вдясно от цифрата с по-малка стойност и по-малката стойност се изважда от по-голямата стойност (IV = 5 - 1 = 4).  

 

Примери за използване на римски цифри от 1 до 3000 и т.н.

 • I - едно
 • II - две
 • III - три
 • IV - четири
 • V - пет
 • VI - шест
 • VII - седем
 • VIII - осем
 • IX - девет
 • X - десет
 • XX - двадесет
 • XXX - тридесет
 • XL - четиридесет
 • L - петдесет
 • LX - шестдесет
 • LXX - седемдесет
 • LXXX - осемдесет
 • XC - деветдесет
 • C - сто
 • CC - двеста
 • CCC - триста
 • CD - четиристотин
 • D - петстотин
 • DC - шестстотин
 • DCC - седемстотин
 • DCCC - осемстотин
 • CM - девет стотици
 • M - хиляда
 • MM - две хиляди
 • MMM - три хиляди


Гръцки цифри и числа (Greek numerals and numbers)

(от 1 до 900000 - изписани с гръцки букви)

Гръцките цифри, известни още като йонийски (Ionic), милезийски (Milesian) или александрийски (Alexandrian) цифри, са система за записване на числа с помощта на буквите от гръцката азбука. 

 

Гръцки цифри и числа
Гръцки цифри и числа (Greek numerals and numbers)

В съвременна Гърция те все още се използват за поредни числа и в контексти, подобни на тези, в които римските цифри все още се използват в западния свят. За обикновените кардинални числа обаче съвременна Гърция използва арабски цифри.

 • 1 — α′
 • 2 — β′
 • 3 — γ′
 • 4 — δ′
 • 5 — ε′
 • 6 — ζ′
 • 7 — ξ′
 • 8 — η′
 • 9 — θ′
 • 10 — ι′
 • 11 — ια′
 • 12 — ιβ′
 • 13 — ιγ′
 • 14 — ιδ′
 • 15 — ιε′
 • 16 — ιζ′
 • 17 — ιξ′
 • 18 — ιη′
 • 19 — ιθ′
 • 20 — κ′
 • 21 — κα′
 • 22 — κβ′
 • 23 — κγ′
 • 24 — κδ′
 • 25 — κε′
 • 26 — κζ′
 • 27 — κξ′
 • 28 — κη′
 • 29 — κθ′
 • 30 — λ′
 • 40 — μ′
 • 50 — ν′
 • 60 — ξ′
 • 70 — ο′
 • 80 — π′
 • 90 — ϙ′
 • 100 — ρ′
 • 200 — σ′
 • 300 — τ′
 • 400 — υ′
 • 500 — ϕ′
 • 600 — χ′
 • 700 — ψ′
 • 800 — ω′
 • 900 — ϡ′
 • 1000 — ͵α
 • 2000 — ͵β
 • 3000 — ,Γ
 • 4000 — ,Δ
 • 5000 — ͵ε
 • 6000 — ,Ϛ
 • 7000 — ͵ζ
 • 8000 — ͵η
 • 9000 — ͵θ
 • 10000 — ͵ι
 • 20000 — ͵κ
 • 30000 — ͵λ
 • 40000 — ͵μ
 • 50000 — ͵ν
 • 60000 — ͵ξ
 • 70000 — ͵ο
 • 80000 — ͵π
 • 90000 — ,Ϟ
 • 100000 — ͵ρ
 • 200000 — ͵σ
 • 300000 — ͵τ
 • 400000 — ͵υ
 • 500000 — ͵φ
 • 600000 — ͵χ
 • 700000 — ͵ψ
 • 800000 — ͵ω
 • 900000 — ,Ϡ

 

Има ли други системи за бройни записи, които не са римски или арабски цифри?

Да, има други системи за бройни записи, които не са римски или арабски цифри. Някои от тях са:

Двоична бройна система

Това е система с основа 2, която използва само две цифри: 0 и 1. Тя е много важна за информатиката и електрониката, защото отразява начина, по който компютрите работят с битове и байтове. Например, числото 13 на арабски цифри се записва като 1101 на двоични цифри.

Шестнадесетична бройна система

Това е система с основа 16, която използва 16 цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E и F. Тя е удобна за представяне на двоични данни в по-кратък вид и за работа с цветове в уеб дизайна. Например, числото 255 на арабски цифри се записва като FF на шестнадесетични цифри.

Гръцка бройна система

Това е система с основа 10, която използва гръцките букви за обозначаване на числата. Тя е била използвана от древните гърци за писане на математика и астрономия. Например, числото 123 на арабски цифри се записва като ρκγ на гръцки цифри.

Милетска бройна система

Това е система с основа 10, която използва гръцки и еврейски букви за обозначаване на числата. Тя е била предназначена за научни пресмятания и за означаване на цифрите са използвани 24 гръцки и 3 еврейски букви. Например, числото 456 на арабски цифри се записва като טξϛ на милетски цифри.

Това са само някои примери за различни системи за бройни записи.


Разлика между понятията "цифра" и "число"

Както стана дума вече по-горе, цифрата е графичен знак (графичен символ), с чиято помощ могат да се записват числа. "Число" е понятие, което отразява количество. Например, числото "7" изразява някакво количество, а това число е изписано с цифрата "7". Значи, числата служат за отброяване на предметите, измерване на величини или стойности (дължина, отсечка, време, скорост, ускорение, сила, напрежение, срок и т.н.).

----------------

29 май 2015

Английският гласен звук o | dLambow

Английският гласен звук o (English vowel o)

 

Гласен звук [o:]

Английският звук [o:] е дълъг и се произнася като езика е отдръпнат зъбите и се намира в задната част на устната кухина. Устните са леко закръглени, но не се издават напред. В сравнение с българското "о", английското има по-тъмен оттенък и е дълъг звук. Представете си , че произнасяте думата "ода" с леко закръглени устни и продължителен звук "о". Така ще го докарате до английския звук [o:]. Примери:
 • wall - стена,
 • Paul - Пол,
 • stall - сергия, ясла,
 • tall - висок
 • talk - говоря.

English vowel o
Гласен звук [o:]

Звукът [o:] в английски думи:

 • [ ko:l ] call - повиквам,
 • [ ro: ] raw - суров,
 • [ fo:s ] force - сила,
 • [ o:lsou ] also - също,
 • [ ho:n ] horn - рог, клаксон,
 • [ o:lweiz ] always - винаги
 • [ so:lt ] salt - сол,
 • [ o:redi ] already - вече,
 • [ o:tm ] autumn - есен,
 • [ o:də ] order - поръчка.Писмено изобразяване на звука [o:]:

- С буквата "o", ако след нея идва буквата "r":

 • horn,
  lord;

- Със буквосъчетанието "al" + съгласна:

 • call,
  talk (тук съгласната "l" не се чете);

- С буквосъчетанието "au":

 • autumn.
но с изключение на aunt [a:nt].

- С буквосъчетаниемто "aw":

 • law.

Има разлика при произнасянето на звуците [o] и [o:].

Гласните звуци  [o] - [o:] се различават един от друг не само по дължината си, но и по качеството на произнасяне. Звукът [ o: ] има по-тъмен оттенък, като при него устата не се отваря широко, а челюстта на практика не се отпуска. При произнасянето на звука [o] устата трябва да е разтворена на ширина около два пръста, а челюстта е доста ниско отпусната. Грешки в произнасянето на тези звуци, могат да изменят значението на думите. Ето сравнения:
 • [ spot ] - [ spo:t ]    spot - sport    място - спорт
 • [ pot ] - [ po:t ]    pot - port    гърне - пристанище
 • [ not ] - [ no:t ]    not - naught    не - не, лош,
 • [ kot ] - [ ko:t ]    cot - caught    кошара - хващам
 • [ ʃot ] - [ ʃo:t ]    shot - short    истрел - къс
 • [ kod ] - [ ko:d ]    cod - cord    треска - връв
 • [ foks ] - [ fo:ks ]    fox - forks    лисица - вилица.

Това са основните правила за писане, четене и произнасяне на английският гласен звук [o:] (English vowel [o:]), придружени с показателни английски думи, както и с някои изключения в английски език.

----------------

27 май 2015

Местоимението "what" | dLambow

Местоимението "what" - дума заместител в английски език

 

Употреба на местоимението "What"

Има два начина за употреба на месоимението "what" като дума заместител:

 • - местоимение-съществително,
 • - местоимение-прилагателно.
Местоимението "what"
Употреба на местоимението "What"

Като прилагателно, думата "what" се използва със значение на "какъв". Тя стои винаги непосредствено пред съществителното, което определя и изключва употребата на член.

 • What questions did he ask? - Какви въпроси задаваше той?
 • What books did you buy? – Какви книги си купи?

Съчетанията "what  kind  of"  или  "what  sort  of" определят вид/род/сорт на определен предмет, понятие или действие.
 • What sort of books does he like? – Какъв вид книги му харесват?
 • What kind of questions did he ask? – Какъв вид въпроси задаваше той?


Местоимението What се използва също и във възклицателни изречения със значения на "какъв", "що за". В този случай, пред изчисляемите съществителни в единствено число се поставя неопределителен член.

 • What a nice car! – Каква хубава кола!
 • What a good story that was! – Каква хубава история е това!

Чрез добавянето на "ever" може да се предаде логическо ударение.
 • Whatever for did you go there? – Защо (изобщо) отиде там?

Съчетанието "Whatever" има също идиоматично значение в съвременния английски език, в разговорната реч.
 • “I saw a ghost here last  nigh”.  “Whatever!”  –  Аз видях привидение тук миналата нощ. Хайде, бе! Нима?

Това са едни от най-често срещаните случаи на употреба на местоимението "what" като дума заместител в английски език.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

26 май 2015

Общ падеж | dLambow

Общ падеж в английски език (The Common Case)

 

Какво е падеж и какви видове английски падежи има?

Граматическата категория "падеж" е форма на съществителното, изразяваща неговата връзка с другите части на изречението, като в английски език са известни два падежа за съществителните имена и два падежа за личните местоимения.

The Common Case
Какво е падеж и какви видове английски падежи има?


При съществителните имена се използват два вида падежи:

 • - Общ падеж (the Common Case), при който няма специални окончания;
 • - Притежателен падеж (the Possessive Case), имащ окончание -'s.


Какво е общ падеж (the Common Case) в английски език?

 

Нулево окончание

Общият падеж в английските съществителни имена не е обозначен по никакъв начин, т.е. съществителните в този падеж имат нулево окончание (chair, car) и това е речниковата форма на съществителното в единствено и в множествено число.

 • student – students / студент – студенти
 • man – men / мъж - мъже
Неговото значение е доста размито и според контекста, съществителното в общ падеж може да изпълнява най-различни роли и функции - подлог, допълнение, обстоятелство. Разпознават се с въпросите Кой? и Какво?
 • I am a student. - Аз съм студент.
 • The book is on the table. - Книгата е на масата.
 • I have a friend. - Аз имам приятел.
 • My friend is a student too. - Моят приятел също е студент.
 • We are a students. - Ние сме студенти.

 

Позиция на съществителното в изречението

Тъй като отсъстват окончания, а при отсъствието и на предлози, отношенията на общ падеж остава да се определят изключително от ясната позиция на съществителното в изречението. Знае се, че в английски език е характерен ясен словоред. Според правилата на словореда, съществително, което заема място през сказуемото, е подлог и по този начин съответства на съществително употребявано в именителен падеж.

 • The students thanked their teacher. - Студентите благодариха на своя преподавател.
 • The teacher thanked his students. - Преподавателят благодари на своите студенти.


Винителен падеж без предлог

Съществително, което заема място в английското изречение след глагола, изпълнява функцията на допълнение и съответства на съществително във винителен падеж без предлог и отговаря на въпросите На кого? На какво?

 • He saw a comet. - Той видя комета.

 

Дателен падеж

Ако едно съществително е в общ падеж без предлог и обозначава лице, то може да заема място след сказуемото и преди прякото допълнение. Това е случай еквивалентен на съществително в дателен падеж, което изпълнява функция на косвено допълнение без предлог.

 • The organizer showed the participants a map. - Организаторът показа на участниците карта.
където съществителното "the participants" е косвено допълнение, като това се определя от позицията му в даденото изречение.

Това е обичайната информация относно общ падеж (the Common Case) в английски език, съпроводена с показателни и изяснителни примери.

----------------

24 май 2015

Данъци върху заплатите във Великобритания | dLambow

Данъци върху заплатите във Великобритания (Taxes on salaries in the UK)

 

Видове данъци във Великобритания

Във Великобритания ще Ви начисляват два вида данъци върху парите от заплати, които получавате. Отчисления за националното застраховане (National Insurance Contributions) и Персонално издръжка (Personal Allowance). 

Taxes on salaries in the UK
Видове данъци във Великобритания

 

Отчисления за националното застраховане (National Insurance Contributions).

Отчисленията за националното застраховане са вид данъци, които се начисляват върху парите за заплати на наемните работници във Великобритания, които се начисляват всяка седмица. Тези пари се удържат от Вашия работодател и се използват за плащане за медицинско обслужване, пенсии, социална защита и пособия при безработица, а също и за жилища на слабо обезпечените. 

Ето една примерна и приблизителна сметка, колко данък ще плащате за национално застраховане. Предполага се, че Вие сте обикновен наемен работник, а не директор на фирма. Ето табличката за облагане на доходите:

 • За първите 91 паунда - 0%
 • За доходи от 91 до 610 паунда - 11%
 • За доходи над 610 паунда - 1%

 

За да разберете Британското облагане, ето три примера:

1 пример: 

Ако изкарвате по-малко от 91 паунда седмично, Вие не плащате отчисления за
Национално застраховане.

2 пример: 

Ако изкарвате заплата до 590 паунда седмично, плащате 11% за разликата между 590 и 91 паунда или 11% х 499 = 54,89 паунда седмично.

3 пример: 

Ако изкарвате заплата от 900 паунда седмично, ще плащате 11% х (610-91) = 57,09, плюс за разликата между (900 - 610 = 290) плащате 1% х 290 = 2,90 паунда или общо 59,99 паунда седмично.Подоходно облагане (Income Tax).


Персонална издръжка (Personal Allowance).

Заработените пари, които надхвърлят 4,745 паунда годишно (395.42 месечно или 91.25 седмично, наричани персонална издръжка, които заработвате без да плащате застраховка върху тях, Ви ги облагат по правилата на подоходен данък. Удържа се ежеседмично или ежемесечно от Вашия работодател, който го предава на правителството от Ваше име. Тази система за отчисления към Националното застраховане и към Подоходното облагане се нарича система за данъчни отчисления P.A.Y.E. (Pay As You Earn).

Облагаеми диапазони.

Има три диапазона за подоходен данък. Облага се количеството на заработените пари минус персоналната издръжка (Personal Allowance). Например,
Ако заработвате по 40000 паунда годишно, вадите от тях 4745 паунда персонална издръжка и остават 35,255 паунда облагаем доход. От който Ви вземат:
 • 10% от първите от 1 до 2,020 паунда;
 • 22% от следващите от 2,021 до 31,400 паунда;
 • 40% от целия облагаем доход, надвишаващ 31,400 паунда.
По този начин,
 • първите 2,020 от Вашия доход се облагат с 10%,
 • следващите 29,380 паунда се облагат с 22%.
 • и всички следващи доходи се облагат с 40%.
Пример: Ако заработвате по 40000 паунда годишно, схемата за облагане ще е следната:
 • 2,020 x 10% = 202.00
 • 29,380 x 22% = 6,463.60
 • 3,855 x 40% = 1,542.00
Така целия подоходен данък става 8,207.60 паунда.

Подоходните данъци върху заплатите във Великобритания са едни от най-ниските в Европа (с изключение на България). Това е така, защото правителството получава значителни данъци от хората, чрез косвено данъчно облагане, като най-традиционния от тях е подобен на ДДС - данък при покупката на стоки и услуги — Value Added Tax (VAT), който е включен в цената. Понастоящем той е 17,5%. Но много хранителни продукти не включват ДДС. Докато данъците върху цигари, тютюн, бира, вино, алкохол, а също и за бензин, са доста високи.

----------------

21 май 2015

Съставно глаголно аспектно сказуемо | dLambow

Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)

 

Съставно глаголно сказуемо (The Verbal Predicate)

Има два вида съставно глаголно сказуемо в английски език:
 • - Съставно глаголно модално сказуемо (the Modal Verbal Predicate),
 • - Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate).
Съставно глаголно аспектно сказуемо
Съставно глаголно сказуемо
 


Съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate)

Единият от двата най-сложни видове е съставното глаголно аспектно сказуемо, което се състои от аспектен глагол (който без пояснение не може да разкрие пълния смисъл) и от смислен глагол във форма на инфинитив или на герундий. Т.е. това е видово сказуемо, изразявано от съчетаването на глагол, който обозначава началото или края на действие, от типа на:
 • to begin - започвам,
 • to start - стартирам,
 • to finish - завършвам,
 • to continue - продължавам,
 • to go on и други подобни,
с инфинитив или герундий на смисловия глагол (за да се разбере за какво точно става дума). Ето някои примери:
 • He started running two minutes later. - Той започна бягането две минути по-късно.
 • He seemed to be old. - Той изглеждаше да е стар.
 • I began to engage in sport in early youth. - Аз започнах да се занимавам със спорт в ранната си младост.
 • It continued raining. - Продължаваше да вали.
 • He ceased going there. - Той престана да ходи там.
 • She used to talk to me for hours. - Случваше се, тя да говори с мен с часове.
 • They happened to meet at the bus-stop. - За радост, те се срещнаха на автобусната спирка.
Формулировката на този вид сказуемо е общо взето доста размита, тъй като в редица случаи инфинитива и герундия, отговаряйки на въпроса "какво?", служат като допълнения в английското изречение. А списъка на глаголите, които"не разкриват пълния смисъл" на изказването, може да бъде твърде обширен. Понякога тази конструкция се нарича сложно видово (аспектно) сказуемо по наименованието на глаголите, които изискват пояснение - видови (аспектни) глаголи (Aspect Verbs).

Използвани аспектни глаголи

Поначало в аспектното сказуемо се използват глаголи със значение за начало, продължаване или завършване на действие. В този случай инфинитива или герундия трябва да поясняват подлога в изречението "какво?" възнамерява да започва, продължава или завършва. Такива са следните:
 • to begin – започвам,
 • to start - стартирам, започвам,
 • to continue - продължавам,
 • to go on - продължавам,
 • to finish - завършвам,
 • to stop - спирам.
Ето още примери:
 • She began to translate the article. - Тя започна да превежда материала (статията).
 • It continued raining.= It continued to rain. - Продължаваше да вали (любимата английска тема).
 • He stopped talking. - Той престана да говори.
 • I have finished writing the exercise. - Той завърши писането на упражнението.

С подобни цели се използват още и следните глаголи:

 • to hope - надявам се,
 • to intend - възнамерявам,
 • to promise - обещавам,
 • to want -искам,
 • to try - опитвам се, старая се,
 • to give up - отказвам се,
 • to avoid - избягвам,
 • to like – обичам и т.н. още около 50 на брой.

Ето още примери:
 • I hope to see him soon. - Аз се надявам да го видя скоро.
 • He wants to help me. - Той иска да ми помогне.
Това е основната информация по въпроса със състава и използването на съставно глаголно аспектно сказуемо (The Aspect Verbal Predicate) в английски език, онагледена с показателни примери от характерни английски изречения.

----------------

20 май 2015

Отговори на общи въпроси | dLambow

Отговори на общи въпроси (Answers of General Questions)

 

Какво е общ въпрос (What is General Question)?

Както вече знаем от предишна тема, общ въпрос в английски език е въпросително изречение, с което се поставя въпрос към цяло изречение. И понеже отговорите на такива въпроси се изразяват с думите "да" или "не", този вид въпроси ги наричат "yes" / "no" questions. При задаването на общи въпроси се използва обратен словоред или инверсия, като на първо място се поставя спомагателния (do, does, is и т.н.) или модалния глагол.

Answers of General Questions
Какво е общ въпрос?

Примери:

 • Is this his book? – Това неговата книга ли е?
 • Does she like knitting? – Тя обича ли да бродира?
 • Do you play computer games? – Ти играеш ли компютърни игри?

Във всички тези случаи, не бива да забравяме, че на глагола "to be" в сегашно и в просто минало време не му трябват спомагателни глаголи. Например:
 • Are you at home? – Ти в къщи ли си?
 • Was he at the cinema yesterday? – Той беше ли вчера на театър?


Отговори на общи въпроси (Answers of General Question)

Общите въпроси в английски език изискват кратки отговори от вида "да" или "не", които се образуват по следния начин:

1. Положителни отговори (Positive answers)

Положителните отговори на общ въпрос се състоят от думата "Yes", след което идва подлога, изразен с лично местоимение в именителен (общ) падеж (понякога не се използва съществително) и този спомагателен или модален глагол, който е използван и във въпросите (спомагателния глагол се съгласува в отговора с местоимението).

2. Отрицателни отговори (Negative answers)

Отрицателните отговори на общ въпрос се състоят от думата "No", след което следват личното местоимение и спомагателния или модалния глагол и отрицателната частица "not".

Примери за положителни и отрицателни отговори:

 • May I come in? – Мога ли да вляза? Yes, you may. – Да, може.; No, you may not. – Не, не може.
 • Do you speak English? – Вие говорите ли английски? Yes, I do. – Да (говоря).;  No, I don’t. - Не (не говоря).
 • Is he resting? – Той почива ли? Yes, he is. – Да (почива).; No, he isn’t.; - Не (не почива)
 • Will the event take place tomorrow? – Това събитие за утре ли е? Yes, it will. – Да (ще се състои).; No, it won’t. – Не (няма да се състои).
 • Are you a doctor? - Текар ли си? Yes, I am. - Да.;  No, I am not. - Не.
 • Do you know him? – Познаваш ли го? Yes, I do. – Да (познавам го).; No, I don’t. – Не (не го познавам).
 • Will there be a party? – Ще има ли парти? Yes, there will. – Да, ще има.; No, there will not (won’t) – Не, няма да има.
 • Have the workers done their work? – Работниците завършиха ли своята работа? Yes, they have. – Да (завършихя я).; No, they haven’t. – Не (не са я завършили).
 • Can she swim? - Тя умее ли да плува? Yes, she can. - Да, умее.;  No, she can’t. - Не, не умее.

Други препоръки при отговори на общи въпроси

Не е добре кратките утвърдителни отговори да се съкращават.
 • Is Maria learning English? - По-добре е така: Yes, she is., а не така: Yes, she’s.
   
В английски език са възможни и допустими отговори, състоящи се само от "yes" или "no", но те се използват по-рядко.

Възможно е в български език да използваме отговори с повторение на глагола. Например: Говориш ли английски? - Да, говоря. Не, не говоря. Но в английски език отговорите
 • "Yes, I speak."
 • "No, I don’t speak." 
не се използват.

Да се надяваме, че казаното до тук относно отговорите на общи въпроси (Answers of General Question) в английски език, заедно с посочените примери, да е ясно, разбираемо и полезно.

----------------

19 май 2015

Нелични форми на глагола | dLambow

Нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb)


Форми на глагола елични форми на глагола (Forms of the Verb)

Формите на глагола (Forms of the Verb), които се използват като сказуемо в английското изречение, се наричат лични форми (предикативни, сказуемни - Finite Forms of the Verb).

Но в английски език има също и нелични форми (Non-Finite Forms of the Verb), които не се използват като сказуемо, но могат да влизат в неговия състав на по-сложните му форми. Например:

 • Ivan likes apples. — Иван обича ябълки.
 • Ivan likes to swim. — Иван обича да плува.

От синтактична гледна точка, двете изречения са идентични: подлога ("Ivan") + сказуемото ("likes") + пряко допълнение. Разликата се състои в това, че в първия пример допълнението е изразено по обичайния начин - със съществително "apples", докато във втория случай за тази цел е използвана формата инфинитив на глагола "to swim". 

Non-Finite Forms of the Verb

Форми на глагола елични форми на глагола

В този случай, глаголът изразява действие в чистия му вид, безотносително на кого се предава това действие - затова е и нелична форма на глагола (Non-finite Verb).
Нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb).

Неличните форми на глагола се различават от личните по това, че нямат граматическите признаци (категории) за лице, число и наклонение, не изразяват време (минало, сегашно, бъдеще), а само посочват съотнесеност във времето, т.е. дали изразеното от тях действие дали се осъществява едновременно със сказуемото в изречението, или го предшества. Всички английски глаголи, освен модалните, имат тези отглаголни форми.
 • We must ask you to leave. - Ние трябва да те помолим да си тръгваш.
 • To translate the text I used a dictionary. - За да се преведе текста, аз използвах речник.
 • There are several ways of cooking fish. - Има няколко начина за приготвяне на риба.
 • Smoking is not allowed here. - Пушенето не се разрешава тук.
 • The stars shining in the dark sky seem blue. - Звездите, греещи в тъмното небе, изглеждат сини.

Видове нелични форми на глагола.

Английският глагол притежава няколко нелични форми (да се надяваме, че ще ги разпознаете в горните няколко примери:
    = инфинитив с частицата "to",
    = гол инфинитив (без частицата "to" - Bare Infinitive)
 • - Причастие (the Participle).
    = Сегашно причастие (Present Participle)
    = Деепричастие (Adverbial Participle)
    = Минало причастие (Past Participle)

Свойства на неличните форми на глагола.

Неличните форми на глагола имат някои от свойствата на глагола, като например наличието на перфектни и пасивни форми и могат да приемат допълнение. Но в същото време те имат свойства и на други части на речта, като например съществителни, прилагателни, допълнения, обстоятелства и др. Примери:
 • To read is a good habit. — Да се чете е добър навик. (подлог)
 • Ivan likes to read. — Иван обича да чете. (допълнение)
 • Ivan took a speed-reading course to read faster. — Иван взе (завърши) курс по бързо четене, за да чете по-бързо. (обстоятелство)
 • Ivan picked up a book to read on the plane. — Иван си взе книга за четене в самолета. (определение)
Тези примери демонстрират използването само на една от неличните форми на глагола - инфинитива. Но има и други.

Това е основната информация за нелични форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb), които се използват в английски език, заедно с разяснения за видовете и приложенията им, онагледени с редица показателни примери. Повече информация за конкретните нелични форми ще намерите в отделни теми, посветени на тях, като проследите връзките по-горе.

----------------

18 май 2015

Наклонена черта ( / ) | dLambow

(Slash as a Punctuation Mark " / ")

Какво е наклонена черта ( / )?

 

Видове наклонени черти (слашове)
( / )
единична (обикновена)
наклонена черта
надясно
single forward
(common)
slash
( \ )
единична обратна
наклонена черта
single backslash
( // )
двойна
наклонена черта
надясно
double
forward slash
( \\ )
двойна обратна
наклонена черта
double
backslash
( | )
вертикална черта
(вертикална линия)
vertical slash
(bar, line)

 
Наклонена черта " / "
Наклонена черта " / " (Slash " / ")

Видове слаш (наклонена черта - /, \, //, \\, |)

 • права наклонена черта - /,
 • обратна наклонена черта - \,
 •  двойна наклонена черта - //,
 •  двойна обратна наклонена черта - \\,
 •  вертикална черта - |

Има пет основни видове наклонени черти, които намират приложение както в английски език, така и в много други езици със сходни значения.

В английски език, наклонена черта се използва като препинателен знак, най-често в областите на деловата и научната реч. Обикновено, функциите му са близки до значението на съюзите "and" и "or", т.е. използва се като знак за алтернативност на понятия или за обозначаване на единно сложно понятие.

Видове слашове " /, \, //, \\, |"
Видове слашове " /, \, //, \\, |" (Types of slashes " /, \, //, \\, |")
Използване на наклонена черта ( / ) в английски език.

1. Наклонена черта ( / ) със значение на съюза "or" - "или". 

В говорната реч, основното приложение на слаш е на показател за наличието на избор между две думи, които той разделя и оттук може да се превежда със значението на съюза "or" - "или". Но в орфографията се препоръчва използването на съюза, вместо коса черта. Понякога, за да избегнат проблемите свързани с пола, авторите на текстове използват такива комбинации:
 • he/she (той/тя),
 • him/her (него/нея).
Обърнете внимание, че между наклонената черта и думите, които тя разделя, няма празни интервали (шпации).
 • Dear Sir/Madam (Dear Mr/Ms = Sir or Madam). - Уважаеми г-н/г-жа.
 • Ivan will eat cake and/or fruit. - Иван ще хапни кекс и/или плод.

2. Наклонена черта ( / ) в изписването на дробни числа или съотношения.

 • 1/2,
 • 2/3,
 • 9/10, и т.н.
Горното изписване е и синоним на знака за деление в математиката:
 • 1 делено на 2,
 • 2 делено на 3 ...

3. Наклонена черта ( / ) като синоним на думата "per" - "за":

 • The speed limit is 100 km/h. - Ограничението на скоростта е 100 км в (за) час.
 • The eggs cost $3/dozen. - Яйцата струват 3 долара за дозина.
 • 260 km/hr

4. Наклонена черта ( / ) в някои съкращения:

 • n/a (not available) – не е наличен, не се използва, не се прилага,
 • w/o (without) – без, и т.н.

5. Наклонена черта ( / ) при изписването на дати или интервали от време:

 • He was born on 3/11/2007 (= 3.11.2007 = 3-11-2007). - Той се е родил на 03.11.2007.
 • the 2006/07 season - Сезонът 2006/07 година.

6. Наклонена черта ( / и // ) изписването на Интернет адреси.

 • http://www.imenasite.com/
В този пример са използвани двоен ( // ) и единичен ( / ) прав слаш

7. Начало на нов ред в поезията при изписване на стихове.

 • I’m alone. / The golden lanterns float in the sky. / Again I’ll stay awake till dawn / And will be watching boats gliding by. / I wish the temple bell’s exalted song / remind you of my love that is so nigh.
В този случай, обърнете внимание, че между знака слаш и текста се оставят празни интервали (шпации).

Видове наклонени черти в английската пунктуация - /, \, //, \\, |.

Обикновено в английската пунктуация се използват два вида наклонени черти:
 • - наклонена черта или коса черта (slash) " / ";
 • - обратен наклонена черта или обратна коса черта (backslash) " \ ".
 • - понякога в употреба влиза и вертикална черта " | ", като разделител на текст или програмен код.
 • - двойна наклонена черта или две коси черти (duble slash) " // " се използват изписването на Интернет адресите.

Това е основната информация по отношение препинателния знак наклонена черта (/, \, //, \\, | - Slash as a Punctuation Mark), неговите варианти и случаи на употреба, придружени с примери от английски език.

----------------

17 май 2015

Мерки и теглилки | dLambow

 (English Weights and Measures) -

Английски мерки и теглилки

 

Метрична и традиционна система за измервания

Единиците за измервания, които традиционно се използват в английски език за Америка и Великобритания са малко по-различни от нашите, макар че и двете страни са приели метричната система - ISO.

Наред с това, обаче, все още широко приложение намира и традиционната система за измервания, основаваща се на лакът, стъпка, пръст и подобни антропологични мерки.

English Weights and Measures
Английски мерки и теглилки
(English Weights and Measures)

Основни особености на английската мерна система

Основно, можем да разделим английската мерна система на две части:

 • - мерки ( за измерване на разстояния) и
 • - теглилки (за измерване на тегло).

Английски мерки за тегло


Английска мярка
за тегло и обем
ИмеnameСъкр.Стойност
унцияounce1 oz.≈ 28,35 г
фунтpound1 lb.= 16 oz.
≈ 453,6 г
къс тонshort ton1 short ton≈ 907 кг
дълъг тонlong ton,
weight ton,
gross ton
1 long ton≈ 1016 кг
течна
унция
fluid ounce1 fl. oz.≈ 0,03 л
пинтаpint1 pt.= 16 fl. oz.
≈0,47 л
квартаquart1 qt.= 2 pt.
≈ 0,96 л
галонgallon1 gal.= 4 qt.
≈ 3.78 л
стоунstone1 stone6,34 kg
каратcarat1 c0.2 g
центнерcentner1 cwt 100 kg

 Мярка за тежина 100 кг - 1 центнер (centner - 1 cwt - 100 kg)

100 кг = 1 центнер
100 кг = 1 центнер (1 centner = 100 kg)

 

Английска мярка за течности (обем)
(CAPACITY - U.S. liquid measures)
nameимесъкр.стойностлитри
barrelбарелbbl42 gallons159
liters
gallonгалонgal4 quarts
(231 cubic
inches)
3.785
liters
quartквартаqt2 pints
(57.75 cubic
inches)
0.946
liter
pintпинтаpt4 gills
(28.875 cubic
inches
473.176
milliliters
gillджилgi4 fluid
ounces
(7.219 cubic
inches)
118.294
milliliters
fluid
ounce
течна
унция
fl oz8 fluid
drams
(1.805 cub
inches)
29.573
milliliters
fluid
dram
течна
драхма
fl dr60 minims
(0.226 cubic
inch)
3.697
milliliters
minimминим,
1/60
драхмы
min10.061610
milliliter

Английската мярка за течности е системата от единици за вместимост, обикновено използвани при измерване на течни стоки, като мляко или масло. 

Английски мерки за течности (превръщане една в друга):

 • - 4 gills = 1 pint (или: 4 UK gill = 1.00 pt);
 • - 2 pints = 1 quart;
 • - 4 quarts = 1 gallon.

Метрична система:

 • - 1,000 milliliters = 1 liter;
 • - 1,000 liters = 1 kiloliter (= 1 cubic meter).
Английска мярка за течности
Английска мярка за течности (English liquid measure)
 

Английска мярка за житни храни - Бушел (Bushel)

Съвременна английска мярка за зърнени или житни храни или насипни твърди вещества.
 • 1 Bushel = 1/8 литра или = 8 галона. Използва се почти изключително в Англия и САЩ.
 • 1 Бушел Уинчестър (използван в Америка) = равен на 35,24 литра;
 • 1 Bushel imperial (използван в Британска Индия) = равен на 36,35 литра.
 • 1 Бушел ръж = 60 инж. паунда = 26,24 кг.
 • 1 Бушел ечемик = 49 англ. паунда = 21,77 кг.
 

Други мерки тегло (тежина) в английски език

 • 1 ounce [auns] — унция = 28,3495231 грама,
 • 16 ounces = 1 pound — 16 унции = 1 фунт (единица за тегло),
 • 1 pound = 453.59 gram(me)s — 1 фунт = 0,454 кг. или 453,59237 грама,
 • 14 pounds = 1 stone (st) — 14 фунта = 1 стоун = 6,33 кг.,
 • 8 stone = 1 hundredweight — 8 стоуна = 1 центнер = 50,8 кг (в Великобритания) и 45,36 кг (в САЩ),
 • 20 cwt = 1 ton — 20 центнера = 1 т.,
 • 2.2 pounds = 1 kilo — 2,2 фунта = 1 кг.

Думите "ounce", "pound" и "ton" в множествено число приемат окончание "-s", но само в случай, че изпълняват ролята на съществително в английското изречение. Думите "stone" и "hundredweight" не приемат окончание "-s" в множествено число.

Примери с английски теглилки:

 • fife pound of sugar = fife pounds of sugar — пет фунта захар,
 • ten hundredweight of coal — десет центнера въглища,

В сложни определения тези теглилки никога не се употребяват с окончание "-s":
 • a ten-ton lorry — десеттонен камион.

Английски мерки за дължина и разстояние

Тъй като метричната система е почти универсално използвана, тя често се нарича Международна система от единици и съкратено SI. Основните единици за измерване на дължина или разстояние в английската система (English measure of length) са:
 • - инч (inch),
 • - фут (foot),
 • - ярд (yard) и
 • - миля (mile).

Английска мярка за дължина
Английска мярка за дължина (English measure of length)

Други единици за дължина също включват:

 • - прът (rod),
 • - стадий (furlong) и
 • - верига (chain).

Английска мярка за дължина
ИмеnameСъкр.Стойност
1 дюйм
(инч)
1 inch1 in.≈ 2,54 см
1 фут1 foot
feet
1 ft.= 12 in.
≈ 30,5 см
1 ярд1 yard1 yard= 36 in.
= 3 ft.
≈ 91 см
1 сухопътна
миля
1 statute
mile
1 mile= 1760 yards
≈ 1609 м
1 морска
миля
1 nautical
mile
1n. mile= 6080 ft.
≈ 1853 м


Английска мярка за площ
(AREA)
nameимесъкр.стойносткм/м
square
mile
кв.
миля
sq mi,
mi²
640
acres,
102,400
square
rods
2.590
square
kilometers
acreакър4840
square
yards,
43,560
square
feet
0.405
hectare,
>4047
square
meters
square
rod
кв.
род
sq rd,
rd²
30.25
square
yards,
0.00625
acre
25.293
square
meters
square
yard
кв.
ярд
sq yd,
yd²
1296
square
inches,
9
square
feet
0.836
square
meter
square
foot
кв.
фут
sq ft,
ft²
144
square
inches,
0.111
square
yard
0.093
square
meter
square
inch
кв.
дюйм
sq in,
in²
0.0069
square
foot,
0.00077
square
yard
6.452
square
centimeters

 

В множествено число към думите "inch", "mile", "yard" се добавя окончание "-s":
 • one inch — ten inches,
 • one mile — four miles.

Ако дължината е повече от един фут, то "foot" може да се употреби в множествено число, като "feet":
 • six foot tall = six feet tall — височина от шест фута,
 • two foot long = two feet long — дължина от два фута.

Сложните прилагателни, състоящи се от термини за дължина и разстояние нямат форма за множествено число:
 • a two-mile walk — двумилна разходка,
 • a six-inch ruler — шестинчова линийка.

Английска терминология за мерки и теглилки

 

Measurement система за мерки

 • centimeter     сантиметър
 • inch     дюйм (инч)
 • meter     метър
 • kilometer     километър

Dimensions размери

 • height     височина,
 • depth     дълбочина,
 • length     дължина,
 • width     ширина.
 
Това е най-общата и в сбит вид информация относно традиционните английски мерки и теглилки (English Weights and Measures), която все още намира широко приложение в Англия и САЩ, макар и двете страни да са приели метричната система.

----------------

Фонема | dLambow

 

Фонема - функции на английските фонеми (Phoneme - functions of English phonemes)

 

Английските фонеми
Съгласни фонеми
[ f ]five
[ d ]do
[ v ]very
[ k ]key
[ θ ]thick
[ g ]gas
[ ð ]this
[ tʃ ]chin
[ s ]so
[ dʒ ]Jim
[ z ]zoo
[ m ]mother
[ ʃ ]ship
[ n ]no
[ ʒ ]pleasure
[ ŋ ]long
[ h ]horse
[ l ]less
[ p ]park
[ r ]river
[ b ]book
[ j ]yellow
[ t ]tea
[ w ]white
Гласни фонеми
монофтонги
[ i: ]eat
[ ə ]paper
[ i ]it
[ ʌ ]cup
[ e ]pen
[ ʊ ]cook
[ æ ]bad
[ u: ]school
[ a: ]art
[ ɜ: ]girl
[ ɒ ]box
[ ɔ: ]all
Гласни фонеми
дифтонги
[ ai ]like
[ eə ]air
[ aʊ ]house
[ ʊə ]poor
[ ɔi ]boy
[ əʊ ]home
[ ei ]lake
[ iə ]ear
 

Какво е фонема?

Фонема (от старогръцки: φώνημα - „звук“) е най-малката смислоразличима единица от звуковата структура на езика. Фонемата няма самостоятелно лексикално или граматическо значение, но служи за разграничаване и идентифициране на значими единици на езика - морфеми и думи:
 • - при замяна на една фонема с друга се получава друга дума;
 • - когато се променя реда на фонемите се получава друга дума;
 • - при премахване на фонема ще се получи друга дума.
Фонемата е обект на изследване от фонологията. Тази концепция играе важна роля при решаването на такива практически проблеми като разработването на азбуки, правописни принципи (ортография) и др. Минималната единица на жестомимичните езици преди се е наричала хирема.

Фонемата е абстрактна единица на езика

Фонемата като абстрактна единица на езика, съответства на звуковете в речта като конкретна единица, в която фонемата е материално реализирана. Строго погледнато, звуците на речта са безкрайно разнообразни. Точен звуков анализ може да покаже, че един човек никога не произнася един и същ звук по един и същ начин. 
 
Въпреки това, докато всички тези варианти за произношение позволяват правилно да се идентифицират и различавате думите, звукът във всичките му варианти ще бъде реализация на една и съща фонема. 

Phoneme - functions of English phonemes
Какво е фонема (Phoneme)?


Дистрибуция на фонема

Дистрибуцията на фонема е съвкупността от всички възможни алофони на дадена фонема. Алофоните на една фонема са в отношения на допълнителна дистрибуция. Два различни алофона на една и съща фонема не могат да съществуват в една и съща позиция.

Разновидност на фонема

Класификацията на фонемите се извършва по няколко признака, както следва:
 

- Задължителни фонеми

В рамките на произношението, считано за нормално за езика, задължителните фонеми не могат да бъде заменени с друг вариант на същите фонеми.

 • = Основени фонеми (като такъв се избира вариантът, който е в изолирана позиция или в условия на най-малка зависимост от обкръжението).
 • = Специфични фонеми (вариации на основните, поради специфична позиция).
  • == Комбинаторни фонеми (даващи промени, поради влиянието на съседни звуци);
  • == Позиционни фонеми (даващи промени, поради други артикулационни модификации в зависимост от позицията).

- Факултативни фонеми

За разлика от задължителните, при факултативните фонеми е възможна замяна с друг вариант на същата фонема. 

 

Какво е фонема в английски език (Phoneme in English )?

 

Понятие за английската фонема

Понятието за фонема има ключово значение във функционалната фонетика или фонология на английски език. С този термин в езикознанието се обозначава най-кратката единица на звуковия строй на езика. Фонема (старогръцки φώνημα - „звук“) е най-малката единица от звуковата структура на езика.

 

Значение на фонемите

Самите фонеми нямат самостоятелно значение, но съществуването на другите единици на езика - морфеми, думи и техните форми, принципно не може да съществуват без фонемите.Фонемите не могат непосредствено да се отъждествяват с произносимите от хората в процеса на говорени звуци, а представляват единици на звуковия строй на езика, които иначе нямат самостоятелно съществуване и значение.

 

Количество фонеми в английски език

Точният брой английски фонеми зависи от критериите за избор на диалект и фонеми, както и разграничаване между фонеми и алофони, но повечето оценки се сближават в диапазона от 40 до 45. Това е малко над средното за езиците по света. 
Функции и признаци на фонемите ( Functions of English phonemes).

 

Функции на фонемите

Основна функция на фонемите е конститутивна, в която те встъпват като строителен материал, от който се създава звуковата обвивка на езиковите единици, притежаващи значение (морфеми, думи, словоформи). Другата функция е различителната, която може да бъде словоразличителна (кора - нора) или форморазличителна (вървя, вървиш, вървят). 

Тъй като фонемата е минималната езикова единица, тя повече не може да бъде разделена, но тя има редица признаци. Например, звучност (дом - том), твърдост, взривност, предно- или задноезичност. Повечето от тези признаци играят съществено значение за правилното владеене на английски език. Несправянето ни на това ниво, води до акцент.

Варианти на фонеми

В реализацията на всяка фонема съществуват различия, които са свойствени на дадения език. Например, някои гласни, според мястото си в думите могат да имат различно звучене - кратко, дълго, отворено, окръглено, макар че става дума за един и същ звук. Т.е. тук става дума за варианти на фонемата, сред които един е основен. 

 

Освен тези, има също комбинаторни и позиционни варианти. 

 • - Комбинаторните възникват под влияние на най-близкото фонетично обкръжение;
 • - Позиционните възникват според мястото в думата. 

Звукът "а" се произнася по различен начин в началото, в средата или в края на думата.

Позиции на фонемата

Поради тази вариативност на фонемите, могат да се различат силни и слаби техни позиции. Там, където признаците й са най-силно изразени, имаме силна позиция и обратното. 

 • - Силна позиция за гласните е когато те са под ударение
 • - Слаба е тази позиция, при която става неутрализиране признаците на съответната фонема. 

За всеки език тези характеристики са специфични и отличителни. Затова можем да говорим за собствена фонетична система на английския език. Тя има две подсистеми:

 • - на гласните фонеми (вокализъм),
 • - на съгласните фонеми (консонантизъм).


Понятиего "фонема" е обект на изучаване от фонологията. 

Това понятие играе важна роля при решаването на такива практически проблеми във фонологията, като разработването на азбуки, правописни принципи и др.


Състав на фонемите

В различните езици по света, фонетичните системи са съставени от различен състав и съотношения на гласните и съгласните. Във 

 • - френски език има 35 фонеми (20 съгласни и 15 гласни), в 
 • - немски език - 33 фонеми (18 съгласни и 15 гласни), в 
 • - руски език - 43 фонеми (37 съгласни и 15 гласни), в 
 • - английски език - 46 фонеми (20 гласни и 26 съгласни) в
 • - българския език - 45 звука фонеми (6 са гласни и 39 съгласни) и т.н.

 

Когато целта е да изучаваме английски език, първото ниво на усвояване на език е овладяването на неговата фонетична система във възможно най-голяма степен, което е гаранция за правилно използване на езика, без акцент. В този смисъл е добре да познаваме понятието фонема и функциите на английските фонеми (Phoneme - functions of English phonemes).

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: